De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

tekst van Chiara Lubich

Verwante presentaties


Presentatie over: "tekst van Chiara Lubich"— Transcript van de presentatie:

1 tekst van Chiara Lubich
Woord van Leven tekst van Chiara Lubich Januari 2009

2 “ Vele ledematen, maar slechts één lichaam.
1 Kor.12,20

3 Heb je ooit een ontmoeting meegemaakt van heel bewust levende christenen? Heb je je ooit verdiept in het leven dat aan die gemeenschap ten grondslag ligt?

4 Dan zul je gemerkt hebben dat zo’n gemeenschap samengesteld is uit mensen die daarin allemaal een eigen plaats hebben. Sommigen hebben een gave om over geestelijke dingen te spreken en je ziel te raken.

5 Anderen hebben een heel concrete dienstbaarheid en slagen er geweldig in te voorzien in noden en zorgen van mensen die te lijden hebben. Weer anderen hebben zo´n bijzondere wijsheid dat ze je telkens nieuwe kracht geven in je geloof. Sommigen hebben een talent om te organiseren of om voortrekker te zijn. Nog weer anderen hebben een bijzondere gevoeligheid om de mensen met wie ze in contact komen heel goed te begrijpen en troost te geven als ze dat nodig hebben.

6 Al die dingen merk je dan op
Al die dingen merk je dan op. Maar wat je in zo’n levendige gemeenschap vooral waarneemt is die éne geest waarvan iedereen doordrongen is en die er als het ware ‘in de lucht hangt’. Hij maakt van zo’n bijzondere gemeenschap een geheel, één lichaam.

7 "Vele ledematen, maar slechts één lichaam."

8 Ook Paulus had te maken met heel levendige christelijke gemeenschappen
Ook Paulus had te maken met heel levendige christelijke gemeenschappen. Door zijn bijzondere manier van spreken waren ze ontstaan. Een daarvan was de jonge gemeenschap van Korinte. De heilige Geest was daar niet zuinig geweest met het uitdelen van zijn gaven of charisma’s, zoals ze worden genoemd. Integendeel, in die tijd kwamen heel bijzondere gaven naar voren, vanwege de speciale roeping van de beginnende kerk.

9 Maar in die gemeenschap ontstond juist onder degenen die de vele gaven van de heilige Geest hadden ontvangen, rivaliteit en verwarring.

10 Het werd nodig om Paulus, die toen in Efese was, om raad te vragen om van hem meer duidelijkheid te krijgen. Paulus aarzelde niet en gaf antwoord in een van zijn buitengewoon mooie brieven. Hij legt uit hoe deze bijzondere genaden gebruikt moeten worden. Hij maakt duidelijk dat er een verscheidenheid bestaat aan charisma’s en diensten. Er zijn de charisma’s van de apostelen, de profeten, de leraren, maar er is maar één Heer van wie deze gaven afkomstig zijn.

11 Hij zegt dat er in de gemeente mensen zijn die wonderen doen, genezingen verrichten. Er zijn anderen die een bijzondere gave hebben om mensen bij te staan, en weer anderen om te besturen, zoals er ook mensen zijn die in talen kunnen spreken of deze weten te verstaan. Maar hij voegt eraan toe dat er maar één God is uit wie dit alles voortkomt.

12 Al deze verschillende gaven zijn uitdrukkingen van één en dezelfde heilige Geest, die ze uitdeelt met de bedoeling dat ze met elkaar in harmonie zijn en elkaar aanvullen.

13 Ze zijn er niet voor persoonlijk gewin en kunnen geen aanleiding zijn om te pronken. Ze zijn er niet om jezelf op de borst te kloppen, maar gegeven voor een gemeenschappelijk doel, namelijk de opbouw van de gemeenschap. De bedoeling ervan is dienstbaar te zijn. Ze mogen dus niet leiden tot rivaliteit of verwarring.

14 Paulus is van mening dat ieder lid eigen capaciteiten heeft, eigen talenten om in te zetten voor het welzijn van allen. En ieder moet tevreden zijn met zijn eigen talent.

