De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Energie Forum Pre-seminar: Actualiteiten energiemarkt in vogelvlucht 26 November 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Energie Forum Pre-seminar: Actualiteiten energiemarkt in vogelvlucht 26 November 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Energie Forum Pre-seminar: Actualiteiten energiemarkt in vogelvlucht 26 November 2008

2 1 Programma en vraag Euroforum  De verandering in de rollen en van diverse marktpartijen – Netbeheerder – Producenten – Leveranciers – Handelaren – Afnemers (zakelijk en particulier) – Toezichthouder Wat verandert in de rollen en verantwoordelijkheden van diverse marktpartijen? Waar gaat de Nederlandse energiemarkt naar toe? verantwoordelijkheden

3 2 Introductie  Ebel Kemeling, Spring Associates  Spring Associates belangrijkste aandachtsgebieden zijn: – Energie – Duurzaamheid – Innovatie en New Business Development – Markt en Overheid – Nieuwe media en ICT  Tot de klantenkring behoren zowel grote nutsbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, logistieke bedrijven, de grote detailhandel -en investeringsbanken, familiebedrijven, beleggingsfondsen en regeringen

4 3 De context Hoe gaat het tot nu toe? Verantwoordelijkheden Conclusies

5 4 Gas wordt schaarser in Europa Gasvraag en aanbod in de Europese Unie 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Bcm 2003 2005E 2007E 2009E 2011E 2013E 2015E Europese gasproductie Geplande LNG import 1.8% groei van de gasvraag Pijplijn import 2002 2004 2006E 2008E 201E0 2012E 2014E Vraag Aanbod Belangrijke internationale spelers

6 5 Gas en elektriciteit zijn in Nederland sterk verbonden  Other fuels – Coal – Nuclear – Renewable Transport Import Storage Export Wholesale & Trading Exploration and production 1 Supply Distribution networks Gas Wholesale Marketing & Sale Electricity High voltageSupply Distribution networks Production Import Exploration and production Supply Wholesale Marketing & Sales SupplyProduction Import

7 6 De elektriciteitsmarkt is minder internationaal dan de brandstoffen-markt Source: Cap Gemini Niveau van Interconnectie-capaciteit, knelpunten, en te verbeteren interconnecties (2006) ( cijfer geeft vermogen van verbinding aan, als % van binnenlandse productie)

8 7 De Nederlandse bedrijven kunnen niet de leiding nemen in de consolidatieslag Euro Bn (1) 2011 Revenues based on 8 % total growth in period 2007-2011 in total across all companies Source: Annual Reports 2000/2007, Spring Associates analysis Euro Bn 2011 scenario (1) 2000 Illustratief

9 8 De vereiste investeringen in duurzame energiezijn enorm Source: EC DG tren energy and transport trends 2030 Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking (EU-27) 4 12 4 1 16 5 200-2010 wind offshore biomass and waste wind onshore 2010-2020 geothermal hydro 19 7 solar 0 2020-2030 GW

10 9 Gegeven deze context zijn de publieke belangen duidelijk Marktstructuur  Oppassen voor binnenlandse marktmacht (met name in elektriciteit)  Aansluiting zoeken bij partijen met goede gasinkoopposities  Verdere koppeling van (gas en elektriciteits-) markten  Lange Termijn: Zorgdragen voor concurrentiekracht van het Nederlandse productiepark (ofwel door allianties ofwel door investeringen) Afhankelijkheid Gas  Onze afhankelijkheid van gas verminderen  Strategische toegang tot gas verbeteren Investeringen in Duurzaam  Zo snel mogelijk grootschalig investeren in duurzame energie

11 10 De context Hoe gaat het tot nu toe? Verantwoordelijkheden Conclusies

12 11 De besluiteloosheid van de Nederlandse overheid met betrekking tot de marktstructuur is stuitend  Other fuels – Coal – Nuclear – Renewable Transport Import NAM, BP, Total etc. (80 Bcm) Storage Export Wholesale & Trading Exploration and production 1 Supply Distribution networks Gas¹ Wholesale Marketing & Sale Electricity High voltageSupply Distribution networks Gesplitst in 2011 Production (1)2006 data, Gas is Low-cal (= Groningen gas) and Hi-cal Source: EnergieNed, Energie.nl, Gasterra Import ZEBRA Exploration and production Supply Wholesale Marketing & Sales SupplyProduction 23.9 bcm 72.7 bcm 51.8 bcm 36.5bcm 8.3bcm Gereguleerde industrie, publiek eigendom Import Unbundling heeft 4 jaar geduurd en is nog steeds niet over De Tweede Kamer komt te elfder ure met een quasi- privatiseringsverbod • Gasmarkt is nog steeds een oligopolie • Rol conflict overheid Illustratief

