De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking met Yulius Zuidwende-Zuid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking met Yulius Zuidwende-Zuid"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking met Yulius Zuidwende-Zuid
In deze corporate powerpoint staan 3 vragen centraal: Wie is Yulius? Wat doet Yulius? Wat kan Yulius voor u betekenen? 17 april 2012 Presentatie omwonenden Zuidwende-Zuid

2 Agenda Kennismaking met de GGZ organisatie Yulius Yulius en Vastgoed
De locatie Zuidwende-Zuid Yulius Langdurende Zorg “een wijkgerichte aanpak” Vragen en discussie Vanaf 6 juli 2010 is Yulius de nieuwe naam van RMPI De Grote Rivieren. Yulius is gebaseerd op de naam Julius, een korte, krachtige, klassieke jongensnaam. Julius staat voor ‘de jeugdige’; we zijn een lerende, veerkrachtige organisatie en gaan met onze tijd mee. ‘Yu’ en ‘Yuli’ verwijzen naar ‘je’, ‘u’ en ‘jullie’. Het is een persoonlijke naam en dat willen we zijn: een persoonlijke organisatie waarbij onze cliënt/leerling en zijn omgeving centraal staan, in alle fasen van het leven. De descriptor luidt voor Geestelijk Gezondheid en duidt op het geestelijk gezond zijn/worden.

3 Levensloopzorg zorg in elke fase van het leven
Geestelijke gezondheidszorg, speciaal onderwijs en werk op maat

4 Onze missie Waar we voor staan
Yulius is een gewaardeerde expertiseorganisatie in de regio Zuidwest Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4 van het speciaal onderwijs).

5 De Visie Waar we voor gaan
Ons doel is onze cliënten en leerlingen met onze zorgverlening en ons onderwijs te helpen zich in hun eigen leefomgeving en in de maatschappij zo goed mogelijk te handhaven. Dit doen we door middel van het ‘bio-psychosociaal model’.

6 Bio-psychosociaal model
Yulius combineert geestelijke gezondheidszorg, speciaal onderwijs en werk op maat afgestemd op leeftijd en levensfase van de cliënt (bio-psychosociaal model)

7 Kernwaarden Hoe we handelen
Cliënt- en contextgericht Professioneel en deskundig Gewaardeerd en respectvol Resultaatgedreven Ontwikkelingsgericht, grensverleggend en vernieuwend Ondernemerschap ten bate van de zorg en onderwijs Maatwerk We bieden zorg en onderwijs op maat. Ons belangrijkste doel daarbij is onze cliënten met onze zorgverlening en ons onderwijs helpen zich in hun eigen leefomgeving en in de maatschappij zo goed mogelijk te handhaven. We gaan de dialoog aan met cliënten, leerlingen en ouders over de dienstverlening waarbij ook rekening wordt gehouden met hun culturele achtergrond. Deskundigheid We hebben een veerkrachtig personeelsbestand, dat zich openstelt voor veranderingen en meewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en behandelingsstrategieën. Wij zijn deskundig en voortdurend op zoek naar vernieuwing. Daarmee proberen we het kwaliteitsniveau continu te verbeteren. We streven naar hoogwaardige kwaliteit van zorg en onderwijs. Onze kwaliteiten laten we toetsen door interne auditoren, visitaties en externe auditoren waardoor we hoogwaardige kwaliteit kunnen bieden. Ontwikkeling Onze individuele medewerkers ontwikkelen zich voortdurend. Daarbij houden we rekening met de behoeften van de cliënten, de organisatie en met hun eigen ambities. In onze organisatie geven we medewerkers die een bijdrage leveren aan het succes van de organisatie de gelegenheid zich verder te ontwikkelen. Betrouwbaar RMPI De Grote Rivieren kent de vraag van haar cliënten en leerlingen, en beantwoordt die vakkundig en doeltreffend. We worden door cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en financiers gewaardeerd, omdat we een betrouwbare organisatie zijn. We spelen tijdig in op nieuwe ontwikkelingen en veranderende marktontwikkelingen, en luisteren zorgvuldig en respectvol naar de opvattingen van onze cliënten. Resultaatgedreven We werken resultaatgericht en zijn open in onze communicatie en verantwoording. We werken doelgericht en efficiënt en gebruiken behandeling- en onderwijsmethoden waarvoor voldoende empirische onderbouwing bestaat. Systematisch onderzoeken wij de vraag en tevredenheid van medewerkers, cliënten en leerlingen. Bevindingen vertalen we in beleidskeuzes en verbeteracties. Extern leggen we verantwoording af via prestatie-indicatoren en andere outcome parameters.

