De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema:"— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema:
1.2 Feiten en cijfers 1.3 Ontwikkelingen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk 1.4 De plaats van kinderopvang in de samenleving 1.5 Wetten en regels kinderopvang 1-1

2 Ontwikkelingen kinderopvang:
• buitenschoolse opvang en basisonderwijs • brede scholen • combinatiefuncties • kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk • harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk • voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) gastouderopvang • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) • Kinddossier en Verwijsindex 1-2

3 Kinderopvang en samenleving:
• verwachtingen vanuit de samenleving • inspelen op ontwikkelingen • dienstverleningsconcepten • samenwerkingsverbanden 1-3

4 Wetten en regels kinderopvang:
• Wet kinderopvang • beroepscode kinderopvang • Internationale rechten van het Kind • verklaring omtrent het gedrag • CAO kinderopvang en de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening • convenant kwaliteit kinderopvang • meldcode kinderopvang • overige wetten 1-4

5 De inhoud van dit thema:
2.2 Verschillende niveaus en afbakening van taken en functies 2.3 Aspecten van de organisatie 2.4 Specifieke punten met betrekking tot de organisatie 2-1

6 Verschillende niveaus en afbakening van taken en functies:
• operationeel, tactisch en strategisch niveau • afbakening taken en functies • de taken van de assistent-leidinggevende 2-2

7 Aspecten van de organisatie:
• het oproepen, plaatsen en introduceren van kinderen en ouders • de groepssamenstelling • bevoegdheden verschillende categorieën pedagogisch werkers • het maken van roosters • het oproepen van invalkrachten • werkprocessen • overlegstructuur 2-3

8 Het oproepen en plaatsen van kinderen:
• wachtlijstprocedure • plaatsingsprocedure • aandachtspunten bij de plaatsing • introductie 2-4

9 De groepssamenstelling:
• horizontale en verticale groepen • stamgroepen • normen voor de groepsgrootte • aandachtpunten bij de samenstelling van groepen 2-5

10 Overlegstructuur: • overlegstructuur • oudercommissievergadering
• netwerkoverleg 2-6

11 Specifieke punten met betrekking tot de organisatie:
• relatie tussen pedagogische aspecten en organisatie • planning van overleg en activiteiten • interne communicatie • gastouderopvang • peuterspeelzalen • tussenschoolse opvang • diensten aan ouders • samenvatting organisatorische taken assistent-leidinggevende 2-7

12 De inhoud van dit thema:
3.2 Pedagogiek en ontwikkelingspsychologie 3.3 De geschiedenis van de opvoeding 3.4 Onderzoek en visies op opvoeding 3-1

13 De geschiedenis van de opvoeding:
• opvoeding tot 1750: kinderen hebben geen aparte plaats in de samenleving • opvoeding 1750 – 1850: propaganda voor moederliefde • opvoeding 1850 – 1950: kindrechten, consultatiebureaus, oorlogen • opvoeding 1950 – 1990: nadruk op kind zijn en gezondheid, kleinere gezinnen • opvoeding 1980 tot nu: uitbreiding kinderopvang, opvoedingsondersteuning, diversiteit 3-2

14 Onderzoek en visies: • onderzoekers opvoeding en kinderopvang vanaf 1970 • visies op opvoeding 3-3

15 Onderzoekers opvoeding en kinderopvang vanaf 1970:
• Dolph Kohnstamm • Jo Hermanns • Louis Tavecchio • Rien van IJzendoorn • Marianne Riksen-Walraven • Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) 3-4

16 Ontwikkelingspsychologen en pedagogen aan het woord over:
• vier minimale kwaliteitseisen kinderopvang (Marianne Riksen-Walraven) • meer aandacht voor de ontwikkeling (Louis Tavecchio) • normen en waarden overdragen en ruzie (Tjeerd Olthof) • vrouwen en mannen (Martine Delfos) • televisiegeweld en interactieve media (Patti Valkenburg) • diversiteit (Pedagogenplatform) • temperament (Rien van IJzendoorn en Femmie Juffer) • een adaptief pedagogisch klimaat (Luc Stevens) • seksualiteit bij pubers (Rutgers Nisso Groep) 3-5

