De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI INFITL01DT Theorie itil & it- servicemanagent 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI INFITL01DT Theorie itil & it- servicemanagent 1"— Transcript van de presentatie:

1 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI INFITL01DT Theorie itil & it- servicemanagent 1 A.van.der.Padt@HR.NL

2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer

3 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H103 Operations Performance Management Planning ContingencyCapacity Management Availability Management Security Management Cost Service Delivery Service Support ICT Organisation Computer Operations Configuration Management Development User Organisation Users Service Level Management Customers Service Level Agreement Request for Change ”Incident Management” Incident Control Help desk ICT related information Help request Request status Service Level Status Information Problem Management Change Management SW Control & Distribution

4 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H104 Inleiding Soms hebben duizenden medewerkers vanaf hun bureau de beschikking over een breed scala toepassingen en bij behorende apparatuur.

5 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H105 Inleiding IT-faciliteiten zijn meestal per werkplek min of meer gestandaardiseerd. Het beheren controleren en aanpassen van deze faciliteiten op een groot aantal werkplekken geen eenvoudige klus.

6 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H106 Inleiding Programmatuur neemt een bijzondere plaats in. Programmatuur is: •Voor het functioneren van een organisatie van vitaal belang. •Een weergave van veel specialistische en bedrijfsspecifieke kennis. •Niet tastbaar aanwezig. •Eenvoudig te kopiëren of te verminken waarmee: –Vertrouwelijke of bedrijfskennis wordt prijsgegeven. –Aan licenties verbonden rechten en plichten worden geschonden.

7 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H107 Uitgavenbeheer •Doel uitgavenbeheer •De uitgave •Uitgaveneenheid •Soorten uitgaven •Opslag •Levenscyclus en versies

8 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H108 Doel uitgavenbeheer Het proces uitgavenbeheer richt zich op het wijzigen van complexe, gecombineerde en/of vaak relatief grote hoeveelheden of kritische programmatuur en apparatuur.

9 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H109 Delegeren Uitgaven beheer WijzigingsbeheerConfiguratie beheer Wijzigingsbeheer en Configuratiebeheer delegeren de implementatie van complexe en/of grote hoeveelheden of zeer kritische apparatuur en programmatuur naar het proces uitgaven beheer.

10 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1010 Wat valt niet onder uitgavenbeheer ? •Een enkele programmatuur wijziging. •Het installeren van één of enkele PC’s. •De invoering van een batch programma op een mainframe.

11 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1011 Uitgavenbeheer •Doel uitgavenbeheer •De uitgave •Uitgaveneenheid •Soorten uitgaven •Opslag •Levenscyclus en versies

12 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1012 De uitgave Definitie: Onder een uitgave wordt verstaan het geheel van nieuwe, gewijzigde of bestaande configuratie-items dat op één moment beschikbaar wordt gemaakt voor exploitatie. Een uitgave is gebaseerd op één of meer wijzigingsverzoeken.

13 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1013 Uitgavenbeheer •Doel uitgavenbeheer •De uitgave •Uitgaveneenheid •Soorten uitgaven •Opslag •Levenscyclus en versies

14 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1014 Uitgaveneenheid •Een uitgave-eenheid is samengesteld uit één of meer configuratie-items die gezamenlijk geïmplemteerd worden in de exploitatieomgeving. •Voorbeelden: –Tekstverwerker (tekstinvoer, spellingscontrole, afdrukken, bestandsbeheer) –PC (Systeemkast met moederbord, diskdrives, etc, beeldscherm, toetsenbord,systeemprogrammatuur)

15 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1015 Uitgavenbeheer •Doel uitgavenbeheer •De uitgave •Uitgaveneenheid •Soorten uitgaven •Opslag •Levenscyclus en versies

16 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1016 Soorten uitgaven Twee categorieën op basis van: •Importantie, Impact en Omvang –Omvangrijke uitgaven –Uitgaven van geringe omvang –Nooduitgaven of urgente uitgaven en op basis van: •Samenstelling –Volledige uitgaven –Delta-uitgave –Gebundelde uitgave

17 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1017 Importantie, Impact en Omvang •Omvangrijke uitgaven (Major release) –Veel nieuwe functionaliteiten –Grote hoeveelheden apparatuur –Veel betrokken gebruikers –Uitgave eenheden op het hoogste niveau –Oplossingen voor meerdere problemen. •Uitgaven van geringe omvang (Minor release) –Weinig nieuwe functionaliteiten –Enkele CI’s –Uitgave eenheid op laag niveau –Oplossing voor één specifiek probleem •Nooduitgaven of urgente uitgaven (Emergency fixes) –Spoedeisende wijzigingen die in exploitatie moeten worden doorgevoerd.

