De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ‘Letselschade is mensenwerk’ Een (eerste) kennismaking met het schaderegelingstraject 13 juni 2007 Rini Withagen Veluwse Assurantie Club Georgette Kuntz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ‘Letselschade is mensenwerk’ Een (eerste) kennismaking met het schaderegelingstraject 13 juni 2007 Rini Withagen Veluwse Assurantie Club Georgette Kuntz."— Transcript van de presentatie:

1 1 ‘Letselschade is mensenwerk’ Een (eerste) kennismaking met het schaderegelingstraject 13 juni 2007 Rini Withagen Veluwse Assurantie Club Georgette Kuntz

2 2 Programma 17.30 uurHet letselschadetraject nader toegelicht, mede aan de hand van een casus mr. Georgette Kuntz, Register-Expert 18.15 uurVoordeelstoerekening en de invloed van ongevallenverzekeringen Rini Withagen, Register-Expert 18.45 uurVragen 19.00 uur Einde

3 3 Een ongeluk zit in een klein hoekje  Verkeersongeval  Bedrijfsongeval  Medische fout  Beroepsziekte  Gebrekkig product

4 4 Betrokken partijen  Veroorzaker/aansprakelijke partij versus  Slachtoffer/benadeelde Loopt letsel op (overlijden?) Emotioneel Machteloos Kwetsbaar Toekomst: onzeker?

5 5 Behoefte slachtoffer  Professionele voortvarende behandeling  Luisterend oor / steun  Informatie en inzicht  Zekerheid Belangrijk: belangenbehartiger!

6 6 Belangenbehartiger  Advocaat  Letselschadebureau  Rechtsbijstandverzekeraar  Slachtofferhulp  Vakbond

7 7 Groot Expertisebureau b.v.  Onafhankelijk letselschadebureau  Komt uitsluitend op voor de belangen van (buitenlandse) slachtoffers en/of hun nabestaanden (belangenbehartiger)  12 letselschade-experts

8 8 Diensten Groot Expertisebureau  Integrale belangenbehartiging  Schadevaststelling in opdracht van derden  Schadeberekeningen (letsel en overlijden)  Schuldvraagonderzoek  Verhaal loonschade werkgevers  Second opinion  Mediation  (Reken)opleidingen, cursussen, lezingen  Arbeidsdeskundig werk

9 9 Schaderegeling  Beoordelen aansprakelijkheid Toedrachts- / schuldvraagonderzoek Opvragen Proces-Verbaal Getuigenverklaringen  Aansprakelijk stellen aansprakelijke partij of verzekeraar

10 10  Contact met benadeelde(n)  Eerste inventarisatie gevolgen  Inwinnen medische informatie door medisch adviseur  Volgen genezingsproces  Verzorgen voorschotten  Begeleiden reïntegratietraject (arbeidsdeskundige) Schaderegeling

11 11  Vaststellen medische eindsituatie Medische expertise Bepaling percentage blijvende invaliditeit Resterende klachten en beperkingen  Bepalen uitgangspunten schaderegeling  Schadeberekening (zo concreet mogelijk)  Bespreking eindregeling verzekeraar  Minnelijke regeling vs prcoedure  Afwikkeling schade d.m.v. vaststellingsovereenkomst: voorbehoud? Kan, afhankelijk van het herstel, een langdurig proces zijn! Schaderegeling

12 12 Letselschade  Concrete schadevaststelling, afhankelijk van: Soort letsel Persoon kind, oudere, student, werknemer, topsporter, huisvrouw/ -man

13 13 Schade Onderscheid: Materiële schade Immateriële schade

14 14 Materiële schade, o.a.  Voertuigschade  Schade aan persoonlijke eigendommen  Medische kosten  Reiskosten  Kosten tijdens ziekenhuisopname  Extra kosten vakanties  Extra porto-/ telefoonkosten  Verlies van arbeidsvermogen  Huishoudelijke hulp  Verzorgingskosten  Kosten aanpassingen woning/ werkplek  Verlies van zelfwerkzaamheid  Extra verzekeringspremies  Kosten reïntegratie/omscholing  Studievertraging  Wettelijke rente  Buitengerechtelijke kosten  Etc.

15 15 Immateriële schade Vergoeding voor:  Pijn  Ongemak  Gederfde levensvreugde Afhankelijk van:  Aard, ernst, duur en omvang letsel  Mate van invaliditeit  Mate van bewustzijn  Predispositie

16 16 Casus  Cas Hendriks, 20 jaar oud Motorongeval op 1 februari 2004 Partiële dwarslaesie 60% invaliditeit Voor ongeval: timmerman (in opleiding) 40 uur p/w Na ongeval: maximaal 20 uur p/w inzetbaar als taxichauffeur

17 17 Schadeposten  Materiële schade, o.a.: Ziekenhuisopname: NPP Reiskosten: NPP Eigen bijdragen behandelingen: concreet Orthopedisch schoeisel: concreet/abstract Aangepaste auto Verzorgingskosten echtgenote Verlies van zelfwerkzaamheid: NPP/concreet Verlies van arbeidsvermogen Buitengerechtelijke kosten

18 18 Schadeposten  Immateriële schade 60% blijvende invaliditeit Incontinentieproblemen Potentieproblemen Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Vgl. o.a. uitspraken Smartengeldbundel

19 19 Verlies van arbeidsvermogen  Het verschil tussen het netto inkomen vóór ongeval minus het netto inkomen na ongeval is schade.  Werkgever moet in Nederland tijdens arbeidsongeschiktheid het basisloon doorbetalen. Maximum: 104 weken, totaal 170%. Veelal eerste ziektejaar: 100%, tweede ziektejaar 70%.

