De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 “De Penningmeester” Werkgroep: K & E Workshop. 2 Workshop: “de penningmeester” Doel : (Beginnend) Penningmeester wegwijs maken. Voor Na.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 “De Penningmeester” Werkgroep: K & E Workshop. 2 Workshop: “de penningmeester” Doel : (Beginnend) Penningmeester wegwijs maken. Voor Na."— Transcript van de presentatie:

1 1 “De Penningmeester” Werkgroep: K & E Workshop

2 2 Workshop: “de penningmeester” Doel : (Beginnend) Penningmeester wegwijs maken. Voor Na

3 3 Workshop: “de penningmeester” Deze workshop bestaat uit 2 delen: - Algemeen (Plaats – functie - taak) - Boekhouding

4 4 Workshop: “de penningmeester” Het algemeen gedeelte: (1) - Algemene opmerking - Organisatie afdeling - Bestuurssamenstelling - Taken van het bestuur - Taken van de penningmeester

5 5 Workshop: “de penningmeester” Deel 1 algemeen Algemene opmerking Afdeling is zelfstandige vereniging - aansprakelijkheid - verenigingsregister KvK Niet ingeschreven == ieder lid hoofdelijk aansprakelijk Wel ingeschreven == aanspr.k.heid ligt bij bestuursleden (Voorbeeld)Voorbeeld

6 6 Workshop: “de penningmeester” Deel 1 algemeen Het algemeen gedeelte: (1) - Algemene opmerking - Organisatie afdeling - Bestuurssamenstelling - Taken van het bestuur - Taken van de penningmeester

7 7 Workshop: “de penningmeester” Organisatie afdeling KBO-Brabant - 4 Regios (overleg orgaan) - 27 kringen - 320 zelfstandige afdelingen Statuten O.a vastgelegd: - Doel - Structuur - Handelwijze (definitie)definitie Deel 1 algemeen

8 8 Workshop: “de penningmeester” Het algemeen gedeelte: (1) - Algemene opmerking - Organisatie afdeling - Bestuurssamenstelling - Taken van het bestuur - Taken van de penningmeester

9 9 Workshop: “de penningmeester” Bestuurssamenstelling - in statuten geregeld - algemeen bestuur - dagelijks bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid 1 Lid 2 Enz. Dagelijks bestuur Deel 1 algemeen

10 10 Workshop: “de penningmeester” Het algemeen gedeelte: (1) - Algemene opmerking - Organisatie afdeling - Bestuurssamenstelling - Taken van het bestuur - Taken van de penningmeester

11 11 Workshop: “de penningmeester” Taken van het bestuur V astgelegd in de statuten - belast met algemene leiding (DB dagelijkse) - verantwoording schuldig aan algemene vergadering - vertegenwoordigt naar buiten - sluit overeenkomsten - stelt werkplan (beleidsplan) op Beleidsplan Bestuur (activiteiten – begroting) Deel 1 algemeen

12 12 Workshop: “de penningmeester” - Algemene opmerking - Organisatie afdeling - Bestuurssamenstelling - Taken van het bestuur - Taken van de penningmeester Het algemeen gedeelte: (1)

13 13 Workshop: “de penningmeester” Taken van de penningmeester - 1 Krachtens statuten vastgelegd in het reglement - beheert de geldmiddelen - voert een overzichtelijke boekhouding - brengt financieel verslag uit op de jaarvergadering (met rapport van de kascommissie) - informeert tussentijds het bestuur - regelt inning contributie en subsidieaanvragen - draagt zorg voor de afdracht aan KBO-Brabant Deel 1 algemeen

14 14 Workshop: “de penningmeester” Taken van de penningmeester - 2 Niet expliciet in reglement genoemd: - is verantwoordelijk voor de financieën van activiteiten - beoordeelt of activiteiten binnen het budget vallen - stelt een begroting op Deel 1 algemeen

15 15 Workshop: “de penningmeester” Deel 1 algemeen Contacten penningmeester - Intern (binnen afdeling) * bestuursleden * kascommissie * leden (contributie / vergaderingen) * commissieleden / werkgroepen - Extern (buiten afdeling) * KBO-Brabant * gemeente / subsidieverleners * bank * sponsoren * leveranciers / zaal eigenaren

16 16 Workshop: “de penningmeester” Het algemeen gedeelte: (1) - Algemene opmerking - Organisatie afdeling - Bestuurssamenstelling - Taken van het bestuur - Taken van de penningmeester