17 De inhoud van dit thema:
4.2 De geschiedenis van de opvoedingsondersteuning 4.3 Opvoedingsondersteuning in een breder perspectief 4.4 Activiteiten opvoedingsondersteuning in kindercentra 4-1

18 De geschiedenis van de opvoedingsondersteuning:
• tot 1900: ondersteuning vanuit de directe omgeving • 1900 tot 1940: consultatiebureaus en MOB • 1940 tot 1990: verdere professionalisering • 1990 tot nu: opvoedingsondersteuning krijgt volwaardige plaats 4-2

19 Opvoedingsondersteuning in een breder perspectief:
• het begrip opvoedingsondersteuning • lichtere vormen van opvoedingsondersteuning • de ketenbenadering • het hulpverleningscircuit 4-3

20 Lichtere vormen van opvoedingsondersteuning:
• informatie en voorlichting: macroniveau; • advies en begeleiding: microniveau; • emotionele steun en feedback: microniveau; • praktische of instrumentele ondersteuning: mesoniveau; • voorbeeldgedrag: microniveau; • mobiliseren van sociale steun: mesoniveau; • signaleren van problemen en achterstanden en doorverwijzen: macroniveau 4-4

21 Het hulpverleningscircuit:
• de jeugdzorg • verschillende hulpverleningsinstellingen 4-5

22 Opvoedingsondersteuning in kindercentra:
• vormen van opvoedingsondersteuning in kindercentra • wisselwerking tussen pedagogisch werkers en ouders • haal- en brengcontacten • gesprekken voeren met ouders • themapakketten 4-6

23 De inhoud van dit thema:
5.2 Beleid en werkwijze plaatsing 5.3 Verzorging en begeleiding 5.4 Pedagogische ondersteuning bij verschillende beperkingen 5-1

24 Beleid en werkwijze plaatsing:
• medische handelingen • aansprakelijkheid • plaatsingsbeleid • inbreng van pedagogisch werkers • specifieke opvangbehoeften • het plan van aanpak • deskundigheidsbevordering • het volgen en observeren van kinderen • samenwerking met andere organisaties en/of hulpverleners • financiën 5-2 24

25 Verzorging en begeleiding:
• emotionele aspecten • zelfredzaamheid stimuleren en compenseren 5-3

26 Pedagogische ondersteuning bij verschillende beperkingen:
• lichamelijke beperkingen • verstandelijke beperkingen • pervasieve ontwikkelingsstoornissen 5-4

27 Zintuiglijke beperkingen:
• visuele beperkingen • auditieve beperkingen 5-5

28 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen:
• klassiek autisme • syndroom van Asperger • PDD-NOS • desintegratiestoornis van de kinderleeftijd • RETT-syndroom 5-6

29 De inhoud van dit thema:
6.2 Het begrip ontwikkelingsachterstand en de doelgroep 6.3 Oorzaken en gevolgen van ontwikkelingsachterstanden 6.4 Preventie van ontwikkelingsachterstanden 6.5 Het toetsen van kinderen 6.6 De individuele begeleiding van kinderen met een achterstand 6-1

30 Partners VVE: • peuterspeelzalen • kinderdagverblijven • basisscholen
• consultatiebureaus • gemeente 6-2

31 Toetsmethoden: • Peutervolgsystemen • Kindvolgsystemen 2 tot 6 jaar
• checklisten • SNEL scoretoets 6-3 31

32 Individuele begeleiding:
• tutoring • extra pedagogisch werker of groepshulp • individuele begeleiding 6-4

33 Extra pedagogisch werker of groepshulp:
• Kaleidoscoop • andere verdeling van taken 6-5

34 Individuele begeleiding:
• algemene tips voor de individuele begeleiding • individuele begeleiding bij een dreigende ontwikkelingsachterstand • de taken van de assistent-leidinggevende 6-6

