De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)"— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet: www.kantoormrvanzijl.nl mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat

2 Mogen wij ons even voorstellen? Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers bij de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraag- stukken: arbeidsrecht werknemersverzekeringen loonheffing

3 Advocaten Binnen ons kantoor zijn negen advocaten werkzaam:

4 Ondersteuning De advocaten van ons kantoor worden professioneel ondersteund door zes medewerksters:

5 Arbeidsrecht abonnement© Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© hebben recht op:  Arbeidsrecht Actueel (15 x per jaar)  tips en waarschuwingen per e-mail  kort telefonisch advies (10x per jaar)  www.kantoormrvanzijl.nl: handleidingen  “arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk” inclusief model-arbeidsovereenkomsten en model-bepalingen  “arbeidsongeschiktheid van werknemers”  10% korting op uurtarieven  kosten: € 100 excl. omzetbelasting per jaar

6 Programma aanpassing vakantiewetgeving verboden onderscheid naar arbeidsduur van part-timers bij feestdagen inlenen van uitzendkrachten nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij nieuwe ziekmelding? wijzigingen diverse verlofvormen 6Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

7 Aanpassing vakantiewetgeving inleiding opbouw vakantiedagen tijdens ziekte invoering vervaltermijn Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen7

8 Recht op vakantie arbeids- ongeschikte werknemer art. 7:635 lid 4 B.W.:  aanspraak op vakantie over tijdvak van laatste zes maanden waarin arbeid niet werd verricht art. 7 Arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG van 04-11-2003)  jaarlijkse vakantie met behoud van loon gedurende vier weken  niet te vervangen door een financiële vergoeding behalve in geval van beëindiging van het dienstverband Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen8

9 HvJEG 20-01-2009 HvJ EG 20-01-2009, C-350/06 en C520/06 (Schultz-Hoff/Deutsche Rentenversicherungsbund en Stringer e.a./Her Majesty’s Revenu and Customs), NJ 2099, 252  het is in strijd met artikel 7 van de Arbeidstijdenrichtlijn als een werknemer geen gebruik heeft kunnen maken van zijn recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon en daarvoor geen financiële vergoeding krijgt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen9

10 Gevolg HvJEG 20-01-2009 Nederlandse Staat moet Nederlandse wet aanpassen  géén horizontale werking (tussen werkgever en werknemer)  wel verplichting van rechter tot Richtlijnconforme uitleg Nederlandse wet (HvJEG 13-11-1990, C-106/89 (Marleasing), NJ 1993, 163) Richtlijnconforme uitleg mogelijk?  ja: ktr. Utrecht 14-10-2009, LJN: BK0017  nee: hof Amsterdam 10-11-2009, LJN: BK4648 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen10

11 Wet 26-05-2011, Staatsblad 2011, nummer 318 Wet inzake het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek inwerkingtreding: 01-01-2012 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen11

12 Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte  bijzondere bepaling art. 7:635 lid 4 B.W. vervalt  recht op vakantie indien recht op loon (art. 7:634 B.W.)  recht op loon gedurende eerste 104 weken (art. 7:629 lid 1 B.W.) Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen12

13 Verrekenen van ziekte- dagen met vakantiedagen art. 7:637 B.W.: verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen:  alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen  alleen met instemming van de werknemer in het voorkomende geval (dus niet op voorhand)  wel mogelijk: verrekening van bovenwettelijke vakantiedagen van betreffende jaar mits vooraf schriftelijk overeengekomen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen13

14 Ziektedagen tijdens een vastgestelde vakantie art. 7:638 lid 8 B.W.: ziektedagen tijdens een reeds vastgestelde vakantie aanmerken als vakantiedagen:  alleen met instemming van de werknemer in het voorkomende geval  nieuw: ook mogelijk voor wettelijke minimumvakantiedagen  wel mogelijk: als vakantiedag aanmerken van ziektedag m.b.t. bovenwettelijke vakantiedagen, mits vooraf schriftelijk overeengekomen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen14