15 Hij stelt de gemeenschap voor als een lichaam en vraagt zich af: als het lichaam alleen maar oog zou zijn, waar zou dan het gehoor blijven? En als het helemaal oor zou zijn, waar zou dan de reuk blijven? God heeft de ledematen elk een eigen plaats gegeven in het lichaam, zoals Hij dat wilde. En als alles zou bestaan uit alleen maar één lidmaat, waar zou dan het lichaam blijven? Nee:

16 "Vele ledematen, maar slechts één lichaam."

17 Als iedereen verschillend is, kan iedereen een geschenk zijn voor de anderen, en daarmee zichzelf zijn en zijn eigen plan van God realiseren in zijn of haar relatie met de anderen. Paulus ziet in de gemeenschap waarin de verschillende gaven functioneren een werkelijkheid waaraan hij een prachtige naam geeft: Christus

18 Feit is dat dit bijzondere lichaam dat gevormd wordt door de leden van de gemeenschap, werkelijk het Lichaam is van Christus.

19 Christus leeft in zijn kerk, en de kerk is zijn lichaam
Christus leeft in zijn kerk, en de kerk is zijn lichaam. Bij de doop neemt de heilige Geest de gelovige op in Christus en wordt deze in de gemeenschap opgenomen. En daar zijn allen Christus. Iedere scheiding is opgeheven, iedere discriminatie is overstegen.

20 "Vele ledematen, maar slechts één lichaam."

21 De leden van de christelijke gemeenschap kunnen hun nieuwe manier van leven goed in praktijk brengen als ze één lichaam vormen, dus wanneer ze onder elkaar de eenheid realiseren. Het is een eenheid die een verscheidenheid, een veelvormigheid veronderstelt. Een gemeenschap is geen dode massa, maar een levend organisme dat bestaat uit meerdere ledematen. Wanneer christenen scheidingen teweegbrengen doen ze het tegendeel van wat ze moeten doen.

22 “Vele ledematen, maar slechts één lichaam.”

23 Hoe kun je dit nieuwe Woord beleven dat de Schrift ons voorstelt
Hoe kun je dit nieuwe Woord beleven dat de Schrift ons voorstelt? Er is groot respect nodig voor de verschillende taken, gaven en talenten van de christelijke gemeenschap.

24 Je moet je hart openstellen voor heel die verscheidenheid van rijkdommen van de kerk. Je moet niet alleen openstaan voor de kleine kerkgemeenschap die je bezoekt en die je vertrouwd is, zoals de parochiegemeenschap of de christelijke vereniging waarmee je verbonden bent, of de kerkelijke beweging waarvan je lid bent, maar voor de universele kerk in haar vele vormen en uitdrukkingen.

25 Alles moet je als het jouwe beschouwen, want je maakt deel uit van dit hele lichaam.
Dezelfde aandacht die je hebt voor jouw lichaam, moet je hebben voor ieder ander lid van het geestelijk lichaam. Voor iedereen moet je achting koesteren en doen wat jij kunt om het hun mogelijk te maken nuttig te zijn voor de kerk op de best mogelijke manier.

26 En denk niet dat wat God van jou wil op de plaats waar je bent, van weinig waarde is, hoe saai en gewoon je dagelijks werk ook moge lijken. We behoren allemaal toe aan een en hetzelfde lichaam. En als lidmaat daarvan heeft ieder vanuit zijn plaats die God voor hem of haar heeft gekozen, deel aan de activiteit van heel het lichaam.

27 Van wezenlijk belang is dat je het charisma bezit dat alle andere charisma’s overtreft, zoals Paulus zegt. Dat is de liefde. Liefde voor iedere mens die je ontmoet, liefde voor alle mensen op aarde. Door de liefde, door de wederzijdse liefde kunnen vele ledematen één lichaam zijn. “Parola di Vita”, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari. Testo di: Chiara Lubich del gen. 1981 Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia)


Download ppt "tekst van Chiara Lubich"

Verwante presentaties


Ads door Google