8 Yulius Onze organisatie

9 Positionering waarin zijn wij uniek, onderscheidend
Onze speerpunten: Autisme ADHD Angst en depressie Vroeginterventie bij eerste psychose Levensloopzorg van 0 tot 99 jaar op het gebied van wonen, werken en leren Binnen Autisme willen we uitgroeien tot top klinisch instituut

10 Yulius in Feiten en Cijfers 2011
Aantal cliënten in de zorg Aantal leerlingen in SO en VSO Zorg: Aantal bedden Aantal ambulante contacten per jaar Aantal dagen deeltijdbehandeling Budget/omzet miljoen ZVW miljoen AWBZ miljoen Onderwijs miljoen Overig miljoen Medewerkers zorg FTE Medewerkers onderwijs FTE

11 Yulius en Vastgoed Locaties Waar zit Yulius
Yulius beschikt over bijna 90 locaties in de regio Zuidwest-Nederland. Hieronder bevinden zich ondermeer eigen onderwijslocaties, poli- en (dag)klinieken, werkplaatsen, begeleid woonlocaties en logeerhuizen. Het werkgebied: Alblasserdam, Barendrecht, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, 's-Gravendeel, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Rotterdam Rijnmond , Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht.

12 Yulius en Vastgoed Yulius heeft meer dan 90 locaties in gebruik. In 2010 heeft Yulius een strategisch vastgoedbeleidsplan opgesteld. Belangrijke punten uit dit beleidsplan: Kwalitatief slechte huisvesting vervangen of verbeteren Concentratie van locaties naar ten minste 60 bedden Reduceren van m2 Concentratie van stafdiensten Streven naar een sluitende business case per locatie

13 Yulius en Vastgoed Nieuwbouw in Hendrik-Ido-Ambacht
BW Volgerlanden, 60 volwassen met langdurige zorgbehoefte Gerealiseerd in 2010 en 2011 in samenwerking met Trivire

14 BW Volgerlanden interieur
Yulius en Vastgoed BW Volgerlanden interieur

15 Yulius en Vastgoed Nog te realiseren vastgoedprojecten:
Kantoorlocatie waarin alle stafdiensten worden samengevoegd Vervangende nieuwbouw voor de locatie Kasperspad in Dordrecht Vervangende nieuwbouw voor diverse kleine locaties in de Drechtsteden Uit bovenstaande heeft Yulius de doelstelling geformuleerd om centraal in het werkgebied een hoofdlocatie te realiseren met daarin een kantoorvoorziening voor staf en bestuur en een kliniek met ca. 100 bedden voor volwassen cliënten die intensieve behandeling en begeleiding nodig hebben.

16 Yulius en Vastgoed Eisen aan een hoofdlocatie
Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer Landelijke uitstraling, rust en ruimte voor de cliënt Centraal in het werkgebied (Gorinchem – Barendrecht) Winkels binnen 10 minuten op loopafstand Benodigde hoeveelheid grond ca m2

17 De locatie Zuidwende-Zuid
Na een eerste inventarisatie door makelaarskantoor De Mik zijn in het eerste kwartaal van 2011 de eerste contacten met de gemeente H-I-A ontstaan over Zuidwende-Zuid. Stappen tot nu toe Mei 2011 eerste massastudie van de locatie Juni 2011 massastudie gepresenteerd aan projectbureau de Volgerlanden Najaar 2011 gemeente H-I-A is positief over de 1e plannen November 2011 gemeente start een haalbaarheidsonderzoek December 2011 Yulius verfijnt de massastudie als input voor het haalbaarheidsonderzoek Januari 2012 ontwerpteam opgezet om stedenbouwkundige, civieltechnische en verkeerskundige zaken op te lossen

18 De locatie Zuidwende-Zuid

19 De locatie Zuidwende-Zuid

20 De locatie Zuidwende-Zuid

21 De locatie Zuidwende-Zuid

22 De Locatie Zuidwende-Zuid
OMGEVING (Yulius) Locatie Yulius vormt fraaie entree tot De Volgerlanden Behoud van fraai openbaar groen Verkeersontsluiting vanaf de Krommeweg Verkeersontsluiting vanaf de Zuidwende Bedrijvigheid die je van een kantoor en kliniek kan verwachten

