De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vzw Jong Gebied Sluizeken Tolhuis Ham Briel Macharius Heirnis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vzw Jong Gebied Sluizeken Tolhuis Ham Briel Macharius Heirnis"— Transcript van de presentatie:

1 Vzw Jong Gebied Sluizeken Tolhuis Ham Briel Macharius Heirnis

2 Geachte, Vzw Jong staat voor Jeugdwelzijnwerk Ondersteuningsnetwerk Gent en richt zich vooral naar kinderen en jongeren die minder kansen hebben om ten volle te participeren aan de verschillende maatschappelijke domeinen , omwille van de structurele positie van de bevolkingsgroep waartoe ze behoren. VZW Jong wil opkomen voor de rechten, de gelijke kansen en de belangen van kinderen en jongeren Het stimuleren en het activeren van het potentieel aan ontwikkelingskansen bij kinderen en jongeren, is de uiteindelijke doelstelling van Vzw Jong. De werking gaat uit van een geloof in de sterktes en de mogelijkheden van kinderen en jongeren, én dit situeert zich vooral op preventief vlak. Een aantal projecten zijn gericht op hulpverlening. Wij bieden zoveel mogelijk functies aan, van onthaal tot individuele begeleiding. Op die manier zijn de projecten een originele mix van jeugdwerk en welzijnswerk, Vzw Jong werkt niet alleen. Onze projecten worden georganiseerd in samenwerking met alle betrokken partners, diensten en besturen. Met de meeste hoogachting,

3 Historiek Vzw Jong is een Gentse, particuliere jeugdwelzijnswerking met deelwerkingen in verschillende buurten van de 19de-eeuwse stadsgordel, het stadscentrum en Nieuw Gent. In 2000 schreef het toenmalige Netwerk Jeugdwelzijnswerk Gent t.a.v. het pas verkozen stadsbestuur een memorandum over de noden van de sector en van de kinderen en jongeren die ze bereikte. In 2002 formaliseerden zeven verenigingen hun onderlinge samenwerking en richtten vzw J.O.N.G. op. Dit stond voor Jeugdwelzijnswerk Ondersteuningsnetwerk Gent. De organisatie ontwikkelde een ondersteuningsaanbod voor jeugdwerkers, behartigde de belangen van de lidorganisaties en hun jeugdige leden en voerde gemeenschappelijke projecten uit: bvb. het project trajectbegeleiding en het project jeugdwerkers in opleiding. De lidorganisaties bestuurden de netwerkorganisatie door hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering en deskundigen in de raad van bestuur. Tot 2005 was vzw Jong de netwerkorganisatie van het Gentse particuliere jeugdwelzijnswerk. Uiteindelijk telde de netwerkorganisatie 9 leden. De missie die ze toen gezamenlijk formuleerden is vandaag nog steeds de basis voor het huidig jeugdwelzijnswerk. Stad Gent droegen op 1 januari 2005 zeven particuliere jeugdwelzijnswerkingen en drie stedelijke jeugdwelzijnswerkingen hun werking en hun personeel over aan vzw Jong. Interculturele Werking De Brug vzw, Jamklub vzw, Jeugdcentrum El Paso vzw, Jongerenontmoetingscentrum Nieuw Gent vzw, Kadanz vzw, Meisjeshuis Brugse Poort-Jeugdhuis Kaarderij vzw en vzw Spelotheek Muide-Meulestede. De betrokken stedelijke diensten waren het Centrum voor Jeugdwelzijnswerk Kiekenstraat, Jeugdpunt Ledeberg en Sportschuur Dracuna. Habbekrats vzw en vzw ’t Leebeekje, die tevens lid waren van de netwerkorganisatie, namen niet deel aan de schaalvergroting. Sindsdien werkt vzw Jong met beide verenigingen samen voor opdrachten in het kader van het convenant tussen vzw Jong en de Stad Gent.

