De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen"— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) fax (013) Internet: Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

2 Mogen wij ons even voorstellen?
Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers bij de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraag-stukken: arbeidsrecht werknemersverzekeringen loonheffing

3 Binnen ons kantoor zijn negen advocaten werkzaam:

4 Ondersteuning De advocaten van ons kantoor worden professioneel ondersteund door zes medewerksters:

5 Arbeidsrecht abonnement©
Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© hebben recht op: Arbeidsrecht Actueel (15 x per jaar) tips en waarschuwingen per kort telefonisch advies (10x per jaar) handleidingen “arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk” inclusief model-arbeidsovereenkomsten en model-bepalingen “arbeidsongeschiktheid van werknemers” 10% korting op uurtarieven kosten: € 100 excl. omzetbelasting per jaar

6 Programma aanpassing vakantiewetgeving
verboden onderscheid naar arbeidsduur van part-timers bij feestdagen inlenen van uitzendkrachten nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij nieuwe ziekmelding? wijzigingen diverse verlofvormen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

7 Aanpassing vakantiewetgeving
inleiding opbouw vakantiedagen tijdens ziekte invoering vervaltermijn Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

8 Recht op vakantie arbeids-ongeschikte werknemer
art. 7:635 lid 4 B.W.: aanspraak op vakantie over tijdvak van laatste zes maanden waarin arbeid niet werd verricht art. 7 Arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG van ) jaarlijkse vakantie met behoud van loon gedurende vier weken niet te vervangen door een financiële vergoeding behalve in geval van beëindiging van het dienstverband Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

9 HvJEG HvJ EG , C-350/06 en C520/06 (Schultz-Hoff/Deutsche Rentenversicherungsbund en Stringer e.a./Her Majesty’s Revenu and Customs), NJ 2099, 252 het is in strijd met artikel 7 van de Arbeidstijdenrichtlijn als een werknemer geen gebruik heeft kunnen maken van zijn recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon en daarvoor geen financiële vergoeding krijgt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

10 Gevolg HvJEG Nederlandse Staat moet Nederlandse wet aanpassen géén horizontale werking (tussen werkgever en werknemer) wel verplichting van rechter tot Richtlijnconforme uitleg Nederlandse wet (HvJEG , C-106/89 (Marleasing), NJ 1993, 163) Richtlijnconforme uitleg mogelijk? ja: ktr. Utrecht , LJN: BK0017 nee: hof Amsterdam , LJN: BK4648 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

11 Wet 26-05-2011, Staatsblad 2011, nummer 318
Wet inzake het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek inwerkingtreding: Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

12 Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte
afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte bijzondere bepaling art. 7:635 lid 4 B.W. vervalt  recht op vakantie indien recht op loon (art. 7:634 B.W.) recht op loon gedurende eerste 104 weken (art. 7:629 lid 1 B.W.) Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

13 Verrekenen van ziekte-dagen met vakantiedagen
art. 7:637 B.W.: verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen: alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen alleen met instemming van de werknemer in het voorkomende geval (dus niet op voorhand) wel mogelijk: verrekening van bovenwettelijke vakantiedagen van betreffende jaar mits vooraf schriftelijk overeengekomen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

14 Ziektedagen tijdens een vastgestelde vakantie
art. 7:638 lid 8 B.W.: ziektedagen tijdens een reeds vastgestelde vakantie aanmerken als vakantiedagen: alleen met instemming van de werknemer in het voorkomende geval nieuw: ook mogelijk voor wettelijke minimumvakantiedagen wel mogelijk: als vakantiedag aanmerken van ziektedag m.b.t. bovenwettelijke vakantiedagen, mits vooraf schriftelijk overeengekomen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

15 Opnemen van vakantie-dagen tijdens ziekte
“verduidelijking” dat ook tijdens ziekte vakantiedagen kunnen worden opgenomen (MvT 32465, nr. 3, blz. 5): opname vakantiedagen nodig voor vrijstelling re-integratieverplichtingen bij gedeeltelijk verrichten (passende) arbeid opname van hele dagen vakantie, omdat bij ziekte ook hele dagen worden opgebouwd moet de werknemer dan ook hele weken vakantie opnemen als hij een week met vakantie gaat maar slechts op enkele dagen in die week zou moeten re-integreren? Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

