De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij BASF Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij BASF Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij BASF Antwerpen

2 Gedelegeerd bestuurder
Voorwoord Jouw en onze veiligheid zijn zeer belangrijk, daarom gelden in een chemisch bedrijf procedures die je moet kennen. In deze presentatie zijn de belangrijkste voorschriften opgenomen. Laat je daarenboven steeds uitvoerig informeren door jouw chef, ervaren collega’s of opdrachtgever. Domme vragen bestaan niet! Veilig werken eist dat je de gevaren herkent en jezelf en je collega’s beveiligt. We wensen je alvast een veilig en succesvol werk in onze onderneming! W. De Geest Gedelegeerd bestuurder 24/06/2006

3 Veiligheidscharter Alle ongevallen zijn te vermijden! Dit kan door een doorgedreven preventiebeleid en een veiligheidscultuur die door IEDEREEN gedragen wordt. Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van de collega’s. Wie bij ons werkt, moet veilig werken en zal daarop beoordeeld en daarvoor gewaardeerd worden. We hebben het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, werktuigen en/of werkmethodes te verbieden en de werken te stoppen. Dezelfde eisen gelden voor iedereen! 24/06/2006

4 1. GEVAARLIJKE PRODUCTEN

5 Aanwezigheid van gevaarlijke producten
Onze installaties bevatten vele gevaarlijke producten. De gevaarlijke producten worden aangeduid door middel van symbolen. 24/06/2006

6 Aanwezigheid van gevaarlijke producten en bescherming
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten STEEDS gedragen worden: wanneer je met gevaarlijke producten werkt. wanneer je in of aan een productie-installatie werkt. 24/06/2006

7 Gevaarlijke producten gezondheidsgevaar
Pictogram Betekenis Gevaar - Maatregelen SCHADELIJK IRRITEREND Gevaar bij inademing en opname door mond of huid. (ZEER) GIFTIG CORROSIEF Bijtend op de huid. Gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen! 24/06/2006

8 Gevaarlijke producten brand-, explosie en milieugevaar
Pictogram Betekenis Gevaar - Maatregelen BRANDBARE STOF Geen vonken in de omgeving. Blusmiddelen in de buurt. OXIDEREND Brandbevorderend of neemt zuurstof weg. EXPLOSIEF Geen vonken in de omgeving Gebruik van Ex-materieel. MILIEUGEVAARLIJK Gevaar voor verontreiniging van water, bodem of lucht. 24/06/2006

9 Gebruik van nood- en oogdouches
Bij ELK productcontact met de huid of de ogen moet de nood- of oogdouche gebruikt worden. Informeer vóór de uitvoering van jouw werk waar de dichtstbijzijnde nood- en oogdouche gelegen is. Nood- en oogdouches zijn met volgende pictogrammen aangeduid: 24/06/2006

10 Bediening van nood- en oogdouches
Ga als volgt te werk: 1. Duw op de RODE hendel. 2. Duw met de knie op de meldplaat. Hierdoor wordt de controlekamer verwittigd. 1 3. Verwijder besmeurde kledij. 2 4. Minstens 15 minuten spoelen. 24/06/2006

11 Verzorging na productcontact
Bij ELK productcontact (hoe klein ook) alsook bij ELKE kwetsuur moet de verzorging door de medische dienst van BASF gebeuren (gebouw B 520) Elk letsel kan immers ernstige gevolgen hebben ! De medische dienst is elk dag bemand, 24u op 24u. Bij ongeval bel 777 (intern noodnummer). 24/06/2006

12 2. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM’s)

13 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
PBM’s, door je werkgever voorzien, dienen om je te beschermen tegen restrisico’s. Iedereen in de installatie moet volgende persoonlijke beschermingsmiddelen steeds VERPLICHT dragen: Veiligheidsbril Veiligheidshelm Veiligheidsschoenen Gesloten werkkledij met lange mouwen en broekspijpen 24/06/2006

14 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-matrix)
Specifieke PBM’s worden per bedrijf vastgelegd in de PBM-matrix. Gehoorbescherming verplicht Een voorbeeld Adembescherming verplicht Veiligheids- handschoenen verplicht 24/06/2006

15 3. VERBODSTEKENS

16 Verboden zaken op onze site
TOTAAL vuur- en rookverbod (ook in voertuigen) Verbod tot het binnenbrengen, het bij zich hebben en het gebruik van alcohol en drugs Algemeen rookverbod vanaf 1 juli 2008 ! Nu is roken nog toegelaten op plaatsen met een schriftelijke toelating! 24/06/2006

