De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma excursie Onderwijs -Utrechtse Onderwijs Agenda -Taskforce VMBO -Het Globe College Vragen tussentijds, discussie aan het eind.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma excursie Onderwijs -Utrechtse Onderwijs Agenda -Taskforce VMBO -Het Globe College Vragen tussentijds, discussie aan het eind."— Transcript van de presentatie:

1 Programma excursie Onderwijs -Utrechtse Onderwijs Agenda -Taskforce VMBO -Het Globe College Vragen tussentijds, discussie aan het eind

2 Utrechtse Onderwijs Agenda

3 • Utrechtse Onderwijs Agenda is de invulling van de Lokale Educatieve Agenda • In 2006 een gezamenlijk ambitiedocument gemaakt

4 • de belichaming van de gedeelde verantwoordelijkheid én • van de gedeelde wens om het onderwijs in de Stad Utrecht goed en nog beter ‘in te richten’.

5 • het is een netwerk van organisaties • de cirkel is sinds 2008 rond; de hele keten zit aan tafel: van VVE’s, WWO’s, PO, VO, ROC’s, Hogeschool, Pabo’s, Universiteit Utrecht en andere instellingen • we zijn daarin uniek binnen de grote steden van Nederland.

6 Het ambitiedocument 2006 - 2010 kent de volgende speerpunten: 1.Een goede schoolloopbaan voor iedereen 2.School als spil in de wijk 3.Utrecht Onderwijsstad

7 Dat wordt waargemaakt door de volgende werkgroepen: -Integratie -VVE -POVO -VSV -Passend Onderwijs / Zorg -Brede school/talentontwikkeling 0-12 -Brede school/talentontwikkeling 12+ -(taskforce) VMBO – (NIEUW) -Professionalisering docenten – (NIEUW) -Basisvoorzieningen -Monitoring

8 Inhoudelijke progressie: -VVE: rond de 963 doelgroeppeuters en versneld uitgebreid -dekkend aanbod zorgconsulenten op peuterspeelzaalgroepen en voorschoolgroepen -Sluitende aanpak met consultatiebureaus is gestart

9 Inhoudelijke progressie: -2007/2008: 285 leerlingen schakelvoorzieningen -Regionale afspraken mbt aanmeldprocedure -www.kijkoponderwijs.tv in de luchtwww.kijkoponderwijs.tv -8 brede scholen -eerste combinatiefunctionarissen aan de slag in Overvecht

10 Vervolg inhoudelijke progressie: -Plan voor VMBO -Het aantal Voortijdig schoolverlaters op VO-niveau ontwikkelt zich positief -6 jeugdadviesteams voor alle wijken in Utrecht -Uitbreiding aantal scholen in de wereld

11 Uitdagingen voor de komende 2 jaar: -kwaliteitsniveau scholen - met name VO -segregatie & witte/grijze vlucht -overgangen - doorlopende leerlijnen -aansluiting vraag en aanbod -adequate faciliteiten -EN: VISIEONTWIKKELING VOOR NIEUWE PERIODE

12

13 Taskforce Utrechts VMBO

14 Uitgangssituatie: Het aantal VMBO (KBL/BBL) leerlingen in Utrecht daalt fors. Zo’n 25 % sinds 2003. Twee oorzaken:- Een negatieve spiraal - Hogere cito-score Uitgangspunt: kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in Utrecht

15 Wat speelt er in Utrecht? -De kwaliteit van het onderwijs -Problemen die vanuit de maatschappij de school in komen -Imago -De regio

16 Gemeente te weinig zeggenschap om in te kunnen grijpen: In VMBO traject medewerking vragen op •Kwaliteit aan de schoolbesturen •zorg aan de provincie •in de regio aan gemeenten en schoolbesturen

17 Kwaliteit Gemeente kan meer als: -Formele positie om schoolbesturen te verplichten tot afspraken over kwaliteit - gemeente school kan voordragen voor een bestuurlijk verbetertraject -Duidelijke maatregelen; niet korten maar sluiten

18 Zorg Gemeente is afhankelijk van provincie voor inzet van geïndiceerde hulpverlening

19 Regio: Utrechtse leerlingen stromen naar de regio. Afstemming vrijwel onmogelijk

20 Het kan anders, sneller, beter Samenwerking in Utrecht is goed, maar de afhankelijkheid is kwetsbaar

21 Drie sporen  Betere kwaliteit  Minder problemen van ‘buiten naar binnen’: •Vanuit PO: leerachterstanden •Vanuit wijk en/of gezin  Externe positionering •Kwaliteit schoolgebouwen •Overcapaciteit •Imago

22 Betere kwaliteit: maatwerk  Verbeterplannen per school •Taalproject Kees Vernooij bij Globe  Utrechts Meester Docent-traject  3-jarig traject alle 6 vmbo’s  Ook hier maatwerk  Rekenen, taal, burgerschap  Certificaat HU  Subsidie OCW