18 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1018 Samenstelling, volledige uitgave* •Bij voorkeur worden alle CI’s op het niveau van een uitgave eenheid in één keer vervangen middels een volledige uitgave. –De samenhang kan vooraf worden getest. –De kans op fouten verminderd. –Ook CI worden gewijzigd of vervangen die niet in relatie staan tot de wijziging * Full release

19 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1019 Samenstelling, delta-uitgave* •Alleen die CI’s of delen daarvan die daadwerkelijk gewijzigd zijn worden vervangen. –De uitgave wordt op een lager niveau gedaan. –De omvang van de wijziging is kleiner –Het risico dat er zich problemen als gevolg van de wijziging voordoen neemt toe. *Delta release

20 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1020 Samenstelling, gebundelde uitgave* Een gebundelde uitgave wordt gedaan in geval: •Het aantal wijzigingen of uitgaven toe neemt. •De beschikbare tijd om wijzigingen te implementeren gering is. Een gebundelde uitgave leidt tot: •Een lagere frequentie van wijzigingen. •Langer perioden van stabiliteit. •Een toename van complexiteit van de wijzigingen. •Een toename van de kans op problemen. * Package release

21 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1021 Naamgeving uitgaven Elke uitgave moet identificeerbaar zijn door unieke namen en versienummering. Voorbeeld Management Informatie Systeem: MIS okt 2001reguliere geplande oktoberuitgave MIS 2.0major uitgave, groot deel nieuwe functionaliteit is toegevoegd MIS 2.1minor uitgave na een major uitgave, kleine aanpassingen in de functionaliteit MIS 2.1.1spoeduitgave met oplossing voor een specifiek en ernstig probleem

22 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1022 Uitgavenbeheer •Doel uitgavenbeheer •De uitgave •Uitgaveneenheid •Soorten uitgaven •Opslag •Levenscyclus en versies

23 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1023 Opslag •Bij opslag gaat het om de fysieke kanten uitgaven beheer. •Uitgavenbeheer gebruikt de Configuratie Beheer Database samen met twee ‘opslaglocaties’: –Programmatuurbibliotheek (opslag software)* –Vastgestelde apparatuuropslag (opslag fysieke CI’s)** •De CMDB bevat verwijzingen en informatie over de fysieke locaties en inhoud van de opslaglocaties en de daarin op opgeslagen CI’s * DSL = Definitive Software Library ** DHL = Definitive Hardware Library

24 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1024 Programmatuurbibliotheek Programmatuurbibliotheek: •Garanderen van de beschikbaarheid van betrouwbare kopieën van programmatuur. •Garanderen dat alleen kopieën van de juiste versie worden gebruikt voor ontwikkeling, test en exploitatie. •Van elke programmatuuritem in exploitatie bevindt een originele geteste kopie zich in de programmatuurbibliotheek.

25 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1025 Vastgestelde apparatuuropslag De vastgestelde apparatuuropslag is een opslagruimte die bestemd is voor het bewaren van fysieke configuratie-items of componenten ter vervanging of reparatie van de exploitatie omgeving.

26 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1026 Uitgavenbeheer •Doel uitgavenbeheer •De uitgave •Uitgaveneenheid •Soorten uitgaven •Opslag •Levenscyclus en versies

27 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1027 Levenscyclus en versies Stadia levenscyclus CI voor uitgavenbeheer: •Ontwikkeling –Programmatuur en apparatuur ontwikkeld of aangeschaft en getest. •Samenstelling uitgave –CI’s worden samengevoegd tot een uitgave voor exploitatie. •Implementatie –Een uitgave wordt opgebouwd in de exploitatie omgeving. •Exploitatie –De uitgave is beschikbaar voor de gebruikers. •Archivering –De CI’s zijn vervangen of verwijderd uit de operationele omgeving.

28 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1028 Levenscyclus en versies CI’s kunnen beschikbaar worden gemaakt in vier omgevingen: •Ontwikkelomgeving –Alleen hier mogen CI’s worden gewijzigd. •Test omgeving –De testomgeving moet zoveel mogelijk overeenkomen met de exploitatie omgeving. •Exploitatie omgeving –Alleen CI’s die volledig zijn getest worden hier toegelaten. •Archief –CI’s die zijn vervangen of verwijderd.