4 Rabot-Blaisantvest-Bloemekeswijk:
Sluizeken-Tolhuis-Ham & Macharius-Heirnis: Brugse Poort: Dampoort-Muide-Meulestede: Ledeberg-Nieuw Gent: Gebiedscoördinator. Projectcoordinator De directeur zit het beleidsteam met gebiedscoördinatoren voor De administratief verantwoordelijke, financieel verantwoordelijke en stafmedewerkers staan de directeur en de teams administratief, logistiek en inhoudelijk bij. De algemene vergadering en de raad van bestuur bepalen i.s.m. de directeur en het beleidsteam het beleid van de organisatie. Vzw Jong is een particuliere vereniging: de leden en bestuurders zijn allen vrijwilligers. Vzw Jong doet een beroep op vrijwilligers en beroepskrachten. Het medewerkersbestand is divers samengesteld. Er zijn meer vrouwen dan mannen. Meer dan een derde van de medewerkers heeft een andere etnische afkomst dan de Vlaamse. Vzw Jong streeft naar een personeelsgroep die de diversiteit weerspiegelt onder de kinderen en jongeren die ze bereikt. Dit is een belangrijke sleutel om met kinderen en jongeren een aanbod te realiseren waarin ze zich herkennen.

5 Doelstelling VZW Jong heeft tot doel de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren te bevorderen. Het betreft hun kansen tot ontplooiing en tot volwaardige participatie in alle relevante maatschappelijke domeinen, en ook het vrijwaren en verdedigen van de rechten en de belangen van kinderen en jongeren. VZW Jong richt zich tot alle kinderen en jongeren, maar met prioriteit voor kinderen en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden door een structurele positie van de groep waartoe ze behoren. VZW Jong zal elke vorm van uitsluiting en racisme bestrijden. VZW Jong vertrekt in haar aanbod en acties altijd vanuit een participatief, welzijnsbevorderend en emancipatorisch perspectief en wil vanuit haar eigen opdracht mee bouwen aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving.

6 Luik 1 “VZW Jong heeft tot doel de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren te bevorderen. Het betreft hun kansen tot ontplooiing en tot volwaardige participatie in alle relevante maatschappelijke domeinen, en ook het vrijwaren en verdedigen van de rechten en de belangen van kinderen en jongeren. “ Aanreiken van een groepsgericht aanbod binnen de vrije tijd Relatie naar andere maatschappelijke instellingen en dienstverleners Brugfunctie naar andere maatschappelijke instellingen en dienstverleners Signaal- en belangenbehartigingsfunctie

7 Luik 1 Aanreiken van een groepsgericht aanbod binnen de vrije tijd
Vertrekkend vanuit hun leefwereld (boeiend, interesseveld…) Vrijblijvende deelname Instuif, georganiseerde vrije tijd (o.a. sport) en specifieke projecten Rekening houdend met de emancipatorische doelstellingen Relatie naar andere maatschappelijke instellingen en dienstverleners Deelname garanderen aan het Jeugdwelzijnsaanbod Opkomen voor de rechten van het kind en de jongeren Participatie bevorderen in de my. domeinen (onderwijs en tewerkstelling) Brugfunctie naar andere maatschappelijke instellingen en dienstverleners Vertrekkend vertrouwensfseer Zowel begeleidende (informatie, motivatie,…) als bemiddelende opdracht (vertaling, ondersteuning en doorverwijzing) Signaal- en belangenbehartigingsfunctie Beïnvloeding door sensibilisatie en responsabilisering Signalen doorgeven over mechanismen die de rechtenen de kansen van het kind ondermijnen

8 Luik 2 “VZW Jong richt zich tot alle kinderen en jongeren, maar met prioriteit voor kinderen en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden door een structurele positie van de groep waartoe ze behoren. VZW Jong zal elke vorm van uitsluiting en racisme bestrijden.” Voor alle kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar met prioriteit voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. achterstellingsmechanismen opsporen en doorbreken 19e eeuwse Gentse stadsgordel en Nieuw Gent Beperkte ruimte en tekort aan een eigen plaats VZW Jong kiest voor een buurtgebonden aanpak Kwalitatieve woonomgeving Plaats voor diversiteit creëren Structurele oplossing tot het wegwerken van onwelzijnssituatie Samenwerking met particuliere organisaties participatie en activatie

9 Luik 3 “VZW Jong vertrekt in haar aanbod en acties altijd vanuit een participatief, welzijnsbevorderend en emancipatorisch perspectief en wil vanuit haar eigen opdracht mee bouwen aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving.” Emancipatorisch perspectief: mét kinderen en jongeren Het bieden van een georiënteerde ondersteuning en streven naar “gezamenlijke verantwoordelijkheid” Veilige omgeving, mondigheid, erkenning van eigen talenten Kwaliteit van de interactie (kind/jongere/begeleider) tot aanbod Doelstelling verwerkt in het aanbod Participatief Recht tot deelname, inspraak, een eigen mening, te denken en mee te beslissen “…garanderen het kind (jongere) dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht heeft die mening vrij te uiten ten aanzien van alle zaken die het kind (jongere) aangaan, waarbij aan zijn of haar mening die waarde wordt gehecht die overeenstemt met de leeftijd en rijpheid.”

