De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectplanning - Valorisatie - 26 maart 2013. Inhoud –Communicatie –Disseminatie –Exploitatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectplanning - Valorisatie - 26 maart 2013. Inhoud –Communicatie –Disseminatie –Exploitatie."— Transcript van de presentatie:

1 Projectplanning - Valorisatie - 26 maart 2013

2 Inhoud –Communicatie –Disseminatie –Exploitatie

3 Valorisatie “Valorisatie is het verspreiden van informatie over je projectresultaten naar de doelgroepen (disseminatie) en het effectieve gebruik ervan door hen (exploitatie).” Doel: lange-termijn duurzaamheid: Impact en integratie in de praktijk.

4 Hoe valoriseren? •Gaat niet vanzelf •Draagvlak bij alle partners, medewerkers •Continu proces Maak een valorisatieplan!

5 Inhoud valorisatieplan 1. Algemene communicatie “bewustmaking: we bestaan” 2. Disseminatie “promotie naar de doelgroepen: overtuigen van de voordelen” 3. Exploitatie “zorgen dat de doelgroepen het ook effectief gebruiken”

6 1. Communicatie Promotie en sensibilisering vanaf projectbegin –Bekendmaken van het bestaan van het project voor en tijdens de uitvoering: “We zijn er mee bezig” –Netwerk sensibiliseren, nieuwsgierig maken –Intern: collega’s worden “ambassadeur” –Extern: “marketingdoelgroep” –Partners betrekken Er hoeft nog geen concreet resultaat te zijn. “Buzz”

7 Middelen •Elevator talk •Zichtbaarheid van basisinformatie (meestal via website): doelstellingen, activiteiten, resultaten, partners, contactgegevens projectleider •Huisstijl •Slogan Noot: Elke projectmedewerker is op de hoogte en draagt dezelfde boodschap uit

8 Zorg voor een “elevator talk”, “pitch” Benoem hierin 3 zaken die je absoluut moet vermelden over je project als je maar 2 minuten tijd hebt? Kan je ze in een zin gieten? Hallo ik ben Jan van organisatie X en ik …

9 Voorbeeld “Goeiedag, mijn naam is Elke Gubbelmans en ik behoor tot de onderzoeksgroep Lab4U van de Khlim. Momenteel werk ik aan het project “Ultrasoon geassisteerd uitlogen van (an)organische polluenten uit bodemfracties”. Wat we willen bereiken met ons onderzoek is een betere zuivering van verontreinigde grond door het toepassen van de ultrasoontechniek in combinatie met het toevoegen van additieven. De grondreinigingscentra zijn vragende partij om hun installaties te upgraden met innoverende technieken om tegemoet te komen aan hun beperkingen. De combinatie van ultrasone golven en additieven biedt hiervoor een oplossing.”

10 Uitdaging bij geven van basisinformatie bv op website, persbericht, mailing, presentatie, elevator talk Zender die zelf veel kennis van zaken heeft moet een complexe boodschap overbrengen aan een kritische niet-specialist (via een medium dat beperkend is en dat geen feedback toelaat.) 10

11 Basisprincipes •Schrijf duidelijk < ontvanger = niet-specialist < geen mogelijkheid tot vragen stellen •Schrijf bondig < meer woorden over om te verduidelijken < wollig = meer kans op ruis •Schrijf correct onduidelijk attitude 11

12 Alineastructuur •1 “kernzin” –essentie van alinea –voorkeurspositie: begin alinea •een aantal uitwerkzinnen –uitleg, argumentatie, voorbeelden,… •herformulering van kernzin (optioneel) 12

13 Kernzin •drukt precies één idee uit = kernidee, hoofdgedachte •functies: –alinea omsluiten (afbakenen) –alinea ontsluiten (vraag oproepen) •vorm: –“onderwerp” + “uitspraak” –“uitspraak” = oordeel/bewering over onderwerp •kernzin kan daarna uitgewerkt worden in de alinea 13

