De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13.10 uurOpening 13.20 uurPassend onderwijs 13.50 uurAMK 14.00 uurWorkshopronde I 15.00 uurPauze 15.15 uurWorkshopronde II 16.15 uurSlotwoord 16.30 uurSluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13.10 uurOpening 13.20 uurPassend onderwijs 13.50 uurAMK 14.00 uurWorkshopronde I 15.00 uurPauze 15.15 uurWorkshopronde II 16.15 uurSlotwoord 16.30 uurSluiting."— Transcript van de presentatie:

1

2 13.10 uurOpening 13.20 uurPassend onderwijs 13.50 uurAMK 14.00 uurWorkshopronde I 15.00 uurPauze 15.15 uurWorkshopronde II 16.15 uurSlotwoord 16.30 uurSluiting

3 Marc Mittelmeijer

4 Corinne Sebregts

5  Meer leerlingen uit het VSO naar het regulier onderwijs. Welke leerlingen (met welke kenmerken) naar welke school? Wie bepaalt dat?  Twee SWV’en met eigen dynamiek en ontwikkelweg. Een uniforme werkwijze van het bestuur is niet aan de orde.  Quadraam moet gaan samenwerken met PO, VSO, gemeenten en jeugdzorginstellingen (regionaal ondersteuningsplan  Docenten moeten onderwijs en begeleiding bieden aan een populatie met grotere zorgbehoefte. Welke scholing is nodig?

6  Keuzes maken t.a.v. thema’s die voortkomen uit implementatie Passend Onderwijs  Standpunten bepalen voordat derden tot keuzes dwingen  Bestuur als regievoerder, input vanuit de eigen scholen

7  Governance  Onderwijsarrangementen  Financien  Professionalisering

8  Projectleider: Paul Kanters  Doel: Bepalen van beleidskaders voor vormgeving van Passend Onderwijs  Thema’s: ◦ Besturing Quadraam ◦ Organisatie en structuur SWV’en ◦ Bovenschoolse processen en procedures

9  Projectleiders: Ward Habets en Kim van de Belt  Doel: onderwijszorgprofielen en regionaal ondersteuningsplan opstellen  Thema’s: ◦ Basiszorg ◦ Extra zorg ◦ Bepalen leerlingkenmerken die scholen ‘aankunnen’ ◦ Profiel per school

10  Projectleider: Martin Kruis  Doel: adviseren en ondersteunen t.a.v. gevolgen Passend Onderwijs  Thema’s: ◦ Onderzoek naar huidige kosten basis- en extra zorg ◦ Organiseren en regisseren overleg tussen scholen ◦ Oplossingen om basis- en extra zorg te bekostigen

11  Projectleider: VOC  Doel: docenten en leidinggevenden informeren en professionaliseren/scholen  Thema’s: ◦ Inhoudelijke scholing op basis van onderwijszorgprofielen ◦ Begeleiding en ondersteuning ‘op maat’ bij vormgeving Passend Onderwijs

12  Leden: Maarten Delen, Maarten van de Louw, Harald Wiggers, Léon Lucas, Marc Mittelmeijer  Doel: ◦ Leden worden geïnformeerd ◦ Leden geven input op ontwikkelingen ◦ Leden communiceren met SE’s

13 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Kim van de Belt

14  20-05-2011: De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  Professionals zijn verplicht om met een meldcode te gaan werken wanneer ze beroepshalve te maken hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

15 1. In kaart brengen van signalen 2. Collegiale consultatie & zo nodig raadplegen AMK 3. Gesprek met de cliënt 4. Wegen van het geweld of kindermishandeling 5. Beslissen: hulp organiseren en/of melden

16  Signaleren kindermishandeling: hoe doe ik dat?  Wat kan ik doen met een signaal?  Wat is mijn verantwoordelijkheid als docent en waar stopt deze?  Hoe kan ik ondersteund worden?  Informatie werkwijze AMK

17  Verdieping kennis signalering kindermishandeling  Waarden en normen en belemmeringen  Ondersteuning van docenten  Bespreken van zorgen met leerling en/of ouders  Handelingsmogelijkheden bij signalen  Gebruik van meldcode  Confrontatiegesprek met ouders

18  Meer dan 1/3 van de kinderen in het VO heeft te maken met kindermishandeling.  Je bent niet verplicht tot melden maar wel tot het werken met de meldcode.  Verwenning is ook een vorm van kindermishandeling.  Schakel het AMK in voor Advies.

