De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capita selecta Informatieverstrekking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capita selecta Informatieverstrekking"— Transcript van de presentatie:

1 Capita selecta Informatieverstrekking
Paul van Amersfoort

2 Art. 10a AWR (I) 1. In bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen kunnen belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen worden gehouden de inspecteur eigener beweging mededeling te doen van onjuistheden of onvolledigheden in voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen die hun bekend zijn of zijn geworden. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het uiterste tijdstip en de wijze waarop mededeling als bedoeld in het eerste lid gedaan moet worden. 3. Bij algemene maatregel van bestuur kan het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid bedoelde verplichting worden aangemerkt als een overtreding. Indien het niet nakomen van die verplichting is te wijten aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste 100 percent van het bedrag aan belasting dat als gevolg van het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid bedoelde verplichting niet is of zou zijn geheven.

3 Art. 10a AWR (II) Deze sinds 2012 bestaande informatieverplichting is van toepassing op: - verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto (art. 12bis Uitv.Besl. IB en art. 9 Uitv. Besl. LB) - verklaring geen privégebruik auto (art. 8 Uitv. Besl. LB) - zogenoemde Edelweisssituaties (art. 10c Uitv. Besl. Succ.) - suppletie in de omzetbelasting art. 15 Uitv. Besl. OB)

4 Art. 10a AWR (III) Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto intrekken (door tussenkomst inhoudingsplichtige) voordat privé wordt gereden Inhoudingsplichtige heeft ook meldingsplicht bij wetenschap of vermoeden van privégebruik; melding bij vermoeden gaat verder dan 10a AWR lijkt te eisen; in ieder geval geen onderzoeksplicht Niet (tijdig) of niet op de voorgeschreven wijze (via modelformulier) intrekken of melden is overtreding, ter zake waarvan bij opzet of grove schuld een vergrijpboete kan worden opgelegd van 100% (max. € 4920; par. 28b (4) en par. 28c (6) BBBB; bij grove schuld € 1230 en bij opzet € 2460; par. 28b (5) en par. 28c (7) BBBB)

5 Art. 10a AWR (IV) Verklaring privégebruik auto intrekken voordat op jaarbasis meer dan 500 km privé wordt gereden Niet (tijdig) of niet op de voorgeschreven wijze (via modelformulier) intrekken is overtreding, ter zake waarvan bij opzet of grove schuld een vergrijpboete kan worden opgelegd van 100% (max. € 4920; par. 28c (6) BBBB; bij grove schuld € 1230 en bij opzet € 2460; par. 28c (7) BBBB)

6 Art. 10a AWR (V) Bestrijding Edelweissroute door art. 66 (3) Succ.Wet (onbeperkte navorderingstermijn), art. 72 Succ.Wet (aangifteplicht executeurs) en art. 47 Inv. (aansprakelijkheid executeurs) (geen overgangsrecht) Meldingsplicht zodra de belastingplichtige ervan kennis neemt dat de aangifte erfbelasting m.b.t. buitenlands vermogensbestanddeel onjuist of onvolledig is gedaan (geen overgangsrecht) Mededeling moet worden gedaan voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of zal worden; mededeling is daardoor tevens vrijwillige verbetering (volgens wetsgeschiedenis) Niet, niet tijdig dan wel onjuist of onvolledig doen van de mededeling is een overtreding, ter zake waarvan bij opzet of grove schuld een vergijpboete kan worden opgelegd van 100%

7 Art. 10a AWR (VI) Suppletieplicht omzetbelasting zodra de belastingplichtige constateert dat hij een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig heeft gedaan waardoor te veel of te weinig belasting is betaald (geen overgangsrecht) Suppletie moet worden gedaan voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of zal worden; mededeling is daardoor tevens vrijwillige verbetering (volgens wetsgeschiedenis) Niet (tijdig) of niet op de door de inspecteur aangegeven wijze doen van de suppletie is een overtreding, ter zake waarvan bij opzet of grove schuld een vergrijpboete kan worden opgelegd van 100%

8 Art. 10a AWR (VII) Par. 28a BBBB:
- bij samenloop tussen het niet nakomen van de informatieverplichting enerzijds en een aangifte- en/of betalingsverplichting anderzijds worden twee afzonderlijke vergrijpboetes opgelegd. - de gezamenlijke hoogte van deze twee vergrijpboetes gaat de wettelijke maximumboete voor de hoogst beboetbare van beide gedragingen niet te boven - dit laatste is anders indien de tweede beboetbare gedraging wordt begaan nadat ter zake van de eerste gedraging reeds een vergrijpboete is opgelegd dan wel de beboetbare gedragingen zijn begaan door verschillende belanghebbenden

9 Art. 10a AWR (VIII) Mededelingsplicht in Edelweisssituaties en suppletieplicht voor de omzetbelasting gelden alleen indien eerder al aangifte is gedaan, maar onjuist of onvolledig (volgt uit de tekst van de uitvoeringsbepalingen, alsmede de wetsgeschiedenis) Geen informatieplicht dus ingeval geen aangifte is gedaan, bijvoorbeeld omdat belastingplichtige dacht niet belastingplichtig te zijn