17 Verboden zaken op onze site
Algemeen GSM-verbod in alle productie-installaties Explosieveilige GSM wel toegelaten in productie-installaties mits goedkeuring door BASF-dienst STEEDS voorzien van fluo-geel hoesje Ex - GSM GEEN EX-GSM toegelaten in ruimten voorzien van dit pictogram 24/06/2006

18 Verboden zaken op onze site
Verbod tot eten en drinken in productie-installaties en werkplaatsen Verbod tot fotograferen Verboden toegang voor onbevoegden 24/06/2006

19 4. WAARSCHUWINGS - PICTOGRAMMEN

20 Waarschuwingspictogrammen
Specifieke gevaren worden afgeschermd en aangeduid met volgende pictogrammen: Elektriciteit Radioactieve bron Verblijf of uitvoering van werkzaamheden in de buurt hiervan is volkomen veilig. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toelating van de vakdienst, de afscherming geheel of gedeeltelijk te demonteren. 24/06/2006

21 5. TOEGANG – AANMELDEN VERKEER

22 Aanmelden in de bedrijven
Wanneer je in de toegangstest slaagt, krijg je een PERSOONLIJKE badge die je steeds bij jou moet hebben. Iedereen die zich in een productie-installatie, gebouw of werkplaats begeeft, moet zich aanmelden via een M-lezer. Hou je badge bij “IN” om in te badgen Hou je badge bij ‘UIT” om uit te badgen Vergeet niet uit te badgen bij het verlaten van de productie-installatie! 24/06/2006

23 Verkeersrichtlijnen Het spoor, de interventiedienst en de ziekenwagen hebben altijd voorrang. Opgelet bij de niet-bewaakte overwegen! Max. 30 km / uur Gordeldracht verplicht in voertuigen Enkel HANDENVRIJ gsm’en Niet parkeren voor blushydranten, onder pijpenbruggen en nabij het spoor! 24/06/2006

24 Verkeersrichtlijnen - fietsers
Dragen van een fluo-vestje is VERPLICHT voor alle fietsers binnen het bedrijfsterrein! Dragen van een fluo-vestje is aanbevolen voor voetgangers! Uitzondering: Niet verplicht voor “interne” woon-werk verplaatsing (van en naar de poort), maar dan is fietslicht verplicht ! 24/06/2006

25 6. VERGUNNINGEN

26 Vergunningen Een vergunning kan enkel afgehaald worden door personen die hiervoor zijn opgeleid. Elke vergunning moet ter plaatse bij de uitvoerder aanwezig zijn. De vergunningen moeten op eenvoudig verzoek van een BASF-medewerker getoond worden. We stellen de verschillende vergunningen even voor: 24/06/2006

27 A-vergunning (arbeidsvergunning)
De A-vergunning is noodzakelijk voor elk werk dat je uitvoert op de site! 24/06/2006

28 A-vergunning (arbeidsvergunning)
De maatregelen die je moet treffen, bovenop de standaard maatregelen, zijn op de vergunning aangeduid. De voorschriften op de vergunningen moeten door jouw chef toegelicht worden. Elke uitvoerder moet ter kennisname van de voorschriften de vergunning op de keerzijde tekenen. 24/06/2006

29 B-vergunning (betredingsvergunning)
Een B-vergunning geeft je de toelating om tanks, kolommen of andere besloten ruimten te betreden. De maatregelen die je moet treffen, bovenop de standaard maatregelen, zijn op de vergunning aangeduid. Er dient permanent een veiligheidstoezichter aanwezig te zijn. Het is NOOIT TOEGELATEN, dergelijke ruimten te betreden, zelfs niet eventjes of gedeeltelijk, zonder een B-vergunning! 24/06/2006

30 V-vergunning (vuurvergunning)
De A-vergunning met een V-vergunning geeft de toelating om vuur of vonken te maken maar niet om te roken! Binnen een veiligheidszone (Ex-zone), afgebakend met rood-witte paaltjes en kettingen, is er verhoogd brand- en explosiegevaar. Voor het gebruik van niet-explosieveilige toestellen in deze zone is een V-vergunning noodzakelijk (bv. voor voertuigen…). 24/06/2006

31 V-vergunning voor las- en slijpwerkzaamheden
Er moet steeds een blusapparaat aanwezig zijn bij las- en slijpwerkzaamheden. + Keuringslabel laspost Lasapparatuur moet door BASF worden gekeurd (zie label)! 24/06/2006

32 G-vergunning Een G-vergunning is noodzakelijk bij werkzaamheden in de grond! 24/06/2006

33 7. INSTALLATIES - MACHINES

34 Elektrische machines en kabels
Toestellen met beschadigde kabels vormen een groot elektrocutie- gevaar en mogen nooit gebruikt worden. Elektrische machines en kabels moeten in perfecte staat zijn. Hou kabels zoveel mogelijk weg van doorgangen en trappen. Gebruik bij voorkeur S-haken om kabels op te hangen. 24/06/2006