13 12 De werking van de gasmarkt verbetert, maar de afhankelijkheid van het buitenland wordt niet minder Source: NMA, GTS,,,GasTerra 172 914 2005 192 924 2006 205 907 2007 Import Productie Entry GTS Nederland (TWh) 429 912 2005 416 922 2006 405 921 2007 Export Consumptie Exit GTS Nederland (TWh) 81% 79% 21% 77% 23% 47% 53% 45% 55% 44% 56% Marktaandeel GasTerra Nederlandse gasmarkt Jaarlijks verhandelde volumes 2007 op EU Gas Hub ’ s (BCM) 13 NBPZeeHUBTTFBEB/EGT*PEGs Total Physical 51.31.1 3.5 1.1 Churn ratio Gasterra Non-Gasterra

14 13 De investeringen in duurzaamheid in Nederland blijven achter bij die in de ons omringende landen Bron: Eurostat; ECN/PBL Tussenrapportage 2008 Schoon&Zuinig; Ernst&Young Ren Energ. country attractiveness % EU-27 Doelstelling (2020) % % % % % ECN/PBL Tussenrapportage 2008 Schoon&Zuinig: “Nederland komt niet in de buurt van het door de EU opgelegde doel van 14 % duurzaam opgewekte energie in 2020, laat staan dat Nederland zijn eigen doel van 20 % haalt. Met het huidige en voorgenomen beleid komt Nederland niet verder dan maximaal 9 %, maar waarschijnlijk niet verder dan 7 %.” Aantrekkelijkheid duurzame investering Niet aantrekkelijk Heel aantrekkelijk

15 14 De context Hoe gaat het tot nu toe? Verantwoordelijkheden Conclusies

16 15 Kunnen we nog iemand verantwoordelijk houden? (1) numbers in brackets represent voting rights *: mandate ends in 2008, no replacements have been made so far Publiek Belang  Waar moet de borging vandaan komen?  Hoe wordt het publiek belang vertaald? 2 3 Wetgeving Nationale Overheid Min BZKEZMinFin NMa/DTe Provinciefonds Deelnemingen beleid Organisatie Instrumenten Politiek 1 Aandeelhouders Provincies en Gemeenten RvC Aandeelhouders Provincies en Gemeenten RvC Gemeente Holding NetbeheerPLB Werkmaat schappij PLB PLB holding RvC Werkmaat schappij Netwerk Netbeheerder holding Gemeentelijk Energiebedrijf Schaalvergroting: Structuurvennootschap Splitsing in Leverings- en Netwerkbedrijf RvB Holding NetbeheerPLB Werkmaat schappij

17 16 Overheid: Wat denkt een overheid die geen blauwdruk wil geven, zelf te kunnen regisseren?  “Alles moet op alles worden gezet om een trendbreuk te realiseren” (  “Het kabinet geeft geen blauwdruk voor de energievoorziening in 2050. De overheid stelt doelen en randvoorwaarden, stimuleert en regisseert.” (p 11, Energierapport EZ)  “Twintig jaar geleden bepaalde de overheid nog hoe de energiemix eruit moest zien. Nu wordt de mix bepaald door marktpartijen op de Europese markt.” (p 13, Energierapport EZ) 1 Citaten uit het Energierapport en Schoon& Zuinig

18 17 En waarom wil de overheid het beschikbare geld niet uitgeven? Subsidie en stimulering  De investeringszekerheid voor bedrijven is onvoldoende (afschaffen MEP)  Gestelde doelen worden niet gehaald – ECN: ‘ De van 2008 tot 2020 gereserveerde SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) budgetten, inclusief MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) vrijval, zijn ontoereikend om de korte en lange termijn vermogensontwikkeling uit het werkplan Schoon&Zuinig te Realiseren’ Herverdeling en eigendom  De inkomsten uit het Gasgebouw worden aangewend voor zaken die aan energie gerelateerd zijn  Er is een probleem tussen belangen van de verschillende actoren in het Gasgebouw – ‘Vergroting’ van de marktwerking in de gasmarkt – Gasbaten worden grotendeels betaald door Nederlandse burgers  Inkomsten uit EU-ETS worden naar alle waarschijnlijkheid niet of slechts ten dele geoormerkt 1

