De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingplan 2012 drs. R.P. Bitter Nexia Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingplan 2012 drs. R.P. Bitter Nexia Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Belastingplan 2012 drs. R.P. Bitter Nexia Nederland

2 5 wetsvoorstellen Belastingplan 2012 Overige fiscale maatregelen 2012 Uitwerking autobrief Geefwet Dwangsomregeling toeslagen

3 Afgeschaft Afvalstoffenbelasting Grondwaterbelasting Leidingwaterheffing (2013) Verpakkingenbelasting (2013) Accijns op pruim- en snuiftabak (2013) Accijns op alcoholvrije dranken (2013) Eurovignet (2013)

4 IB Ondernemers Zelfstandigenaftrek: 1 vaste aftrek van € 7.280 urencriterium blijft, geen indexatie Fiscale oudedagsreserve: verlaging dotatieplafond van € 11.882 naar € 9.382 (12% van de winst) Naar een vlaktaks?

5 Kindregelingen (Box 1) Leeftijdsgrens aftrek levensonderhoud van kinderen zonder kinderbijslag/studiefinanciering verlaagd van 30 jaar naar 21 jaar Leeftijdsgrens aftrek weekenduitgaven gehandicapten verlaagd van 27 jaar naar 21 jaar Leeftijdsgrens inkomensonafhankelijke alleenstaande ouderkorting verlaagd van 27 jaar naar 18 jaar

6 Box 3 Kindertoeslag heffingvrij vermogen (€ 2.779 per kind) vervalt Contante waarde toekomstige kinderalimentatie geen schuld in box 3 (Fiscale verzamelwet 2011) Waardering verpachte woningen < WOZ-waarde Defiscalisering testamentaire vorderingen indien: –langstlevende goederen verkrijgt; en –kinderen niet-opeisbare vordering of bloot eigendom krijgen

7 Partners Partnerbegrip inkomstenbelasting wijzigt: ongehuwd samenwonenden met kind van één van beiden voortaan ook fiscaal partner Uitbetaling algemene heffingskorting wordt nu ook voor belastingplichtingen geboren tussen 1963 en 1972 en voor gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar afgebouwd Doorschuiving TBS bij echtscheiding, bij toerekening aan ab-houder

8 Vitaliteitspakket Afgeschaft: –Arbeidskorting voor ouderen –Doorwerkbonus (nog wel gedeeltelijk in 2012) –Spaarloonregeling –Levensloopregeling (blijft toegankelijk voor deelnemers die voor 1 januari 2013 58 jaar of ouder zijn) Nieuwe regelingen: –Werkbonus voor 62+: € 3.000 –Vitaliteitssparen: € 5.000 per jaar, max € 20.000

9 Persoonsgebonden aftrek Specifieke zorgkosten alleen indien behandeling door (paramedicus onder begeleiding van) arts Scholingsuitgaven: drempel gehalveerd tot € 250 Monumentenpanden: –Geen aftrek eigenaarslasten en afschrijving meer –Onderhoudskosten 80% aftrekbaar, zonder drempel –Overgangsregeling voor bestaande onderhoudsverplichtingen

10 Auto (IB/LB) CO 2 -grenzen jaarlijks neerwaarts bijgesteld tot 2015 –Vóór 1 juli 2012 op naam gesteld: geen periodieke herziening tot verkoop auto, daarna herziening per 5 jaar vanaf 1 juli 2012 –Op/na 1 juli 2012 op naam gesteld: 5 jaar zelfde tarief –0% bijtelling bij ≤50 gram CO 2 tot 2016 (nu alleen bij 0 gram) Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto –Geen rittenadministratie nodig –Controle via cameratoezicht –0 km privégebruik

11 Auto (btw) Kostenloos gebruik = fictieve dienst –Heffing/correctie op basis van werkelijk privégebruik –Woon-werkverkeer is privé –Goedkeuring: correctie privégebruik 2,7% catalogusprijs incl. BPM en btw –Gebruiksvergoeding bij verbonden afnemer (werknemer, bestuurder, familie van ondernemer) ten minste ‘normale waarde’ (goedkeuring: 2,7%) –Vanaf 1 juli 2011 Privé-auto: 75% btw-aftrek?