10 Art. 10a AWR (IX) Geen vergrijpboete wegens verzaken informatieplicht ex art. 10a AWR, indien pleitbaar is dat geen informatieplicht bestond Bovendien: indien pleitbaar is dat buitenlands vermogensbestanddeel niet in Nederland is belast of een dienst is vrijgesteld van omzetbelasting, geen bekendheid met een onjuistheid of onvolledigheid Door nieuwe jurisprudentie kan de pleitbaarheid van zodanig standpunt echter achterhaald worden, waarna in beginsel wel suppletieplicht ontstaat Echter, bij omgaan hoogste rechter staat beginsel van rechtszekerheid in de weg aan naheffing van belastingplichtigen die hebben gehandeld overeenkomstig de door de nationale rechter in hoogste instantie gewezen jurisprudentie (HR , nr. 10/04489, LJN BU7264) In een dergelijke situatie ook geen informatieplicht ex art. 10a AWR

11 Art. 10a AWR (X) Verhouding informatieplicht tot nemo tenetur beginsel: - wel verplicht tot melding - melding mag niet worden gebruikt voor bewijs van de boete, in ieder geval niet voor bewijs van opzet of grove schuld m.b.t. niet (volledig) voldoen aan belastingplicht - mogelijk ook niet voor bewijs dat voldaan is aan voorwaarden voor opleggen verzuimboete ter zake van niet (volledig) voldoen aan belastingplicht

12 Rechtsbescherming bij controlehandelingen (I)
Bij niet-voldoen aan informatie- en/of administratie- en bewaarverplichtingen ex art. 47 e.v. AWR pas omkering bewijslast na onherroepelijk worden van informatiebeschikking (art. 25 (3) en 27e (1) AWR) In facultatieve informatiebeschikking stelt inspecteur vast dat aan verplichtingen niet is voldaan (art. 52a (1) AWR) Bezwaar en beroep mogelijk tegen informatiebeschikking Aanslag/beschikkingtermijnen verlengd met periode tussen bekendmaking informatiebeschikking en onherroepelijk of vernietigd worden van de beschikking (art. 52a (2) AWR) Informatiebeschikking vervalt indien inspecteur belastingaanslag/beschikking vaststelt vóór onherroepelijk worden van de beschikking (art. 52a (3) AWR)

13 Rechtsbescherming bij controlehandelingen (II)
Informatiebeschikking kan ook gedeeltelijk onherroepelijk worden Indien beroep tegen beschikking (gedeeltelijk) ongegrond is, stelt rechtbank nieuwe termijn voor voldoen aan beschikking, indien daaraan nog gevolg kan worden gegeven (niet bij administratie-en bewaarplicht) (art. 27e (2) AWR) Onherroepelijke informatiebeschikking leidt niet tot omkering van bewijslast in situaties waarin de bewijslast al op inspecteur rust (bij aftrekposten; HR BNB 2006/204 en 205, en 2011/143) Dat zou aanleiding voor inspecteur kunnen zijn af te zien van nemen van informatiebeschikking

14 Rechtsbescherming bij controlehandelingen (III)
Onder “een te nemen beschikking” in art. 52a (1) AWR zou ook de uitspraak op bezwaar kunnen worden begrepen Daarvan uitgaande kan inspecteur ook in bezwaarfase informatiebeschikking nemen (met opschorting uitspraak) Dat ligt temeer voor de hand, omdat in die fase de informatieverplichtingen van art. 47 e.v. AWR ook gelden Vermoedelijk kan niet pas in de bezwaarfase een informatiebeschikking worden genomen voor het in de aanslagregelende fase niet-nakomen van informatieverplichtingen Onduidelijk of pas in de bezwaarfase voor niet-nakomen administratie- en/of bewaarplicht informatiebeschikking kan worden genomen (vermoedelijk niet)

15 Rechtsbescherming bij controlehandelingen (IV)
In beroepsfase kan niet alsnog een informatiebeschikking worden genomen omdat dan geen sprake meer is van een op te leggen belastingaanslag of te nemen beschikking (vgl. art. 52a (1) AWR) Bovendien: de informatieverplichtingen van art. 47 e.v. AWR gelden niet meer in de beroepsfase (HR BNB 1988/160)

16 Rechtsbescherming bij controlehandelingen (V)
Niet is geregeld – maar wel voor de hand ligt – dat als na afwijzing bezwaar of beroep alsnog aan informatiebeschikking wordt voldaan, geen omkering van bewijslast plaatsvindt (ondanks onherroepelijk worden informatiebeschikking) Een geschil over de vraag of alsnog voldoende aan de informatieplicht is voldaan na daartoe door de rechter gestelde termijn, wordt pas beslecht in een procedure over de belastingaanslag of beschikking

17 Rechtsbescherming bij controlehandelingen (VI)
Voor de op eigen initiatief na te komen administratie- en bewaarplicht ex art. 52 AWR lijkt de informatiebeschikking geen geschikt instrument, vooral niet omdat veelal geen herstel mogelijk is Onduidelijk is of art. 54 AWR nog betekenis heeft (de fictie van niet-voldaan zijn aan de administratie- of bewaarplicht bij niet-voldoen aan de vordering gegevensdragers voor raadpleging ter beschikking te stellen)


Download ppt "Capita selecta Informatieverstrekking"

Verwante presentaties


Ads door Google