De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventie Achtergronden en mogelijkheden voor preventie activiteiten binnen het zorgprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventie Achtergronden en mogelijkheden voor preventie activiteiten binnen het zorgprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische."— Transcript van de presentatie:

1 preventie Achtergronden en mogelijkheden voor preventie activiteiten binnen het zorgprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen MHID Antwerpen 2007 Petri Embregts, Nathalie Graef, Marleen Grimbel du Bois Radboud Universiteit & GGZ Eindhoven en de Kempen

2 Inhoud workshop •Geestelijke gezondheidszorg voor VB; ontwikkeling van een zorgprogramma •Vormen van preventie en het integratieve stresstheoretisch model van Hossman •Determinanten- analyse, interventie-analyse en doelbepaling •Lopend onderzoek •Discussie en relevantie eigen praktijk

3 Omschrijving doelgroep •altijd sprake van ernstige, meervoudige ofwel complexe problematiek. •handelingsverlegenheid van de omgeving is groot: bij het zoeken naar perspectief voor cliënt zowel als omgeving is specialistische deskundigheid nodig. •complexe problemen zijn zichtbaar op diverse (levens)gebieden: problematische psychosociale situatie, gedrag, identiteit, persoonlijkheid, psychopathologie, gezondheid, verslaving (en delictgedrag). •Psychosociale problematiek m.b.t. wonen, werken, sociale inbedding, intimiteit/relatievorming, financiën, toekomstperspectief. Problematiek multicausaal en cliënt zowel als omgeving heeft er last van. Vaak achterstand in sociaal-emotionele ontwikkeling.

4 Zorgprogramma en modules •Een zorgprogramma bestaat uit behandelmodules die in samenhang de behandeling voor de individuele cliënt mogelijk maken. •Behandelactiviteiten worden gestandaardiseerd per module beschreven waardoor de behandeling meer transparant wordt, individuele accenten bewust gelegd kunnen worden, gekozen kan worden voor gerichte kwaliteitsontwikkeling en eventuele hiaten in de hulpverlening zichtbaar worden

5 Regionaal Netwerk GGZ ZO -Brabant Zorgprogrammering VB/GGZ LKNG MFC platform kenniscentrumLVG CCE EMHMR Initiatieven /praktijk elders ZVG en GGZ

6 Eerste wapenfeit: polikliniek GGZ

7 Vindplaats client

8 Diagnose bij N=55 (16-55 jr.)

9 GAF

10 Vragen aan OPSY •Vragen om beeldvorming, diagnostiek, advies •Vragen om individuele en systeembehandeling •Vragen om uitzetten hulpverlening/ begeleidingstraject •Mede-behandeling in geval 24-uurs plaats GGzE of ZVB (33%) •Mede-behandeling in geval reclassering/justitie (2%) •Hoofdbehandeling in overige alle ambulante cases (65%) •Zorgorganisatie, (tijdelijk) casemanagement •(Niet-cliëntgebonden) informatie en advies (sociale kaart, kennis ZVB of GGZ) •Consultatie en dienstverlening 1e en 2e lijn

11 Nogmaals: een programma voor wie ? •Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en psychische en/of gedragsproblemen •Complexe problemen zijn zichtbaar op diverse gebieden: problematische psychosociale situatie, gedrag, identiteit, persoonlijkheid, psychopathologie, gezondheid, verslaving en delictgedrag

12 PREVENTIE 1.GGZ-preventie in Nederland 2.Professionele preventie 3.Mogelijkheden preventie binnen zorgprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen

13 1. GGZ-Preventie in Nederland •Sterk ontwikkelde nationale infrastructuur •Sector vanaf 1970 voortdurend in ontwikkeling •Preventieprogramma’s gericht op thema’s, problemen en doelgroepen •Gebaseerd op wetenschappelijke theorieen

