De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Feiten en cijfers 1.3Ontwikkelingen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk 1.4De plaats van kinderopvang in de samenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Feiten en cijfers 1.3Ontwikkelingen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk 1.4De plaats van kinderopvang in de samenleving."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Feiten en cijfers 1.3Ontwikkelingen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk 1.4De plaats van kinderopvang in de samenleving 1.5Wetten en regels kinderopvang

2 Ontwikkelingen kinderopvang: 1-2 •buitenschoolse opvang en basisonderwijs •brede scholen •combinatiefuncties •kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk •harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk •voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) •gastouderopvang •Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) •Kinddossier en Verwijsindex

3 Kinderopvang en samenleving: 1-3 •verwachtingen vanuit de samenleving •inspelen op ontwikkelingen •dienstverleningsconcepten •samenwerkingsverbanden

4 Wetten en regels kinderopvang: 1-4 •Wet kinderopvang •beroepscode kinderopvang •Internationale rechten van het Kind •verklaring omtrent het gedrag •CAO kinderopvang en de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening •convenant kwaliteit kinderopvang •meldcode kinderopvang •overige wetten

5 De inhoud van dit thema: 2-1 2.2Verschillende niveaus en afbakening van taken en functies 2.3 Aspecten van de organisatie 2.4 Specifieke punten met betrekking tot de organisatie

6 Verschillende niveaus en afbakening van taken en functies: 2-2 •operationeel, tactisch en strategisch niveau •afbakening taken en functies •de taken van de assistent-leidinggevende

7 Aspecten van de organisatie: 2-3 •het oproepen, plaatsen en introduceren van kinderen en ouders •de groepssamenstelling •bevoegdheden verschillende categorieën pedagogisch werkers •het maken van roosters •het oproepen van invalkrachten •werkprocessen •overlegstructuur

8 Het oproepen en plaatsen van kinderen: 2-4 •wachtlijstprocedure •plaatsingsprocedure •aandachtspunten bij de plaatsing •introductie

9 De groepssamenstelling: 2-5 •de groepssamenstelling •horizontale en verticale groepen •stamgroepen •normen voor de groepsgrootte •aandachtpunten bij de samenstelling van groepen

10 Overlegstructuur: 2-6 •overlegstructuur •oudercommissievergadering •netwerkoverleg

11 Specifieke punten met betrekking tot de organisatie: 2-7 •relatie tussen pedagogische aspecten en organisatie •planning van overleg en activiteiten •interne communicatie •gastouderopvang •peuterspeelzalen •tussenschoolse opvang •diensten aan ouders •samenvatting organisatorische taken assistent- leidinggevende

12 De inhoud van dit thema: 3-1 3.2Pedagogiek en ontwikkelingspsychologie 3.3 De geschiedenis van de opvoeding 3.4 Onderzoek en visies op opvoeding

13 De geschiedenis van de opvoeding: 3-2 •opvoeding tot 1750: kinderen hebben geen aparte plaats in de samenleving •opvoeding 1750 – 1850: propaganda voor moederliefde •opvoeding 1850 – 1950: kindrechten, consultatiebureaus, oorlogen •opvoeding 1950 – 1990: nadruk op kind zijn en gezondheid, kleinere gezinnen •opvoeding 1980 tot nu: uitbreiding kinderopvang, opvoedingsondersteuning, diversiteit

14 Onderzoek en visies: 3-3 •onderzoekers opvoeding en kinderopvang vanaf 1970 •visies op opvoeding

15 Onderzoekers opvoeding en kinderopvang vanaf 1970: 3-4 •Dolph Kohnstamm •Jo Hermanns •Louis Tavecchio •Rien van IJzendoorn •Marianne Riksen-Walraven •Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)

16 Ontwikkelingspsychologen en pedagogen aan het woord over: 3-5 •vier minimale kwaliteitseisen kinderopvang (Marianne Riksen-Walraven) •meer aandacht voor de ontwikkeling (Louis Tavecchio) •normen en waarden overdragen en ruzie (Tjeerd Olthof) •vrouwen en mannen (Martine Delfos) •televisiegeweld en interactieve media (Patti Valkenburg) •diversiteit (Pedagogenplatform) •temperament (Rien van IJzendoorn en Femmie Juffer) •een adaptief pedagogisch klimaat (Luc Stevens) •seksualiteit bij pubers (Rutgers Nisso Groep)