16 Volledig uitbetalen van vakantiedagen
MvT 32465, nr. 3, blz. 8: geen verval van vakantiedagen als werknemer niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen medische redenen (geen duurzaam benutbare mogelijkheden tot verrichten van arbeid) (HvJEG Pereda/Madrid Movilidad) (zeer) bijzondere omstandigheden (opname vakantie onmogelijk door toedoen van werkgever) bepalend: mogelijkheid tot opname voor verstrijken vervaltermijn Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

17 Overgangsrecht vakantie-dagen tijdens ziekte
geen uitdrukkelijke bepaling onmiddellijke werking brief van Minister SZW aan Eerste Kamer (32465, nr. E) onmiddellijke werking betekent dat met ingang van de datum van inwerkingtreding iedere werknemer ongeacht zijn gezondheidstoestand volledige de minimum vakantiedagen zal opbouwen rechtbank ‘s-Gravenhage , LJN: BP1649 (IND) terugwerkende kracht Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

18 Vervaltermijn invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen (7:640a B.W.) vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen, maar niet ten nadele van de werknemer (art. 7:645 B.W.) voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft verjaringstermijn art. 7:642 B.W. gelden: vijf jaar na einde kalenderjaar Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

19 Vakantieadministratie
gescheiden registreren: wettelijke vakantiedagen vervaltermijn: zes maanden na einde kalenderjaar bovenwettelijke vakantiedagen verjaringstermijn: vijf jaar na einde kalenderjaar MvA 32465, nr. C, blz. 4: werknemer geeft aan of hij wettelijke of bovenwettelijke dagen wil opnemen HvJEG , C-124/05: wettelijke dagen blijven karakter behouden als zij boven op wettelijke dagen van een volgend jaar komen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

20 Verschil verjaringstermijn en vervaltermijn
bij verjaring is stuiting mogelijk ook mogelijk bij vakantiedagen: HR , LJN: AO6020 stuiting: door daad van rechtsvervolging (art. 3:316 B.W.) door schriftelijke aanmaning of mededeling (art. 3:317 B.W.) gevolg: nieuwe verjaringstermijn gaat lopen (art. 3:319 B.W.) Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

21 Verschil verjaringstermijn en vervaltermijn
doel stuiting: wederpartij kan er rekening mee houden dat hij beschikking houdt over bewijsmateriaal zodat hij tegen behoorlijk kan verweren tegen een vordering HR , NJ 1997, 244 HR , NJ 2001, 46 HR , NJ 2002, 169 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

22 Overgangsrecht vervaltermijn
art. 225 Overgangswet N.B.W.: nieuwe vervaltermijn alleen van toepassing op minimum vakantiedagen die vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet worden opgebouwd Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

23 Verboden onderscheid naar arbeidsduur van part-timers bij feestdagen
art. 7:648 B.W. verbod tot ongelijke behandeling van werknemers op grond van arbeidsduur Commissie Gelijke Behandeling , oordeelnummer niet compenseren van part-timer voor nadeel als gevolg van feit dat feestdag valt op een dag waarop werknemer niet werkt is verboden ongelijke behandeling Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

24 Feestdagen niet wettelijk geregeld
gebruik: vrij en loondoorbetaling op: Nieuwjaarsdag Eerste en Tweede Paasdag Koninginnedag Hemelvaartsdag Eerste en Tweede Pinksterdag Eerste en Tweede Kerstdag overigens te regelen in CAO of arbeidsovereenkomst: Bevrijdingsdag (5 mei) Goede Vrijdag Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

25 Ongelijke behandeling
feestdagen op wisselende dagen Nieuwjaarsdag Koninginnedag Eerste en Tweede Kerstdag eventueel Bevrijdingsdag feestdagen op vaste dagen Tweede Paasdag (maandag) Tweede Pinksterdag (maandag) Hemelvaartsdag (donderdag) eventueel Goede Vrijdag Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

26 Ongelijke behandeling
feestdagen op wisselende dagen vormen geen ongelijke behandeling: part-timer heeft ene jaar geluk en andere jaar pech (geldt ook voor full-timer) kans op profiteren van loondoorbetaling tijdens feestdag voor full-timer 1/7 en voor part-timer naar evenredigheid daarvan feestdagen op vaste dagen vormen wel ongelijke behandeling part-timer profiteert wel of niet afhankelijk van gekozen werkdag (niet naar evenredigheid) Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

