De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerstdienst! Welkom in deze kerstdienst!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerstdienst! Welkom in deze kerstdienst!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerstdienst! Welkom in deze kerstdienst!

2 Voorganger: Ds. H. de Bruijne
Ouderling: Organist: Krijn van Veen Koor: Singelchoir o.l.v. Krijn van Veen

3 Eerste kerstdag 2012 Welkom Aansteken van de Kerstkaars Mededelingen Advent gedichtje: Rozemarijn van Eeken Koor: Pat a Pan Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 98 Gebed

4 Eerste kerstdag 2012 Schriftlezing 1 Lukas 2:1-7 (HSV) Koor: “Gentle Mary laid her child” Schriftlezing 2 Lukas 2:8-20 (HSV) Samenzang: “De lammetjes lagen te slapen” Samenzang stapellied: “Een lichtje aan de horizon”

5 Eerste kerstdag 2012 Preek Samenzang: “Die eerste kerstnacht” Dankgebed en voorbede Koor: “Glorious in Majesty” Collecte Samenzang: “Ere zij God” Zegen ‘Amen’ door gemeente

6 Agenda Zondagochtend 30 dec. 2012: uur dienst (voorganger ds. H. de Bruijne). Zondagmiddag 30 december 2012: uur in de REHOBOTHKERK een gezamenlijke dienst met de leden van de beide Utrechtse Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Maandagavond 31 december 2012: 19.00 uur OUDEJAARSdienst. Dinsdagochtend 1 januari 2013: 10.30 uur NIEUWJAARSdienst.

7 Hyperlink

8 Welkom en mededelingen
WELKOM / AANSTEKEN VAN DE KERSTKAARS / MEDEDELINGEN

9 Rozemarijn van Eeken

10 Het koor zingt: “Pat a Pan”
Willie, bring your little drum; Robin, bring your flute and come; And be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, Come be merry while you play, On this joyous Christmas day! When the men of olden days To the King of Kings gave praise, On the fife and drum did play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, On the fife and drum did play, So their hearts were glad and gay! God and man today become More in tune than fife and drum, So be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, So be merry while you play, Sing and dance this Christmas Day!

11 Koor: Pat a Pan (vertaling)
Willie, pak je kleine trom, Robin, pak je fluit en kom. Als we die heldere muziek horen, tralalala, rikketikketik, gaan we ons kerstlied zingen. Willie, bring your little drum; Robin, bring your flute and come; And be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, Come be merry while you play, On this joyous Christmas day!

12 Koor: Pat a Pan (vertaling)
Lang geleden is een Koning geboren, Tot hem zingen we. Speel je muziek, helder en zoet, tralalala, rikketikketik, laat je kerstliederen van vreugde klinken. When the men of olden days To the King of Kings gave praise, On the fife and drum did play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, On the fife and drum did play,

13 Koor: Pat a Pan (vertaling)
Zing een kerstlied, laat onze lofprijs klinken. Zing een kerstlied, voor de pasgeboren Koning. Willie, bring your little drum; Robin, bring your flute and come; And be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, Come be merry while you play, On this joyous Christmas day! When the men of olden days To the King of Kings gave praise, On the fife and drum did play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, On the fife and drum did play, So their hearts were glad and gay! God and man today become More in tune than fife and drum, So be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, So be merry while you play, Sing and dance this Christmas Day!

14 Koor: Pat a Pan (vertaling)
Verblijd je, maak de geboorte van onze Redder bekend. Breng liederen van gejubel voort, zing mee met ons feestlied. Willie, bring your little drum; Robin, bring your flute and come; And be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, Come be merry while you play, On this joyous Christmas day! When the men of olden days To the King of Kings gave praise, On the fife and drum did play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, On the fife and drum did play, So their hearts were glad and gay! God and man today become More in tune than fife and drum, So be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, So be merry while you play, Sing and dance this Christmas Day!