35 De taken van de assistent-leidinggevende:
• uitvoeren van VVE-programma’s • de individuele begeleiding 6-7

36 De inhoud van dit thema:
7.2 Gedrag 7.3 Probleemgedrag 7.4 Veel voorkomende gedragsproblemen 7.5 Probleemgedrag in kaart brengen 7.6 Aanpak van gedragsproblemen 7-1

37 Gedrag: • het begrip gedrag • samenhang tussen verschillende aspecten
• drie gedragsdeterminanten 7-2

38 Probleemgedrag: • drie invalshoeken probleemgedrag
• wanneer is gedrag een probleem • definitie probleemgedrag 7-3

39 Drie invalshoeken probleemgedrag:
• normaal versus abnormaal gedrag • aangepast versus onaangepast gedrag • psychisch gezond versus psychisch ongezond gedrag 7-4

40 Gedragsproblemen: • overbeweeglijkheid • concentratieproblemen
• opstandig gedrag • angst • depressiviteit • contactproblemen 7-5

41 Probleemgedrag in kaart brengen:
• constateren • observeren • ABC-schema 7-6

42 Werkwijzen aanpak van gedragsproblemen:
• aanpak minder ernstige problemen • stappenplan voor ernstiger problemen • cursus ‘Knap lastig’ 7-7

43 Aanpak minder ernstige problemen:
• ABC-schema • gedragskaarten • POBOS Pedagogische Kijk- en Handelingswijzer 7-8

44 De inhoud van dit thema:
8.2 Vormen van mishandeling en misbruik 8.3 Symptomen die mogelijk wijzen op mishandeling 8.4 De gevolgen van mishandeling 8.5 Omgaan met kindermishandeling in het kindercentrum 8.6 De hulpverlenende instanties en het hulpverleningstraject 8.7 De RAAK-methode 8-1

45 Vormen van mishandeling:
• lichamelijke mishandeling • lichamelijke verwaarlozing • fysieke verwaarlozing/onvoldoende fysiek toezicht • emotionele mishandeling • normatieve en educatieve mishandeling • seksueel misbruik 8-2

46 Omgaan met kindermishandeling in het kindercentrum:
• verantwoordelijkheden en bevoegdheden • het stappenplan • aandachtspunten bij het gesprek met de opvoeders • aandachtspunten bij het gesprek met het kind • omgaan met privacy 8-3

47 De hulpverlenende instanties en het hulpverleningstraject:
• Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling • Bureau Jeugdzorg • Raad voor de Kinderbescherming • Het hulpverleningstraject 8-4

48 De inhoud van dit thema:
9.2 Een stimulerende omgeving 9.3 Stamgroepen en ‘open deuren’ 9.4 Sporen van Reggio Emilia 9.5 Programma’s ontwikkelingsstimulering 9-1

49 Twee methoden om met kinderen te werken:
• stamgroepen en ‘open deuren’ • Sporen van Reggio Emilia 9-2

50 Sporen van Reggio Emilia:
• de centrale gedachten • werken met Sporen 9-3

51 De centrale gedachten van Sporen:
• het krachtige kind • de co-constructie van de identiteit • drie pedagogen • honderd talen • de drie participanten 9-4

52 Werken met Sporen: • werken in kleine groepjes • kijken en luisteren
• onderzoeken en documenteren • reflecteren en plannen maken 9-5

53 Programma’s ontwikkelingsstimulering:
• Piramide • Kaleidoscoop • Startblokken • Puk&Ko • Taallijn VVE 9-6

54 Kaleidoscoop: • achterliggende gedachten • sleutelervaringen
• leeromgeving • werkwijze • taal • observeren • betrokkenheid ouders 9-7

55 Startblokken: • werkwijze • observatiesysteem 9-8

56 Puk & Ko: • Puk • 10 betekenisvolle thema’s • soorten activiteiten
• grote groep en kleine groep • taal 9-9

57 De inhoud van dit thema:
10.2 Wat is kwaliteitszorg? 10.3 Toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang 10.4 Inspectienormen en brancheafspraken 10.5 Certificering en HKZ 10.5 Taken van de assistent-leidinggevende 10.6 Klachtenregeling 10-1