19 18 De aandeelhouders: gaat het om meer dan geld? Verkoop Nuon nu nog niet 22 november 2008 | Het Financieele Dagblad Lex van Drooge Gemeente Amsterdam kan in huidige omstandigheden geen optimale prijs bedingen Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders is van plan om de aandelen van de gemeente Amsterdam in Nuon te verkopen. Amsterdam bezit 9,2% van de aandelen, goed voor enkele honderden miljoenen. Vorige week stelde wethouder Gehrels (PvdA) dat het licht voor de verkoop op oranje staat. Maar het zou zeer onverstandig zijn om de aandelen op korte termijn te verkopen. Het kan ertoe leiden dat de gemeente honderden miljoenen misloopt. Wat het CDA betreft moet het licht voorlopig op rood. Ten eerste kan de gemeente in het huidige voorstel geen optimale prijs bedingen. Het plan is om samen met de provincie Friesland (13%) en andere in totaal 40% van de aandelen te verkopen aan een private partij. Echter, wanneer de koper door de verkoop een meerderheidsbelang zou verwerven, zouden de aandelen tot anderhalf keer zo veel opbrengen. Volgens het CDA zou de gemeente dus nooit moeten verkopen als de eventuele koper geen zicht heeft op het verwerven van een meerderheidsbelang. De provincie Gelderland, die 44% van de aandelen bezit, heeft in maart van dit jaar nog aangegeven dat zij de aandelen in de komende vier tot zes jaar niet wil verkopen. 2

20 19 Bedrijven hebben de mond vol van hun rechten 3

21 20 Nuon dreigt Staat met schadeclaim 25 november 2008 | Het Financieele Dagblad Mathijs Schiffers Energiebedrijf Nuon zal de Staat aansprakelijk stellen voor schade die mogelijk voortvloeit uit nieuwe, strengere solvabiliteitseisen voor het af te splitsen netwerkbedrijf. Dat staat in een brief die Nuon gisteren verzond aan het ministerie van Economische Zaken. Vandaag stemt de Tweede Kamer over een voorstel van CDA, PvdA en ChristenUnie waarin staat dat netwerkbedrijven voor hooguit 50% met vreemd vermogen gefinancierd mogen zijn. Dat is een aanscherping van de regel die nu geldt: een maximum van 70% aan vreemd vermogen. Nuon vindt de strengere eis volkomen onnodig, omdat het netwerkbedrijf vanwege zijn stabiele kasstromen makkelijk een hoger percentage vreemd vermogen kan dragen. Daarnaast vindt het energiebedrijf de strengere eis unfair, omdat het inmiddels vergevorderd is met de splitsing van zijn bedrijf in een netwerkdeel en een productie- en leveringstak. De 'last minute' wetgeving is volgens Nuon schadelijk bij het aantrekken van kredietlijnen voor beide onderdelen, iets waar het energiebedrijf volop mee bezig is. Ook merkt Nuon op dat als het de solvabiliteit van het netwerkbedrijf moet verbeteren, dit automatisch ten koste gaat van de solvabiliteit van het productie- en leveringsbedrijf. Het bedrijfsleven: ben je goed bezig als je alleen maar niet de wet overtreedt? 3

22 21 Essent onderzoekt uitlating minister 28 oktober 2008 | Het Financieele Dagblad Mathijs Schiffers Essent onderzoekt de juridische houdbaarheid van het standpunt van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken dat de kerncentrale van Borssele niet in buitenlandse handen mag komen. 'Als de minister zoiets roept, gaan wij natuurlijk kijken of dat wel te rechtvaardigen is', zegt een woordvoerder van Essent. Essent is voor 50% eigenaar van de kerncentrale in Borssele en zoekt momenteel een buitenlandse koper voor de leverings- en productietak van het energiebedrijf. Het standpunt van de minister, zoals afgelopen zondag verwoord in het tv-programma Buitenhof, zou een barrière kunnen opwerpen. In Buitenhof zei Van der Hoeven dat het voor haar 'eigenlijk geen optie' is dat Nederlandse kerncentrales in buitenlandse handen komen. Ze gaat hierover 'in gesprek' met de provincies en gemeenten die de aandelen van Essent bezitten. De andere eigenaar van de kerncentrale in Borssele, het Zeeuwse energiebedrijf Delta, laat overigens weten wel interesse te hebben in de aandelen van Essent in de centrale. 'Wij staan daar positief tegenover', zegt een woordvoerder van Delta. Zowel Essent als Delta zwijgt over de waarde van hun 50%-belang in de kerncentrale van Borssele. Het bedrijfsleven: ben je goed bezig als je alleen maar niet de wet overtreedt? 3

23 22 De context Hoe gaat het tot nu toe? Verantwoordelijkheden Conclusies

24 23 Het huidige marktmodel kan alleen werken bij een groeiend verantwoordelijkheidsbesef van alle spelers  Het lijkt erop dat verschillende actoren in de energiemarkt niet primair het publieke belang in het oog hebben  We hebben voor een markt- en governance-model gekozen op het moment dat het publieke karakter van de energiemarkt nog minder pregnant was – Milieu – Gasmarkt / geopolitiek  Dit model kan in de huidige context alleen werken als er sprake is van een verantwoordelijkheidsgevoel bij alle individuele spelers  Dit gevoel moet leidend zijn bij vervreemding, investeringen, benoemingen en beleidsvorming

25 Einde Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Nationaal Energie Forum Pre-seminar: Actualiteiten energiemarkt in vogelvlucht 26 November 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google