15 Opnemen van vakantie- dagen tijdens ziekte “verduidelijking” dat ook tijdens ziekte vakantiedagen kunnen worden opgenomen (MvT 32465, nr. 3, blz. 5):  opname vakantiedagen nodig voor vrijstelling re-integratieverplichtingen  bij gedeeltelijk verrichten (passende) arbeid opname van hele dagen vakantie, omdat bij ziekte ook hele dagen worden opgebouwd  moet de werknemer dan ook hele weken vakantie opnemen als hij een week met vakantie gaat maar slechts op enkele dagen in die week zou moeten re-integreren? Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen15

16 Volledig uitbetalen van vakantiedagen MvT 32465, nr. 3, blz. 8:  geen verval van vakantiedagen als werknemer niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen  medische redenen (geen duurzaam benutbare mogelijkheden tot verrichten van arbeid) (HvJEG 10-09- 2009 Pereda/Madrid Movilidad)  (zeer) bijzondere omstandigheden (opname vakantie onmogelijk door toedoen van werkgever)  bepalend: mogelijkheid tot opname voor verstrijken vervaltermijn Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen16

17 Overgangsrecht vakantie- dagen tijdens ziekte geen uitdrukkelijke bepaling  onmiddellijke werking brief van Minister SZW aan Eerste Kamer 12-05-2011 (32465, nr. E)  onmiddellijke werking betekent dat met ingang van de datum van inwerkingtreding iedere werknemer ongeacht zijn gezondheidstoestand volledige de minimum vakantiedagen zal opbouwen rechtbank ‘s-Gravenhage 09-01-2011, LJN: BP1649 (IND)  terugwerkende kracht Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen17

18 Vervaltermijn invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen (7:640a B.W.)  vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven  tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen  tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen, maar niet ten nadele van de werknemer (art. 7:645 B.W.)  voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft verjaringstermijn art. 7:642 B.W. gelden: vijf jaar na einde kalenderjaar Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen18

19 Vakantieadministratie gescheiden registreren:  wettelijke vakantiedagen  vervaltermijn: zes maanden na einde kalenderjaar  bovenwettelijke vakantiedagen  verjaringstermijn: vijf jaar na einde kalenderjaar MvA 32465, nr. C, blz. 4:  werknemer geeft aan of hij wettelijke of bovenwettelijke dagen wil opnemen HvJEG 06-04-2006, C-124/05:  wettelijke dagen blijven karakter behouden als zij boven op wettelijke dagen van een volgend jaar komen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen19

20 Verschil verjaringstermijn en vervaltermijn bij verjaring is stuiting mogelijk  ook mogelijk bij vakantiedagen: HR 04- 06-2004, LJN: AO6020 stuiting:  door daad van rechtsvervolging (art. 3:316 B.W.)  door schriftelijke aanmaning of mededeling (art. 3:317 B.W.) gevolg:  nieuwe verjaringstermijn gaat lopen (art. 3:319 B.W.) Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen20

21 Verschil verjaringstermijn en vervaltermijn doel stuiting:  wederpartij kan er rekening mee houden dat hij beschikking houdt over bewijsmateriaal zodat hij tegen behoorlijk kan verweren tegen een vordering  HR 14-02-1997, NJ 1997, 244  HR 01-12-2000, NJ 2001, 46  HR 25-01-2002, NJ 2002, 169 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen21

22 Overgangsrecht vervaltermijn overgangsrecht  art. 225 Overgangswet N.B.W.: nieuwe vervaltermijn alleen van toepassing op minimum vakantiedagen die vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet worden opgebouwd Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen22

23 Verboden onderscheid naar arbeidsduur van part-timers bij feestdagen art. 7:648 B.W.  verbod tot ongelijke behandeling van werknemers op grond van arbeidsduur Commissie Gelijke Behandeling 12-08- 2011, oordeelnummer 2011-127  niet compenseren van part-timer  voor nadeel als gevolg van feit dat feestdag valt op een dag waarop werknemer niet werkt  is verboden ongelijke behandeling Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen23