15 Koor: Pat a Pan (vertaling)
Zing een kerstlied, laat onze lofprijs klinken. Zing een kerstlied, voor de pasgeboren Koning. Willie, bring your little drum; Robin, bring your flute and come; And be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, Come be merry while you play, On this joyous Christmas day! When the men of olden days To the King of Kings gave praise, On the fife and drum did play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, On the fife and drum did play, So their hearts were glad and gay! God and man today become More in tune than fife and drum, So be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, So be merry while you play, Sing and dance this Christmas Day!

16 Koor: Pat a Pan (vertaling)
Hij is geboren op de eerste kerstdag, Vier mee met ons, speel mee. Laat de muziek weer klinken, tralalala, rikketikketik, Laat de muziek weer klinken met ons loflied, Amen! Willie, bring your little drum; Robin, bring your flute and come; And be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, Come be merry while you play, On this joyous Christmas day! When the men of olden days To the King of Kings gave praise, On the fife and drum did play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, On the fife and drum did play, So their hearts were glad and gay! God and man today become More in tune than fife and drum, So be merry while you play, Tu-re-lu-re-lu, Pat-a-pat-a-pan, So be merry while you play, Sing and dance this Christmas Day!

17 Koor: Pat a Pan (vertaling)
Zing een kerstlied, laat onze lofprijs galmen, Zing een kerstlied, voor de pasgeboren Koning!

18 Stil gebed, votum, groet Stil gebed, votum, groet

19 Psalm 98: 1, 2, 3 en 4 Zingt een nieuw lied voor God den HERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den HEER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

20 Psalm 98: 1, 2, 3 en 4 Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.

21 Psalm 98: 1, 2, 3 en 4 Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des HEREN wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de HEER heeft onder ons zijn woning, de HEER die bij ons intocht houdt.

22 Psalm 98: 1, 2, 3 en 4 Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

23 Stil gebed, votum, groet Overgangsdia

24 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Lukas 2:1-7

25 Lukas 2 : 1-7 (HSV) 1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.

26 Lukas 2 : 1-7 (HSV) 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

27 Lukas 2 : 1-7 (HSV) 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

28 Het koor zingt: “Gentle Mary laid her child”

29

30

31 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Lukas 2:8-20

32 Lukas 2 : 8-20 (HSV) 8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,

33 Lukas 2 : 8-20 (HSV) 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:

34 Lukas 2 : 8-20 (HSV) 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.

35 Lukas 2 : 8-20 (HSV) 16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.

36 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
Lukas 2 : 8-20 (HSV) 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

37 Stil gebed, votum, groet Samenzang: “De lammetjes lagen te slapen”
Melodie: “De herdertjes lagen bij nachte” Overgangsdia

38 “De lammetjes lagen te slapen”
De lammetjes lagen te slapen de herders die hielden de wacht. Toen scheen in het veld bij de schapen een schitterend licht in de nacht. Daar hoorden zij engelen zingen: geboren is Christus de Heer. De lucht was vol hemelse dingen, de engelen daalden neer.

39 “De lammetjes lagen te slapen”
Aan God in de hemelen glorie op aarde is vrede gebracht. In Bethlehem is Hij geboren, daar kwam de Messias vannacht. De herders zijn haastig gaan zoeken en vonden het Kind in de stal. Het wonder gewikkeld in doeken bezongen zij overal.

40 Hyperlink naar kerstproject

41 Stil gebed, votum, groet Samenzang: Stapellied
“Een lichtje aan de horizon” Couplet 4+5 Overgangsdia

42 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

43 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

44 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

45 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

46 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

47 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

48 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
Het onderwerp is: ‘Jezus geboren’ (Lukas 2:1-14)

49 Stil gebed, votum, groet Overgangsdia / PREEK

50 Gods heerlijkheid schijnt over herders
1.Het schijnen van Gods heerlijkheid 2.Het beschenen worden door Gods heerlijkheid 3.De weerschijn van Gods heerlijkheid

51 Stil gebed, votum, groet OVERGANGSDIA

52 Stil gebed, votum, groet Samenzang: “Die eerste kerstnacht”
Overgangsdia

53 Die eerste kerstnacht: 1, 2, 3, 4 en 5
Die eerste kerstnacht hielden herders de wacht toen een engel de blijde boodschap bracht. In Bethlehems veld werd hen ’t wonder vermeld; over vrede en liefd’en vervulling verteld.

