De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Verkorting van de innovatiecyclus in de GWW-sector Erik Mischgofsky Hoofd Corporate Research GeoDelft Trekker Delft Cluster-Traverse CoP Kennisontsluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Verkorting van de innovatiecyclus in de GWW-sector Erik Mischgofsky Hoofd Corporate Research GeoDelft Trekker Delft Cluster-Traverse CoP Kennisontsluiting."— Transcript van de presentatie:

1 1 Verkorting van de innovatiecyclus in de GWW-sector Erik Mischgofsky Hoofd Corporate Research GeoDelft Trekker Delft Cluster-Traverse CoP Kennisontsluiting Innovatie Platform Rail 31 januari 2006 Delft Cluster

2 2 Historie met innovatie(programma’s)  Betrokken bij innovatieprogramma’s sinds 1978: STW, FOM, EU, EZ, ICES/Bsik, ECTP*, Innovatie Platform  Auteur WRR**-studie “Overheid en innovatie-bevordering in de GWW-sector” (1991)  Co-opsteller ICES/Bsik onderzoeksprogramma’s: COB, LWI, Nobis/SKB, Delft Cluster 1, Delft Cluster 2  Programmamanager Stedelijke Infra van Delft Cluster, onder meer gericht op onderzoek naar het verkorten van de innovatiecyclus (1999-2004)  Trekker Traverse-Delft Cluster CoP’s*** (vanaf 2003) o.a. “CoP Kennisontsluiting binnen en tussen GWW-organisaties” * European Construction Technology Platform ** Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid *** Community of Practice (kenniskring)

3 3 Inhoud presentatie 1. Er is toch al voldoende bekend over innovatie? 2. Toch Europese paradox: anderen kunnen het dus beter? Vooral: “Bouwsector innoveert onvoldoende” 3. Wat is er mis met de innovatie-stimulatie? 4. Wat is er mis met de GWW-sector? 5. Wat lukt wel in de GWW-sector en waarom? 6. Kansen voor innovatie 7. Hoe kunnen we de innovatiecyclus in de bouw verkorten? 8. Hoop voor de toekomst? 9. Conclusie: minimale voorwaarden voor innovatie

4 4 1.1 Er is toch al voldoende bekend over innovatie?  wat is en hoe bereik je succesvolle innovatie?  keten sluiten en integreren vanaf het begin  rond kijken, afkijken, selecteren  creatie & selectie van ideeën  S-curve  oneindige serie S-en

5 5 tijd aantal ideeën ontwikkelkosten 1.2 Van ideeën creëren naar ideeën selecteren valkuil 1

6 6 tijd  winst t 1.3 Innovatie: de S-curve

7 7 tijd  winst t marktprijs  winst produkt kosten winst verlies 1.4 Continue innovatie: de (multiple) S-curve Nieuw produkt Produktverbetering IT www Bouw valkuil 2

8 8 2. De ‘Europese’ paradox en de overheid: anderen kunnen het dus beter? Ons overheidsbeleid (valkuil 3):  ieder zijn deel (Bsik: 100 indieners*300 pag.*3 jaar)  technologische speerpunten  (jonge) economen/ambtenaren weten hoe het moet  als je maar precieze criteria oplegt en flink controleert  instant succes voor weinig geld  de ander verantwoordelijk Ter vergelijking recente citaten van USA-onderzoekers:  Als je hier (USA) een goed idee hebt is er geld (Chem. Weekblad C2W)  Het ideetje van mijn prof hebben we in 1 week op papier gezet, ingestuurd en werd per kerende post gesubsidieerd (Scient. Review)

9 9 3. Wat is er mis met de innovatiestimulatie? Conclusies WRR 1991: sector-specifiek kijken  Multinationals: eigen laboratoria zijn het beste  Landbouw: overheid betaalt de innovatie  GWW-sector: Baten innovatie zijn voor opdrachtgever(overheden!) Bedrijven stimuleren tot innovatie door: –DCM*-contracten –Grote, meerjarige contracten –Uitdagende normen stellen + beloningen aangeven –Rendementsgericht onderzoek financieren –GWW-overheid first customer laten zijn (met winst- en verliespotje) * Design, Construct & Maintenance