12 Auto (BPM) Vanaf 2013 volledig CO 2 -afhankelijk Toevoeging 4 e schijf voor ‘slurpers’ CO 2 -grenzen jaarlijks neerwaarts bijgesteld tot 2015 Dieseltoeslag verandert: –CO 2 -afhankelijk (tarief per gram CO 2 -uitstoot) –Geen vrijstelling meer voor lage-uitstoot-diesels Tijdelijke import (2 weken tot 4 jaar): verrekening export-teruggaaf direct bij import

13 Auto (MRB) Vrijstelling voor (zeer) zuinige auto’s verdwijnt –Vanaf 2014 alleen vrijstelling voor ≤50 g/km CO 2 –Vanaf 2016 geen vrijstelling meer

14 Geefwet (1) Algemeen nut beogende instelling (ANBI): Geen aandelenvennootschap Commerciële activiteiten toegestaan, mits opbrengsten ten goede aan doel Fondsenwervende instellingen (FFI): niet alle uitgekeerde, commerciële winsten belastingvrij, voorwaarden: vrijwilligers en kenbaarheid

15 Geefwet (2) Winstvrijstelling verenigingen en stichtingen –€ 15.000 per jaar of € 75.000 per 5 jaar –Geldt voor alle verenigingen en stichtingen (m.u.v. pensioen- en lijfrentestichtingen), geen algemeen of sociaal belang meer vereist Optie integrale belastingplicht –Niet-ondernemingsactiviteiten (doorgaans verliezen) ook in het resultaat betrokken –Alleen voor culturele ANBI’s –Minimaal 10 jaar of veelvoud daarvan

16 Geefwet (3) Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting –Drempel (€ 227) vervalt –Maximum verhoogd van 10% naar 50% van de winst –Maximaal € 100.000 per jaar –Aftrek culturele giften verhoogd met 50%, maximum € 2.500 Giftenaftrek in de inkomstenbelasting –Negatieve giftenaftrek bij herroeping eerdere schenking –Aftrek culturele giften verhoogd met 50%, maximum (10%) ook verhoogd

17 Geefwet (4) Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding ook voor vrijwilligers van (belastingplichtige) ANBI’s Voorwaarden giftenaftrek bij afzien van vrijwilligersvergoeding wettelijk verankerd –Aanspraak schriftelijk vastgelegd –Vergoeding daadwerkelijk betaalbaar –Vrije beschikking over vergoeding –Ook aftrek van niet-gedeclareerde kosten, geen samenloop Aftrek fictieve vrijwilligerskosten ANBI’s en SBBI’s

18 Bestedingsreserve Voorheen herbestedingsreserve Culturele ANBI’s SBBI’s met hoofdzakelijk vrijwilligers Niet meer voor kinderopvang Reserveringstermijn van 3 naar 5 jaar Niet voor bedrijfsmiddelen die aan derden ter beschikking worden gesteld

19 Loonbelasting (1) 30%-regeling –Salarisnorm specifieke deskundigheid € 50.619 –Looptijd verkort met eerdere verblijfs-/tewerkstellingsperiode –Ingekomen werknemer woonde ten minste 150 km buiten NL –Ingekomen promovendus blijft bij dienstverband na promotie als ingekomen werknemer aangemerkt Loon in – loon over wettelijk vastgelegd Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw bij ontslag van 3 naar 10 jaar