27 Commissie Gelijke Behandeling
administratieve lasten van werkgever geen objectieve rechtvaardiging voor maken van onderscheid naar arbeidsduur vanwege mogelijkheid van hanteren van “jaarurensysteem” maar: uitspraken van Commissie Gelijke Behandeling niet bindend voor de rechter Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

28 Jaarurensysteem voorbeeld 2012: aantal werkdagen: 261
aantal feestdagen dat niet op een zaterdag of zondag valt: 6 resteren: 255 werkdagen aantal werkweken: 255 : 5 = 51 full-timer (40 uur per week): in weken x 40 uur = uur part-timer (32 uur per week; maandag vrij) zou in weken x 32 uur = uur moeten werken, maar werkt 208 dagen – 3 feestdagen = 205 dagen x 8 uur = uur part-timer te compenseren voor 8 uur Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

29 Inlenen van uitzendkrachten
registratieplicht uitzendbureaus inlenersaansprakelijkheid letselschade minimumloon Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

30 Registratieplicht uitzendbureaus
voorstel “Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen”, w.o.32872 artikel 7a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: verbod arbeidskrachten ter beschikking te stellen of arbeid te laten verrichten indien inschrijving in handelsregister van onderneming of rechtspersoon van uitlener niet vermeldt dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

31 Registratieplicht uitzendbureaus
doel: zichtbaar maken van uitzendondernemingen voor: Stichting Normering Arbeid (certificering uitzendondernemingen) Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (naleven CAO uitzendbranche) handhaving door Arbeidsinspectie boete € per arbeidskracht herhaling binnen vijf jaar: € tweede herhaling: € Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

32 Registratieplicht uitzendbureaus
N.B.: niet bij intra-concern inlening (art. 1 lid 3 onder c WAADI) : onder ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt niet verstaan ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor het verrichten van arbeid in een onderneming die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

33 Inlenersaansprakelijkheid
artikel 34 Invorderingswet: inlener aansprakelijk voor loonbelasting en omzetbelasting van uitlener als een werknemer met instandhouding van de dienstbetrekking met de uitlener door de uitlener aan de inlener ter beschikking is gesteld om onder leiding en toezicht van de inlener werkzaam te zijn van overeenkomstige toepassing bij doorlening Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

34 Inlenersaansprakelijkheid
van overeenkomstige toepassing bij invordering van (artikel 60 lid 2 Wfsv): premies volksverzekeringen premies werknemersverzekeringen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

35 Inlenersaansprakelijkheid
aansprakelijkheid wordt verminderd (artikel 34 lid 3 Invorderingswet): met bedrag dat door inlener ten behoeve van voldoening van loonbelasting, omzetbelasting en sociale premies krachtens overeenkomst met uitlener is gestort op een bankrekening die door de uitlener wordt gehouden voor betaling van loonbelasting, omzetbelasting en sociale premies (g-rekening) lid 6: nadere regels in Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-aansprakelijkheid 2004 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

36 Inlenersaansprakelijkheid
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004: Ontvanger verleent op schriftelijk verzoek medewerking aan totstandkoming G-rekening als overeenkomst volgens model wordt gesloten (artikel 2) artikel 2 overeenkomst: saldo rekening verpand aan Ontvanger eisen aan (artikelen 6 en 7): factuur betaling ten gunste van G-rekening administratie inlener betaling ten laste van G-rekening Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

37 Inlenersaansprakelijkheid
op verzoek deblokkering voor saldo van g-rekening dat uitgaat boven hetgeen door rekeninghouder vermoedelijk nog verschuldigd is aan loonbelasting, omzetbelasting en premies sociale verzekeringen (artikel 10) aansprakelijkheid wordt niet verminderd (artikel 34 lid 4 Invorderingswet): als inlener wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de uitlener het op de g-rekening gestorte bedrag niet zou gebruiken voor de betaling van loonbelasting, omzetbelasting of sociale verzekeringspremies Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

38 Inlenersaansprakelijkheid
geen inlenersaansprakelijkheid: als aannemelijk is dat niet-betaling niet aan inlener en niet aan uitlener te wijten is (artikel 34 lid 5 Invorderingswet) als werkzaamheden van werknemer aan overeenkomst van koop en verkoop van zaak Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