14 Voorbeeld inleidende tekst project website De geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen behoort tot de beste ter wereld. Althans wanneer het om genezing gaat. De overheid levert al flink wat inspanningen op het vlak van wonen en werken maar naar vrijetijdsbesteding niet. Voor wat het sociale herstelproces van (chronisch) psychiatrische patiënten betreft; is er nog veel werk aan de winkel. Zeker voor wat betreft geïnterneerden, deze personen hebben vaak jaren in de gevangenis gezeten en werden met leegtes geconfronteerd. Nu ze met mondjesmaat terug richting maatschappij gaan, blijven deze leegtes vaak bestaan. Ze hebben inderdaad wel een woning en een dag invulling maar hoe kunnen zij hun vrije tijd doorbrengen? In het kader van dienstverlening willen wij een vorming ontwikkelen die wij aan het ziekenhuis aanbieden. We willen deze vorming doorlopen, evalueren en vervolgens de verpleegkundigen opleiden om deze op zich te nemen. ??? 14

15 + Geïnterneerden die terugkeren naar de maatschappij weten vaak niet hoe om te gaan met hun vrije tijd. De overheid zorgt wel voor een woning en voor werk, maar zij levert verder geen inspanningen om het sociale herstelproces van (chronisch) psychiatrische patiënten te bevorderen. Nochtans kan een geslaagde vrijetijdsbesteding één van de sleutels zijn tot een succesvolle maatschappelijke reïntegratie. + Dit project beoogt dan ook een vormingspakket te ontwikkelen dat geïnterneerden aanleert hoe om te gaan met hun vrije tijd. Wij willen het vormingspakket proefdraaien, evalueren en vervolgens verpleegkundigen opleiden die de vorming zullen toepassen in ziekenhuizen.  Meer geschikt als ELEVATOR TALK of als inleidende tekst op een website of interne briefing 15

16 Inhoud –Communicatie –Disseminatie –Exploitatie

17 2. Disseminatie Doelgerichte publiciteit van concrete resultaten –Informatie over de projectresultaten aan de doelgroepen geven  overtuigen van de voordelen Voorzie tijd in het begin van je project om dit te plannen: afbakenen doel, informatie, doelgroepen, kanalen

18 “Een communicatieplan is een plan waarin een organisatie vastlegt hoe zij boodschappen uitdraagt naar de doelgroepen. In een communicatieplan wordt beschreven op welke wijze deze boodschap uitgedragen wordt en welke middelen de organisatie daartoe ter beschikking stelt.” Bron: http://www.voorbeeldvinden.nl/communicatieplan/

19 Disseminatieplan Wat wil je promoten, aan wie, via welke methode en kanaal, wanneer en wie zal dit uitvoeren? 19 Wat?doelgroepmethodekanaalwanneerDoor wie Boek over Limburgs design Volwassenen geïnteresseerd in kunst en design -Schriftelijke persberichten -netwerking -Nieuwsbrief Design Vlaanderen -Cumulus conferentie jan2012MAD, Z33, DPL XXXXYYYZZZ

20 Welke resultaten? •Wat is het belangrijkste projectresultaat dat je wil promoten en waarom? Mogelijke redenen: –Opbouwen van een imago –Nieuwe technologie introduceren –Nieuw product introduceren –Verkoop opdrijven van een bestaand product –Verbeteren van relatie met klanten –Weerstand wegnemen t.o.v. iets nieuw

21 Naar wie? Ken uw doelgroep! Wie wil je bereiken? Soort ontvanger => aard en communicatiemiddel/kanaal.

22 Welke kanalen heb jij? •Project specifieke kanalen: –Eigen nieuwsbrief, mailinglist, blog, wedstrijd, uniek partnerschap, iets heel nieuw… •Bestaande aanwezige kanalen (vb FB, linkedin) •Intern versus extern Welke zijn de “typische” kanalen voor jouw doelgroep? Congressen, social media, kranten …? Opgepast: Zelfs een nieuw social mediaplatform moet nog bekend gemaakt worden via bepaalde kanalen