24 Feestdagen niet wettelijk geregeld gebruik: vrij en loondoorbetaling op:  Nieuwjaarsdag  Eerste en Tweede Paasdag  Koninginnedag  Hemelvaartsdag  Eerste en Tweede Pinksterdag  Eerste en Tweede Kerstdag overigens te regelen in CAO of arbeidsovereenkomst:  Bevrijdingsdag (5 mei)  Goede Vrijdag Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen24

25 Ongelijke behandeling feestdagen op wisselende dagen  Nieuwjaarsdag  Koninginnedag  Eerste en Tweede Kerstdag  eventueel Bevrijdingsdag feestdagen op vaste dagen  Tweede Paasdag (maandag)  Tweede Pinksterdag (maandag)  Hemelvaartsdag (donderdag)  eventueel Goede Vrijdag Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen25

26 Ongelijke behandeling feestdagen op wisselende dagen vormen geen ongelijke behandeling:  part-timer heeft ene jaar geluk en andere jaar pech (geldt ook voor full-timer)  kans op profiteren van loondoorbetaling tijdens feestdag voor full-timer 1/7 en voor part-timer naar evenredigheid daarvan feestdagen op vaste dagen vormen wel ongelijke behandeling  part-timer profiteert wel of niet afhankelijk van gekozen werkdag (niet naar evenredigheid) Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen26

27 Commissie Gelijke Behandeling administratieve lasten van werkgever geen objectieve rechtvaardiging voor maken van onderscheid naar arbeidsduur vanwege mogelijkheid van hanteren van “jaarurensysteem” maar: uitspraken van Commissie Gelijke Behandeling niet bindend voor de rechter Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen27

28 Jaarurensysteem voorbeeld 2012:  aantal werkdagen: 261  aantal feestdagen dat niet op een zaterdag of zondag valt: 6  resteren: 255 werkdagen  aantal werkweken: 255 : 5 = 51  full-timer (40 uur per week): in 2012 51 weken x 40 uur = 2.040 uur  part-timer (32 uur per week; maandag vrij) zou in 2012 51 weken x 32 uur = 1.632 uur moeten werken, maar werkt 208 dagen – 3 feestdagen = 205 dagen x 8 uur = 1.640 uur  part-timer te compenseren voor 8 uur Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen28

29 Inlenen van uitzendkrachten registratieplicht uitzendbureaus inlenersaansprakelijkheid letselschade minimumloon Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen29

30 Registratieplicht uitzendbureaus voorstel “Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen”, w.o.32872  artikel 7a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs:  verbod arbeidskrachten ter beschikking te stellen of arbeid te laten verrichten  indien inschrijving in handelsregister van onderneming of rechtspersoon van uitlener niet vermeldt dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen30

31 Registratieplicht uitzendbureaus  doel: zichtbaar maken van uitzendondernemingen voor:  Stichting Normering Arbeid (certificering uitzendondernemingen)  Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (naleven CAO uitzendbranche)  handhaving door Arbeidsinspectie  boete  € 12.000 per arbeidskracht  herhaling binnen vijf jaar: € 24.000  tweede herhaling: € 36.000 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen31

32 Registratieplicht uitzendbureaus N.B.: niet bij intra-concern inlening (art. 1 lid 3 onder c WAADI) :  onder ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt niet verstaan  ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor het verrichten van arbeid  in een onderneming die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen32

33 Inlenersaansprakelijkheid artikel 34 Invorderingswet:  inlener aansprakelijk voor loonbelasting en omzetbelasting van uitlener  als een werknemer met instandhouding van de dienstbetrekking met de uitlener  door de uitlener aan de inlener ter beschikking is gesteld  om onder leiding en toezicht van de inlener werkzaam te zijn  van overeenkomstige toepassing bij doorlening Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen33