14 2. Professionele preventie Typologie van preventie indeling naar hoogte risico en omvang populatie Universele preventie Gericht op totale populatie Selectieve preventie Gericht op risicogroep Geïndiceerde preventie Gericht op individu met symptomen Kinderen met beginnende gedragsproblemen Kinderen met weinig sociale vaardigheden Alle kinderen op school

15 2. Professionele preventie •Risicofactoren verminderen in: Persoon, gezin, buurt en school, werksituatie, samenleving  minder kwetsbaarheid •Aantal protectieve factoren versterken in: Persoon, gezin, buurt en school, werksituatie, samenleving  meer weerbaarheid •Op basis van theoriën, gefaseerd en gepland

16 Doe-praat groepen Informatie Gespreksgroepen Weerbaarheids- trainingen Brochures en video’s Buddy’s Pleeggezin Belangrijke andere steunfiguren Familieorganisaties Schooleducatie Massa media campagne Vroegtijdige behandeling Moeder-kind begeleiding Oudertraining Gezinsinterventie Gespreksgroepen Brochures en video’s Bijscholing Educatie Screeningsinstrument Protocol en training Samenwerking Case-management Consultatie Conferenties KindOuders Netwerk Hulpver -leners Maatschappij Multi-componenten benadering: interventies ten behoeve van kinderen van ouders met psychiatrische problemen © Hosman & van Doesem, Prevention Research Centre, Nijmegen University,1999 KOPP-Preventie programma

17 3. Preventie in zorgprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen A.Probleemanalyse B.Interventieanalyse C.Determinantenanalyse

18 A. Probleemanalyse •Mensen met VB drie tot vijf maal vaker psychische en gedragsproblemen •Gedragsproblematiek aparte aandoening naast VB  Psychische gezondheid bij mensen met VB is te verbeteren •Gevolgen gedragsproblematiek ingrijpend  Preventie is zinvol

19 B. Interventie analyse acht strategie-dimensies in preventieprogramma’s Ontwikkelen preventiestrategie is maken van keuzes Doelgroepen en netwerk Systeem niveau Timing Determinanten AanbiederDoelen Settings Methoden en mechanismen © Nijmegen Prevention Research Centre 2000

20 B. Interventie analyse acht strategie-dimensies in preventieprogramma’s Ontwikkelen preventiestrategie is maken van keuzes Doelgroepen en netwerk Determinanten Doelen © Nijmegen Prevention Research Centre 2000 Doelgroepen en netwerk Preventieve doelgroep : LVB, regio Eindhoven en de Kempen, 4-21 jaar verhoogde risico/eerste signalen, bekend bij instellingen speciaal onderwijs in regio Intermediaire doelgroep: •Ouders •Leerkrachten •Behandelaren

21 B. Interventie analyse acht strategie-dimensies in preventieprogramma’s Ontwikkelen preventiestrategie is maken van keuzes Doelgroepen en netwerk Determinanten Doelen © Nijmegen Prevention Research Centre 2000 Doelen Preventief einddoel : voorkomen/verminderen van psychische en gedragsproblematiek bij jongeren met LVB Meerdere tussendoelen

22 C. Determinantenanalyse Integratief stresstheoretisch verklaringsmodel, Hosman

23 Verminderen stressoren Verbeteren en stimuleren van positieve ervaringen Aanpassen van doelen en behoeften Versterken competentie Verbeteren sociale steun

24 Determinanten scoren

25 Het onderzoeksproject •Bijdrage van wetenschappelijk onderzoek •Doelstelling en vraagstelling •Opzet onderzoeksproject •Actuele stand van zaken

26 Ontwikkeling en onderzoek Voorbereidend jaar Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4 Module ontwikkeling Ontwikkeling module 1 Ontwikkeling module 2 Ontwikkeling module 3 Ontwikkeling module 4 Effect onderzoek Onderzoek (scriptie) Ordening determinanten Effectstudie module 1 Effectstudie module 2 Effectstudie module 3 Effectstudie module 4

27 Ontwikkeling en onderzoek Preventie Programma VB/GGZ Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Fase A. Explorerend Resulterend in module beschrijvingen “preventie” Fase B. Toetsend Resulterend in werkzame (effectieve) preventie modules

