De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma excursie Onderwijs Utrechtse Onderwijs Agenda Taskforce VMBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma excursie Onderwijs Utrechtse Onderwijs Agenda Taskforce VMBO"— Transcript van de presentatie:

1 Programma excursie Onderwijs Utrechtse Onderwijs Agenda Taskforce VMBO
Het Globe College Vragen tussentijds, discussie aan het eind

2 Utrechtse Onderwijs Agenda

3 In 2006 een gezamenlijk ambitiedocument gemaakt
Utrechtse Onderwijs Agenda is de invulling van de Lokale Educatieve Agenda In 2006 een gezamenlijk ambitiedocument gemaakt Met het verdwijnen van het Lokaal Onderwijs Achterstandenbeleid (LOA) is de relatie tussen de gemeente en de (school)besturen veranderd. Ten tijde van LOA was bespreking daarvan in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) een vereiste (en in de wet vastgelegd).

4 de belichaming van de gedeelde verantwoordelijkheid én
van de gedeelde wens om het onderwijs in de Stad Utrecht goed en nog beter ‘in te richten’.

5 het is een netwerk van organisaties
de cirkel is sinds 2008 rond; de hele keten zit aan tafel: van VVE’s, WWO’s, PO, VO, ROC’s, Hogeschool, Pabo’s, Universiteit Utrecht en andere instellingen we zijn daarin uniek binnen de grote steden van Nederland. Link met commissie Bovens

6 Het ambitiedocument 2006 - 2010 kent de volgende speerpunten:
Een goede schoolloopbaan voor iedereen School als spil in de wijk Utrecht Onderwijsstad

7 Dat wordt waargemaakt door de volgende werkgroepen:
Integratie VVE POVO VSV Passend Onderwijs / Zorg Brede school/talentontwikkeling 0-12 Brede school/talentontwikkeling 12+ (taskforce) VMBO – (NIEUW) Professionalisering docenten – (NIEUW) Basisvoorzieningen Monitoring Ook vertellen dat we jaarlijks kijken welke werkgroepen extra noodzakelijk zijn.

8 Inhoudelijke progressie:
VVE: rond de 963 doelgroeppeuters en versneld uitgebreid dekkend aanbod zorgconsulenten op peuterspeelzaalgroepen en voorschoolgroepen Sluitende aanpak met consultatiebureaus is gestart Hier ook link maken naar het ontbreken van inspectiekader - hopelijk levert gesprek van donderdagochtend met Inspectie uitspraken op die bruikbaar zijn voor de avond.

9 Inhoudelijke progressie:
2007/2008: 285 leerlingen schakelvoorzieningen Regionale afspraken mbt aanmeldprocedure in de lucht 8 brede scholen eerste combinatiefunctionarissen aan de slag in Overvecht Hier ook link maken naar het ontbreken van inspectiekader - hopelijk levert gesprek van donderdagochtend met Inspectie uitspraken op die bruikbaar zijn voor de avond.

10 Vervolg inhoudelijke progressie:
Plan voor VMBO Het aantal Voortijdig schoolverlaters op VO-niveau ontwikkelt zich positief 6 jeugdadviesteams voor alle wijken in Utrecht Uitbreiding aantal scholen in de wereld Hier ook link maken naar het ontbreken van inspectiekader - hopelijk levert gesprek van donderdagochtend met Inspectie uitspraken op die bruikbaar zijn voor de avond.

11 EN: VISIEONTWIKKELING VOOR NIEUWE PERIODE
Uitdagingen voor de komende 2 jaar: kwaliteitsniveau scholen - met name VO segregatie & witte/grijze vlucht overgangen - doorlopende leerlijnen aansluiting vraag en aanbod adequate faciliteiten EN: VISIEONTWIKKELING VOOR NIEUWE PERIODE Hier ook link maken naar het ontbreken van inspectiekader - hopelijk levert gesprek van donderdagochtend met Inspectie uitspraken op die bruikbaar zijn voor de avond.