19  Ilse KoendersCandea College  Rinus van de KerkhofLiemers College  Ilse ThieleSymbion  Kim van de Beltcoördinator SWV  Eindproduct: Meldcode per school, aangepast op de zorgstructuur.

20  Aan directieleden: • Vaststellen Meldcode • Verspreiden meldcode onder personeel • Scholen personeel  Aan leden zorgteam en docenten: • Breid je kennis uit • Verspreid je kennis

21  Ilse Koenders  Rinus van de Kerkhof  Ilse Thiele

22 Eric Robbers en Peter Kickken

23 Maarten van de Bent, Johan Hijnberg, Alice Wolterinck

24 EEN VERDERE KENNISMAKING MET DE TRAJECTGROEPEN OP HET CANDEA EN LIEMERS COLLEGE. Trajectgroepen

25 Voor Wie? 1)Leerlingen met een complexe problematiek op sociaal emotioneel, gedragsmatig en/of cognitief gebied die niet goed functioneren in de reguliere setting. 2)Leerlingen bij wie aanpassingsproblemen worden verwacht bij de overgang van het basisonderwijs (of een andere vorm van onderwijs) naar het voortgezet onderwijs.

26 Kenmerken • Adaptief : onderwijs op maat • Individuele begeleiding • Rustige werkomgeving • Kleine setting • Gestructureerd werken • Planmatig werken • Intensief contact met ouders

27 Doel van de trajectgroep • De leerling uit een verstoorde onderwijssituatie halen. • Hem of haar een zo veilig mogelijk onderwijsklimaat bieden. • Diagnose stellen door de orthopedagoge. • Een persoonlijk onderwijskundig en pedagogisch trajectplan maken. Einddoel: • De leerling op de juist plaats krijgen (terug in eigen klas of op een andere school, opleiding, instelling).

28 De leerling: doelen en werkwijze • Elke leerling heeft eigen doelen. De trajectgroep ondersteunt de leerling bij het bereiken van deze doelen. Hoe?: • Hulp bij plannen & organiseren • Voor- en nabespreken van de dag • Het oefenen van specifieke vaardigheden (samenwerken, zelfstandig werken, etc.) • Individuele begeleiding door een orthopedagoog

29 Leerling kenmerken • Verstoorde gezinssituatie • Gedragsstoornissen • Zware motivatie problemen • Angststoornissen • Verslaving • Depressies • Hechtingsstoornissen

30 Casus

31 Opdracht  Formuleer SMART* één lange termijndoel, gerelateerd aan bovenstaande casus. Dit doel is onderdeel van het IHP, gebruikt in de trajectgroep.  Formuleer SMART* twee korte termijndoelen en beschrijf vervolgens activiteiten om deze doelen te behalen. Deze doelen zijn onderdeel van het IHP, gebruikt in de trajectgroep.

32 SMART Wat is een doel? Een gewenste en duidelijke omschreven situatie die op een vooraf vastgesteld tijdstip bereikt moet zijn. Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen. Wat is resultaat? Concrete gevolgen van de acties die voortkomen uit de doelstelling Smart De meest gebruikte manier om goede doelen te maken is de SMART methode. SMART staat voor: S = Specifiek M = Meetbaar A = Acceptabel R = Realistisch T = Tijdgebonden

33 Resultaten en discussie

34 Einde

35 Angelieke Post en Hans van Kol

36 Zorgconferentie 19 april 2012 Symbion te Didam

37 Presentatie Angelieke Post en Hans van Kol Candea College te Duiven Lesgeven: (Ned, Engels, MM) Deel uit maken van het management team leerweg KB/BB/SB Aanwezig op de Helpdesk, een plaats waar leerlingen altijd terecht kunnen

38 “Een worsteling naar meer”

39 Programma 1 werksituatie 2 beginsituatie 3 toetsing 4 acties 5 plannen 6 Zeeuws principe

40 Onze leerlingen SB BB KB Cito percentiel taalnvt taal19 rekenennvt rekenen20 scorenvt score524 Achterstand Begr. Lezen40% Begr. Lezen33% Lezen30% Lezen29% rekenen36% rekenen20% spelling33% spelling24% IQ84 IQ88 verbaal85 verbaal89 perfomaal85 perfomaal89 Soc. emo. problemen 82% Soc. emo. problemen 36%

41 Leerpleinen: Z@P en Challenge •Leerlingen werken zelfstandig aan zelfgekozen taken die de leerkrach- ten gemaakt hebben. •Uitnodigende opstelling. •Meerdere groepen bij elkaar. •Meerdere docenten. •Werken met een planner •Controle door vakdocent

42 Voordeel •Leerkracht heeft gelegenheid om individuele hulp te bieden •Leerkracht heeft gelegenheid om groeps- instructie te geven •Dit geldt ook voor de Remedial Teachers.