34 Inlenersaansprakelijkheid van overeenkomstige toepassing bij invordering van (artikel 60 lid 2 Wfsv):  premies volksverzekeringen  premies werknemersverzekeringen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen34

35 Inlenersaansprakelijkheid aansprakelijkheid wordt verminderd (artikel 34 lid 3 Invorderingswet):  met bedrag dat door inlener  ten behoeve van voldoening van loonbelasting, omzetbelasting en sociale premies  krachtens overeenkomst met uitlener  is gestort op een bankrekening die door de uitlener wordt gehouden voor betaling van loonbelasting, omzetbelasting en sociale premies (g-rekening)  lid 6: nadere regels in Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers- aansprakelijkheid 2004 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen35

36 Inlenersaansprakelijkheid Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004:  Ontvanger verleent op schriftelijk verzoek medewerking aan totstandkoming G- rekening als overeenkomst volgens model wordt gesloten (artikel 2)  artikel 2 overeenkomst: saldo rekening verpand aan Ontvanger  eisen aan (artikelen 6 en 7):  factuur  betaling ten gunste van G-rekening  administratie inlener  betaling ten laste van G-rekening Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen36

37 Inlenersaansprakelijkheid op verzoek deblokkering voor saldo van g- rekening dat uitgaat boven hetgeen door rekeninghouder vermoedelijk nog verschuldigd is aan loonbelasting, omzetbelasting en premies sociale verzekeringen (artikel 10) aansprakelijkheid wordt niet verminderd (artikel 34 lid 4 Invorderingswet):  als inlener wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de uitlener het op de g- rekening gestorte bedrag niet zou gebruiken voor de betaling van loonbelasting, omzetbelasting of sociale verzekeringspremies Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen37

38 Inlenersaansprakelijkheid geen inlenersaansprakelijkheid:  als aannemelijk is dat niet-betaling niet aan inlener en niet aan uitlener te wijten is (artikel 34 lid 5 Invorderingswet)  als werkzaamheden van werknemer aan overeenkomst van koop en verkoop van zaak Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen38

39 In depot storten bij belastingdienst Wet van 01-01-2009, houdende Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen, Staatsblad 2009, nummer 280  in plaats van storting op G-rekening  storting vrijwaringsrekening van de Ontvanger ten behoeve van het depot van de uitlener  betaling strekt in mindering op het bedrag waarvoor de inlener aansprakelijk is maar: nog niet in werking getreden  inwerkingtreding waarschijnlijk per 01-01- 2014 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen39

40 Letselschade artikel 7:658 B.W.:  werkgever heeft zorgplicht voor veiligheid werkplek  zodanig inrichten  zodanige aanwijzingen geven  als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat werknemer schade lijdt in uitoefening werkzaamheden  aansprakelijkheid tenzij werkgever aantoont dat  zorgplicht is nagekomen  schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van werknemer Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen40

41 Letselschade lid 4:  aansprakelijkheid geldt ook  voor degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf  arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft  voor schade die die persoon lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen41

42 Minimumloon artikel 7:692 B.W.:  indien arbeid in Nederland wordt verricht  zijn werkgever en inlener aansprakelijk voor betaling minimumloon en minimum vakantietoeslag  ongeacht het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst tussen de uitlener en de inlener Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen42

43 Minimumloon uitzondering:  indien de werkgever/uitlener is gecertificeerd  op basis van NEN-normen  4400-1 (Nederlandse ondernemingen)  4400-2 (buitenlandse ondernemingen die in Nederland werkzaam zijn)  zie website Stichting Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl) Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen43

44 Nieuwe loondoorbetalings- verplichting bij nieuwe ziekmelding? recht op loon recht op uitkering Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen44

45 Recht op loon repeterend ziekteverzuim art. 7:629 lid 1 B.W.:  loondoorbetaling gedurende een tijdvak van 104 weken art. 7:629 lid 10 B.W.:  één periode van arbeidsongeschiktheid bij onderbreking van minder dan vier weken Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen45