12

13 Taskforce Utrechts VMBO

14 Uitgangssituatie: Het aantal VMBO (KBL/BBL) leerlingen in Utrecht daalt fors. Zo’n 25 % sinds Twee oorzaken:- Een negatieve spiraal - Hogere cito-score Uitgangspunt: kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in Utrecht Het aantal leerlingen in het VMBO (KBL/BBL) loopt fors terug. Zo”n 25% sinds Het VMBO in stad Utrecht dreigt e verdwijnen. Een van de scholen heeft bv een instroom van 25 leerlingen. Veel ouders kiezen voor een school in de regio. Twee oorzaken; een negatieve spiraal van slechte kwaliteit, goede leerkrachten vertrekken, te lage opbrengsten (zwakke –zeer zwakke scholen), veel LWOO leerlingen, slecht imago. Beter cito-score, waardoor minder verwijzingen naar het VMBO Gemeente Utrecht wil het VMBO niet laten verdwijnen. Ze wil kwalitaitef goed Voortgezet Onderwijs voor al haar leerlingen aanbieden. Met de nadruk op kwaliteit. Op dit moment is het al zo dat een groeiende onderklasse niet mee kan komen in de kenniseconomie. Als het onderwijs niet verbeterd kunnen we onze huidige populatie VMBO leerlingen dat nog in Utrecht naar school gaat daar ook toe rekenen.

15 Wat speelt er in Utrecht? De kwaliteit van het onderwijs
Problemen die vanuit de maatschappij de school in komen Imago De regio Om het VMBO weer op een hoger plan te brengen moeten op verschillende terreinen actie ondernomen worden. Er spelen in ieder geval vier problemen die elkaar ook onderling versterken en een neerwaartse spiraal op gang brengen en in stand houden: - de kwaliteit van het onderwijs; - de problemen die van buiten de school naar binnen komen, zoals problemen in de thuissituatie van de kinderen en problemen in de wijk; - het imagoprobleem - afstemming met de regio

16 Gemeente te weinig zeggenschap om in te kunnen grijpen:
In VMBO traject medewerking vragen op Kwaliteit aan de schoolbesturen zorg aan de provincie in de regio aan gemeenten en schoolbesturen Voor een gemeente is dit echter een vrijwel onmogelijke opgave!! Want in 3 van de genoemde probleemvelden zijn echter verschillende spelers verantwoordelijk. Als gemeente heb je geen doorzettingsmacht en kan je maar beperkte actie ondernemen.

17 gemeente school kan voordragen voor een bestuurlijk verbetertraject
Kwaliteit Gemeente kan meer als: Formele positie om schoolbesturen te verplichten tot afspraken over kwaliteit gemeente school kan voordragen voor een bestuurlijk verbetertraject Duidelijke maatregelen; niet korten maar sluiten Op het aspect kwaliteit: Als gemeente geen zeggenschap over de kwaliteit van het onderwijs. Ondanks dat we in Utrecht veel in samenwerking bereiken is er is onvoldoende hard instrumentarium op lokaal niveau om te kunnen sturen op kwaliteit. De LEA is te afhankelijk van goodwill en is meer een netwerkconstructie. De gemeente zouden meer kunnen doen als: ze de formele positie had om schoolbesturen te verplichten afspraken te maken over de kwaliteit. Aansluiten op de aanstaande wetgeving voor goed bestuur. Die echter vooral een curatieve aanpak voorstaat, terwijl we liever preventief werken. Het is ook vaak de gemeente waar wordt aangeklopt voor financiële hulp als er problemen zijn. Maar dan zijn de problemen al aanwezig. Ook zou de gemeente een school moeten kunnen voordragen voor een bestuurlijk verbetertraject. Daarnaast als er maatregelen genomen worden, moeten die duidelijk zijn: En als een school z’n kwaliteit niet verbeterd moet de gesloten worden. Een school korten op het budget werkt alleen maar negatief. Een school die al slecht draait heeft dan nog minder mogelijkheden om te verbeteren. Het zijn de leerlingen die de dupe zijn van slecht onderwijs, dit mag nooit te lang duren.

18 Zorg Gemeente is afhankelijk van provincie voor inzet van geïndiceerde hulpverlening
Op het aspect Zorg: In Utrecht is de Provincie verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Er is de provincie gevraagd specifiek in te zetten bij de Utrechtse School (voorziening jongeren met gestapelde problematiek) en gelukkig gaat de provincie daar (vooralsnog tijdelijk) op in.

