De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Letselschade is mensenwerk’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Letselschade is mensenwerk’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Letselschade is mensenwerk’
Een (eerste) kennismaking met het schaderegelingstraject 13 juni Rini Withagen Veluwse Assurantie Club Georgette Kuntz

2 Programma 17.30 uur Het letselschadetraject nader toegelicht, mede aan de hand van een casus mr. Georgette Kuntz, Register-Expert 18.15 uur Voordeelstoerekening en de invloed van ongevallenverzekeringen Rini Withagen, Register-Expert 18.45 uur Vragen 19.00 uur Einde

3 Een ongeluk zit in een klein hoekje
Verkeersongeval Bedrijfsongeval Medische fout Beroepsziekte Gebrekkig product

4 Betrokken partijen Veroorzaker/aansprakelijke partij versus
Slachtoffer/benadeelde Loopt letsel op (overlijden?) Emotioneel Machteloos Kwetsbaar Toekomst: onzeker?

5 Behoefte slachtoffer Professionele voortvarende behandeling
Luisterend oor / steun Informatie en inzicht Zekerheid Belangrijk: belangenbehartiger!

6 Belangenbehartiger Advocaat Letselschadebureau
Rechtsbijstandverzekeraar Slachtofferhulp Vakbond

7 Groot Expertisebureau b.v.
Onafhankelijk letselschadebureau Komt uitsluitend op voor de belangen van (buitenlandse) slachtoffers en/of hun nabestaanden (belangenbehartiger) 12 letselschade-experts

8 Diensten Groot Expertisebureau
Integrale belangenbehartiging Schadevaststelling in opdracht van derden Schadeberekeningen (letsel en overlijden) Schuldvraagonderzoek Verhaal loonschade werkgevers Second opinion Mediation (Reken)opleidingen, cursussen, lezingen Arbeidsdeskundig werk

9 Schaderegeling Beoordelen aansprakelijkheid
Toedrachts- / schuldvraagonderzoek Opvragen Proces-Verbaal Getuigenverklaringen Aansprakelijk stellen aansprakelijke partij of verzekeraar

10 Schaderegeling Contact met benadeelde(n)
Eerste inventarisatie gevolgen Inwinnen medische informatie door medisch adviseur Volgen genezingsproces Verzorgen voorschotten Begeleiden reïntegratietraject (arbeidsdeskundige)

11 Kan, afhankelijk van het herstel, een langdurig proces zijn!
Schaderegeling Vaststellen medische eindsituatie Medische expertise Bepaling percentage blijvende invaliditeit Resterende klachten en beperkingen Bepalen uitgangspunten schaderegeling Schadeberekening (zo concreet mogelijk) Bespreking eindregeling verzekeraar Minnelijke regeling vs prcoedure Afwikkeling schade d.m.v. vaststellingsovereenkomst: voorbehoud? Kan, afhankelijk van het herstel, een langdurig proces zijn!

12 Letselschade Concrete schadevaststelling, afhankelijk van:
Soort letsel Persoon kind, oudere, student, werknemer, topsporter, huisvrouw/ -man

13 Schade Onderscheid: Materiële schade Immateriële schade

14 Materiële schade, o.a. Voertuigschade
Schade aan persoonlijke eigendommen Medische kosten Reiskosten Kosten tijdens ziekenhuisopname Extra kosten vakanties Extra porto-/ telefoonkosten Verlies van arbeidsvermogen Huishoudelijke hulp Verzorgingskosten Kosten aanpassingen woning/ werkplek Verlies van zelfwerkzaamheid Extra verzekeringspremies Kosten reïntegratie/omscholing Studievertraging Wettelijke rente Buitengerechtelijke kosten Etc.

15 Immateriële schade Vergoeding voor: Afhankelijk van: Pijn Ongemak
Gederfde levensvreugde Afhankelijk van: Aard, ernst, duur en omvang letsel Mate van invaliditeit Mate van bewustzijn Predispositie

16 Casus Cas Hendriks, 20 jaar oud Motorongeval op 1 februari 2004
Partiële dwarslaesie 60% invaliditeit Voor ongeval: timmerman (in opleiding) 40 uur p/w Na ongeval: maximaal 20 uur p/w inzetbaar als taxichauffeur

17 Schadeposten Materiële schade, o.a.: Ziekenhuisopname: NPP
Reiskosten: NPP Eigen bijdragen behandelingen: concreet Orthopedisch schoeisel: concreet/abstract Aangepaste auto Verzorgingskosten echtgenote Verlies van zelfwerkzaamheid: NPP/concreet Verlies van arbeidsvermogen Buitengerechtelijke kosten

18 Schadeposten Immateriële schade 60% blijvende invaliditeit
Incontinentieproblemen Potentieproblemen Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Vgl. o.a. uitspraken Smartengeldbundel

19 Verlies van arbeidsvermogen
Het verschil tussen het netto inkomen vóór ongeval minus het netto inkomen na ongeval is schade. Werkgever moet in Nederland tijdens arbeidsongeschiktheid het basisloon doorbetalen. Maximum: 104 weken, totaal 170%. Veelal eerste ziektejaar: 100%, tweede ziektejaar 70%.