46 Oude lijn in jurisprudentie geen nieuw recht op loon indien oorspronkelijke werk niet gedurende tenminste vier weken volledig is hervat (qua uren, taken én belasting)  ktr. Leeuwarden 30-3-2001, JAR 2001/149  ktr. Amsterdam 7-11-2001, JAR 2002/224  ktr. Delft 13-12-2001, JAR 2002/49  hof ’s-Hertogenbosch 3-08-2004, JAR 2004/274  ktr. Deventer 26-08-2004, JAR 2004/210  ktr. Eindhoven 10-07-2008, ljn: BD6908 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen46

47 Oude lijn in jurisprudentie  hof ’s-Hertogenbosch 20-01-2009, ljn: BH0656  ktr. Haarlem 25-02-2009, ljn: BH5169  hof Leeuwarden 03-03-2009, ljn: BH5236  ktr. Enschede 23-032-2010, ljn: BN2919  anders: ktr. Amsterdam 30-01-2001, JAR 2001/43 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen47

48 Wetsgeschiedenis MvA bij de Wet verbetering Poortwachter (27678, nr. 37a, blz. 27)  “in de rede ligt dat voor de nieuwe werkzaamheden een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan als wordt vastgesteld dat de werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor de eigen werkzaamheden en binnen het bedrijf andere passende arbeid voorhanden is” Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen48

49 Jurisprudentie vanaf 2009 nieuwe lijn in jurisprudentie: passend werk wordt nieuwe bedongen arbeid waardoor nieuw recht op loon bij ziekte mogelijk is  hof ’s-Hertogenbosch 06-01-2009, ljn: BH0657  hof Amsterdam 21-07-2009, ljn: BJ4534  ktr. Utrecht 07-12-2009, ljn: BK5511  ktr. Amsterdam 01-2-2010, JAR 2010/109  hof Arnhem 01-06-2010, ljn: BM5554  hof Arnhem (als nevenzittingsplaats van het gerechtshof Amsterdam) 29-06-2010, nr. 200.053.315 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen49

50 Recht op uitkering “wet Amber”: recht WAO- of WIA- uitkering indien:  werknemer ziek uitvalt binnen vijf jaar na het einde van de wachttijd of binnen vijf jaar na een beslissing tot toekenning, herziening of intrekking van de uitkering; en  arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de oorspronkelijke uitkering was toegekend c.q. ter zake waarvan ongeschiktheid voor eigen werk bestond Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen50

51 Recht op uitkering WAO-uitkering:  vier weken wachttijd  artt. 39a en 43a WAO WIA-uitkering:  zonder wachttijd  artt. 48 lid 1 onder b, 50 lid 1 onder b, 55 lid 1 onder b en 57 lid 1 onder b WIA Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen51

52 Recht op uitkering géén recht op WAO- of WIA-uitkering als arbeidsongeschiktheid voortkomt uit een andere oorzaak dan de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de oorspronkelijke uitkering was toegekend c.q. ter zake waarvan ongeschiktheid voor eigen werk bestond CRvB 28-07-2010, ljn: BN2796 en BN2809  ook geen recht op ZW-uitkering  vanwege limitatieve opsomming van gevallen waarin ZW-uitkering kan worden gedaan in art. 29 lid 2 ZW Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen52

53 Recht op loon HR 30-09-2011, LJN: BQ8134  wettelijk stelsel brengt met zich mee dat werkgever niet gehouden is opnieuw loon tijdens ziekte door te betalen  indien een werknemer als gevolg van re- integratie andere (passende) arbeid is gaan verrichten  zonder dat de passende arbeid bedongen arbeid is geworden  en hij na afloop van de periode van 104 weken opnieuw door ziekte uitvalt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen53

54 Recht op loon anders zou samenhang en evenwicht tussen de verplichting van de werkgever tot loondoorbetaling tijdens ziekte en de verplichting van de werkgever tot re- integratie verstoord raken N.B.: betreft werknemer die vanaf 1999 tot 2009 passend werk verrichtte Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen54

