De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOT en Prestatiebekostiging in het Amphia Ziekenhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOT en Prestatiebekostiging in het Amphia Ziekenhuis"— Transcript van de presentatie:

1 DOT en Prestatiebekostiging in het Amphia Ziekenhuis
14 december 2011 Nieuwegein Joep van Halder, Manager Finance & Control Amphia Ziekenhuis, Breda.

2 Veranderingen per 1 januari 2012
DOT: verandering in registratieregels en productdefinities Prestatiebekostiging: verandering in bekostiging en financiering

3 Aanleiding invoering prestatiebekostiging (VWS)
Prestatiebekostiging beloont goede zorg Goede zorg ook in de toekomst kunnen garanderen. Dat lukt niet als de gezondheidszorg op dezelfde manier georganiseerd blijft als nu. Prestatiebekostiging is middel om betere zorg te leveren met minder mensen. In dit systeem wordt goede zorg beloond.

4 Aanleiding invoering prestatiebekostiging (VWS)
Gunstig voor patiënt Prestatiebekostiging moet leiden tot goedkopere én betere zorg voor de patiënt. Het prikkelt ziekenhuizen om de zorg rond de patiënt beter te organiseren. Betere zorg tegen minder kosten Goede zorg voor steeds meer mensen betekent niet altijd dat méér zorg nodig is. Door de zorg rond een patiënt beter op elkaar af te stemmen kan de zorg goedkoper en beter worden, zo leert de praktijk.

5 Aanleiding invoering prestatiebekostiging (VWS)
Premie zorgverzekering laag houden Bestuurlijk akkoord van 4 juli 2011: “De gezamenlijke ambitie is om de uitgavengroei in de ziekenhuizen en de ZBC’s die de laatste jaren op nominaal 6 á 7% per jaar lag terug te brengen naar een significant lager niveau. “

6 Aanleiding invoering prestatiebekostiging (VWS)
Vergrijzing in cijfers Tot aan 2040 stijgt het aantal 65-plussers naar 49 per 100 potentiële werkkrachten. Op dit moment zijn er 25 op 100 potentiële beroepskrachten. Het aantal chronisch zieken neemt de komende 15 jaar flink toe. Naar verwachting in 2025: diabetes: mensen osteoporose: mensen COPD: mensen Het tekort aan werknemers in de zorg loopt de komende 15 jaar op tot

7 Inleiding Prestatiebekostiging
Bekostigingssysteem wordt vervangen Financieringssysteem wordt vervangen Dit in combinatie met het vervangen de producteenheden (DOT): Zorgproducten hebben andere tijdslijnen, kosten en opbrengsten, waardoor effecten niet gemakkelijk in te schatten zijn, waardoor het nodig is de nieuwe Amphia-productstructuur op waarde te schatten. 7

8 Impact prestatiebekostiging
Bedrijfsresultaat wordt op basis van andere producten en tarieven, die op een andere wijze tot stand komen, bepaald. Breuk met historie, onvergelijkbaarheid met verleden. Wat betreft begroting, management informatie, kennis en gevoel. Registratie nog niet aangepast op nieuwe afleidingseisen, waardoor historie niet direct vertaald kan worden in Zorgproducten met prijzen en kosten. Datawarehouse inrichting, begrotingstool is niet geschikt voor prestatiebekostiging. Zorgproducten zijn specialisme overstijgend en hebben andere prijzen en normtijden. Dit kan leiden tot herallocatie over zorgkernen. 8

9 Drie smaken Het vrije segment
In het vrije segment is – net als in het huidige B-segment – zorg opgenomen met een prijs die vrij onderhandelbaar is. Ook het volume is in dit segment onderhandelbaar. Het gereguleerde segment De zorg in het gereguleerde segment wordt bekostigd op basis van declarabele zorgprestaties met integrale maximumtarieven. Het vaste segment Dit zijn functies waarvoor geen declarabele prestaties (DBC-zorgproducten of add ons) beschikbaar zijn. (voorbeeld:traumahulp, SEH)