19 Regio: Utrechtse leerlingen stromen naar de regio
Regio: Utrechtse leerlingen stromen naar de regio. Afstemming vrijwel onmogelijk Op het aspect de regio: Daarnaast hebben we te maken met regiogemeenten die elk binnen de gemeente grens worstelen met dezelfde bovenstaande problematiek, terwijl we dan ook nog elkaar moeten vinden. De gemeente heeft geen harde rol in de regionale plannen die scholen met elkaar moeten opstellen. Het blijkt dan ook dat de inhoud niet gericht is op wat er daadwerkelijk nodig is in de regio, maar dat er te veel sprake is van handje klap tussen de scholen. Utrecht heeft een regionaal huisvestingsplan voorgesteld, maar krijgt dit vrijwel niet voor elkaar.

20 Het kan anders, sneller, beter
Samenwerking in Utrecht is goed, maar de afhankelijkheid is kwetsbaar Omdat er rond het VMBO echte actie nodig is en een doorbraak te forceren heeft de Gemeente het initiatief genomen om alle betrokken spelers bij elkaar te roepen en te vragen of men echt bereid was gezamenlijk in te zetten op maatregelen. Gelukkig hebben hier de partijen het belang van samenwerking ingezien en is de Taskforce ingesteld.De situatie rondom het VMBO vroeg om ingrijpende maatregelen en dat is gelukt. Er zijn grote beslissingen genomen, zoals een fusie van scholen en het niet bouwen van een geplande school.Dit heeft echter veel moeite en tijd gekost en als een partij niet meer zou willen meewerken stort het kaartenhuis in elkaar. Ik heb vertrouwen in mijn partners, maar het zou anders, sneller en beter moeten kunnen.

21 Drie sporen Betere kwaliteit
Minder problemen van ‘buiten naar binnen’: Vanuit PO: leerachterstanden Vanuit wijk en/of gezin Externe positionering Kwaliteit schoolgebouwen Overcapaciteit Imago

22 Betere kwaliteit: maatwerk
Verbeterplannen per school Taalproject Kees Vernooij bij Globe Utrechts Meester Docent-traject 3-jarig traject alle 6 vmbo’s Ook hier maatwerk Rekenen, taal, burgerschap Certificaat HU Subsidie OCW

23 Utrechtse School: plusschool
Doel Vangnet voor kinderen die in reguliere onderwijs uitvallen Combi van passend onderwijs en tegengaan uitval In principe gericht op terugkeer Preventie, preventie,….stupid! Schakelloket + 3 afdelingen Do-it, link-it, start-it Schakel: indicatie en rebound Start op 1 september 2009 250 leerlingen Samenwerking van VO, ROC’s en gemeente Nu ook voor hele RMC-regio Utrecht Extra bekostiging vanuit Rijk voor 2 jaar

24 Doorgaande leerlijnen vmbo-mbo
Coproducties VMBO-ROC’s Stand van zaken Globe Globe: techniek Eerste indruk: sneller of dieper Gemotiveerder en daardoor betere prestaties Meer keuze voor technische vervolgopleidingen

25 Van buiten naar binnen PO-VO conferentie
Kennismaking Follow up: zwakke PO-scholen < 2 jaar prestaties op niveau + inhaalacties Coördinatie ZAT-JAT verbeteren Korte termijn: jeugdarts JAT zit bij ZAT’s JAT 12-23: wie is verantwoordelijk? Professionalisering: onafhankelijk voorzitter At risk invoeren: verwijsindex

26 Beperking vmbo’s tot 600 leerlingen
Grote stap gemeente Overcapaciteit scholen nu probleem voor gemeente Zoektocht naar alternatieve bestemmingen: BSO, kinderopvang, etc Desondanks overcapaciteit Openbaar bestuur NUOVO: fusie 2 vmbo’s met reductie capaciteit 800 leerlingen Willibrord-bestuur: voorlopig geen nieuwbouw in Leidsche Rijn 750 leerlingen

27 Conclusie Voorbeeld goede en snelle bestuurlijke samenwerking
Vorig jaar oktober start In gang gezet: UMD met subsidie OCW Verbeterplannen lopen dUS met subsidies gemeente en OCW Rest eind oktober in Utrechtse gemeenteraad Middelen voor gebouwen en uitvoering plan Verbetertrajecten zwakke/zeer zwakke vmbo’s: kostbare zaak Tenzij bestuur rijk is: niet op eigen kracht Reden: kwaliteitsprobleem personeel