23 Interne communicatie “Veel bedrijven vergeten te zorgen voor intern draagvlak. Zorg ervoor dat uw ideeën intern gedragen en opgevolgd worden. Zeker bij grotere organisaties is het lastig om het personeel op de hoogte te houden van het beleid. Door het personeel te betrekken zullen zij zich veel beter inzetten. Wat weer positieve effecten heeft op de resultaten. Intern draagvlak is essentieel voor een succesvolle uitvoering. Hoe bereikt u dat? Met interne communicatie. Interne communicatie is geen tijdelijk iets, maar is voortdurend van belang. Informeren, enthousiasmeren en aansturen. En niet alleen als eenrichtingsverkeer, maar ook als wisselwerking.” Bron: http://www.managementsite.nl/6912/organisatiecultuur/interne- communicatie-bepaalt-succes.html

24 Uitbreiding? •Zijn er nog andere mogelijke projectresultaten of uitkomsten die je kan promoten en zo ja naar wie? Bv. De samenwerking op zich, de gebruikte methodes … •Hoe?

25 Voorbeeld Projecttitel: Optimalisatie van de beeldvorming en beeldverwerking voor een 3D- ROBOTBINPICKING systeem

26 Wat DoelgroepMethode/materiaalKanaalWanneerDoor Wie VooruitgangKenniskringMondelinge presentatieVergaderingHalfjaarlijks Presentatie van de stand van zaken door KHLim Kenniskring geeft feedback Overzicht van bestaande technieken met voor- en nadelen en toepassingsgebieden Kenniskring, externe bedrijven collega’s, studenten die hun stage doen op ACRO Schriftelijk Rapport -Ondersteuning van de bedrijven in de zoektocht naar een geschikt 3D Robot Binpicking systeem - Email, server Acro, visiecursussen Na WP2.1 Roel Van Even Bart Jacobs Publicatie van de onderzoeks-resultaten: bevindingen van het rapport over de bestaande technieken en hun voor- en nadelen alsook toepassings-gebied, onderzoeksmethodiek en resultaten, voorstelling expertise ACRO Onderzoekers binnen het domein Robotica&Visie Publicatie Technologisch wetenschappelijk magazine – nog te bepalen Voor symposium Field & Robotics 2013 Roel Van Even Bart Jacobs Voorstelling van de onderzoeks-resultaten: bevindingen van het rapport over de bestaande technieken en hun voor- en nadelen alsook toepassings-gebied, onderzoeksmethodiek en resultaten, voorstelling expertise ACRO Onderzoekers binnen het domein Robotica&Visie Deelname en lezing aan wetenschappelijk symposium “Field&service robotics 2013” Mondeling – Conferentie To be announced Roel Van Even Bart Jacobs Demodag in de deelnemende bedrijven: gedurende de eerste twee jaar twee bedrijven (Phaer en Pullmaflex), bij een eventuele verlenging van het project in het derde jaar nog twee: Hupico en XRE Bedrijven, kenniskring, collega onderzoekers en docenten binnen het domein Robotica &Visie 1 testopstelling per bedrijfscase Mondeling Visueel Einde Project Roel Van Even Bart Jacobs Demo-opstelling Bezoekers beurzen, bezoekers ACRO Demo-opstelling = test opstelling -Visueel -Beurzen met als onderwerp Robotica en Visie: o.a.Vision 2014, …, zowel nationaal als internationaal Demo opstelling beschikbaar na afloop project ACRO LessenpakketStudenten Theoretisch cursusmateriaal en labo opdrachten Hoorcolleges Practica Na het einde van het project Docenten KHLim -Algemene Informatie over het project -Beschrijving van de projectresultaten Bezoekers website (bedrijven die actief zijn binnen robotica en visie, andere kennisinstellingen) Website (Zie Bijlage 1)Internet Vanaf de start van het project, projectresultate n kunnen gaandeweg toegevoegd worden Webbeheerder ACRO Demo/promo filmpjeBezoekers website, bezoekers beurzen, bezoekers ACRO promofilmpje - Op beursen laten zien op grote tv - link naar youtube op website - link doormailen naar geinteresseerden Einde projectRoel Van Even

27 Oefening Maak nu een actieplan voor jullie project, dit is het startpunt van je disseminatieactiviteiten. Mogelijk sjabloon: Wat?doelgroepMethode/ materiaal kanaalwanneerDoor wie X Y

28 Origineel zijn mag!

29 Project “Fabricare” Het maken van een E-shop maken Limburgse ambachten hun unieke producten kunnen verkopen en promoten. “ De print-promotie wordt op een originele manier gedaan. We willen het papier vervangen door hout. Hierop willen we ons logo/ website branden. Dit zal de kosten beperken: Geen drukkosten, werken met afvalhout. Dit is ook zeer milieuvriendelijk. Dit wekt interesse op.”