39 In depot storten bij belastingdienst
Wet van , houdende Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen, Staatsblad 2009, nummer 280 in plaats van storting op G-rekening storting vrijwaringsrekening van de Ontvanger ten behoeve van het depot van de uitlener betaling strekt in mindering op het bedrag waarvoor de inlener aansprakelijk is maar: nog niet in werking getreden inwerkingtreding waarschijnlijk per Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

40 Letselschade artikel 7:658 B.W.:
werkgever heeft zorgplicht voor veiligheid werkplek zodanig inrichten zodanige aanwijzingen geven als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat werknemer schade lijdt in uitoefening werkzaamheden aansprakelijkheid tenzij werkgever aantoont dat zorgplicht is nagekomen schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van werknemer Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

41 Letselschade lid 4: aansprakelijkheid geldt ook
voor degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft voor schade die die persoon lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

42 Minimumloon artikel 7:692 B.W.:
indien arbeid in Nederland wordt verricht zijn werkgever en inlener aansprakelijk voor betaling minimumloon en minimum vakantietoeslag ongeacht het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst tussen de uitlener en de inlener Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

43 Minimumloon uitzondering:
indien de werkgever/uitlener is gecertificeerd op basis van NEN-normen (Nederlandse ondernemingen) (buitenlandse ondernemingen die in Nederland werkzaam zijn) zie website Stichting Normering Arbeid ( Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

44 Nieuwe loondoorbetalings-verplichting bij nieuwe ziekmelding?
recht op loon recht op uitkering Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

45 Recht op loon repeterend ziekteverzuim art. 7:629 lid 1 B.W.:
loondoorbetaling gedurende een tijdvak van 104 weken art. 7:629 lid 10 B.W.: één periode van arbeidsongeschiktheid bij onderbreking van minder dan vier weken Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

46 Oude lijn in jurisprudentie
geen nieuw recht op loon indien oorspronkelijke werk niet gedurende tenminste vier weken volledig is hervat (qua uren, taken én belasting) ktr. Leeuwarden , JAR 2001/149 ktr. Amsterdam , JAR 2002/224 ktr. Delft , JAR 2002/49 hof ’s-Hertogenbosch , JAR 2004/274 ktr. Deventer , JAR 2004/210 ktr. Eindhoven , ljn: BD6908 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

47 Oude lijn in jurisprudentie
hof ’s-Hertogenbosch , ljn: BH0656 ktr. Haarlem , ljn: BH5169 hof Leeuwarden , ljn: BH5236 ktr. Enschede , ljn: BN2919 anders: ktr. Amsterdam , JAR 2001/43 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

48 Wetsgeschiedenis MvA bij de Wet verbetering Poortwachter (27678, nr. 37a, blz. 27) “in de rede ligt dat voor de nieuwe werkzaamheden een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan als wordt vastgesteld dat de werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor de eigen werkzaamheden en binnen het bedrijf andere passende arbeid voorhanden is” Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

49 Jurisprudentie vanaf 2009 nieuwe lijn in jurisprudentie: passend werk wordt nieuwe bedongen arbeid waardoor nieuw recht op loon bij ziekte mogelijk is hof ’s-Hertogenbosch , ljn: BH0657 hof Amsterdam , ljn: BJ4534 ktr. Utrecht , ljn: BK5511 ktr. Amsterdam , JAR 2010/109 hof Arnhem , ljn: BM5554 hof Arnhem (als nevenzittingsplaats van het gerechtshof Amsterdam) , nr Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

50 Recht op uitkering “wet Amber”: recht WAO- of WIA-uitkering indien:
werknemer ziek uitvalt binnen vijf jaar na het einde van de wachttijd of binnen vijf jaar na een beslissing tot toekenning, herziening of intrekking van de uitkering; en arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de oorspronkelijke uitkering was toegekend c.q. ter zake waarvan ongeschiktheid voor eigen werk bestond Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

51 Recht op uitkering WAO-uitkering: WIA-uitkering: vier weken wachttijd
artt. 39a en 43a WAO WIA-uitkering: zonder wachttijd artt. 48 lid 1 onder b, 50 lid 1 onder b, 55 lid 1 onder b en 57 lid 1 onder b WIA Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