28 Landelijke steun broodnodig Aanvullende wensen:
Structurele financiën de Utrechtse school Andere financieringsstuctuur van scholen Flexibeler personeelsbeleid op scholen mogelijk maken Lokaal gebeurt er veel, om succesvol te zijn is landelijke steun hard nodig. Bv: - Structurele financien voor dUS, de tijdelijke stimuleringregeling plusvoorziening wordt vanuit zowel Min. Jeugd en Gezin als OCW betaalt (beiden de helft). Hier zou ik zéker ook bij vermelden dat met dit geld de U.S. weliswaar 2 jaar vooruit kan - bovenop, niet te vergeten, alle middelen die er al vanuit het onderwijs én de gemeente (!) worden geïnvesteerd - maar dat daarmee absoluut niet gegarandeerd wordt dat deze voorziening er over 2 jaar nóg zo bij staat. De rekening wordt immers vervolgens bij gemeenten neergelegd (waarbij naar allerhande budgetten wordt verwezen waar de gemeente veel doelen mee moet dienen, er komt nu gewoon nóg een doel bij maar géén extra geld). Aangezien Utrecht al jarenlang het nodige bijdraagt is het verre van vanzelfsprekend dat ze over twee jaar zóveel meer zal kunnen bijdragen (1 miljoen per jaar!). - Scholen waar het leerlingenaantal daalt niet zo veel minder geld geven. Juist deze scholen moeten meer kunnen investeren in kwaliteit.  - flexibeler personeelbeleid mogelijk maken t.a.v. kwalitatief goed personeel.Dit naast eventueel de maatregelen die al genomen worden in actieplan leraren om leraarschap aantrekkelijker te maken.

29 Van zeer zwak naar voldoende en ... TK: 25 september 2009
Inspectie, analyse en verbeterplan Zo kort mogelijk onvoldoende kwaliteit Complexe randvoorwaarden: wisseling MT, verhuizing Europalaan, Liefland te klein, nieuwbouw MFA, samenvoeging teams, Utracks met MBO, financiën, personeel, communicatie, stedelijke ontwikkelingen: Taskforce VMBO, De Utrechtse School

30 Verbetering van het onderwijs
Opbrengsten, leerrendement omhoog Pedagogisch en didactisch handelen versterken Aanbod van opleidingen / leermiddelen afstemmen op de doelgroep en arbeidsmarkt Participatie en burgerschap en vergroten Kwaliteitszorg / ICT / inrichten magister De bedrijfsvoering (IPB, . Financiën, Huisvesting, Communicatie) De bedrijfscultuur ( resultaatgericht -, leerlinggericht - en planmatig werken). 30

31 Verbetering van de bedrijfsvoering
Integraal Personeels Beleid Financiën Huisvesting / ASA Communicatie Schoolcultuur De bedrijfsvoering (IPB, . Financiën, Huisvesting, Communicatie) De bedrijfscultuur ( resultaatgericht -, leerlinggericht - en planmatig werken). 31

32 De koers van het Globe College
Taal: Betere resultaten in het VMBO Talent: Trots en brede ontwikkeling Toekomst: Goede voorbereiding en keuzes Globe College: een wereldschool We hebben hoge en positieve verwachtingen

33 Taal Opbrengsten, leerrendement omhoog
Meer instructie, nieuwsbegrip, ralfi lezen, Cito-VAS Examentraining, secties, PTO/PTA Verbinding van handelingsplannen met magister Roosteraanpassingen, 60 min. Globe- en i-uren Resultaten: Leesvaardigheid plus 7% Docenten getraind: lesbezoek, video en intervisie. Leerlingen vinden het beter gaan op school

34 Talent: Sport en bewegen Kunst en Cultuur
Roosteraanpassing: Globe uren Samenhang in projecten en verbonden met curriculum Samen met de partners van NW Resultaten: YO !, filmfestival en optredens in Globe Combi functionaris Sport

35 Toekomst Sector oriëntatie, beroepenmarkt On stage, beroepsstages
U tracks, VMBO – MBO Resultaten: Techniek in de lift Impuls Utracks Samen met ASA in NW

36 Globe, een wereldschool
School in de wereld Leerlingenparticipatie Maatschappelijke stages Going Global Resultaat: Meer ouders in de school

37 Sturen op personeelsbeleid
Quick scan personeel, gesprekscyclus, dossiers Lesbezoeken, feedback en voortgang Afscheid onbekwame en onbevoegde collega’s Assessment schoolleiding Resultaatafspraken, inclusief scholing OOP is volgende stap

38 In gesprek…

39 Onze toekomst


Download ppt "Programma excursie Onderwijs Utrechtse Onderwijs Agenda Taskforce VMBO"

Verwante presentaties


Ads door Google