30 Project WWF-Delhaize Projectdoel: sensibiliseren van de consument over de impact van wat ze verbruiken. Door een partnerschap met Delhaize bereikt WWF een enorme groep consumenten. Win-win: hype, verzamelwoede, meer klanten

31 Budget •Bij verzending van een mailing per post: –Ontwerp –Drukkosten –Papier –Verzendingskosten –Omslagen •Bij affichage: –Hoeveel posters of borden, formaat, kleur? •Bij advertenties: –Welke tijdschriften/kranten? –Formaat? –Hoe vaak verschijnen? •Bij inzetten van internet: –Banners, advertenties of fan page op social media? –Webhosting •Bij het organiseren van een congres: –Zaalhuur –Uitrusting: audio, video, ICT, stoelen, tafels –Catering –Mapjes of tassen, badges, print materiaal –sprekersvergoedingen •na afloop: web hosting en onderhoud, bijkomend drukwerk.

32 Je hebt nu een draagvlak gecreëerd en interesse opgewekt bij je doelgroepen voor je project (d.m.v. communicatie en disseminatie) maar hoe ga je er voor zorgen dat je projectresultaten blijven voortbestaan?

33 Inhoud –Communicatie –Disseminatie –Exploitatie

34 3. Exploitatie Duurzaam en veerkrachtig op lange termijn? –Economisch (vermarkten) –Financieel (betaalmodellen) –Juridisch –Maatschappelijk –Ecologisch •Wat zorgt voor een feitelijke “ingebruikname”? •Toegang vinden tot beleidsmakers / directie •Voorzie tijd in laatste fase van je project om exploitatieplan te maken over deze aspecten

35 Exploitatieplan - inhoud •Wat zijn de exploiteerbare resultaten? •Zijn er op basis van deze resultaten nieuwe initiatieven mogelijk? •In hoeverre zijn je resultaten bruikbaar voor andere doelgroepen (personen, interne diensten, instellingen, landen, talen)? •Commerciële aspecten: –Heb je een marktstudie gedaan? Wie wil jouw product? –Hoeveel gaat je basisproduct kosten? Hoeveel moet je verkopen voor je uit de kosten bent? –Welke verkoopkanalen ga je gebruiken? •Hoe verloopt de toegang tot de resultaten? Gratis, betalend, op aanvraag? Anoniem? Op naam? Ingebouwde reclame? •Zijn er juridische zaken die in de toekomst belangrijk kunnen worden?

36 Best-Practices GPS uitbreiding doelgroep: leger  burger Software SurveyMonkey: Verschillende betaalmodellen voor diverse soorten klantengroepen: light versie : gratis, full version: betalend Streaming video technologie: Nieuwe sector: oorspronkelijk porno-industrie  nu ook voor entertainment, onderwijs, informatief Benidorm Bastards Nieuw land: België  VS (mits aangepaste grapjes, respecteren andere opnameregels)

37 KHLim voorbeelden •IWT •Edict Niet alle exploitatie moet financieel economisch zijn  maatschappelijk! Vakdidactiek: handboek voor nieuwe didactische modellen: herdruk wegens succes in onderwijs

38 KMO-Innovatie project met Gielen Recycling Hout sorteren uit MDF met een camera  hergebruik  minder afval -Commercialisering door Finse firma -Transfer naar ander domein: Zelfde toepassing werd ontwikkeld voor Ford Genk (camera die op basis van beeldanalyse ziet waar nagels zitten) -Nieuw projectidee: hoe beton en steen scheiden (KMO-Innovatie)

39 De nieuwe intelligente voorleesloep Toepassing voor slechtzienden Camera op post/krant/boek  projectie naar TV -Commercialisering door firma i.s.m. ziekenfonds www.kobavision.be