17 De inhoud van dit thema: 4-1 4.2De geschiedenis van de opvoedingsondersteuning 4.3Opvoedingsondersteuning in een breder perspectief 4.4Activiteiten opvoedingsondersteuning in kindercentra

18 De geschiedenis van de opvoedingsondersteuning: 4-2 •tot 1900:ondersteuning vanuit de directe omgeving •1900 tot 1940:consultatiebureaus en MOB •1940 tot 1990:verdere professionalisering •1990 tot nu:opvoedingsondersteuning krijgt volwaardige plaats

19 Opvoedingsondersteuning in een breder perspectief: 4-3 •het begrip opvoedingsondersteuning •lichtere vormen van opvoedingsondersteuning •de ketenbenadering •het hulpverleningscircuit

20 Lichtere vormen van opvoedingsondersteuning: 4-4 •informatie en voorlichting: macroniveau; •advies en begeleiding: microniveau; •emotionele steun en feedback: microniveau; •praktische of instrumentele ondersteuning: mesoniveau; •voorbeeldgedrag: microniveau; •mobiliseren van sociale steun: mesoniveau; •signaleren van problemen en achterstanden en doorverwijzen: macroniveau

21 Het hulpverleningscircuit: 4-5 •de jeugdzorg •verschillende hulpverleningsinstellingen

22 Opvoedingsondersteuning in kindercentra: 4-6 •vormen van opvoedingsondersteuning in kindercentra •wisselwerking tussen pedagogisch werkers en ouders •haal- en brengcontacten •gesprekken voeren met ouders •themapakketten

23 De inhoud van dit thema: 5-1 5.2Beleid en werkwijze plaatsing 5.3 Verzorging en begeleiding 5.4 Pedagogische ondersteuning bij verschillende beperkingen

24 Beleid en werkwijze plaatsing: 5-2 •beleid •medische handelingen •aansprakelijkheid •plaatsingsbeleid •inbreng van pedagogisch werkers •specifieke opvangbehoeften •het plan van aanpak •deskundigheidsbevordering •het volgen en observeren van kinderen •samenwerking met andere organisaties en/of hulpverleners •financiën

25 Verzorging en begeleiding: 5-3 •emotionele aspecten •zelfredzaamheid stimuleren en compenseren

26 Pedagogische ondersteuning bij verschillende beperkingen: 5-4 •lichamelijke beperkingen •verstandelijke beperkingen •pervasieve ontwikkelingsstoornissen

27 Zintuiglijke beperkingen: 5-5 •visuele beperkingen •auditieve beperkingen

28 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen: 5-6 •klassiek autisme •syndroom van Asperger •PDD-NOS •desintegratiestoornis van de kinderleeftijd •RETT-syndroom

29 De inhoud van dit thema: 6-1 6.2Het begrip ontwikkelingsachterstand en de doelgroep 6.3 Oorzaken en gevolgen van ontwikkelingsachterstanden 6.4 Preventie van ontwikkelingsachterstanden 6.5 Het toetsen van kinderen 6.6 De individuele begeleiding van kinderen met een achterstand

30 Partners VVE: 6-2 •peuterspeelzalen •kinderdagverblijven •basisscholen •consultatiebureaus •gemeente

31 Toetsmethoden: 6-3 •Peutervolgsystemen •Kindvolgsystemen 2 tot 6 jaar •checklisten •SNEL scoretoets

32 Individuele begeleiding: 6-4 •tutoring •extra pedagogisch werker of groepshulp •individuele begeleiding

33 Extra pedagogisch werker of groepshulp: 6-5 •Kaleidoscoop •andere verdeling van taken

34 Individuele begeleiding: 6-6 •algemene tips voor de individuele begeleiding •individuele begeleiding bij een dreigende ontwikkelingsachterstand •de taken van de assistent-leidinggevende