20 20  Rekening houden met: Carrière- en inkomensontwikkeling zonder ongeval Inkomen na ongeval na gedeeltelijke re-integratie Pensioenregelingen Vervroegde uittreding? Verlies van arbeidsvermogen

21 21 Verlies van arbeidsvermogen Cas Hendriks:  Inkomen zonder ongeval: doorgroei naar uitvoerder  Inkomen na ongeval: WIA-uitkering plus een inkomen als taxichauffeur  Verschil in netto inkomen = schade  Berekenen tot pensioengerechtigde leeftijd, maar ook lager pensioen na ongeval: pensioenschade  Mogelijk nog vergoeding zwart werk, na bewijs

22 22 Verlies van zelfwerkzaamheid  Definitie zelfwerkzaamheid: het arbeidsvermogen dat wordt benut in de privé-sfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning. Reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals:  Reparaties  Schilderwerk binnen en buiten, behangen  Tuinonderhoud

23 23 Toekomstige schade  Afwikkeling toekomstige schade door uitkering som ineens  Rekening houden met: rendement, inflatie, sterftekanscorrectie (= kapitaliseren)  Mogelijk voorbehoud

24 24 Claim is niet (altijd) het resultaat  Bezwaren tegen schadeposten  Toekomst: hoe lang door te rekenen en welke factoren spelen daarbij dan een rol?  Onderhandelingen

25 25 De bezwaren bij de schadeposten  Materiële schade, o.a.: Eigen bijdragen behandelingen, denk aan no-claim: echter welke andere behandelingen buiten ongeval? Orthopedisch schoeisel: besparing normaal schoeisel Aangepaste auto: welke auto? Verzorgingskosten echtgenote: mantelzorg? Hoe lang? Verlies van zelfwerkzaamheid: Ja, NPP maar concreet ligt dit vaak anders. Alternatieven? Elk jaar schilderen of kunststof kozijnen? Tuin onderhoudsvriendelijk maken? Verlies van arbeidsvermogen: toekomst altijd discutabel. Buitengerechtelijke kosten: wat is nu eigenlijk redelijk?

26 26  Immateriële schade 60% blijvende invaliditeit, maar welke beperkingen? Gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar wat wel en wat niet? Leeftijd: hoe lang nog (vgl. HIV-arrest)? Smartengeld: geleden en nog te lijden De bezwaren bij de schadeposten

27 27 Onderscheid tussen man en vrouw Onderscheid tussen kind en volwassene Reeds bestaande afwijkingen Leeftijd bij overlijdensschade (bijv. hertrouwkans) Is verwachte beperkte levensduur reden tot matiging? (HIV-arrest) Mag je eisen dat toekomstplannen worden bijgesteld? Toekomst: hoe lang is dat dan?

28 28 Verloop vaak afhankelijk van deskundigheid en communicatief vermogen onderhandelaars Is wisselend per opponent, zelfs wanneer deze dezelfde maatschappij vertegenwoordigt Overeenstemming over schadeposten betekent nog niet altijd overeenkomst Zijn er voorbehouden? Moet er rekening worden gehouden met opkomende voordelen? Onderhandelingen

29 29 Onderscheid tussen letsel- en overlijdensschade Onderscheid tussen particuliere en collectieve verzekeringen Onderscheid tussen sommen- en schadeverzekeringen, maar is niet altijd even duidelijk Ongevallenverzekering: is dit een sommen- of een schadeverzekering? Opkomende voordelen

30 30 Onderscheid tussen particuliere en collectieve verzekeringen Particulier: geen voordeel: hooguit saldomethode, maar is achterhaald Collectief: veelal grondslag vanuit CAO- onderhandeling, dus al uitgewisseld De ongevallenverzekering: wel of geen opkomend voordeel?

31 31  Hoe denkt de rechtspraak hierover? Vanuit CAO: Voordeel kan alleen verrekend worden als verzekering overwegend het karakter heeft van een schadeverzekering. Dat is niet het geval. Derhalve geen grond voor verrekening als opkomend voordeel. Rechtbank Breda d.d. 01-11-1994. De ongevallenverzekering: wel of geen opkomend voordeel?

32 32  Hoe denkt de rechtspraak hierover? Uitspraak van de Rechtbank te Amsterdam d.d. 30 december 1998 inzake een verkeersongeval, waarbij het slachtoffer een hoge dwarslaesie oploopt. Een smartengeld van DFL 200.000,00 wordt als redelijk en billijk geacht. De uitkering uit de ongevallenverzekering wordt niet als opkomend voordeel beschouwd en vormt geen reden voor matiging. De ongevallenverzekering: wel of geen opkomend voordeel?

33 33  Voor wie is de uitkering? Ingeval van CAO is uitkering ook voor slachtoffer Verzekerd bedrag volgens CAO doorgaans verplicht 2x jaarsalaris Werkgever verzekert echter 5x jaarsalaris Mag werkgever 3/5 deel behouden? De ongevallenverzekering: wel of geen opkomend voordeel?

34 34  Algemene regel: uitkeringen uit hoofde van een ongevallenverzekering mogen (in tegenstelling tot een uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering - AOV) niet worden verrekend. Daarnaast is het karakter van een sommenverzekering van belang. Zolang de sommenverzekering niet het karakter heeft van een schadeverzekering, kan veelal geen verrekening plaatsvinden. De ongevallenverzekering: algemene regel


Download ppt "1 ‘Letselschade is mensenwerk’ Een (eerste) kennismaking met het schaderegelingstraject 13 juni 2007 Rini Withagen Veluwse Assurantie Club Georgette Kuntz."

Verwante presentaties


Ads door Google