58 Certificering en HKZ: • HKZ Keurmerk • het certificatieschema
• de werkwijze 10-2

59 Taken assistent-leidinggevende met betrekking tot de kwaliteitszorg:
• uitvoeren van het kwaliteitsbeleid • toezien op de uitvoering van het kwaliteitsbeleid • training en deskundigheidsbevordering in het kader van het kwaliteitsbeleid • registratie in het kader van het kwaliteitszorgsysteem • communicatie met auditor en/of inspecteur • aanbrengen van verbeteringen naar aanleiding van de rapporten • taken naar aanleiding van ingrijpen door de gemeente • algemene taken om de kwaliteit te bevorderen 10-3

60 De inhoud van dit thema:
11.2 Administreren 11.3 Doel van registreren en administreren 11.4 Verantwoordelijkheden op verschillende niveaus 11.5 De registratie en administratie van gegevens 11.6 Archiveren 11.7 Het bewaarprotocol 11.8 Wet bescherming persoonsgegevens 11-1

61 Redenen voor het bewaren en registreren van gegevens:
• vastleggen van persoonsgegevens medewerkers en ouders • voldoen aan wettelijke vereisten • vastleggen van beleid, afspraken en werkwijzen • ontwikkelingen van kinderen kunnen volgen • verantwoording afleggen en controle mogelijk maken • bewijzen vastleggen • historie vastleggen 11-2

62 Documenten kunnen op drie niveaus geregistreerd en geadministreerd worden:
1 strategisch niveau: regiomanagers en directie 2 tactisch niveau: locatiemanagers operationeel niveau: assistent-leidinggevenden, pedagogisch werkers en huishoudelijk medewerkers 11-3

63 Registratie en administratie van:
• financiële gegevens • personeelsgegevens • kind- en oudergegevens • interne gegevens 11-4

64 Financiële gegevens: • inkomsten en uitgaven • de jaarrekening
• de verantwoordelijkheden van de assistent-leidinggevende 11-5

65 Personeelsgegevens: • aanstelling en ontslag • persoonsgegevens
• functionerings- en beoordelingsgesprekken • vrije dagen en verzuim • verantwoordelijkheden van de assistent-leidinggevende 11-6

66 Kindgegevens: • persoonsgegevens en bijzonderheden over de kinderen
• overdrachtsgegevens • gegevens over de ontwikkeling • verantwoordelijkheden van de assistent-leidinggevende 11-7 66

67 Persoonsgegevens en bijzonderheden:
• inschrijfformulier • plaatsingsformulier • intakeformulier • kennismakingsformulier 11-8 67

68 Interne gegevens: • beleidsplannen en uitvoeringsplannen
• inhoudelijke verslagen, registraties en rapporten • overige administratie en beheer • pr-materiaal • verantwoordelijkheden van de assistent-leidinggevende 11-9 68

69 Overige administratie en beheer:
• inkomende en uitgaande post, , fax en telefoon • voorraadlijsten • vakliteratuur • werkroosters • presentielijsten van kinderen • verzekeringen en garantiebewijzen • pr-materiaal 11-10 69

70 Inhoud bewaarprotocol:
• welke gegevens blijven bewaard? • de bewaarperiode per soort gegevens. • hoe worden ze bewaard? • waar worden ze bewaard? • door wie worden ze beheerd? 11-11 70

71 De inhoud van dit thema:
12.2 Beheerstaken algemeen 12.3 Inventaris- en voorraadlijsten 12.4 Onderhoud 12.5 Milieuzorg 12.6 Veiligheid 12.7 Arboregels 12-1

72 Beheerstaken: • het belang van procedures en afstemming
• procedures en regels • verzekeringen • taakverdeling 12-2

73 Werkprocedures zorgen voor:
• duidelijkheid • constante kwaliteit • coördinatie en afstemming • veiligheid 12-3

74 Procedures en regels: • openstelling en sleutelbeheer • veiligheid
• openbare en gesloten ruimten • afstemmen van werk op elkaar • taakverdeling 12-4