20 Verlies van arbeidsvermogen
Rekening houden met: Carrière- en inkomensontwikkeling zonder ongeval Inkomen na ongeval na gedeeltelijke re-integratie Pensioenregelingen Vervroegde uittreding?

21 Verlies van arbeidsvermogen
Cas Hendriks: Inkomen zonder ongeval: doorgroei naar uitvoerder Inkomen na ongeval: WIA-uitkering plus een inkomen als taxichauffeur Verschil in netto inkomen = schade Berekenen tot pensioengerechtigde leeftijd, maar ook lager pensioen na ongeval: pensioenschade Mogelijk nog vergoeding zwart werk, na bewijs

22 Verlies van zelfwerkzaamheid
Definitie zelfwerkzaamheid: het arbeidsvermogen dat wordt benut in de privé-sfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning. Reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals: Reparaties Schilderwerk binnen en buiten, behangen Tuinonderhoud

23 Toekomstige schade Afwikkeling toekomstige schade door uitkering som ineens Rekening houden met: rendement, inflatie, sterftekanscorrectie (= kapitaliseren) Mogelijk voorbehoud

24 Claim is niet (altijd) het resultaat
Bezwaren tegen schadeposten Toekomst: hoe lang door te rekenen en welke factoren spelen daarbij dan een rol? Onderhandelingen

25 De bezwaren bij de schadeposten
Materiële schade, o.a.: Eigen bijdragen behandelingen, denk aan no-claim: echter welke andere behandelingen buiten ongeval? Orthopedisch schoeisel: besparing normaal schoeisel Aangepaste auto: welke auto? Verzorgingskosten echtgenote: mantelzorg? Hoe lang? Verlies van zelfwerkzaamheid: Ja, NPP maar concreet ligt dit vaak anders. Alternatieven? Elk jaar schilderen of kunststof kozijnen? Tuin onderhoudsvriendelijk maken? Verlies van arbeidsvermogen: toekomst altijd discutabel. Buitengerechtelijke kosten: wat is nu eigenlijk redelijk?

26 De bezwaren bij de schadeposten
Immateriële schade 60% blijvende invaliditeit, maar welke beperkingen? Gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar wat wel en wat niet? Leeftijd: hoe lang nog (vgl. HIV-arrest)? Smartengeld: geleden en nog te lijden

27 Toekomst: hoe lang is dat dan?
Onderscheid tussen man en vrouw Onderscheid tussen kind en volwassene Reeds bestaande afwijkingen Leeftijd bij overlijdensschade (bijv. hertrouwkans) Is verwachte beperkte levensduur reden tot matiging? (HIV-arrest) Mag je eisen dat toekomstplannen worden bijgesteld?

28 Onderhandelingen Verloop vaak afhankelijk van deskundigheid en communicatief vermogen onderhandelaars Is wisselend per opponent, zelfs wanneer deze dezelfde maatschappij vertegenwoordigt Overeenstemming over schadeposten betekent nog niet altijd overeenkomst Zijn er voorbehouden? Moet er rekening worden gehouden met opkomende voordelen?

29 Opkomende voordelen Onderscheid tussen letsel- en overlijdensschade
Onderscheid tussen particuliere en collectieve verzekeringen Onderscheid tussen sommen- en schadeverzekeringen, maar is niet altijd even duidelijk Ongevallenverzekering: is dit een sommen- of een schadeverzekering?

30 De ongevallenverzekering: wel of geen opkomend voordeel?
Onderscheid tussen particuliere en collectieve verzekeringen Particulier: geen voordeel: hooguit saldomethode, maar is achterhaald Collectief: veelal grondslag vanuit CAO-onderhandeling, dus al uitgewisseld

31 De ongevallenverzekering: wel of geen opkomend voordeel?
Hoe denkt de rechtspraak hierover? Vanuit CAO: Voordeel kan alleen verrekend worden als verzekering overwegend het karakter heeft van een schadeverzekering. Dat is niet het geval. Derhalve geen grond voor verrekening als opkomend voordeel. Rechtbank Breda d.d

32 De ongevallenverzekering: wel of geen opkomend voordeel?
Hoe denkt de rechtspraak hierover? Uitspraak van de Rechtbank te Amsterdam d.d. 30 december 1998 inzake een verkeersongeval, waarbij het slachtoffer een hoge dwarslaesie oploopt. Een smartengeld van DFL ,00 wordt als redelijk en billijk geacht. De uitkering uit de ongevallenverzekering wordt niet als opkomend voordeel beschouwd en vormt geen reden voor matiging.

33 De ongevallenverzekering: wel of geen opkomend voordeel?
Voor wie is de uitkering? Ingeval van CAO is uitkering ook voor slachtoffer Verzekerd bedrag volgens CAO doorgaans verplicht 2x jaarsalaris Werkgever verzekert echter 5x jaarsalaris Mag werkgever 3/5 deel behouden?

34 De ongevallenverzekering: algemene regel
Algemene regel: uitkeringen uit hoofde van een ongevallenverzekering mogen (in tegenstelling tot een uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering - AOV) niet worden verrekend. Daarnaast is het karakter van een sommenverzekering van belang. Zolang de sommenverzekering niet het karakter heeft van een schadeverzekering, kan veelal geen verrekening plaatsvinden.


Download ppt "‘Letselschade is mensenwerk’"

Verwante presentaties


Ads door Google