35 De taken van de assistent-leidinggevende: 6-7 •uitvoeren van VVE-programma’s •de individuele begeleiding

36 De inhoud van dit thema: 7-1 7.2Gedrag 7.3 Probleemgedrag 7.4 Veel voorkomende gedragsproblemen 7.5 Probleemgedrag in kaart brengen 7.6 Aanpak van gedragsproblemen

37 Gedrag: 7-2 •het begrip gedrag •samenhang tussen verschillende aspecten •drie gedragsdeterminanten

38 Probleemgedrag: 7-3 •drie invalshoeken probleemgedrag •wanneer is gedrag een probleem •definitie probleemgedrag

39 Drie invalshoeken probleemgedrag: 7-4 •normaal versus abnormaal gedrag •aangepast versus onaangepast gedrag •psychisch gezond versus psychisch ongezond gedrag

40 Gedragsproblemen: 7-5 •overbeweeglijkheid •concentratieproblemen •opstandig gedrag •angst •depressiviteit •contactproblemen

41 Probleemgedrag in kaart brengen: 7-6 •constateren •observeren •ABC-schema

42 Werkwijzen aanpak van gedragsproblemen: 7-7 •aanpak minder ernstige problemen •stappenplan voor ernstiger problemen •cursus ‘Knap lastig’

43 Aanpak minder ernstige problemen: 7-8 •ABC-schema •gedragskaarten •POBOS Pedagogische Kijk- en Handelingswijzer

44 De inhoud van dit thema: 8-1 8.2 Vormen van mishandeling en misbruik 8.3 Symptomen die mogelijk wijzen op mishandeling 8.4 De gevolgen van mishandeling 8.5 Omgaan met kindermishandeling in het kindercentrum 8.6 De hulpverlenende instanties en het hulpverleningstraject 8.7 De RAAK-methode

45 Vormen van mishandeling: 8-2 •lichamelijke mishandeling •lichamelijke verwaarlozing •fysieke verwaarlozing/onvoldoende fysiek toezicht •emotionele mishandeling •normatieve en educatieve mishandeling •seksueel misbruik

46 Omgaan met kindermishandeling in het kindercentrum: 8-3 •verantwoordelijkheden en bevoegdheden •het stappenplan •aandachtspunten bij het gesprek met de opvoeders •aandachtspunten bij het gesprek met het kind •omgaan met privacy

47 De hulpverlenende instanties en het hulpverleningstraject: 8-4 •Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling •Bureau Jeugdzorg •Raad voor de Kinderbescherming •Het hulpverleningstraject

48 De inhoud van dit thema: 9-1 9.2 Een stimulerende omgeving 9.3 Stamgroepen en ‘open deuren’ 9.4 Sporen van Reggio Emilia 9.5 Programma’s ontwikkelingsstimulering

49 Twee methoden om met kinderen te werken: 9-2 •stamgroepen en ‘open deuren’ •Sporen van Reggio Emilia

50 Sporen van Reggio Emilia: 9-3 •de centrale gedachten •werken met Sporen

51 De centrale gedachten van Sporen: 9-4 •het krachtige kind •de co-constructie van de identiteit •drie pedagogen •honderd talen •de drie participanten

52 Werken met Sporen: 9-5 •werken in kleine groepjes •kijken en luisteren •onderzoeken en documenteren •reflecteren en plannen maken

53 Programma’s ontwikkelingsstimulering: 9-6 •Piramide •Kaleidoscoop •Startblokken •Puk&Ko •Taallijn VVE

54 Kaleidoscoop: 9-7 •achterliggende gedachten •sleutelervaringen •leeromgeving •werkwijze •taal •observeren •betrokkenheid ouders

55 Startblokken: 9-8 •werkwijze •observatiesysteem

56 Puk & Ko: 9-9 •Puk •10 betekenisvolle thema’s •soorten activiteiten •grote groep en kleine groep •taal

57 De inhoud van dit thema: 10-1 10.2 Wat is kwaliteitszorg? 10.3 Toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang 10.4 Inspectienormen en brancheafspraken 10.5 Certificering en HKZ 10.5 Taken van de assistent-leidinggevende 10.6 Klachtenregeling