54 Die eerste kerstnacht: refrein
Refrein: Die eerste kerstnacht brak, zo lang verwacht, Gods liefde door met onstuitbare kracht.

55 Die eerste kerstnacht: 1, 2, 3, 4 en 5
Toen de schrik wat was vergaan keken zij elkaar aan en zeiden: Laat ons naar Bethlehem gaan. In een voerbak voor het vee lag het kindje, dat vreê voor de mensen moest brengen. Gaan wij met hen mee!

56 Die eerste kerstnacht: refrein
Refrein: Die eerste kerstnacht brak, zo lang verwacht, Gods liefde door met onstuitbare kracht.

57 Die eerste kerstnacht: 1, 2, 3, 4 en 5
Met het heldere licht van een ster op ’t gezicht gingen zij naar de kudde terug naar hun plicht. Ook drie wijzen van ver geleid door die ster, zochten ’t kindje al vragend her en der.

58 Die eerste kerstnacht: refrein
Refrein: Die eerste kerstnacht brak, zo lang verwacht, Gods liefde door met onstuitbare kracht.

59 Die eerste kerstnacht: 1, 2, 3, 4 en 5
Voor het kindeke teer legden zij schatten neer als een huldebetoon aan hun Vorst en Heer. Verheugd en voldaan zijn ze huiswaarts gegaan; zij hadden Gods boodschap aan mensen verstaan.

60 Die eerste kerstnacht: refrein
Refrein: Die eerste kerstnacht brak, zo lang verwacht, Gods liefde door met onstuitbare kracht.

61 Die eerste kerstnacht: 1, 2, 3, 4 en 5
Geven wij God eer en prijs elk op onz’ eigen wijs, want Hij toont ons de weg naar het paradijs. Niet door rijkdom of macht, niet met praal of met pracht, maar in eenvoud en liefde wordt Gods Woord volbracht.

62 Die eerste kerstnacht: refrein
Refrein: Die eerste kerstnacht brak, zo lang verwacht, Gods liefde door met onstuitbare kracht.

63 Stil gebed, votum, groet Dankgebed en voorbede

64 Glorious in majesty Glorious in majesty, holy in His praises Jesus our saviour and our king Born a man yet God of old, let us all adore Him Filled with His spirit let us sing

65 Glorious in majesty Refrein: Living is to love Him serving Him to know His freedom Come along with us to join the praise of Jesus Come to Jesus now, go to live His word rejoicing

66 Glorious in majesty Victory He won for us, freeing us from darkness Dying and rising from the dead Living with the Father now, yet He is among us We are the body, He the head

67 Glorious in majesty Refrein: Living is to love Him serving Him to know His freedom Come along with us to join the praise of Jesus Come to Jesus now, go to live His word rejoicing

68 Glorious in majesty Brethren, we live in love, living with each other Gladly we share each other’s pain Yet He will not leave us so, soon He is returning Taking us back with Him to reign

69 Glorious in majesty Refrein: Living is to love Him serving Him to know His freedom Come along with us to join the praise of Jesus Come to Jesus now, go to live His word rejoicing

70 Er zal gecollecteerd worden voor:
Landelijke evangelisatie Kerk

71 Ere zij God Ere zij God In de hoge, in de hoge, in de hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen.

72 Ere zij God Ere zij God in de hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen, in de mensen een welbehagen In de mensen een welbehagen, een welbehagen

73 Ere zij God Ere zij God In de hoge, in de hoge, in de hoge Vrede op aarde In de mensen een welbehagen. Amen, amen.

74 Zegen, te beantwoorden met:

75 Gezegend kerstfeest!


Download ppt "Welkom in deze kerstdienst! Welkom in deze kerstdienst!"

Verwante presentaties


Ads door Google