43 Meijerink is de norm Van onze belasting en voor onze belasting is de commissie Meijerink ingesteld die de gewenste kwaliteit van ons onderwijs in een waarde heeft uitgedrukt. Dit betreft Taal/Nederlands en Rekenen/Wiskunde Het eindniveau van de basis- school wordt weergegeven met 1F. Het eindniveau van het VMBO is vervolgens vastgelegd met 2F.

44 Als dan Meijerink de norm is, passen we in zoverre ons onderwijs aan, dat we aan deze norm kunnen voldoen. Die doelstelling wordt bemeten door de afname van CITO-toetsen. Daar is een na te streven vooruitgang, zichtbaar te maken.

45 Startgegevens verzameld door Brigitte Bullée Contactpersoon BOVO ( basisonderwijs – voortgezet onderwijs)

46 Overzicht geordende gegevens:

47 Eerste keuze tot hulp •Leerlingen waarvan de basisschool aangeeft dat er eigenlijk onmiddellijk hulp gegeven moet worden. •RT maakt groepen of deelt individueel in. •Streven is om in week 2 te starten.

48 Toets muiswerk •In de tweede week afname testsuites van Muiswerk. •Geeft informatie over taal en rekenen

49 Vier groepen 1Individuele RT 2Groepsinstructie 3 Interventiegroep Nederlands 4 Iedere leerling werkt aan een eigen oefen- programma

50 Oefenschema Muiswerk

51 Toetsen CITO • Toets 0: oktober leerjaar 1 • Toets 1: april leerjaar 1 • Toets 2: april leerjaar 2 • Toets 3: april leerjaar 3

52 CITO in beeld

53 Uitslag CITO • Geeft weer waar de afdeling en vakken staan • Zorgt voor nieuwe indeling van de RT nieuwe individuele hulp nieuwe groepshulp • Interventiegroep Nederlands blijft bestaan

54 Actie in SB/BB: Lezen • Methode: Zuid-Vallei • Differentiatie in spellende- en radende lezer • Vastgesteld door toets (EMT) (Klepel) (AVI) • Doel halen van AVI 9 eind leerjaar 1 • Oefenen 1x 15 minuten • Tussentoets in december • Eindtoets in juni

55 Actie in SB/BB: Rekenen • Methode: werkbladen uit rekenboek basisond • Geen differentiatie in leerstof • Geen instaptoets maar voor iedereen • Oefenen 1x 15 minuten • Doel: Ondersteuning wiskunde • Tussentoets in december. • Eindtoets in juni

56 Na de kerstvakantie Vier groepen: • 1 Technisch lezen • 2 Begrijpend lezen • 3 Rekenen basis • 4 Rekenen plus • Elke leerling werkt 2 x 15 minuten op het Z@P-plein

57 Actie in KB: • Bekend van de basisschool • Niet zo leuk gevonden • Andere opzet • Doelgericht (doelen Cito) • Actuele onderwerpen • Video-ondersteuning

58 Actie in KB: • Niet zo bekend van de basisschool • Actualiteit • Doelgericht m.n. procenten en breuken • Lezen om rekeninformatie om te zetten • Redactiesommen komen later in examen • Nadeel hoog begrijpend leesgehalte • Voordeel leesoefening Nederlands

59 Plannen/discussie • Elke week een vast leesuur • Vakwoorden foutloos schrijven • Verder verwerken “CITO-norm” • Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen voor iedere leerling invoeren in SB en BB • Meer onderzoek in de afdelingen naar resultaten, welbevinden maar vooral mogelijkheden

60 Doel: Zeeuws principe

61 Marc Mittelmeijer

62 Inventarisering van vragen die leven: Ambulant begeleiders: Tegenstrijdig:- afrekening op resultaten - ieder kind een kans Wat is als AB-er je toekomst, waar wordt er mag gebruik gemaakt van je expertise? Expertise over cluster 4 dreigt verloren te gaan, over een paar jaar is het weer nodig! Er zijn vragen rond indiceren en toewijzen, hoe gaat dat verlopen? Hoe bereik je collega’s Gaan we het wel redden? Beleid vs. Praktijk Hoe kunnen we kinderen in grote groepen genoeg aandacht geven. Zelf als er genoeg kennis is, zijn er wel mogelijkheden om de kennis toe te passen. Redden we het implementeren op tijd? Hoe pakken we dit aan? Hoe krijg ik het in de les voor elkaar? Hoe krijg je als docent de ruimte om individuele aandacht te geven. Mogelijkheden om te differentiëren. Welke leerling kun je wel/niet opnemen in het regulier onderwijs? Zelfredzaamheid is wel een probleem bij veel leerlingen. Dit zou een criteria moeten zijn.