55 Conclusie geen recht op loon noch recht op uitkering indien  arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit andere oorzaak; of  arbeidsongeschiktheid ontstaat na vijf jaar  tenzij werkgever en werknemer zijn overeengekomen dat passende arbeid nieuwe bedongen arbeid is geworden CRvB en HR:  het is aan de wetgever en niet aan de rechter om in deze lacune in de wet te voorzien Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen55

56 Conclusie werkgever kan voorkomen dat nieuw recht op loondoorbetaling tijdens ziekte ontstaat  duidelijk overeenkomen dat te verrichten arbeid passende arbeid is en dat oorspronkelijke arbeid bedongen arbeid blijft  in loop van tijd blijven benadrukken maar dan wel:  potentieel probleem bij inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die na 104 weken passende arbeid verricht en voor die arbeid opnieuw ziek uitvalt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen56

57 Wijziging diverse verlofvormen wetsvoorstellen  32855: modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden  32659: babyverlof (Groen Links)  32889: bevorderen flexibel werken (Groen Links en CDA)  nog aanhangig bij Raad van State: recht op verzoek tijdelijke aanpassing arbeidstijden na ouderschapsverlof Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen57

58 Aanpassing arbeidsduur (WAA) huidige regeling:  voorwaardelijk recht op vermeerdering of vermindering arbeidsduur  bedrijven ≥10 werknemers  schriftelijk verzoek tot aanpassing arbeidsduur  door werknemer > jaar in dienst  tenminste vier maanden tevoren indienen  ten hoogste één maal per twee jaar  beslissing binnen een maand Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen58

59 Aanpassing arbeidsduur (WAA)  afwijzing bij zwaarwegende bedrijfsbelangen  spreiding van de uren: redelijkheid en billijkheid  niet voor tijdelijke aanpassing arbeidstijd  niet voor werk in andere functie Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen59

60 Aanpassing arbeidsduur (WAA) voorgestelde wijzigingen:  verzoek één maal per jaar mogelijk  bij onvoorziene omstandigheden verzoek ook mogelijk:  binnen een jaar na vorig verzoek  binnen een jaar na indiensttreding  ook voor tijdelijke aanpassing arbeidsduur  voorwaarde dat geen sprake mag zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen blijft bestaan Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen60

61 Ouderschapsverlof (art. 6:1 – 6:9 Wazo) huidige regeling:  onbetaald verlof  ouderschapsverlofkorting  per kind tot acht jaar  26 weken in maximaal twaalf maanden  werknemer > jaar in dienst  tenminste twee maanden tevoren melden  werkgever kan spreiding van de uren wijzigen op grond van gewichtige redenen  eigen werk Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen61

62 Ouderschapsverlof (art. 6:1 – 6:9 Wazo) voorgestelde wijzigingen:  elke gewenste wijze van opname verlof mogelijk  weigering alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen  ook als werknemer nog geen jaar in dienst is  verklaring oude werkgever omtrent resterende aanspraak  werknemer moet werkgever tijdig op de hoogte stellen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen62

63 Pleegzorg- en adoptieverlof (art. 3:2 Wazo) huidige regeling:  onbetaald verlof  uitkering 100% dagloon  vier weken in periode van achttien weken vanaf dag gelegen twee weken voor de dag van feitelijke opneming ter adoptie  slechts ten aanzien van één kind  tenminste drie weken tevoren melden Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen63

64 Pleegzorg- en adoptieverlof (art. 3:2 Wazo) voorgestelde wijzigingen:  vier weken in periode van 26 weken vanaf dag gelegen vier weken voor de dag van feitelijke opneming ter adoptie  niet aaneengesloten periode mogelijk  deeltijd verlof mogelijk Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen64