75 Verzekeringen: • opstalverzekering • inboedelverzekering
• glasverzekering • bedrijfsschadeverzekering • aansprakelijkheidsverzekering • geldverzekering • autoverzekering • rechtsbijstandsverzekering 12-5

76 Milieuzorg: • wetten • energie- en waterbesparing • afvalverwerking
• het invoeren van milieumaatregelen 12-6

77 Veiligheid: • risico-inventarisatie (RI&E) • voedselveiligheid
• veiligheidsmanagement • gezondheidsmanagement • Arboregels • algemene aandachtspunten • vergiftiging 12-7

78 De inhoud van dit thema:
13.2 De begrippen 13.3 Nut en doel van public relations 13.4 Soorten pr-activiteiten 13.5 Externe pr 13.6 Interne pr 13.7 Pr-plan en protocol 13-1

79 Pr-activiteiten: • onderzoek van het imago
• onderzoek van de trends en ontwikkelingen • beïnvloeden van de doelgroep 13-2

80 Externe pr-activiteiten:
• website • brochures, folders en posters • advertenties • inhoudelijke jaarverslagen • publieke acties, krantenartikelen, radio en TV • huisstijl • omgaan met stagiaires en sollicitanten 13-3

81 Interne pr-activiteiten:
• de dagelijkse omgang met ouders en met elkaar • bijzondere activiteiten op het kindercentrum • acties naar aanleiding van incidenten, klachten of kritiek 13-4

82 De inhoud van dit thema:
14.2 Financiering peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 14.3 Inkomsten en uitgaven 14.4 Begroten 14.5 Budgetteren 14.6 Boekhouden 14.7 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 14-1

83 Inkomsten peuterspeelzalen:
• ouderbijdragen • subsidies van gemeenten • eventuele giften en sponsorgelden • subsidies van fondsen 14-2

84 Inkomsten kinderopvangorganisaties:
• ouderbijdragen • inkomsten uit ander aanbod aan de ouders • subsidies van gemeenten voor projecten of programma’s 14-3

85 Begroten: • functies van begroten • externe begroting
• interne begroting • begroting van een activiteit 14-4

86 Functies van een begroting:
• het toekennen van budgetten aan verschillende activiteiten, werkeenheden en kostenposten (bijvoorbeeld personeel) • inzage geven in de financiering • vergelijkingen mogelijk maken tussen verschillende activiteiten, werkeenheden en over verschillende jaren • keuzes kunnen maken voor het beleid op basis van de inkomsten en uitgaven; prioriteiten stellen bijvoorbeeld • het bewaken van de inkomsten en uitgaven 14-5 86

87 Boekhouden: • boekhoudkundige begrippen • een kasboek bijhouden 14-6

88 De inhoud van dit thema:
15.2 Samenstelling van teams 15.3 Werving en selectie 15.4 Introductie van nieuwe medewerkers 15.5 Loopbaanbegeleiding 15.6 Begeleiding van zieke medewerkers 15-1

89 Teamsamenstelling: • teamrollen en vaardigheden
• niveauverschillen en karaktereigenschappen 15-2

90 Werving en selectie: • werving • selectie • sollicitatiegesprekken
15-3

91 Sollicitatiegesprekken:
• voorbereiding • het sollicitatiegesprek • afronding van de sollicitatieprocedure 15-4

92 Introductie: • afspraken over de introductie • de mentor
• het informatiepakket • de inwerkperiode • de evaluatie 15-5

93 De inhoud van dit thema:
16.2 Van missie en visie naar uitvoering 16.3 Bespreken van pedagogische onderwerpen in het team 16-1

94 Van missie naar uitvoering:
• visie • beleid 16-2

95 Bespreken van pedagogische onderwerpen in het team:
• planning en voorbereiding • een onderwerp inleiden • voorwaarden voor een goed resultaat • didactische werkvormen 16-3

96 De inhoud van dit thema:
17.2 Wat is begeleiden? 17.3 De begeleidingstaken van de assistent-leidinggevende 17.4 Begeleidingsstijlen 17.5 Algemene begeleidingsmethoden 17.6 Begeleiden van medewerkers in opleiding 17.7 Begeleiden van vrijwilligers 17.8 Werkoverleg en kindbespreking 17-1