28 Ontwikkeling en onderzoek Doel: Het bepalen van de determinanten die van belang zijn bij de ontwikkeling van een preventieprogramma voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen. Hoe: 1. Match determinanten met instrumenten 2. SDQ als criterium voor groep A (kinderen met problemen) en groep B (kinderen zonder problemen) 3. Vraagstelling: Verschillen de groepen A en B op determinanten gemeten met de instrumenten die uit 1. naar voren komen

29 Ontwikkeling en onderzoek Match determinanten met instrumenten: 1. Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI), 2. Nijmeegse vragenlijst voor de opvoedingssituatie (NVOS, hulpverwachting) 3. Sterke Kanten en Moeilijkheden: Vragenlijst voor ouders (SDQ-Dut)

30 Ontwikkeling en onderzoek •NOSI: Kinddomein: aanpassing, stemming, afleidbaarheid, veeleisendheid, positieve bekrachtiging, acceptatie Ouderdomein: competentie, rolrestrictie, hechting, depressie, gezondheid, sociale isolatie, huwelijksrelatie •NVOS-schaal D hulpverwachting: hulpverwachting extern, hulpverwachting intern, wilt tot hulp, wil tot verandering, tevredenheid. •SDQ: subschalen hyperactiviteit, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen, pro- sociaal gedrag

31 Ontwikkeling en onderzoek •Deelnemers: - 4 REC-3 scholen Zuidoost Brabant - selectie leerlingen ( IQ tussen 55 en 70, leeftijdscategorie tussen 12 en 16 jaar) - ouders: NOSI, NVOS deel D en SDQ (50 min.) leerkrachten: SDQ (10 min.) leerlingen: SDQ (samen met onderzoeker, 15 min.) •Respons: 99 aangeschreven ouders; tot nu toe 45 deelnemers

32 Ontwikkeling en onderzoek Voorlopige resultaten (N=31): - Betrouwbaarheidsanalyses - T-toets groep SDQ 14

33 Ontwikkeling en onderzoek

34 Ouderfactoren Significant hoger: •Acceptatie problematiek (p=.007). •De mate van stress ervaren bij opvoedingscompetentie (p=.0345) •De mate van depressie ervaren door ouder (p =.0475) •De mate van stress ervaren in huwelijk (p =.019) •De mate van stress ervaren door ouders op gebied van socialisatie (p =.0125) •De mate van stress ervaren in opvoedingssituatie door ouders (p=.005) Significant lager: •Tevredenheid over de informatie over hulpaanbod (p =.0245) Niet significant hoger: •De mate van rolrestrictie ervaren door ouders (p =.1355) •De gezondheid van ouders (p=.1665) •Problemen rondom hechting (p =.686) Niet significant lager: •Deskundigheid van hulpverlening (p=.290)

35 Kindfactoren Significant hoger: •De mate van afleidbaarheid van kind (p=.004) •De mate van stress ervaren omtrent aanpasbaarheid van kind (p =.000) •De mate van stress ervaren door ouders over stemming van kind (p =.001) •De mate van stress ervaren door ouders rondom positieve bekrachtiging (p =.001) •De mate van stress ervaren door ouders rondom veeleisendheid van kind (p =.0255)

36 Workshop Preventie, MHID, 2007 Ontwikkelen preventiestrategie is maken van keuzes Doelgroepen en netwerk Systeem niveau Timing Determinanten AanbiederDoelen Settings Methoden en mechanismen © Nijmegen Prevention Research Centre 2000 Neem Zeer Belangrijke determinant als uitgangspunt Hoe kun je deze determinant beinvloeden? •Bepaal meerdere doelgroepen •Bepaal doelen behorende bij de doelgroepen •Bedenk een interventie per doel/doelgroep combinatie


Download ppt "Preventie Achtergronden en mogelijkheden voor preventie activiteiten binnen het zorgprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische."

Verwante presentaties


Ads door Google