65 Kortdurend zorgverlof (art. 5:1 – 5:8 Wazo) huidige regeling:  doorbetaling 70% van dagloon  voor noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van:  echtgenoot of partner  inwonend kind of pleegkind  ouder  twee weken in periode van twaalf maanden  melding vooraf  uitzondering: zwaarwegend bedrijfsbelang Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen65

66 Kortdurend zorgverlof (art. 5:1 – 5:8 Wazo) voorgestelde wijzigingen:  ook voor personen die deel uitmaken van huishouding en geen partner, kind of ouder zijn Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen66

67 Langdurend zorgverlof (art. 5:9 – 5:14 Wazo) huidige regeling:  onbetaald verlof  voor verzorging van persoon voor wie recht op kortdurend zorgverlof bestaat en die levensbedreigend ziek is  zes weken in periode van twaalf maanden  maximaal helft van wekelijkse arbeidsduur  aaneengesloten periode van maximaal twaalf weken  verzoek tenminste twee weken tevoren  uitzondering: zwaarwegend bedrijfsbelang Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen67

68 Langdurend zorgverlof (art. 5:9 – 5:14 Wazo) voorgestelde wijziging:  ook voor personen die deel uitmaken van huishouding en geen partner, kind of ouder zijn  beperkingen ten aanzien van spreiding en wijze van opname vervallen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen68

69 Bevallingsverlof (art. 3:1 Wazo) huidige regeling:  uitkering 100% van dagloon  vanaf zes weken voor vermoedelijke datum bevalling  op verzoek: vier weken  tot tien weken na de werkelijke datum van bevalling  langer indien bevalling plaats vindt vóór zes weken  twaalf weken indien verlof is ingegaan vier weken voor vermoedelijke datum bevalling  drie weken tevoren melden Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen69

70 Bevallingsverlof (art. 3:1 Wazo) voorgestelde wijziging:  verlenging verlof als kind na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof vanwege medische toestand van het kind in ziekenhuis wordt opgenomen  eerste zeven dagen niet  voor zover ziekenhuisopname langer is dan verlenging van verlof als gevolg van vroeggeboorte  alleen bij ziekenhuisopname binnen periode van oorspronkelijk bevallingsverlof Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen70

71 Calamiteiten- en kort ver- zuimverlof (art. 4:1 Wazo) huidige regeling:  betaald verlof  noodzakelijk voor:  zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden  bevalling echtgenote of partner  overlijden en lijkbezorging huisgenoot, (groot)ouder, (klein)kind, broer of zuster  vervullen van wettelijke verplichting zonder geldelijke vergoeding  uitoefenen actief kiesrecht Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen71

72 Calamiteiten- en kort ver- zuimverlof (art. 4:1 Wazo)  gedurende korte naar billijkheid te berekenen tijd Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen72

73 Calamiteiten- en kort ver- zuimverlof (art. 4:1 Wazo) voorgestelde wijzigingen:  onvoorziene omstandigheden die onmiddellijke onderbreking van arbeid vergen  spoedeisend, onvoorzien en redelijkerwijs niet buiten werktijd te plannen arts- of ziekenhuisbezoek van werknemer of persoon voor wie recht op zorgverlof geldt  noodzakelijke verzorging op eerste ziektedag van persoon voor wie recht op zorgverlof geldt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen73

74 Kraamverlof (art. 4:2 Wazo) huidige regeling:  betaald verlof  na bevalling van echtgenote of partner  twee dagen in periode van vier weken vanaf de dag dat kind thuis komt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen74

75 Wordt babyverlof voorgestelde wijzigingen:  één week  uitkering 100% van dagloon ten laste van AFW Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen75

76 Recht op thuiswerk “Wet aanpassing arbeidsduur” wordt “Wet flexibel werken” werknemer kan ook vragen om aanpassing van:  arbeidsplaats  werktijd schriftelijk verzoek tenminste twee maanden tevoren indienen uitzondering voor werkgever met < 10 werknemers vervalt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen76


Download ppt "Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)"

Verwante presentaties


Ads door Google