58 Certificering en HKZ: 10-2 •HKZ Keurmerk •het certificatieschema •de werkwijze

59 Taken assistent-leidinggevende met betrekking tot de kwaliteitszorg: 10-3 •uitvoeren van het kwaliteitsbeleid •toezien op de uitvoering van het kwaliteitsbeleid •training en deskundigheidsbevordering in het kader van het kwaliteitsbeleid •registratie in het kader van het kwaliteitszorgsysteem •communicatie met auditor en/of inspecteur •aanbrengen van verbeteringen naar aanleiding van de rapporten •taken naar aanleiding van ingrijpen door de gemeente •algemene taken om de kwaliteit te bevorderen

60 De inhoud van dit thema: 11-1 11.2 Administreren 11.3 Doel van registreren en administreren 11.4 Verantwoordelijkheden op verschillende niveaus 11.5 De registratie en administratie van gegevens 11.6 Archiveren 11.7 Het bewaarprotocol 11.8 Wet bescherming persoonsgegevens

61 Redenen voor het bewaren en registreren van gegevens: 11-2 •vastleggen van persoonsgegevens medewerkers en ouders •voldoen aan wettelijke vereisten •vastleggen van beleid, afspraken en werkwijzen •ontwikkelingen van kinderen kunnen volgen •verantwoording afleggen en controle mogelijk maken •bewijzen vastleggen •historie vastleggen

62 Documenten kunnen op drie niveaus geregistreerd en geadministreerd worden: 11-3 1strategisch niveau:regiomanagers en directie 2tactisch niveau:locatiemanagers 3operationeel niveau:assistent-leidinggevenden, pedagogisch werkers en huishoudelijk medewerkers

63 Registratie en administratie van: 11-4 •financiële gegevens •personeelsgegevens •kind- en oudergegevens •interne gegevens

64 Financiële gegevens: 11-5 •inkomsten en uitgaven •de jaarrekening •de verantwoordelijkheden van de assistent- leidinggevende

65 Personeelsgegevens: 11-6 •aanstelling en ontslag •persoonsgegevens •functionerings- en beoordelingsgesprekken •vrije dagen en verzuim •verantwoordelijkheden van de assistent- leidinggevende

66 Kindgegevens: 11-7 •persoonsgegevens en bijzonderheden over de kinderen •overdrachtsgegevens •gegevens over de ontwikkeling •verantwoordelijkheden van de assistent- leidinggevende

67 Persoonsgegevens en bijzonderheden: 11-8 •inschrijfformulier •plaatsingsformulier •intakeformulier •kennismakingsformulier

68 Interne gegevens: 11-9 •beleidsplannen en uitvoeringsplannen •inhoudelijke verslagen, registraties en rapporten •overige administratie en beheer •pr-materiaal •verantwoordelijkheden van de assistent- leidinggevende

69 Overige administratie en beheer: 11-10 •inkomende en uitgaande post, e-mail, fax en telefoon •voorraadlijsten •vakliteratuur •werkroosters •presentielijsten van kinderen •verzekeringen en garantiebewijzen •pr-materiaal

70 Inhoud bewaarprotocol: 11-11 •welke gegevens blijven bewaard? •de bewaarperiode per soort gegevens. •hoe worden ze bewaard? •waar worden ze bewaard? •door wie worden ze beheerd?

71 De inhoud van dit thema: 12-1 12.2Beheerstaken algemeen 12.3 Inventaris- en voorraadlijsten 12.4 Onderhoud 12.5 Milieuzorg 12.6 Veiligheid 12.7 Arboregels

72 Beheerstaken: 12-2 •het belang van procedures en afstemming •procedures en regels •verzekeringen •taakverdeling

73 Werkprocedures zorgen voor: 12-3 •duidelijkheid •constante kwaliteit •coördinatie en afstemming •veiligheid

74 Procedures en regels: 12-4 •openstelling en sleutelbeheer •veiligheid •openbare en gesloten ruimten •afstemmen van werk op elkaar •taakverdeling