10 Het financieel plaatje
Subsidiekanalen De belangrijkste subsidiënt van vzw Jong is de Stad Gent. De stadsbestuur sloot een beleidsovereenkomst met vzw Jong voor de periode evenals voor het overgangsjaar 2008, een convenant voor de periode en een nieuw staat in de steigers. De Stad Gent stelt voornamelijk middelen ter beschikking in het kader van het Stedenfonds, het Jeugdbeleidsplan en het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. De VDAB die loontoelagen subsidieert(GESCO-conventies en het Jongerenwerkplan) Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (DAC-functies) Het Sociaal Fonds Sociale Maribel (loontoelagen - sociale maribelfuncties) Vzw Jong doet naargelang de projectoproep enerzijds dromen en noden van kinderen en jongeren, anderzijds een beroep op verschillende projectsubsidies van overheden, fondsen en stichtingen en voor specifieke projecten: bvb. het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, het Europees Sociaal Fonds of oproepen bij de Koning Boudewijn Stichting.

11 De werking en de opdrachten
Jeugdwerkers organiseren een groepsgericht vrijetijdsaanbod ( met ontwikkelingskansen tot doel) zoals: Creatieve ateliers voor kinderen Spelotheek Instuifwerking in jeugdhuizen Recreatieve en competitieve sportactiviteiten Tijdelijke culturele projecten Jaarlijkse kampen en internationale uitwisselingen Speelpleinwerking in de schoolvakanties 2. De brugfunctie t.o.v. andere maatschappelijke instellingen en dienstverleners, begeleiden kinderen en jongeren. bemiddelen en doorverwijzen Deelname aan overlegmomenten: Wijkoverleg WG Jeugd (Dag van de Jeugd, Sintfeest,…) Brede School Welzijnsoverleg Vrijetijdsparticipatie (80/20) Samenwerkingen ifv projecten (Gezondheidsdienst, de Centrale & Habbekrats ifv IEDEREEN CURATOR,… 3. signaleren, adviseren en sensibiliseren Vzw Jong initieert, ontwikkelt en voert brugprojecten uit complementair aan het vrijetijdsaanbod.

12 De werking en het aanbod

13 Baloe - Spelotheek Spelotheek Baloe is gelegen op de hoek van de Fievéstraat en Nieuwland. Hier kunnen kinderen van 0 tot en 12 jaar en hun ouders terecht voor het uitlenen van spelmateriaal, boeken, dvd’s, luistercd’s, en verteltassen. Spelotheek Baloe heeft een gezellige speel- en zithoek waar je boekjes kan lezen en spelmateriaal kan uitgetest onder begeleiding van een volwassene. Om de 2 maanden organiseren we een vertelmoment op woensdagnamiddag van 15u tot 16u voor kinderen van 3 tot 7 jaar en hun ouders Kort: 322 leden Gemengde groep 85 % wijk Activiteiten en projecten: Kindertheater, carnavalstoet, Buitenspeeldag, Vertelmomenten, Terugkomdag tuutjesboom, Ondersteuning feesten, … Verteltassen, (juffen, Ibo, inloopteam), Computer Mee-r, (pc’sessie, materiaal, toeleiding), Opvoedingswinkel op wieltjes, (IB , professionele begeleding, buro moment) Week van de opvoeding, Week vd vrijwilliger, Het gezonde tandenproject, … Opmerkingen: taalproblematiek

14 Kinderwerking Sluizeken kinderwerking Macharius/Heirnis
In Godshuishammeke kunnen kinderen vanaf 6 jaar zich uitleven samen met begeleiders en vrienden van de kinderwerking. De deur staat open voor kinderen die even passeren na schooltijd, hun nieuwe boekentas tonen, op zoek zijn naar prenten of gewoon even een praatje komen maken met hun begeleiders. Kinderen die ingeschreven zijn, worden door de begeleiders thuis opgehaald en kunnen genieten van tal van activiteiten. Op woensdag en vrijdag is er ook een aanbod voor de kinderen van de buurt 'Macharius-Heirnis' en Scheldeoord Kort 150 leden 65% jongens 70% tuks , 30 gemengd Nieuwkomers met specifieke nood (huisvesting, toeleiding, vragen, en vriendjes) Opmerkingen Bereik meisjes Finciele situatie nieuwkomers Leefomstandigheden nieuwkomers Onzekerheid gebouw en toekomst effect op opkomst!