17 17 Workshop: “de penningmeester” Effe pauze !! Vragen / opmerkingen ? Deel 1 algemeen Anders

18 18 Workshop: “de penningmeester” Deze workshop bestaat uit 2 delen: - Algemeen (Plaats – functie - taak) - Boekhouding

19 19 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 1 - Algemeen 2 - Middelen (bij dubbele boekhouding) 3 - Begrippen 4 - Boekhouding Vier hoofdstukken:

20 20 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 1 - Algemeen 1.1 Inleiding - Art.6 van Wetboek KvK en Fabr. verplicht tot boekhouding * Zodanig dat ten alle tijden rechten en plichten blijken * Bewaarplicht 10 jaar (fiscaal 7 jaar) - Administratie bevat alle schriftelijk vastgelegde gegevens (van belang voor bedrijfsvoering en afl. verantwoording) - Boekhouding = het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van financiële feiten * Geldontvangsten - betalingen * Vorderingen - schulden * Kosten - opbrengsten

21 21 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 1 - Algemeen Vervolg 1.1 Inleiding - ontvangsten en uitgaven overzichtelijk registreren * Enkelboekhouden (alleen dagboeken) * Dubbelboekhouden (dagboeken – grootboek) - verschillende mogelijkheden

22 22 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 1.2 Enkel Boekhouden 1 - Algemeen - gebruikt bij (zeer) kleine verenigingen - gebruik dagboeken (kas-, bank-, giroboek) - t.b.v. overzichten soms tabelarisch - meestal alleen overzicht ontvangsten / uitgaven - soms vermogensvergelijking (beginvermogen + ontvangsten – uitgaven = eindvermogen) - meestal geen balans en/of exploitatieoverzicht (Voorbeeld)Voorbeeld

23 23 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 1 - Algemeen 1.3.1 Doel- bepalen van het vermogen - samenstelling van het vermogen bepalen - vaststellen van beleid - doelmatigheid van het beleid bepalen - betrouwbaar middel om beslissingen te nemen 1.3.2 Middelen - dagboeken - grootboek - documenten (facturen – onkostennota’s – kwitanties) 1.3 Dubbelboekhouden ( ± 1450 monnik Luca Pacioli)

24 24 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 2 - Middelen 2.1 Dagboeken Hierin worden financiële gebeurtenissen middels genummerde (datum-kasstuknr.-omschrijving-ontv.-uitg.) documenten in tijdsvolgorde ingeschreven - Kasboek * Registreren (boeken) alle contante ontvangsten / betalingen * Periodiek (maand/week) afsluiten en saldo controleren) (Voorbeeld) - Bankboek - gevormd door gezamenlijk bankafschriften - Giroboek - gevormd door gezamenlijk giroafschriften (Voorbeeld) (Afschriften gezien vanuit de bank debet-credit ) (Afschriften gezien vanuit de Giro Bij-af )

25 25 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 2 - Middelen 2.1 Dagboeken (vervolg) - Inkoopboek (registratie inkopen aan de hand van ink.facturen) Later verwerking in de boekhouding bij Voorraden en nog te betalen bedragen (crediteuren) - Verkoopboek (registratie verkopen aan de hand van verk.facturen) Later verwerking in de boekhouding bij Voorraden en nog te ontvangen bedragen (debiteuren) - Memoriaalboek (wat we in de andere niet “kwijtkunnen”) (voorbeeld)

26 26 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 2 - Middelen 2.2 Grootboek ( Rekeningschema ) - bestaat uit een aantal grootboekrekeningen - ingedeeld in rubrieken - rubrieken vormen tesamen het rekeningschema Rubriek: 0 - balansposten 1 - liquide middelen 2 - tussenrekeningen / overlopende posten 3 - voorraden 4 - kosten groepsgewijs 5 - kosten naar kostenplaats 6 - kosten per product 7 - inkopen registratie 8 - opbrengsten 9 - verlies en winst Rekeningnummer (3,4 of meer cijfers) begint met …. (voorbeeld)voorbeeld

27 27 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 2 - Middelen 2.2 Grootboek ( Rekeningschema ) Vervolg Aan de hand van deze rubrieken financieel verslag I - Balans II - Verlies en winstrekening * gecomprimeerd * uitgebreid Bestaande uit: III - Toelichting(en)

28 28 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 3 - Begrippen 3.1 Vermogen (vroeger kapitaal genoemd) - weergegeven in Balans - momentopname - bestaat uit eigen- en vreemd vermogen - bestaat uit bezittingen en schulden - schulden vormen het vreemd vermogen (langlopende en kortlopende schulden) - eigen vermogen bestaat uit bezittingen - schulden (gebouwen, grond, machines, voorraden, auto, geld, vorderingen, enz.) Vermogen = eigen vermogen + vreemd vermogen