63 Visie van Marc en opmerkingen van collega’s: aantallen In totaal hebben we 250 klassen op de 3 scholen in de Liemers. Er zijn 181 leerlingen cluster 4, 39 leerlingen cluster 3. Dit betekent dat er 50-60 leerlingen bij komen in het regulier onderwijs. Dit is 1 leerling per 5 klassen erbij. Organisatie Expertise opbouwen en inhuren. Ben je gericht op de leerling of op het overbrengen van de stof. Is er een gemeenschappelijke visie wat dit betreft? Als team/school moet je je organisatie anders vormgeven om de leerling meer aandacht te geven. Hierbij kun je denken aan: meer rust, bijv. door blokuren, minder docenten op een klas. Bij blokuren al meer tijd/aandacht voor de leerling. Belangrijk is ook de interactie leraar- leerling. De leerling heeft behoefte aan: relatie met leerkracht, goede didaktiek, goed klassenmanagement. Klassenmanagement: bij de deur staan, op bord schrijven. Er moet een goede leeromgeving zijn waarbij structuur duidelijk is. Goede inrichting onderwijs, pedagogiek. Onderwijsbehoeften van kinderen: moet je bij aansluiten, goed kijken waar behoefte aan is. Maar vakkenpakket, normen halen, drukke leerlingen kunnen moeilijk concentreren op leerpleinen. Kinderen hebben meer afwisseling in prikkels dan vroeger en zelfstandig werken kan op lagere leeftijd nog niet altijd.

64  Teams: zorgen dat elk team expertise heeft. Je moet als team verantwoordelijk worden. Samen overleggen: wat is het, hoe gaan we het doen. Leidinggevenden ook aansturen op goed klassenmanagement en overleg in teams, bij elkaar binnen kijken/ondersteunen. Interventie: - elkaar scherp houden - meekijken in de les - naar elkaar publiceren -> openheid In teams werken helpt. Bij elkaar kijken en elkaars kwaliteiten benadrukken en van elkaar leren. Dit is nodig om het passend onderwijs te handelen.  Professionalisering van docenten is nodig. Het vraagt veel van docenten. Ondersteuning richten op leerlingen en docenten. De mentor speelt een belangrijke rol en moet adequaat kunnen handelen. Het is mogelijk de leerlingen op te vangen als je docenten extra ondersteunt met extra materiaal. De docent moet handvatten hebben en ondersteuning voelen. SMOK: docenten voelen zich niet gesteund door school/team en durven gedrag niet aan te sturen. Tip AB-er: bij leerlingen met gedragsproblemen moet je heel duidelijk aangeven: welk gedrag wens je en hoe ga je het vormgeven. Docenten moeten elkaar ondersteunen en een afdeling moet duidelijk beleid hebben wat er gebeurt als je gedrag niet tolereert.

65 Onderwijsvisie, onderwijsbeleid en passend onderwijs samen is goed voor de hele school. Indicatiestelling zorgt voor hoge financiële kosten. Het moet geen automatisme zijn om leerlingen naar arrangementen te sturen omdat het de school niets kost. Deze worden bovenschools gefinancierd. Margriet zegt dat er steeds meer vragen komen of etiketten weg gehaald kunnen worden omdat leerlingen hun beperkingen gaan inzien bijv. leerlingen met autisme die bepaalde studies niet meer kunnen doen. We moete anders gaan denken. We moeten het systeem an sich veranderen om deze kinderen op te vangen. Niet kijken hoe het past in het huidige systeem.

66 Marc Mittelmeijer

67 De vijf punten over passend onderwijs die vandaag naar voren kwamen zijn:  Klassenmanagement (de docent voor de klas moet goed kunnen differentiëren)  Organisatie (hoe organiseren we het onderwijs zodat alle leerlingen goed onderwijs krijgen)  Infrastructuur (op wie kan een docent terugvallen)  Schoolcultuur (een open, samenwerkingsgerichte cultuur)  Professionalisering van het personeel


Download ppt "13.10 uurOpening 13.20 uurPassend onderwijs 13.50 uurAMK 14.00 uurWorkshopronde I 15.00 uurPauze 15.15 uurWorkshopronde II 16.15 uurSlotwoord 16.30 uurSluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google