15 Meisjeswerking GHH Een lekkere boterham met choco, een warm kopje thee en leuke muziek, even stoom aflaten na school, …het zijn enkele ingrediënten van ons meisjeshuis in Godshuishammeke 17. Alle meisjes vanaf 12 tot en met 15 jaar zijn er meer dan welkom en kunnen er hun energie en verhaal kwijt. …Iedere laatste zaterdag van de maand is er een familieactiviteit van 14u00 tot 18u00. Kort Info: Seksualiteit en liefde, studiebegeleiding, papierwerk met ouders Outreaching: Eerste bezoeken, geen continuïteit, huisbezoeken, Ouders: Papierwerk, huisbezoeken, weinig initiatief, praatsjes.. IB: Huiswerk, persoonlijke vragen omtrent seksualiteit, studie, conflicten Overleg derden: Grote acties, fuif, buurtwerk, Ambrosias tafel, Victoria D, animatoren, Project FIEN, Groep intro Opmerkingen Papierwerk, jongens , de eerste keer, partnerkeuze, spijbelgedrag

16 Tienerwerking Alle activiteiten/projecten vinden plaats lokalen van Nieuwland 62. Daar is een grote gezellige ruimte met computers, playstation, ping-pong, televisie,…en vooral heel wat andere tieners en jongeren om een leuke tijd mee door te brengen. Voor de jongens tussen 12 en 15 jaar organiseert de tienerwerking tal van activiteiten, projecten, instuifmomenten en sport. Op dinsdag kunnen alle jongens zich uitleven in de sportzaal van de Bomastraat voor een flinke dosis sport. Op woensdag zijn er activiteiten en projectwerking, op donderdag en vrijdagavond staan de deuren van Nieuwland open voor te gekke instuifmomenten Kort Info: Activiteiten, flyeren maandelijks met aanbellen, digitaal, telefonisch, sms Outreaching: Flyering, Okan, klassen (olvi), ondersteuning Wijkfeesten Ouders: Maandelijks bij flyeren, slecht nieuws, telefonisch IB: Weinig , schoolwerk, Internet (Byte Me), vakantiejob Overleg derden: Kompas, Jeugddienst (planeet Gent), WG Jeugd, Toren van Babel, Maandelijkse flyering bij diensten, Nu games,…. Opmerkingen Ontdekken, schoolopmerkingen en bemiddeling, sport en spel

17 Jongerenwerking De jongeren vanaf 15 jaar worden op verschillende momenten in de week verwend met allerlei activiteiten van sport en uitstappen, film tot gewoon gezellig samenzitten in de knusse zithoek van de instuif. Jongeren kunnen in de werking terecht op woensdag, vrijdag en zaterdagavond. Op donderdagavond is er sport voorzien. Op zondagvoormiddag spelen onze scholieren hun wedstrijden. Kort Info: Diverse vragen, Werk, school en autorijden, Relaties, Seksualiteit… Outreaching: Nieuwe jongeren buitenhuis, Project Wolterslaan, … Ouders: Zelden, Conflicten of problemen IB: Gesprekken centraal Overleg derden: Inburgering, Groep intro, Ambrosias tafel, Victoria D, De sleep, Straathoekwerk, Schoolspotters, De Centrale, … Opmerkingen Agressie & frustratie, Hangjongeren als negatief + Media, Verhuizing Jong & Jobkot, Eerlijk jobstudentwerk, Spijbelgedrag en - schorsingen, Kamp. Groep/gewoonte maken

18 Speelpleinwerking 18 in Gent Waarvan 4 in STHMH
Samenwerking Jeugddienst Samenwerking met VDS Animatie en recreatie op de speelpleintjes Aandacht voor doelgroep en doorgroei Activeren tot verantwoordelijkheid Terugkommomenten Animatorcursus inzet: Jobstudenten Vast krachten/jeugdwerkers