29 29 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 3 - Begrippen 3.2 Balans - overzicht van het vermogen - begin en eind van een periode (meestal een jaar) - geeft aan hoe het vermogen is aangewend - Debetzijde (= linkerzijde) bezittingen * Vaste activa (gebouwen, grond, enz.) * Vlottende activa (kas- bankgeld, debiteuren) - Creditzijde (= rechterzijde) vermogen * Eigen vermogen * Vreemd vermogen Debet Wat heb ik? Credit Hoe heb ik het betaald? (voorbeeld)

30 30 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 3 - Begrippen 3.3 Proefbalans Overzicht van alle grootboekrekeningen, ingedeeld naar rubrieken, met de totaalbedragen van de debet- en de creditzijde 3.4 Saldibalans Overzicht van alle grootboekrekeningen, ingedeeld naar rubrieken, met uitsluitend de saldobedragen (voorbeeld)

31 31 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 3 - Begrippen 3.5 Verlies- en Winstrekening - Kosten en baten tot uitdrukking gebracht - Samengesteld met behulp van de saldi van de grootboekrekeningen - Gecomprimeerd  Saldi van rubrieken - Uitgebreid  Saldi van alle rekeningen (voorbeeld) - Geeft periode resultaat 3.6 Vermogensvergelijking (Kapitaalsvergelijking) - Hiermede eindvermogen bepalen - Beginverm. + opbrengsten – uitgaven = eindvermogen - Afschrijvingen en reserveringen bij uitgaven

32 32 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen Boeken = documenten verwerken in de boekhouding * document voorzien van: - documentnummer - gr.boekrekeningnummer * Via journaalposten op betreffende gr.b.rek. gerigistreerd (aan de hand van de dagboeken) (bij boekhoudprogramma automatisch)

33 33 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen (vervolg) Boekingsregels * Regel voor bezit:- meer bezit  debet - minder bezit  credit * Regel voor schuld:- meer schuld  credit - minder schuld  debet * Kostenregel:- kosten  debet (vermogen neemt af) * Opbrengstregel:- opbrengsten  credit (vermogen neemt toe)

34 34 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Kasboek - grootboek. Kas rek.nr. 1000 Autokosten rek.nr. 4000 - elke boeking op rek.nr. 1000 ook op tegenrekening Voorbeeld: 22 oktober. Contant benzine van tankstation “Pietersen” - Journaalpost: - In kasboek. Kasbon krijgt documentnummer K 1 grootboek

35 35 Workshop: “de penningmeester” 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Bank/Giroboek - Bankafschrift 1 d.d. 22-01-2008 Gemeente Subsidie 2008 Credit § 2.000,00 - In Gr.boek. Bank reknr. 1100 Subsidie reknr. 8000 - Journaalpost: Voorbeeld: grootboek Deel 2 Boekhouden

36 36 Workshop: “de penningmeester” 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Inkoopboek Voorbeeld: - Actie. Op 22 jan. Ingekocht bij Janssen voor § 300,00 - Ink.boek: 22/1 Fact. Janssen I25 § 300,00 - In Gr.boek. Inkopen reknr. 7000 Crediteuren reknr. 1600 - Journaalpost: grootboek Deel 2 Boekhouden

37 37 Workshop: “de penningmeester” 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Inkoopboek (vervolg) - Grootboek onder rek. Crediteuren subrek. Janssen nr 200 - Journaalpost: grootboek Deel 2 Boekhouden

38 38 Workshop: “de penningmeester” 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Inkoopboek (vervolg) - Factuur van Janssen wordt op 10-2-2008 per bank betaald - Journaalpost: grootboek Deel 2 Boekhouden

39 39 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Inkoopboek (vervolg) Kasstelsel Bij Kasstelsel wordt de factuur pas verwerkt op het moment van betaling - Journaalpost: grootboek

40 40 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Verkoopboek - Actie: 22/1 verkopen aan Nelissen voor § 300,00 - In Verk.boek: 22/1 Fact Nelissen V25 debet 300,00 - Gr.boek: Debiteuren nr. 1500 Verkopen nr. 8000 Nelissen in Debiteuren: subrek. 220 - Journaalpost: grootboek Voorbeeld:

41 41 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Verkoopboek (vervolg) - Verwerken in Subgrootboekrekening - Journaalpost: grootboek