29 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1029 Versiebeheer in gescheiden omgevingen Een kopie van een programmatuur item mag slechts in één omgeving aanwezig zijn Ontwikkelen Testen Exploitateren Archiveren Tijd V3.1V3.2

30 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1030 Terugval op een gearchiveerde versie Ontwikkelen Testen Exploiteren Archiveren Tijd 3.2 3.1

31 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1031 Programmabibliotheek Door het gebruik van een programmabibliotheek wordt zeker gesteld dat de organisatie altijd over een gecontroleerde versie van de programmatuur beschikt: •Onderhoud wordt uitgevoerd aan de versie die in exploitatie is. •Het item dat wordt geïmplementeerd is een kopie van een getest item. •Van alle items is een originele versie beschikbaar in geval van verlies. •Meerdere versies zijn beschikbaar voor het geval terugval naar een vorige versie noodzakelijk is.

32 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1032 Activiteiten binnen uitgavenbeheer De belangrijkste activiteiten binnen uitgavenbeheer zijn: •Uitgave plannen •Ontwerpen, bouwen en samenstellen •Uitgave accepteren •Uitrol plannen •Communiceren, voorbereiden en trainen •Distribueren en installeren

33 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1033 Activiteiten binnen uitgaven beheer •Uitgave plannen •Ontwerpen, bouwen en samenstellen •Uitgave accepteren •Uitrol plannen •Communiceren, voorbereiden en trainen •Distribueren en installeren

34 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1034 Uitgave beleid Afspraken moet gemaakt worden over (uitgavenbeleid): •Aantal uitgaven per jaar •Naamgeving en versienummering •Uitgave-eenheid •Soorten uitgaven •Tijdstippen voor implementeren van uitgaven (bijvoorbeeld buiten exploitatie-uren of tijdens het weekend)

35 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1035 Plannen van de uitgave zelf •Afstemming en accordering met wijzigingsbeheer van de samenstelling en de vraag welke wijzigingen in de uitgave worden meegenomen •Afstemming en accordering met wijzigingsbeheer, opdrachtgevers en gebruikers van fasering van tijd, locatie en organisatie-eenheid •Opstellen van terugvalplannen op uitgavenniveau •Aanpak van uitgave (gefaseerde uitrol of big bang) •Gevolgen voor dienstverlening in kaart brengen •Criteria voor kwaliteit en acceptatie opstellen

36 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1036 Activiteiten binnen uitgaven beheer •Uitgave plannen •Ontwerpen, bouwen en samenstellen •Uitgave accepteren •Uitrol plannen •Communiceren, voorbereiden en trainen •Distribueren en installeren

37 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1037 Ontwerpen bouwen en samenstellen •Het proces uitgavenbeheer richt zich op het ontwerpen bouwen en samenstellen van een uitgave, niet van een wijziging. •Zodra de CI’s zijn overgedragen aan exploitatie en beheer vallen zij onder configuratiebeheer. •De CI’s worden opgenomen in de CMDB

38 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1038 Overdracht CI’s De ontwikkelorganisatie draagt over en legt vast in de CMDB: •Systeemontwerp en specificatie •Broncode en de bijbehorende documentatie •Specificatie van de vereiste IT-infrastructuur •Installatievoorschrift •Gedocumenteerde onderkende fouten •Gebruikershandboek •Exploitatiehandboek •Bevestiging functionele acceptatie •Testplan operationele acceptatie

39 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1039 Bouwmanagement De activiteit bouwmanagement richt zich, in de vorm van standaard procedures, op het gecontroleerd en reproduceerbaar opzetten van een uitgave.

40 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1040 Activiteiten samenstellen uitgave •Databases genereren en vullen met testdata •Scripts opstellen voor dataconversie •Scripts opstellen voor automatische installatie •Installatievoorschriften nader specificeren •Testplannen verfijnen, nadere acceptatiecriteria definiëren •Acceptatiecriteria voor installatie opstellen •Opstellen aanschaforders voor apparatuur

41 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1041 Terugvalplan Het terugval plan bevat de stappen die moeten worden ondernomen om de diensten tijdig te herstellen wanneer er iets fout gaat. •Grenswaarden en toleranties –Hoe lang mag een implementatie worden vertraagd? •Richtlijnen voor het soort terugval –Volledige terugval –Gedeeltelijke terugval •Uitwijk en workaround scenario’s (tijdelijke) Afzonderlijke CI’s: Wijzigingsbeheer Uitgave: Uitgavenbeheer

42 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1042 Activiteiten binnen uitgaven beheer •Uitgave plannen •Ontwerpen, bouwen en samenstellen •Uitgave accepteren •Uitrol plannen •Communiceren, voorbereiden en trainen •Distribueren en installeren

43 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1043 Uitgave accepteren Middels acceptatie van een uitgave worden alle opgeleverde producten gecontroleerd en getest op volledigheid en correcte werking zodat: •Het overeengekomen dienstenniveau gerealiseerd wordt/blijft. •Geen andere IT-diensten negatief beïnvloed worden.