23 Yulius “langdurende zorg” een wijkgerichte aanpak
Anja Gosker (psychiater) en Fred Ter Meer

24 Het zorgtraject van preventie tot nazorg
Preventie en nazorg: Voorkomen is beter dan genezen Yulius hecht veel waarde aan preventie en nazorg. Aan de hand van een aantal specifieke thema’s bieden we cursussen en -trainingen aan voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen om beter om te gaan met hun psychische problemen en om ergere klachten of het risico op terugval te voorkomen. Verwijzing : Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden met een verwijzing van een huisarts, een hulpverleningsinstantie of een medisch specialist. Intake : U maakt een afspraak voor een eerste gesprek, ontvangt een uitnodigingsbrief en een introductiebrochure.  Diagnose: Tijdens de intakeprocedure vindt diagnostisch onderzoek plaats om te bepalen wat het psychiatrisch probleem is. Behandeling: Behandelaar bespreekt het type behandeling (de behandelvorm), maakt afspraken over de behandeldoelen, de behandelduur en hoe vaak gesprekken plaatsvinden. Verschillende therapievormen zijn mogelijk. Alle afspraken worden in een behandelplan vastgelegd.

25 Onze cliënten De divisie biedt behandeling en begeleiding aan mensen die lijden aan een ‘ernstige psychische aandoening’ (ICF, WHO 2001). Deze definitie wordt gehanteerd, als er sprake is van: een psychiatrische stoornis aanwezigheid van symptomen en klachten van de stoornis een langdurend beloop van de ziekte; beperkingen in het sociaal en maatschappelijk functioneren (veelal per tijdsfase wisselend in ernst en intensiteit). De divisie langdurende zorg en behandeling streeft ernaar om mensen met ernstige en langdurige psychische en psychiatrische problemen te behandelen, begeleiden en ondersteunen

26 Yulius en de wijkgerichte benadering
Wijkteams per regio van inwoners Algemene doelstelling van de langdurende GGZ is bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een “ernstige psychische aandoening”. Hulpverlening gericht op: Afname van symptomen Verbeteren van functioneren Verminderen van terugval Vanuit cliëntperspectief betekent dit: “leren de draad weer op te pakken” Regie te hervinden Opnieuw inhoud en richting aan het leven geven

27 Wijkteams (verspreid over de hele regio) 1 team in Hendrik Ido Ambacht
Multidisciplinaire teams voor een groep van 250 cliënten Team onder leiding van een psychiater en een teamleider Team bestaat uit ongeveer 20 mensen Goede familiesamenwerking Ervaringsdeskundigen in het team In samenwerking met andere betrokkenen in het gebied In samenwerking met politie, GGD, woningbouw Yulius heeft nu 4 van deze teams Wij hebben de ambitie om dit verder uit te breiden met 2 teams Ernstig Psychiatrische Aandoeningen komen voor bij 4 tot 5 cliënten per 1000 inwoners

28 Klinische behandeling
Cliënten worden soms tijdelijk behandeld in een kliniek: Open afdeling Gesloten afdeling Het is de bedoeling dat cliënten zo snel mogelijk weer terug gaan naar het wijkteam (behoud eigen zelfstandigheid, contact met de omgeving en vaardigheden) Cliënten worden soms gedwongen opgenomen met een juridische maatregel. Vaak zien ze zelf in dat het niet goed gaat en laten zich ook vrijwillig opnemen. Deze behandeling vindt nu plaats in het Kasperspad in Dordrecht. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst in Hendrik Ido Ambacht gebeurd.

29 De kliniek en zijn omgeving
Wat merkt Volgerlanden van onze cliënten: Cliënten op de open afdeling kun je tegenkomen op straat Ze maken een wandeling Doen boodschappen Dit is dezelfde groep die nu in de beschermde woonvoorziening verblijft. Cliënten op de gesloten afdeling blijven binnen Ze kunnen de afdeling niet af Hebben gesloten patio’s Gaan in het kader van herstel op termijn onder begeleiding naar buiten

30 De cliënt en impact op de omgeving
Hoe gaat de buurt om met BW Volgerlanden en Yulius met de buurt Voor de verhuizing bezoeken van vergaderingen met bewonerscommissies, wijkgericht werken. Er zijn contacten met scholen, kerk in de buurt, een open huis Nu zijn we participant in het overleg over wijkgericht werken Er is nu maandelijks contact met de wijkagent Resultaat: de drempel voor de omgeving is op deze manier erg laag

31 Einde presentatie Vragen?


Download ppt "Kennismaking met Yulius Zuidwende-Zuid"

Verwante presentaties


Ads door Google