20 Loonbelasting (2) S&O-afdrachtvermindering (WBSO) aangepast –Grens eerste schijf: € 110.000 in 2012, € 150.000 in 2013 (2011: € 220.000) –Eerste schijf: 42% in 2012, 45% in 2013 (2011: 50%) –Starters eerste schijf: 60% (2011: 64%) –Tweede schijf: 14% (2011: 18%) –Plafond in 2012 blijft toch € 14 miljoen i.p.v. € 8,5 miljoen Afdrachtvermindering onderwijs ook bij opleiding elders binnen EU/EER –Wel verklaring van Minister vereist omtrent niveau opleiding

21 Vennootschapsbelasting (1) Renteaftrekbeperking overnameholdings –Binnen fiscale eenheid –Drempel aftrekbeperking € 1.000.000 –Drempel verhoogd met ‘eigen winst’ overnameholding –EV/VV-ratio 1:2 –Doorschuiving niet-aftrekbare rente naar volgend jaar

22 Vennootschapsbelasting (2) Objectvrijstelling vaste inrichting –Positieve én negatieve winsten niet in Nederlandse resultaat –Bij staking alsnog aftrek in Nederland –Verrekeningsmethode voor laagbelaste, buitenlandse beleggingsondernemingen Buitenlands aanmerkelijkbelangregeling beperkt tot ontgaanssituaties Research & Development Aftrek (RDA)?

23 Dividendbelasting Inhoudingsplicht voor coöperaties –Indien coöperatie aandelen houdt en is tussengeschoven ter voorkoming van dividendbelasting; en –Lidmaatschapsrecht niet tot ondernemingsvermogen behoort Teruggaveregeling niet-belastingplichtingen verruimd –Buitenlandse, vrijgestelde pensioenfondsen –Vrijgestelde overheidslichamen (Sovereign Wealth Funds)

24 Overdrachtsbelasting Tijdelijke verlaging van 6% naar 2% –Alleen voor woningen –Overdracht tussen 15 juni 2011 en 1 juli 2012

25 Belastingrente Nu: heffingsrente vanaf eerste dag na afloop van het belastingjaar (1 januari) tot dagtekening aanslag Straks: belastingrente vanaf zevende maand in het jaar volgend op het belastingjaar (1 juli) –Bij belastingteruggaaf: vanaf 1 juli tot 6 weken na opleggen aanslag, mits dagtekening aanslag meer dan 8 weken na verzoek om aanslag of 13 weken na aangifte –Bij belastingbetaling: vanaf 1 juli tot 6 weken na aanslag, of Tot maximaal 14 weken na verzoek om voorlopige aanslag Tot maximaal 19 weken na aangifte

26 Boeteregelingen (1) Vergrijpboete na verzuimboete wordt mogelijk –Nieuw feit vereist –Verzuimboete komt in aftrek op vergrijpboete AWIR-boeten verhoogd –Bij geen/te late/onjuiste informatieverstrekking: Verzuimboete van max. € 1.500 naar max. € 4.920 Vergrijpboete van max. 25% of € 5.000 naar max. 100% Vergrijp door derden: geldboete van vierde categorie (max. € 19.000)

27 Boeteregelingen (2) Actieve informatieverplichting bij kenbare fout –Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto –Verklaring geen privégebruik auto van de zaak –Edelweiss-route (ontbreken buitenlands vermogen in aangifte erfbelasting) –Suppletie-aangifte omzetbelasting na afloop kalenderjaar

28 Dwangsomregeling toeslagen Vanaf berekeningsjaar 2013 ook bij toeslagen (AWIR) dwangsom bij niet tijdig beslissen: –Voorschotbeschikking n.a.v. eerste aanvraag om een toeslag –Aangepaste voorschotbeschikking bij wijzigingen –Uitspraak op bezwaarschriften –Automatisch continueren van voorschotbeschikkingen –Niet: definitief toekennen toeslag na afloop van het jaar –Regeling kan bij storingen buiten werking worden gesteld

29 Belastingplan 2012 drs. R.P. Bitter Nexia Nederland


Download ppt "Belastingplan 2012 drs. R.P. Bitter Nexia Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google