10 FB en B-segment t.o.v. prestatiebekostiging
Vaste parameters Variabele parameters B-segment DBC’s (30%) B-segment eerstelijns zorg A-segment eerstelijns zorg WDS Financiering DBC’s Eerstelijns zorg verrichtingen WDS verrichtingen Prestatiebekostiging: Bekostiging Vaste segment SEH Gereguleerde segment Maximum tarieven WBMV, Add-ons Vrij segment Vrije prijsvorming Financiering Vaste segment door CVZ Gereguleerd en vrij segment door zorgproducten en eerstelijns en WDS verrichtingen

11 Samenstelling omzet anders

12 Uitwerking prestatiebekostiging:
DOT-analyse Verlies per diagnose Uitval Afspraken zorgverzekeraars Vaststellen prijzen Onderhandeling zorgverzekeraars Doorrekening prestatiebekostiging Liquiditeit Honorarium

13 DOT-analyse Doelstelling
Maximaliseren van de omzet in DOT volgens de geldende richtlijnen. Beoordeling van uitval en verlieslatende zorgproducten. Dit betreft het vrije en gereguleerde segment. Per specialisme uitwerken, waar nodig aanpassingen in werkinstructies en afstemming met de onderdelen. De uitkomsten verder bespreken. Aanpassing registratie.

14 Afspraken zorgverzekeraars
Doelstelling Duidelijkheid over “onderhandelingstaal” 2012 met de zorgverzekeraars. Bestuurlijk akkoord: “De zorgverzekeraars en ziekenhuizen zullen, ook op lokaal niveau, redelijke contracten afsluiten. Duidelijk is dat er scherper onderhandeld gaat worden over prijs en kwaliteit.” Met elkaar gaan bepalen hoe prijzen worden vastgesteld (kostprijzen <> verkoopprijzen)

15 Prestatiebekostiging
Doorrekening van de te verwachten omzet op basis van de nieuwe regels die gelden onder de nieuwe regeling. In 2012 en 2013 wordt nog sprake van een vangnet, daarna nagenoeg volledige variabele bekostiging. Doorrekening honorarium op moment dat tarieven beschikbaar zijn.

16 Liquiditeit Doelstelling
Het in kaart brengen van mogelijke werkkapitaal mutaties en de daaruit resulterende liquiditeitsbehoefte als gevolg van: Het overgangseffect van de afbouw van de DBC systematiek en de invoering van de DOT systematiek. Afbouw facturatie DBC versus opstart facturatie DOT. Het structurele effect van de gewijzigde gemiddelde doorlooptijd van DOT’s in vergelijking met DBC’s

17 Inleiding DOT DOT heeft tot gevolg dat DBC’s vervangen worden door Zorgproducten. Deze Zorgproducten bestaan uit een diagnose (gelijk aan de DBC-diagnose) met zorgactiviteiten en een openings- en sluitingsdatum. Hieruit worden Zorgproducten afgeleid in de zogehete Grouper (volgende sheets meer informatie hierover). De registratieregels van zorgproducten wijzigen en kunnen veelal worden geautomatiseerd.

18 Nieuwe registratieregels
Hebben evenveel invloed als de Grouper. Nieuwe afsluitregels VB: Een DBC wordt automatisch afgesloten 42 dagen na de ontslagdag van de laatste klinische opname binnen een zorgproduct. Specialisme specifieke regels VB: bovenstaande geldt niet voor medicinale oncologische behandelingen bij toediening per infuus. In dat geval wordt de DBC afgesloten 1 dag voor de toediening en wordt er een nieuwe DBC geopend.

19 De Grouper De externe Grouper vervangt de interne validatiemodule.
Uit de zorgproductgegevens wordt een zorgproduct afgeleid door deze in te delen in een diagnose groep en binnen deze groep te verdelen op basis van de gekoppelde zorgactiviteiten en eventuele andere gegevens (zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de patiënt). De Grouper krijgt de gegevens aangeleverd door het ziekenhuis en stuurt vervolgens het bijbehorende zorgproduct terug.

20 De Grouper is geen black box.
Kan “proef afleiden”. Dit is te gebruiken in het ziekenhuis om controles uit te voeren. De wijze waarop de Grouper afleidt is inzichtelijk. Definitieve afleidingen ontvangen een zegel, zodat de zorgverzekeraar weet dat de afleiding door de Grouper is uitgevoerd.