75 Verzekeringen: 12-5 •opstalverzekering •inboedelverzekering •glasverzekering •bedrijfsschadeverzekering •aansprakelijkheidsverzekering •geldverzekering •autoverzekering •rechtsbijstandsverzekering

76 Milieuzorg: 12-6 •wetten •energie- en waterbesparing •afvalverwerking •het invoeren van milieumaatregelen

77 Veiligheid: 12-7 •risico-inventarisatie (RI&E) •voedselveiligheid •veiligheidsmanagement •gezondheidsmanagement •Arboregels •algemene aandachtspunten •vergiftiging

78 De inhoud van dit thema: 13-1 13.2De begrippen 13.3Nut en doel van public relations 13.4 Soorten pr-activiteiten 13.5 Externe pr 13.6 Interne pr 13.7 Pr-plan en protocol

79 Pr-activiteiten: 13-2 •onderzoek van het imago •onderzoek van de trends en ontwikkelingen •beïnvloeden van de doelgroep

80 Externe pr-activiteiten: 13-3 •website •brochures, folders en posters •advertenties •inhoudelijke jaarverslagen •publieke acties, krantenartikelen, radio en TV •huisstijl •omgaan met stagiaires en sollicitanten

81 Interne pr-activiteiten: 13-4 •de dagelijkse omgang met ouders en met elkaar •bijzondere activiteiten op het kindercentrum •acties naar aanleiding van incidenten, klachten of kritiek

82 De inhoud van dit thema: 14-1 14.2 Financiering peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 14.3 Inkomsten en uitgaven 14.4 Begroten 14.5 Budgetteren 14.6 Boekhouden 14.7 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

83 Inkomsten peuterspeelzalen: 14-2 •ouderbijdragen •subsidies van gemeenten •eventuele giften en sponsorgelden •subsidies van fondsen

84 Inkomsten kinderopvangorganisaties: 14-3 •ouderbijdragen •inkomsten uit ander aanbod aan de ouders •subsidies van gemeenten voor projecten of programma’s

85 Begroten: 14-4 •functies van begroten •externe begroting •interne begroting •begroting van een activiteit

86 Functies van een begroting: 14-5 •het toekennen van budgetten aan verschillende activiteiten, werkeenheden en kostenposten (bijvoorbeeld personeel) •inzage geven in de financiering •vergelijkingen mogelijk maken tussen verschillende activiteiten, werkeenheden en over verschillende jaren •keuzes kunnen maken voor het beleid op basis van de inkomsten en uitgaven; prioriteiten stellen bijvoorbeeld •het bewaken van de inkomsten en uitgaven

87 Boekhouden: 14-6 •boekhoudkundige begrippen •een kasboek bijhouden

88 De inhoud van dit thema: 15-1 15.2 Samenstelling van teams 15.3 Werving en selectie 15.4 Introductie van nieuwe medewerkers 15.5 Loopbaanbegeleiding 15.6 Begeleiding van zieke medewerkers

89 Teamsamenstelling: 15-2 •teamrollen en vaardigheden •niveauverschillen en karaktereigenschappen

90 Werving en selectie: 15-3 •werving •selectie •sollicitatiegesprekken

91 Sollicitatiegesprekken: 15-4 •voorbereiding •het sollicitatiegesprek •afronding van de sollicitatieprocedure

92 Introductie: 15-5 •afspraken over de introductie •de mentor •het informatiepakket •de inwerkperiode •de evaluatie

93 De inhoud van dit thema: 16-1 16.2Van missie en visie naar uitvoering 16.3Bespreken van pedagogische onderwerpen in het team

94 Van missie naar uitvoering: 16-2 •missie •visie •beleid

95 Bespreken van pedagogische onderwerpen in het team: 16-3 •planning en voorbereiding •een onderwerp inleiden •voorwaarden voor een goed resultaat •didactische werkvormen

96 De inhoud van dit thema: 17-1 17.2 Wat is begeleiden? 17.3 De begeleidingstaken van de assistent-leidinggevende 17.4 Begeleidingsstijlen 17.5 Algemene begeleidingsmethoden 17.6 Begeleiden van medewerkers in opleiding 17.7 Begeleiden van vrijwilligers 17.8 Werkoverleg en kindbespreking