97 Begeleiden is: het geheel van activiteiten en handelingen dat je
beroepsmatig, bedoeld en bewust uitvoert om een medewerker te helpen zijn functie goed uit te oefenen op operationeel, tactisch en strategisch niveau 17-2

98 Begeleidingsstijlen:
• sturend • ondersteunend • laissez-faire 17-3

99 Begeleidingsmethoden:
• individuele begeleiding versus groepsbegeleiding • supervisie • intervisie • intercollegiale consultatie en toetsing • coachen • kernkwadrant • video-interactie begeleiding • trainingen, opleidingen, cursussen en themabijeenkomsten • competentiegericht begeleiden 17-4

100 Coachingtechnieken: • luisteren, doorvragen, invoelen en reflecteren
• instrueren • mentoring • confronteren/spiegelen • kernkwadranten • video-interactie begeleiding 17-5

101 De inhoud van dit thema:
18.2 Het proces van het omgaan met verschillen 18.3 Verantwoordelijkheden op verschillende niveaus 18.4 Bespreking van de zes fasen van probleemoplossing 18.5 Technieken en methoden voor het omgaan met verschillen 18-1

102 De zes fasen van probleemoplossing:
1 probleemdefinitie, doel en plan van aanpak vaststellen 2 systematisch verzamelen van informatie 3 het trekken van voorlopige conclusies 4 voorbereiden van het gesprek 5 bespreking van de signalen en problemen 6 evalueren van de aanpak 18-2

103 Probleemdefinitie, doel en plan van aanpak:
• de aanpak van problemen 18-3 103

104 Bespreking van de signalen en problemen:
• opening van het gesprek • bespreking • afronding met afspraken • aandachtspunten 18-4

105 Evalueren van de aanpak:
• vaststellen van de evaluatiecriteria • vaststellen van de evaluatiemomenten • evalueren van het proces van probleemoplossing 18-5

106 Technieken en methoden voor het oplossen van problemen:
• brainstormen • mindmapping • onderhandelen 18-6

107 De inhoud van dit thema:
19.2 Leidinggeven 19.3 Managementconcepten 19.4 Leiderschapsstijlen 19.5 Vaardigheden en taken van leidinggevenden 19-1

108 Managementconcepten:
• Human Resource Management • zelfsturende teams • projectmanagement • de lerende organisatie 19-2

109 Leiderschapsstijlen:
• verschillende leiderschapsstijlen • resultaatgericht leidinggeven • situationeel leidinggeven 19-3

110 Vaardigheden en taken van leidinggevenden:
• motiveren en stimuleren • samenwerken en afstemmen • omgaan met verandering • besluitvorming • teambuilding • delegeren • crisismanagement 19-4

111 Samenwerken en afstemmen:
• sociale kaart • samenwerking en afstemming met de oudercommissie 19-5

112 Omgaan met veranderingen:
• belangrijke factoren in het veranderingsproces • zes fasen van het veranderingsproces • de taken van de assistent-leidinggevende 19-6

113 Zes fasen van het veranderingsproces:
• fase 1: overtuigen van de noodzaak van verandering • fase 2: betekenis van de veranderingen in kaart brengen • fase 3: randvoorwaarden in kaart brengen • fase 4: verandertraject theoretisch uitwerken • fase 5: veranderingen doorvoeren • fase 6: veranderingen bestendigen 19-7

114 Besluitvorming: • besluitvormingsproces
• aandachtspunten bij de besluitvorming • besluitvormingsmethoden 19-8

115 Delegeren: • delegeren van taken • delegeren van verantwoordelijkheden
19-9

116 Crisismanagement: • verliesverwerking • omgaan met agressie 19-10

117 Soorten agressie: • emotionele chantage • frustatieagressie
• doelgerichte of instrumentele agressie • fysieke agressie 19-11

118


Download ppt "De inhoud van dit thema:"

Verwante presentaties


Ads door Google