21 Voorbeeld Patiënt Harry

22 Goed genezen 3 weken later

23 ZIS Grouper hartaanval gebroken been diabetes Rekening ja nee Operatie
foto kliniek gips gips DBC 345 DBC 346 DBC 347 DBC 348 DBC 349 DBC 350

24 Effect van onjuiste registratie in DOT
Uitgevoerd Grouper geregistreerd gefactureerd

25 Voorbeeld Patiënt Harry bij onjuiste registratie

26 Goed genezen 3 weken later

27 ZIS Grouper hartaanval gebroken been diabetes Rekening ja nee Operatie
foto kliniek gips gips DBC 345 DBC 346 DBC 347 DBC 348 DBC 349 DBC 350

28 Modelweergave van de grouper
= Dit plaatje werkt alleen als diapresentatie (F5) D Diagnose Subtraject Specialisme - X = D Verrichting nee… nee… JA!! D D grouper nee ja ja ZP

29 Simpel: Van registreren tot declareren
Internet Internet Registreren Samenvatten declaratie dataset Afleiden zorgproduct Verwerken resultaat Declareren zorgproduct Declaratie dataset Declaratie resultset Grouper Extern

30 Amphia doel: Van registreren tot declareren
Internet Internet Registreren / corrigeren Samenvatten declaratie dataset Afleiden zorgproduct Verwerken resultaat Declareren zorgproduct Declaratie dataset Declaratie resultset Grouper Controleren samenvatting Controleren resultaat Extern Als fout dan corrigeren Invoeren behandelas

31 Voordelen en Nadelen Voordelen Nadelen
Zorgproduct beschrijft de prestatie beter (zorgzwaarte telt mee). Zorgproduct is homogener, wat het financieel risico voor Medisch Specialist en Ziekenhuis verlaagt. Geautomatiseerde afsluitregels van een zorgproduct. Nadelen Er bestaat nog geen gevoel bij de zorgproducten, waardoor de grip op output vermindert Registratie wordt heel belangrijk om tot het werkelijk uitgevoerde product te komen (risico!)

32 Impact DOT Zorgproducten met andere zorgprofielen, tijdspaden, kostprijzen, normtijden en verkoopprijzen. Registratie nog niet aangepast op afleidingseisen Breuk met historie, onvergelijkbaarheid met verleden. Zowel aan management informatie als aan kennis als aan gevoel. Datawarehouse inrichting is niet geschikt voor DOT. Bedrijfsresultaat wordt op basis van andere producten en tarieven, die op een andere wijze tot stand komen, bepaald. DBC zorgproducten zijn specialisme overstijgend en hebben andere prijzen en normtijden. Dit kan leiden tot herallocatie over zorgkernen. Medisch specialist wordt afhankelijker van goede zorgactiviteitenregistratie in het ziekenhuis. Medisch specialist dient gefaciliteerd te worden in het uitvoeren van de controle op het eindproduct.

33 Effect Doelen Implementatie
Amphia, specialist en medewerker kunnen omgaan met het volgende: ICT op orde om samen te vatten, te controleren, de Grouper te gebruiken en te factureren. AO verantwoorde registratie om tot juiste producten te komen volgens DOT-definities. Interne controles om risico’s mbt registratie en facturatie zo laag mogelijk te houden. Informatiemanagement in DOT-vorm opstellen en interpreteren Impact DOT op validiteit Zorgproducten bepalen en zonodig maatregelen nemen. Impact DOT op juistheid van Zorgproductafleiding bepalen en zonodig maatregelen nemen. DOT Kennis en registratie instructies communiceren en doorvoeren.

34 Zorgproducten: Add-ons: E-learning Processen en AO/IC
Veranderingen in processen en AO/IC van ZP door DOT in kaart brengen en hierover communiceren naar project Optibron, DBC-bedrijfsvoering en WG in project DOT. Registratieregels ZP’s Aanspraak/machtigingensystematiek en WBMV Kennis komend uit WG impactanalyse DOT Facturatieproces Add-ons: kennis vergaren van Add-ons en delen op de juiste plaatsen Registratie Financieel Facturatie E-learning DOT algemeen Registratie instructies per doelgroep Deze werkgroep heeft grote overlap met het project Optibron en prestatiebekostiging


Download ppt "DOT en Prestatiebekostiging in het Amphia Ziekenhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google