10 10 4.1 Wat is er mis met de bouwsector? “  Bij de “gewone” industrie zijn R&D, produktontwerp, produktie en verkoop in een hand –verticale integratie van ontwikkeling tot verkoop en reparatie –horizontale integratie van alle benodigde vakdisciplines  Eigen R&D varieert i.h.a. tussen 0,5-3% van de omzet  De consument kiest uit het aanbod  Slimme innovatie leidt tot winst

11 11 4.2 Wat is er mis met de GWW-sector? Fragmentatie & segmentatie (valkuil 4):  Produktontwerp door 100-den overheden en hun 100-den adviseurs: –i.h.a. alternatief ontwerp ongewenst –i.h.a. risico mijdend (doe het eerst maar bij een ander) –i.h.a. produkt is lokatiegebonden maatwerk –i.h.a. alle disciplines werken separaat aan het ontwerp  Producent mag dit tegen laagste prijs uitvoeren –dus innoveert in zijn produktiemiddelen –innovatie voor producent moeilijk te beschermen  R&D gering, vaak projectgebonden (eenmalig), vooral door een woud van overheden betaald en verspreid over een woud van partijen  Trage marktpenetratie (vaak orde 20 jaar)  Winst van innovatie is vooral voor opdrachtgever die met budgetten werkt i.p.v. winstdoelen

12 12 4.3 Wat is er mis met de GWW-sector? Eenzijdig (valkuil 5): In de GWW investeren rijk en gemeenten –elk zo’n 5 miljard/jaar in “werken”, –kan R&D naar verwachting 5-10% besparing opleveren, maar: –is ca 90% van het onderzoek gericht op het rijk –hebben gemeenten geen eigen onderzoeksprogramma –is het onderzoek i.h.a. gericht op nieuwe mogelijkheden (oplossingen voor nieuwe, vaak eenmalige, projecten/problemen) –en niet op het goedkoper of renderender maken hoewel dit nodig is voor: –continue produktverbetering en –grote markten

13 13 tijd  winst t marktprijs  winst Produkt kosten winst verlies 4.4 GWW-innovatie: de onrendabele S-curve innovatie stopt vaak hier

14 14 5. Wat lukt wel in de bouwsector en waarom?  1982-1988 SCW Stuurgroep Alternatieve Wegenbouw-materialen: grootste recyclestroom in een keer geregeld (>11 miljoen ton/jr bouwpuin, asfalt, slakken en vliegassen; Nederland koploper)  2004 DCMFE* waterzuivering hoogheemraadschap Delfland: bespaart meer dan 15% op LCC**  2004 Utility ducts Rotterdam: van idee tot uitvoering binnen 2 jaar Waarom lukte het? Door verticale en horizontale integratie van alle partijen en disciplines onder aanvoering van de opdrachtgevers(= 1e belanghebbende) * Design, Construct, Maintenance, Finance & Operate * * Life Cycle Costing

15 15 6.1 Kansen voor innovatie 1. Integratie tussen bedrijfstakken 2. Verticale integratie binnen de bouwcyclus 3. Horizontale integratie tussen disciplines

16 16 normatief segment (rijk) B en U GWW gemeenten GWW Rijk kennissegment bedrijfstak integratie 6.2 Integratie tussen bedrijfstakken = GWW-beleid (=50%) = Aannemers e.d. Bouwmarkten e.d. Shell, Akzo, Siemens … Veel R&D 30 miljard 5 miljard

17 17 Verticale integratie 6.3 Verticale (bouwcyclus) en horizontale (vakdisciplines) integratie van onafhankelijke organisaties Horizontale integratie van onafhankelijke ontwerpers & beheerders Nu: 15 beheerders + 15 ontwerpers per stuk straat 10 jr planvorming 2 jr hoofdontwerp 10 jr uitvoering

18 18 6.4 Nog meer kansen voor verticale integratie beheer uitvoering ontwerp planvorming lokale beleid “rijks”beleid opties verbreden overlap met de volgende fase keuzes maken verticale integratie geel = zandloper in vorige figuur Vraagje: gaat dit beter voor spoorwegen?