97 Begeleiden is: 17-2 het geheel van activiteiten en handelingen dat je beroepsmatig, bedoeld en bewust uitvoert om een medewerker te helpen zijn functie goed uit te oefenen op operationeel, tactisch en strategisch niveau

98 Begeleidingsstijlen: 17-3 •sturend •ondersteunend •laissez-faire

99 Begeleidingsmethoden: 17-4 •individuele begeleiding versus groepsbegeleiding •supervisie •intervisie •intercollegiale consultatie en toetsing •coachen •kernkwadrant •video-interactie begeleiding •trainingen, opleidingen, cursussen en themabijeenkomsten •competentiegericht begeleiden

100 Coachingtechnieken: 17-5 •luisteren, doorvragen, invoelen en reflecteren •instrueren •mentoring •confronteren/spiegelen •kernkwadranten •video-interactie begeleiding

101 De inhoud van dit thema: 18-1 18.2Het proces van het omgaan met verschillen 18.3 Verantwoordelijkheden op verschillende niveaus 18.4 Bespreking van de zes fasen van probleemoplossing 18.5 Technieken en methoden voor het omgaan met verschillen

102 De zes fasen van probleemoplossing: 18-2 1probleemdefinitie, doel en plan van aanpak vaststellen 2systematisch verzamelen van informatie 3het trekken van voorlopige conclusies 4voorbereiden van het gesprek 5bespreking van de signalen en problemen 6evalueren van de aanpak

103 Probleemdefinitie, doel en plan van aanpak: 18-3 •probleemdefinitie •doel •de aanpak van problemen

104 Bespreking van de signalen en problemen: 18-4 •opening van het gesprek •bespreking •afronding met afspraken •aandachtspunten

105 Evalueren van de aanpak: 18-5 •vaststellen van de evaluatiecriteria •vaststellen van de evaluatiemomenten •evalueren van het proces van probleemoplossing

106 Technieken en methoden voor het oplossen van problemen: 18-6 •brainstormen •mindmapping •onderhandelen

107 De inhoud van dit thema: 19-1 19.2 Leidinggeven 19.3 Managementconcepten 19.4 Leiderschapsstijlen 19.5 Vaardigheden en taken van leidinggevenden

108 Managementconcepten: 19-2 •Human Resource Management •zelfsturende teams •projectmanagement •de lerende organisatie

109 Leiderschapsstijlen: 19-3 •verschillende leiderschapsstijlen •resultaatgericht leidinggeven •situationeel leidinggeven

110 Vaardigheden en taken van leidinggevenden: 19-4 •motiveren en stimuleren •samenwerken en afstemmen •omgaan met verandering •besluitvorming •teambuilding •delegeren •crisismanagement

111 Samenwerken en afstemmen: 19-5 •sociale kaart •samenwerking en afstemming met de oudercommissie

112 Omgaan met veranderingen: 19-6 •belangrijke factoren in het veranderingsproces •zes fasen van het veranderingsproces •de taken van de assistent-leidinggevende

113 Zes fasen van het veranderingsproces: 19-7 •fase 1: overtuigen van de noodzaak van verandering •fase 2: betekenis van de veranderingen in kaart brengen •fase 3: randvoorwaarden in kaart brengen •fase 4: verandertraject theoretisch uitwerken •fase 5: veranderingen doorvoeren •fase 6: veranderingen bestendigen

114 Besluitvorming: 19-8 •besluitvormingsproces •aandachtspunten bij de besluitvorming •besluitvormingsmethoden

115 Delegeren: 19-9 •delegeren van taken •delegeren van verantwoordelijkheden

116 Crisismanagement: 19-10 •verliesverwerking •omgaan met agressie

117 Soorten agressie: 19-11 •emotionele chantage •frustatieagressie •doelgerichte of instrumentele agressie •fysieke agressie

118


Download ppt "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Feiten en cijfers 1.3Ontwikkelingen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk 1.4De plaats van kinderopvang in de samenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google