De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFRASTRUCTUUR & RUIMTE

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFRASTRUCTUUR & RUIMTE"— Transcript van de presentatie:

1 INFRASTRUCTUUR & RUIMTE
STRUCTUURVISIE INFRASTRUCTUUR & RUIMTE NIROV | 22 juni 2011

2 WAAROM EEN STRUCTUURVISIE?
> andere politieke en economische omstandigheden > ervaringen met de uitvoering van het ruimtelijk beleid > niet Anders Betalen voor Mobiliteit > veranderende opgaven

3 HET ROER MOET OM! > om ruimte te maken voor economische groei
> om ruimte te geven aan burgers, ondernemers en andere overheden > om de ruimte aan te passen aan de nieuwe opgaven

4 OM WELKE OPGAVEN GAAT HET?

5 VERSTERKEN INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE
“in de ranking van 59 ontwikkelde landen daalt NL van 12 naar 14, in 2007 stond NL nog op 8” profiel Nederland > sterkste score op basic infrastructure = 4 > zwakst scoort NL op fiscal policy = 47 International investment = 33 prices = 28 IMD World Competitiveness Scoreboard 2011

6 GROEI REIZIGERSKILOMETERS ACCOMODEREN
verdeling modaliteiten: auto 75%, OV 15%, lopen en fietsen 10% sterkere toename stedelijke gebieden (nu al problematisch!) verwachte ontwikkeling auto > tot %-35% > %-10% OV > tot %-30% > % (RC) % (GE)

7 TRANSITIE DUURZAME ENERGIE DOORZETTEN
aandeel hernieuwbare energie 4% (2010) naar 14% (2020) opgaven van 4000 MW windenergie: ⅓ grond-gebied van de provincie Zeeland energie uit de Noordzee > windparken op zee > getijden energie > osmose energie

8 ANTICIPEREN OP KLIMAATVERANDERING
55% van NL is overstromingsgevoelig: 25% onder NAP, 29% gevoelig voor rivieroverstromingen zeespiegelstijging in 2100 max 85 cm (afgelopen eeuw 17cm) weersontwikkeling: langdurig veel neerslag (winter), heviger piekneerslagen, droogte (zomer) en grotere reg. verschillen in extreme neerslag

9 OMGAAN MET GROEI + STAGNATIE + KRIMP
krimpgemeenten (35%) waarvan 13 > inw. (46%) (58%) groei <|> krimp de economische en demografische ontwikkeling vragen niet meer om planning voor de groei, het gaat om groei EN stagnatie EN krimp. Tegelijkertijd en overal een beetje anders. Gegevens nu CBS, prognoses PRIMOS.

10 GEBIEDSONTWIKKELING MOET ANDERS 50% architectenburo’s failliet
80% meer faillissementen bij projectontwikkelaars en bouwnijverheidbedrijven 35% minder verkochte woningen 5%-10% gemeenten heeft onvoldoende reserves voor vereiste afboeking op grondpositie m² structureel leegstaand kantooroppervlak (≈ 870 voetbalvelden)

11 WOUD VAN PROCEDURES EN REGELS
> veelvoud aan wetten, amvb’s en ministeriële regelingen > wetten spreken elkaar tegen > zorgt voor onduidelijkheid gevolg > hoge onderzoekslasten > lange besluitvormingsprocessen > ontbreken bestuurlijke ruimte voor gebiedsgerichte afwegingen

12 WAT GAAN WE DOEN?

13 INVESTEREN IN BEREIKBAARHEID
investering : wegen 18,1mld vaarwegen 2,2mld spoor 9,1mld overig 1,6mld reg/lok infra 3,5mld totaal budget: (mld per jaar) 2006-’10 7,2mld 2011-’20 7,9mld 2021-’28 7,5mld

14 RUIMTE VOOR MOBILITEIT
> Verlenging A15/A12 > Ring Utrecht > A1/A6/A9 (Amsterdam Schiphol Almere) > Tunnel A2 Maastricht > Prog. hoogfrequent spoor > Nieuwe westelijke oeververbinding > A58 Tilburg/Eindhoven > A1 Oost (achterlandverbinding)

15 BETER BENUTTEN > spreiding van gebruik
> beschikbare capaciteit optimaliseren en slim(mer) verbinden  > koppeling: ladder voor duurzame verstedelijking streven: > reductie van voertuigen in spits in drukste corridors > groei 5% reizigerskilometers op spoor tot 2020 > betere benutting vaarwegen

16 FOCUS & SLAGKRACHT > Urgentie aanpak Noord en Zuidvleugel en Brainport > Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) > RRAAM > Rotterdam-Zuid > Brainport > Energy Port Kaart ipv tabel

17 RUIMTE VOOR ENERGIE > 4000 MW Windenergie op land
> Structuurvisie Wind op land (2012) > 380 kV Hoogspanning > €1.4 mld/jr stimulering hernieuwbare energie

18 AANTREKKELIJK VESTIGINGSKLIMAAT
> herijking EHS > ILG, nog € 270 miljoen besteedbaar, te decentraliseren > vereenvoudiging gebiedscategorieën Oppervlakte zonder water!

19 NEDERLAND VEILIG HOUDEN
> projecten: 3,6mld Deltaprogramma > 9 deelprogramma’s (3 nationaal, 6 regionaal) > vijf deltabeslissingen te nemen in 2014

20 MEER RUIMTE VOOR ANDEREN
> percentages binnenstedelijk bouwen > woningbouwafspraken > roodgroen balans (groen in en om de stad, recreatie om de stad) > snelwegpanorama’s > bufferzones > Nationale Landschappen

21 WE MAKEN HET GEMAKKELIJKER, SNELLER EN BETER
> drastisch verminderen van de regelgeving in het fysieke domein: één omgevingswet (wetsvoorstel in 2012, reductie plankosten 10%) > versnellen van de besluitvorming: permanent maken van CHW > flexibiliteit / afwegingsruimte moet toenemen > wat moet dat moet, maar meer ook niet

22 STRUCTUURVISIE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

23 MET DEZE STRUCTUURVISIE..
… wordt het veel duidelijker wie wat moet doen vanuit het principe “decentraal tenzij…”! … geven we ruimte aan de opgaven van de 21ste eeuw … maken we het eenvoudiger en beter in het ruimtelijk domein … geven we vertrouwen aan anderen om meer te doen

24 AMBITIE NEDERLAND ..een concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig Nederland!


Download ppt "INFRASTRUCTUUR & RUIMTE"

Verwante presentaties


Ads door Google