42 42 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Verkoopboek (vervolg) - Nelissen betaalt op 9/2 per bank - Journaalpost: grootboek

43 43 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden * Verkoopboek (vervolg) Kasstelsel Bij Kasstelsel wordt de factuur pas verwerkt op het moment van betaling - Journaalpost: grootboek

44 44 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden Van Dagboek naar Dagboek Altijd via tussenrekening Voorbeeld: 8 jan. Geldopname van bankrekening § 250,00 Zonder tussenrekening: Kasboek:1000 Kas Overboeking 250,00 1200 Bank Overboeking 250,00 Bankboek: 1200 Bank Overboeking 250,00 1000 Kas Overboeking 250,00 Journaalposten vanuit: grootboek

45 45 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden 4 - Boekhouding 4.0 Boekingen - Voorbeelden Van Dagboek naar Dagboek Met tussenrekening: (Kruisposten Gr.b.reknr. 2500) Journaalposten vanuit: Kasboek:1000 Kas Overboeking 250,00 2500 Kruisp. van bank naar kas 250,00 Bankboek: 1200 Bank Overboeking 250,00 2500 Kruisp. van bank naar kas 250,00 grootboek

46 46 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden Samenvatting: Document Stap 1: Opnemen in dagboek Stap 3: Verwerken in grootboek Stap 2: journaalpost opstellen

47 47 Workshop: “de penningmeester” Deze workshop bestaat uit 2 delen: - Algemeen (Plaats – functie - taak) - Boekhouding

48 48 Workshop: “de penningmeester” Vragen / opmerkingen ? Anders Aan de slag !! en Succes als penningmeester !

49 49 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden

50 50 Workshop: “de penningmeester” Deel 2 Boekhouden

51 51 Workshop: “de penningmeester” (terug)terug

52 52 Workshop: “de penningmeester” Statuten Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging en stichting, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:66 en 2:177 Burgerlijk Wetboek). De statuten moeten met de akte van oprichting ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister, terwijl een authentiek afschrift van de akte van oprichting daar moet worden gedeponeerd. (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek). (terug)

53 53 Workshop: “de penningmeester” (Terug)Terug

54 54 Workshop: “de penningmeester” (Terug)

55 55 Workshop: “de penningmeester” (Terug)

56 56 Workshop: “de penningmeester” (Deze rekening is in 2004 opgeheven) (Terug)

57 57 Workshop: “de penningmeester” (terug)terug

58 58 Workshop: “de penningmeester” Grootboek na verwerking benzine aankoop: (terug)

59 59 Workshop: “de penningmeester” Grootboek na verwerking ontvangst subsidie: (terug)

60 60 Workshop: “de penningmeester” Grootboek na verwerking inkoop naar Crediteuren: (terug)

61 61 Workshop: “de penningmeester” Grootboek na verwerking inkoop naar subrekening: (terug)

62 62 Workshop: “de penningmeester” Grootboek na verwerking betaling: (terug)

63 63 Workshop: “de penningmeester” Grootboek na verwerking betaling: Bij Kasstelsel. (terug)

64 64 Workshop: “de penningmeester” Grootboek na verwerking verkoop naar Debiteuren: (terug)

65 65 Workshop: “de penningmeester” Grootboek na verwerking verkoop naar subrekening: (terug)

66 66 Workshop: “de penningmeester” Grootboek na verwerking betaling: (terug)

67 67 Workshop: “de penningmeester” Bij Kasstelsel. Grootboek na verwerking betaling: (terug)

68 68 Workshop: “de penningmeester” Grootboek zonder tussenrekening: Van dagboek naar dagboek: (terug)

69 69 Workshop: “de penningmeester” Van dagboek naar dagboek: Grootboek met tussenrekening: (terug)

70 70 Workshop: “de penningmeester” Voorbeeld inkoop- / verkoopboek (terug)

71 71 Workshop: “de penningmeester” (terug)

72 72 Workshop: “de penningmeester” (terug)

73 73 Workshop: “de penningmeester” (terug)

74 74 Workshop: “de penningmeester”

75 75 Workshop: “de penningmeester” Saldibalans Boekjaar 2007 Blad 2 (terug)

76 76 Workshop: “de penningmeester”


Download ppt "1 “De Penningmeester” Werkgroep: K & E Workshop. 2 Workshop: “de penningmeester” Doel : (Beginnend) Penningmeester wegwijs maken. Voor Na."

Verwante presentaties


Ads door Google