19 19 7.1 Hoe is de GWW-innovatiecyclus te verkorten? Sluit de ketens door de ‘hubbers’ (=netwerkkampioenen) binnen en tussen organisaties te koppelen

20 20 7.2 In- & extern: verbind de “hubbers” (CoP’s) (bron: Squarewise) hubber superhubber

21 7.3 Intern: integratie via management (bron: GWR)

22 22 7.4 Kennis Integratie Team (KIT): in- & externe integratie via teams Marktteams Jong Bouwen Kennisteams Werkgroep 1 Wetenschapsteam Thema 1 Thema 2 Thema 3 Kring 1 Kring 2 Kring 3 Kring 4 Kring 5 Management Team Marktteamoverleg Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Delft Cluster Manag. Kennis Integratie Team (KIT): 11 leden bestrijken ruim 32 kennis-, management- & marktteams DC thema 1 DC thema 2 DC thema 3 DC thema 4 Traverse-CUR-CROW 3 DC-CoP’s Acht voor Ruimte DGS 1x ECTP Team 6 Werkgroep 2 Innovatiekringen

23 23 7.5 Extern: integratie tussen organisatiesStuurgroepKennisplatforms Kennisteams Stuurgroep Kennisplatforms Kennisteams Kortetermijn Langetermijn Organisatie X Organisatie Y CoP

24 24 7.6 Conclusie Koppel de ‘hubbers’* binnen en tussen organisaties:  Innovatie door integratie binnen de eigen organisatie –Koppeling disciplines, produktgroepen en markttrekkers in CoP’s –Koppeling onderzoekers aan projectleiders –Koppeling (project)management aan innovatie(mangement)  Innovatie door integratie tussen organisaties –Ontwikkelingsgerichte CoP’s * Netwerkkampioenen

25 25 8. Hoop voor de toekomst? EU Lissabon 2000: EU in 2010 ‘s werelds sterkste innovator; R&D van bedrijven verdubbelen EU 2006: R&D is afgenomen; inzetten op werkgelegenheid Wijffels+Kabinet/IP SER 2003; AHC Zelfevaluatie TNO en de GTI’s 2004; IP/EZ Sleutelgebieden 2004/5; Kennis voor de samenleving, kabinet 2005: –departementen: werk samen en neem je verantwoording –overheid ‘launching customer’ –GWW grotendeels (staats)taak –stel daarvoor 5-10 jarige programma’s op –betaal voor het taak-onderzoek –betrek markt daarbij (“Arena’s”) –bevorder samenwerking instituten (Delta Instituut; 800 fte) 1991 WRR - 1993 ICES - 2000 EU - 2003 SER - 2006 IP - 2010? –Voortschrijdend inzicht en vooruitgang in uiterst traag proces –nu aanpak structuren, maar komen er ook daden en geld?

26 26 9. Conclusie: minimale voorwaarden voor innovatie 1. Strategie bepalen –Kansen breed inventariseren & scherp selecteren 2. Volledige kosten/baten analyse maken –Wie & wat is nodig voor ontwikkeling (intern & extern)? –Wie heeft het nodig (opdrachtgever/koper)? –Wat zijn diens baten & lasten (financieel/bedrijfsvoering/imago…)? –Wat zijn de maatschappelijke baten & levert dit cofinanciers op? 3. Plan maken –Doet hele keten mee (afnemers, disciplines, co-ontwikkelaars)? –Betaalt hele keten mee (commitment)? –Wat zijn ieders baten (winst) & lasten (kosten/verlies)? –Wie draait op voor het verlies & wie krijgt de winst? 4. Plan uitvoeren –Periodiek KBA en Plan bijstellen –Doorgaan, koers wijzigen of stoppen?

27 27 Verder lezen www.traverse.nl.sharepointsite.com/Traverse/Achtvoorruimte/Delftcluster/ default.aspx –CoP KM binnen de eigen organisatie, Position Paper KM en cases –CoP IROB (Integrale Risicobeheersing Ondergronds Bouwen) –CoP Slappe Grond R. Bood & M. Coenders, Lemma, Utrecht, 2004: –“Communities of Practice, Bronnen van inspiratie” Mischgofsky, WRR, Den Haag, 1991: –“Overheid en innovatiebevordering in de GWW-sector”


Download ppt "1 Verkorting van de innovatiecyclus in de GWW-sector Erik Mischgofsky Hoofd Corporate Research GeoDelft Trekker Delft Cluster-Traverse CoP Kennisontsluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google