19 Trajectbegeleiding laagdrempelige intensieve begeleiding voor kinderen en jongeren (12-18) verschillende vragen/problemen zitten 3 trajectbegeleiders verspreid aanwezig in het regulier aanbod en doen mee met de instuifwerkingen, activiteiten en zijn op die manier gemakkelijk aanspreekbaar voor de jongeren. ondersteunt de jongeren om controle te verwerven over hun zoektocht naar hulpbronnen de mogelijkheden en sterktes van de jongeren staan hierbij centraal. op vraag van de jongeren en zijn steeds vrijblijvend. een zekere engagement van de jongeren. directe interventies, kortdurende begeleidingen het tempo zelf aan indien mogelijk de ouders verder vorm geven. 

20 Jeugdactivering “outreachend” “op hun plekjes” “toeleiding”
Binnen vzw Jong zijn er vijf jeugdactiveerders richten zich voornamelijk naar tieners en jongeren uit deze wijken en ook naar de buurtbewoners werken nauw samen met de jeugdwerkers en zijn ingebed in de bestaande teams. de jeugdactiveerders begeleiden de activiteiten mee in de werkingen. “outreachend” “op hun plekjes” “toeleiding” “Vertrouwen”

21 Jobkot Het project ‘t Jobkot werd gelanceerd in 2008
vzw Jong wil met dit initiatief inzetten op de heersende problematische jeugdwerkloosheid, het vermijden van vroegtijdig ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs, het bewerkstelligen van tijdige en juiste instroom op de arbeidsmarkt, expertise uitbouwen en kennisdeling tussen vzw Jong en alle betrokken partners. Het Jobkot is een laagdrempelige, jongerenvriendelijke en gezellige contact- en ontmoetingsplaats voor jongeren informatie, advies en ondersteuning op maat Veel aandacht wordt besteed aan het kennen en gebruik maken van de officiële instanties (VDAB, werkwinkel, RVA), het leren kennen van jobkanalen, het belang van kwalificaties en jobperspectieven leren inschatten, een goede CV opmaken, sollicitatiebrieven schrijven, werkgevers bellen, … De arbeidstrajectbegeleiders opereren in eigen huis en ‘op verplaatsing’, mee kunnen gaan met jongeren naar andere diensten/werkgevers om hen te ondersteunen De vrijwilligheid, laagdrempeligheid, openheid en maatwerk spelen hierin een belangrijke rol om dit te kunnen realiseren.

22 Projecten : Bop’ers BOP is in augustus 2009 van start gegaan in Gent met als belangrijkste doelstellingen: - een kwalitatief buurtsportaanbod uit te bouwen in alle Gentse wijken - het opleiden van buurtsportmedewerkers BOP, wat staat voor 'Buurtsportmedewerkers in OPleiding', is ingebed in de werking van vzw Jong maar kan op heel wat ondersteuning rekenen van Christophe Peeters (Schepen van Sport), de Gentse Sport- en Jeugddienst, de dienst Gebiedsgerichte Werking, 'Gent, Stad In Werking' en de Vlaamse Overheid. Zij trekken allen hard mee aan de kar. Vzw Jong (jeugdwelzijnswerk) richt zich hoofdzakelijk naar kinderen en jongeren in de aandachtswijken in de stadskern.  Voor het BOP-project wordt echter een uitzondering gemaakt: er wordt naar alle Gentenaars toegewerkt én in alle Gentse wijken. : Omdat het een opleidings- en tewerkstellingstraject  één dag per week een opleiding in de sociale sector, (volwaardig diploma hebben) sporttechnische opleidingen, individuele- en teamcoaching organiseren van sportactiviteiten

23 Doelen 2011-2012 Verdere samenwerking op wijkniveau Overlegmomenten
Bruggen bouwen Participatie bevorderen Ondersteuning van buurtgebonden activiteiten Nieuwland als uitvalsbasis en veiligheid bij ouders realiseren Verschillende deelwerkingen herkenbaarheid

24 Vzw Jong - Gebiedswerking Sluizeken – Tolhuis – Ham - Briel
Macharius - Heirnis Nieuwland Gent 09/ / -   


Download ppt "Vzw Jong Gebied Sluizeken Tolhuis Ham Briel Macharius Heirnis"

Verwante presentaties


Ads door Google