40 Mobile Solar Power Trailer Elektriciteit opwekking op festivals door middel van mobiele zonne-energie Resultaat van TETRA

41 Good-practice? CEF project: Geweldig projectresultaat! •Interesse: –Commerciële uitgever –Diverse Europese onderwijsinstellingen •Reactie projectteam: “OEI! WAT DOEN WE MET DIE INTERESSE???” Er was geen exploitatieplan gemaakt dat kon helpen een beslissing te nemen hierover…

42 Oefening Denk eens na over de lange termijn duurzaamheid van je project? –Zie je bijvoorbeeld mogelijkheden voor transfer naar andere domeinen, talen, landen, interne diensten of doelgroepen? –Zie je mogelijkheden voor een vervolgproject of een netwerk? –Is commercialisering mogelijk? Hoe? –Heb je genoeg mensen/middelen voor onderhoud van de resultaten –Wie heb je daarvoor nodig?

43 Exploitatie:ook plichten en rechten … –Intellectuele Eigendomsrechten •Auteursrecht: let op: enkel voor tastbare en originele zaken. Niet voor ideeën! –Morele rechten: niet overdraagbaar –Vermogensrechten: overdraagbaar •Patenten en octrooien –Geheimhoudingsplicht? (Non-disclosure agreement) –Voorwaarden rond voorkennis –Alternatieve modellen: MOOC, Creative Commons –Betaalmodellen •Royalties: pay-per-use •Shared revenue •Op basis van offerte •Op basis van werkelijke prestatie –Verduidelijk deze aspecten steeds in een overeenkomst!

44 Voorbeeld: opdracht voor automerk Een KMO deed een project in opdracht van een zeer bekend automerk. De KMO was hier zeer trots over en zette een nieuwtje hierover op zijn website onder “lopende projecten”. Er kwam een fikse klacht van het automerk. De opdracht moest GEHEIM blijven !!!

45 IPR •Complex •Verandert voortdurend •Professioneel advies inschakelen •Vooral in geval van –commercialisering of –aanlevering van materiaal door derden

46 Zijn er vanuit juridische standpunt zaken waar je mee rekening zal moeten houden?

47 Risico management bij valorisatie

48 “In a perfect world, projects would be delivered on time, under budget and with no major obstacles. But we dont live in a perfect world – projects have problems. Consider it interesting, and remember … never let them see you sweat” (Quote van een projectleider) 48

49

50 Risicomanagement •Onzekerheid is eigen aan een project •Risicomanagement is het identificeren en beoordelen van de onzekerheden of risico's en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed. •Risico wordt vaak als volgt "gedefinieerd": Risico = kans x gevolg

51 Maak een analyse van de… •Nadelen, valkuilen, belemmeringen Welke mogelijke problemen, risico’s, weerstanden zien we (technologisch, organisatorisch, markt…)? •Schat voor elk probleem de grootte van het risico in •Oplossingen of beheersmaatregelen Welke oplossingen zien we daarvoor of hoe anticiperen?

52 •Infokit risk management: http://www.jiscinfonet.ac.uk/InfoKits/syste m-implementation/managing/managing- risk http://www.jiscinfonet.ac.uk/InfoKits/syste m-implementation/managing/managing- risk •http://www.projectmanagementguru.com/ri sk.htmlhttp://www.projectmanagementguru.com/ri sk.html

53 Oefening per twee •Oplijsting risico’s, grootte, mogelijke oplossingen •Bespreking in groep

54 Veel voorkomende risico’s •geen duidelijke opdrachtgever •een onduidelijk doel •geen goed projectplan •veroudering technologie •te optimistische tijdsinschatting •wegvallen van een partner •bankroet software supplier •vernieling hardware dor brand •teveel partners en afhankelijkheden •frequente personeelswissels •stedenbouwkundige voorschriften •juridische en ethische aspecten (bv. Bij projecten met kinderen, personen met een handicap, bejaarden …)

55 Bedankt! helena.bijnens@khlim.be


Download ppt "Projectplanning - Valorisatie - 26 maart 2013. Inhoud –Communicatie –Disseminatie –Exploitatie."

Verwante presentaties


Ads door Google