44 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1044 Vormen van acceptatie

45 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1045 Activiteiten binnen uitgaven beheer •Uitgave plannen •Ontwerpen, bouwen en samenstellen •Uitgave accepteren •Uitrol plannen •Communiceren, voorbereiden en trainen •Distribueren en installeren

46 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1046 Uitrol plannen “De vervanging van drieduizend werkplekken (apparatuur en programmatuur) vereist een andere aanpak dan een gecombineerde uitgave van tien wijzigingen in een belangrijk programma.” Uitgaven aanpak: •Alles in één keer (Big Bang) •Gefaseerd

47 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1047 Activiteiten binnen uitgaven beheer •Uitgave plannen •Ontwerpen, bouwen en samenstellen •Uitgave accepteren •Uitrol plannen •Communiceren, voorbereiden en trainen •Distribueren en installeren

48 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1048 Communiceren, voorbereiden en trainen •Voordat een uitgave daadwerkelijk gerealiseerd wordt dienen alle belanghebbenden geïnformeerd, voorbereid en getraind te worden •Iedereen dient geïnformeerd te worden over: –de planning –de voortgang –problemen –wijzigingen –vertragingen –afwijkingen

49 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1049 Activiteiten binnen uitgaven beheer •Uitgave plannen •Ontwerpen, bouwen en samenstellen •Uitgave accepteren •Uitrol plannen •Communiceren, voorbereiden en trainen •Distribueren en installeren

50 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1050 Distribueren en installeren •Om een uitgave mogelijk te maken dient de uitgave eerst gedistribueerd te worden naar de exploitatie omgeving. •Bij een apparatuur uitrol is het fysieke en logistieke proces erg belangrijk •Installatie van programmatuur is vaak verweven met distributie en meteen opgenomen in eenzelfde script. •Tenslotte wordt de CMDB bijgewerkt.

51 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1051 Informatievoorziening •Aantal succesvolle uitgaven (per categorie) •Aantal uitgaven waarvoor terugval noodzakelijk was •Aantal nooduitgaven en urgente uitgaven •Aantal betrokken configuratie-items per uitgave •Aantal incidenten en problemen ontstaan ten gevolge van uitgaven •Afwijkingen van uitgavenplanning en -budget + toelichting •Niet-geaccepteerde uitgaven •Gebruik programmatuurbibliotheek •Mate van gebruik ongeautoriseerde, met virussen besmette, of illegale programmatuur •Status van licenties en onderhoudscontracten •Inzet van mensen en middelen, gespecificeerd op basis van activiteit •Ontwikkelingen en verwachtingen voor de toekomst

52 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1052 Relaties met andere processen •Configuratiebeheer •Programmatuurbeheer maakt deel uit van Configuratiebeheer •PI’s worden als CI’s geregistreerd in de CMDB •Wijzigingsbeheer •CAB* geeft aanbevelingen voor het al dan niet implementeren van wijzigingen •wijzigingen in releases worden door CAB gepland •Probleembeheer •wordt geïnformeerd over alle nieuwe software releases •Helpdesk wordt geïnformeerd over alle nieuwe software releases * CAB = Change Advisory Board = Wijzigingscommissie

53 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1053 Voordelen •Productie-software is van goede kwaliteit –onderworpen aan testen –gecontroleerd door Wijzigingsbeheer –vrijgegeven op een gecontroleerde wijze •Software wordt op een veilige wijze bewaard •Wijzigingen beïnvloeden de dienstverlening niet •Brengt het gebruik van ‘illegale’ software terug •Gebruik van onjuiste versies wordt ontdekt

54 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 6. Uitgavenbeheer H1054 Casus Bij deze les is geen casus uit het boek aanwezig. Er is 1 opdracht voor alle groepen. De volgende opdracht dient daarom uitgevoerd te worden door alle groepen. OPDRACHT: Voor programmatuurbeheer is het noodzaak om te weten, welke programma’s aanwezig zijn. Probeer op de verschillende educatieve servers van het CMI te achterhalen welke programmatuur het instituut bezit. Tracht de versie te achterhalen, of het toepassingsprogrammatuur of systeemprogrammatuur is. Beschrijf alleen de programmatuur van de educatieve omgeving en niet die van de administratie en docent-werkplekken. Bepaal een en ander volgens de checklist die bijgevoegd in de bijlagen theoriemodule. Bijlage 4.K.4 Programmatuurbeheer Bekijk welke onderdelen uit de checklist hier van toepassing zijn. Ga na hoe de naamgeving is geregeld Ga na of er documentatie is Ga na of de continuïteit gewaarborgd is.


Download ppt "HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI INFITL01DT Theorie itil & it- servicemanagent 1"

Verwante presentaties


Ads door Google