35 Afbakeningen Als je werken uitvoert die gevaar voor anderen inhouden (bijvoorbeeld montagewerken, gridstralen, hijswerken…), dan moet de risicozone afgebakend worden (bv. met signalisatielint). Nieuwgebouwde platformen, putten, kuilen… moeten worden afgebakend met een stevige afbakening (in hout of metaal). 24/06/2006

36 Gebruik van stellingen
Stellingen mogen enkel betreden worden wanneer een geldige S-vergunning aanwezig is. Geen enkele aanpassing (zelfs niet het tijdelijk verleggen van een plank) mag uitgevoerd worden door onbevoegden. Orde en netheid, ook op stellingen! 24/06/2006

37 Bescherming tegen vallen
Bij werkzaamheden op hoogte moet je je beschermen tegen vallen. Bij voorkeur moeten collectieve beschermingsmiddelen gebruikt worden. Indien dit niet mogelijk is, wordt een valharnas gedragen. In een hoogwerker is het dragen en vastmaken van valbescherming verplicht. 24/06/2006

38 Orde en netheid Na het werk moet elke uitvoerder zijn werkplaats opgeruimd en proper achterlaten, altijd en overal! Hieraan herkent men een echte vakman. 24/06/2006

39 8. ALARMPLAN

40 777 Melden van een ongeval Doet zich een ongeval, een gasuitbraak,
een brand … voor Bel het intern alarmnummer 777 Indien nodig zal er een alarmsignaal geactiveerd worden Er zijn 3 verschillende alarmsignalen. 24/06/2006

41 Alarmsignaal: WAARSCHUWINGSALARM
Sirene: 12’ ’ ’ ’ … Betekenis: Gevaar van BUITEN het bedrijf Te nemen acties: stop de werken sluit ramen en deuren ga naar de alarmlezer (= A-lezer) in het bedrijf waar je bent 24/06/2006

42 Alarmsignaal: ONTRUIMINGSALARM
Sirene: 3’ 3’ 3’ 3’ 3’ … Betekenis: Gevaar IN de onmiddellijke omgeving Verplaats je HAAKS op de windrichting Te nemen acties: stop de werken, sluit ramen en deuren ga naar het naburig bedrijf vermeld op het alarmkaartje ga naar de alarmlezer in de voorziene veiligheidsoase (zie alarmkaartje) 24/06/2006

43 Herkenbaarheid ‘bedrijf in alarm’
Wanneer een bedrijf in alarm is, brandt een oranje flitslamp op de IN-lezer Begeef je dan onmiddellijk naar de A-lezer van de opgegeven verzamelplaats. 24/06/2006

44 Alarmsignaal: EINDE ALARM
Sirene: 90’ Alle vergunningen zijn bij “einde alarm” vervallen en dienen opnieuw vrijgegeven te worden. Bij einde alarm na ontruiming moet je opnieuw inbadgen in het bedrijf dat je verliet. Testalarm: elke 1ste donderdag van de maand om 12u. Dit testalarm start met een “einde alarm”. Aan deze alarmen dien je geen gevolg te geven. 24/06/2006

45 Aanduiding “A”-lezer:
De alarmlezer (= A-lezer) wordt als volgt aangeduid: 24/06/2006

46 STOP ALARM-zuilen op het terrein
Wanneer op een alarmzuil, het rode zwaailicht brandt en de vermelding ‘STOP ALARM’ verschijnt: Stop je je voertuig en wacht je. Of je kan je omdraaien en een andere veilige weg nemen. Indien er sirenes in de omgeving loeien: leg je je voertuig aan de kant stil én begeef je je naar de dichtsbijzijnde verzamelplaats (A-lezer) 24/06/2006

47 Alarmkaartjes Elk bedrijf beschikt over ALARM-kaartjes waarop de verzamelplaatsen bij waarschuwing en ontruiming worden aangeduid. Vraag ernaar! (beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Frans). 24/06/2006

48 9. ONTHAALBROCHURE TEST

49 Onthaalbrochure Test We hopen dat je deze instructies goed begrepen hebt . Je dient te slagen in de test om een persoonlijke BASF-badge te krijgen. Je kan al deze veiligheidsinstructies nalezen in de onthaalbrochure die je aan de balie zal ontvangen. We wensen je alvast veel succes en een veilige uitvoering van je werk! 24/06/2006


Download ppt "Welkom bij BASF Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google