52 Recht op uitkering géén recht op WAO- of WIA-uitkering als arbeidsongeschiktheid voortkomt uit een andere oorzaak dan de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de oorspronkelijke uitkering was toegekend c.q. ter zake waarvan ongeschiktheid voor eigen werk bestond CRvB , ljn: BN2796 en BN2809 ook geen recht op ZW-uitkering vanwege limitatieve opsomming van gevallen waarin ZW-uitkering kan worden gedaan in art. 29 lid 2 ZW Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

53 Recht op loon HR 30-09-2011, LJN: BQ8134
wettelijk stelsel brengt met zich mee dat werkgever niet gehouden is opnieuw loon tijdens ziekte door te betalen indien een werknemer als gevolg van re-integratie andere (passende) arbeid is gaan verrichten zonder dat de passende arbeid bedongen arbeid is geworden en hij na afloop van de periode van 104 weken opnieuw door ziekte uitvalt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

54 Recht op loon anders zou samenhang en evenwicht tussen de verplichting van de werkgever tot loondoorbetaling tijdens ziekte en de verplichting van de werkgever tot re-integratie verstoord raken N.B.: betreft werknemer die vanaf 1999 tot 2009 passend werk verrichtte Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

55 Conclusie geen recht op loon noch recht op uitkering indien
arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit andere oorzaak; of arbeidsongeschiktheid ontstaat na vijf jaar tenzij werkgever en werknemer zijn overeengekomen dat passende arbeid nieuwe bedongen arbeid is geworden CRvB en HR: het is aan de wetgever en niet aan de rechter om in deze lacune in de wet te voorzien Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

56 Conclusie werkgever kan voorkomen dat nieuw recht op loondoorbetaling tijdens ziekte ontstaat duidelijk overeenkomen dat te verrichten arbeid passende arbeid is en dat oorspronkelijke arbeid bedongen arbeid blijft in loop van tijd blijven benadrukken maar dan wel: potentieel probleem bij inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die na 104 weken passende arbeid verricht en voor die arbeid opnieuw ziek uitvalt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

57 Wijziging diverse verlofvormen
wetsvoorstellen 32855: modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden 32659: babyverlof (Groen Links) 32889: bevorderen flexibel werken (Groen Links en CDA) nog aanhangig bij Raad van State: recht op verzoek tijdelijke aanpassing arbeidstijden na ouderschapsverlof Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

58 Aanpassing arbeidsduur (WAA)
huidige regeling: voorwaardelijk recht op vermeerdering of vermindering arbeidsduur bedrijven ≥10 werknemers schriftelijk verzoek tot aanpassing arbeidsduur door werknemer > jaar in dienst tenminste vier maanden tevoren indienen ten hoogste één maal per twee jaar beslissing binnen een maand Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

59 Aanpassing arbeidsduur (WAA)
afwijzing bij zwaarwegende bedrijfsbelangen spreiding van de uren: redelijkheid en billijkheid niet voor tijdelijke aanpassing arbeidstijd niet voor werk in andere functie Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

60 Aanpassing arbeidsduur (WAA)
voorgestelde wijzigingen: verzoek één maal per jaar mogelijk bij onvoorziene omstandigheden verzoek ook mogelijk: binnen een jaar na vorig verzoek binnen een jaar na indiensttreding ook voor tijdelijke aanpassing arbeidsduur voorwaarde dat geen sprake mag zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen blijft bestaan Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

61 Ouderschapsverlof (art. 6:1 – 6:9 Wazo)
huidige regeling: onbetaald verlof ouderschapsverlofkorting per kind tot acht jaar 26 weken in maximaal twaalf maanden werknemer > jaar in dienst tenminste twee maanden tevoren melden werkgever kan spreiding van de uren wijzigen op grond van gewichtige redenen eigen werk Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

62 Ouderschapsverlof (art. 6:1 – 6:9 Wazo)
voorgestelde wijzigingen: elke gewenste wijze van opname verlof mogelijk weigering alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen ook als werknemer nog geen jaar in dienst is verklaring oude werkgever omtrent resterende aanspraak werknemer moet werkgever tijdig op de hoogte stellen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

63 Pleegzorg- en adoptieverlof (art. 3:2 Wazo)
huidige regeling: onbetaald verlof uitkering 100% dagloon vier weken in periode van achttien weken vanaf dag gelegen twee weken voor de dag van feitelijke opneming ter adoptie slechts ten aanzien van één kind tenminste drie weken tevoren melden Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