23 Utrechtse School: plusschool  Doel •Vangnet voor kinderen die in reguliere onderwijs uitvallen •Combi van passend onderwijs en tegengaan uitval •In principe gericht op terugkeer •Preventie, preventie,….stupid!  Schakelloket + 3 afdelingen •Do-it, link-it, start-it •Schakel: indicatie en rebound  Start op 1 september 2009 •250 leerlingen  Samenwerking van VO, ROC’s en gemeente •Nu ook voor hele RMC-regio Utrecht  Extra bekostiging vanuit Rijk voor 2 jaar

24 Doorgaande leerlijnen vmbo-mbo  Coproducties VMBO-ROC’s  Stand van zaken Globe •Globe: techniek •Eerste indruk: sneller of dieper •Gemotiveerder en daardoor betere prestaties •Meer keuze voor technische vervolgopleidingen

25 Van buiten naar binnen  PO-VO conferentie •Kennismaking •Follow up: zwakke PO-scholen < 2 jaar prestaties op niveau + inhaalacties  Coördinatie ZAT-JAT verbeteren •Korte termijn: jeugdarts JAT zit bij ZAT’s •JAT 12-23: wie is verantwoordelijk? •Professionalisering: onafhankelijk voorzitter •At risk invoeren: verwijsindex

26 Beperking vmbo’s tot 600 leerlingen  Grote stap gemeente •Overcapaciteit scholen nu probleem voor gemeente •Zoektocht naar alternatieve bestemmingen: BSO, kinderopvang, etc  Desondanks overcapaciteit •Openbaar bestuur NUOVO: fusie 2 vmbo’s met reductie capaciteit 800 leerlingen •Willibrord-bestuur: voorlopig geen nieuwbouw in Leidsche Rijn 750 leerlingen

27 Conclusie  Voorbeeld goede en snelle bestuurlijke samenwerking •Vorig jaar oktober start •In gang gezet:  UMD met subsidie OCW  Verbeterplannen lopen  dUS met subsidies gemeente en OCW  Rest eind oktober in Utrechtse gemeenteraad •Middelen voor gebouwen en uitvoering plan  Verbetertrajecten zwakke/zeer zwakke vmbo’s: kostbare zaak •Tenzij bestuur rijk is: niet op eigen kracht •Reden: kwaliteitsprobleem personeel

28 Landelijke steun broodnodig Aanvullende wensen: -Structurele financiën de Utrechtse school -Andere financieringsstuctuur van scholen -Flexibeler personeelsbeleid op scholen mogelijk maken

29 Van zeer zwak naar voldoende en... TK: 25 september 2009 •Inspectie, analyse en verbeterplan •Zo kort mogelijk onvoldoende kwaliteit •Complexe randvoorwaarden: wisseling MT, verhuizing Europalaan, Liefland te klein, nieuwbouw MFA, samenvoeging teams, Utracks met MBO, financiën, personeel, communicatie, stedelijke ontwikkelingen: Taskforce VMBO, De Utrechtse School

30 Verbetering van het onderwijs • Opbrengsten, leerrendement omhoog • Pedagogisch en didactisch handelen versterken • Aanbod van opleidingen / leermiddelen afstemmen op de doelgroep en arbeidsmarkt • Participatie en burgerschap en vergroten • Kwaliteitszorg / ICT / inrichten magister

31 Verbetering van de bedrijfsvoering •Integraal Personeels Beleid •Financiën •Huisvesting / ASA •Communicatie •Schoolcultuur

32 De koers van het Globe College • Taal: Betere resultaten in het VMBO • Talent: Trots en brede ontwikkeling • Toekomst: Goede voorbereiding en keuzes • Globe College: een wereldschool We hebben hoge en positieve verwachtingen

33 Taal •Opbrengsten, leerrendement omhoog •Meer instructie, nieuwsbegrip, ralfi lezen, Cito-VAS •Examentraining, secties, PTO/PTA •Verbinding van handelingsplannen met magister •Roosteraanpassingen, 60 min. Globe- en i-uren •Resultaten: Leesvaardigheid plus 7% Docenten getraind: lesbezoek, video en intervisie. Leerlingen vinden het beter gaan op school

34 •Roosteraanpassing: Globe uren •Samenhang in projecten en verbonden met curriculum •Samen met de partners van NW Resultaten: YO !, filmfestival en optredens in Globe Combi functionaris Sport Talent: Sport en bewegen Kunst en Cultuur

35 Toekomst •Sector oriëntatie, beroepenmarkt •On stage, beroepsstages •U tracks, VMBO – MBO Resultaten: Techniek in de lift Impuls Utracks Samen met ASA in NW

36 Globe, een wereldschool •School in de wereld •Leerlingenparticipatie •Maatschappelijke stages •Going Global Resultaat: Meer ouders in de school

37 Sturen op personeelsbeleid •Quick scan personeel, gesprekscyclus, dossiers •Lesbezoeken, feedback en voortgang •Afscheid onbekwame en onbevoegde collega’s •Assessment schoolleiding •Resultaatafspraken, inclusief scholing •OOP is volgende stap

38 In gesprek…

39 Onze toekomst


Download ppt "Programma excursie Onderwijs -Utrechtse Onderwijs Agenda -Taskforce VMBO -Het Globe College Vragen tussentijds, discussie aan het eind."

Verwante presentaties


Ads door Google