64 Pleegzorg- en adoptieverlof (art. 3:2 Wazo)
voorgestelde wijzigingen: vier weken in periode van 26 weken vanaf dag gelegen vier weken voor de dag van feitelijke opneming ter adoptie niet aaneengesloten periode mogelijk deeltijd verlof mogelijk Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

65 Kortdurend zorgverlof (art. 5:1 – 5:8 Wazo)
huidige regeling: doorbetaling 70% van dagloon voor noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: echtgenoot of partner inwonend kind of pleegkind ouder twee weken in periode van twaalf maanden melding vooraf uitzondering: zwaarwegend bedrijfsbelang Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

66 Kortdurend zorgverlof (art. 5:1 – 5:8 Wazo)
voorgestelde wijzigingen: ook voor personen die deel uitmaken van huishouding en geen partner, kind of ouder zijn Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

67 Langdurend zorgverlof (art. 5:9 – 5:14 Wazo)
huidige regeling: onbetaald verlof voor verzorging van persoon voor wie recht op kortdurend zorgverlof bestaat en die levensbedreigend ziek is zes weken in periode van twaalf maanden maximaal helft van wekelijkse arbeidsduur aaneengesloten periode van maximaal twaalf weken verzoek tenminste twee weken tevoren uitzondering: zwaarwegend bedrijfsbelang Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

68 Langdurend zorgverlof (art. 5:9 – 5:14 Wazo)
voorgestelde wijziging: ook voor personen die deel uitmaken van huishouding en geen partner, kind of ouder zijn beperkingen ten aanzien van spreiding en wijze van opname vervallen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

69 Bevallingsverlof (art. 3:1 Wazo)
huidige regeling: uitkering 100% van dagloon vanaf zes weken voor vermoedelijke datum bevalling op verzoek: vier weken tot tien weken na de werkelijke datum van bevalling langer indien bevalling plaats vindt vóór zes weken twaalf weken indien verlof is ingegaan vier weken voor vermoedelijke datum bevalling drie weken tevoren melden Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

70 Bevallingsverlof (art. 3:1 Wazo)
voorgestelde wijziging: verlenging verlof als kind na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof vanwege medische toestand van het kind in ziekenhuis wordt opgenomen eerste zeven dagen niet voor zover ziekenhuisopname langer is dan verlenging van verlof als gevolg van vroeggeboorte alleen bij ziekenhuisopname binnen periode van oorspronkelijk bevallingsverlof Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

71 Calamiteiten- en kort ver-zuimverlof (art. 4:1 Wazo)
huidige regeling: betaald verlof noodzakelijk voor: zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden bevalling echtgenote of partner overlijden en lijkbezorging huisgenoot, (groot)ouder, (klein)kind, broer of zuster vervullen van wettelijke verplichting zonder geldelijke vergoeding uitoefenen actief kiesrecht Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

72 Calamiteiten- en kort ver-zuimverlof (art. 4:1 Wazo)
gedurende korte naar billijkheid te berekenen tijd Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

73 Calamiteiten- en kort ver-zuimverlof (art. 4:1 Wazo)
voorgestelde wijzigingen: onvoorziene omstandigheden die onmiddellijke onderbreking van arbeid vergen spoedeisend, onvoorzien en redelijkerwijs niet buiten werktijd te plannen arts- of ziekenhuisbezoek van werknemer of persoon voor wie recht op zorgverlof geldt noodzakelijke verzorging op eerste ziektedag van persoon voor wie recht op zorgverlof geldt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

74 Kraamverlof (art. 4:2 Wazo)
huidige regeling: betaald verlof na bevalling van echtgenote of partner twee dagen in periode van vier weken vanaf de dag dat kind thuis komt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

75 Wordt babyverlof voorgestelde wijzigingen: één week
uitkering 100% van dagloon ten laste van AFW Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

76 Recht op thuiswerk “Wet aanpassing arbeidsduur” wordt “Wet flexibel werken” werknemer kan ook vragen om aanpassing van: arbeidsplaats werktijd schriftelijk verzoek tenminste twee maanden tevoren indienen uitzondering voor werkgever met < 10 werknemers vervalt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen


Download ppt "Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen"

Verwante presentaties


Ads door Google