De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjarenplanning 2014-2019 & budget 2014 gemeenteraad 19 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjarenplanning 2014-2019 & budget 2014 gemeenteraad 19 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Meerjarenplanning 2014-2019 & budget 2014 gemeenteraad 19 december 2013

2 Inleiding Situering : -invoering nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC) en bestuurswissel  Noodzaak opmaak beleids- en strategisch plan ↓ omgevingsanalyse, bewonersbijeenkomsten, adviesraden, politieke progamma’s, financiële mogelijkheden ↓ Meerjarenplan 2014-2019 -strategische beleidsnota -financiële vertaling ↓ Budget 2014

3 Inleiding Het gemeentelijke beleid werd geclusterd in 5 beleidsdomeinen die verder worden onderverdeeld in beleidsitems:  Algemene financiering (fiscaliteit, … ).  Algemeen bestuur ( ondersteunende diensten zoals secr, fin dienst, ICT, personeelsdienst, dienst bevolking, politie, brandweer, eredienst, …).  Wonen en duurzame leefomgeving (milieu, ruimtelijke planning, …).  Wegen, mobiliteit en infrastructuur (wegen, begraafplaatsen, …).  Vrije tijd en welzijn (sport, jeugd, cultuur, bib, welzijn, …). Deel van ons beleid is gelijkblijvend en ander deel is in doelstellingen (14 prioritaire) en concrete acties vertaald. Strategische nota bevat enkel het prioritair beleid = nieuw en op te volgen via rapportering maar is niet noodzakelijk belangrijker dan ander of gelijkblijvend beleid.

4 MJP - doelstellingen algemene financiering (1) Een gezond financieel beleid Ondanks moeilijke financiële tijden : stijging brandweeruitgaven met 40%, onze pensioen-problematiek, schrapping subsidies door hogere overheden, … -GEEN stijging (opcentiemen) belastingen op inkomen en onroerende goederen. -Een gezonde schuldgraad (stijgt niet in loop legislatuur !). Hoe doen we dit ? -Zo veel mogelijk financieren met eigen middelen. -Economische en efficiënte inzet van middelen. -Verkoop van 4 huurwoningen om te herinvesteren in ons patrimonium. -Aantal besparingen.

5 MJP – doelstellingen algemeen bestuur (2) Klantgerichte, efficiënte organisatie en dienstverlening Klantvriendelijke openingsuren, het inzetten op verdere automatisering en elektronische dienstverlening, gezamenlijke huisvesting van gemeente en OCMW, betere klachtenbehandeling. Veiligheid De politiezone: nieuwbouw (aandeel Zwalm: gebudgetteerd op € 1,2mio). de bijdrage aan de zone (circa € 500.000/jaar) jaarlijks verhoogd met 3,5%. Er wordt dus zeker niet bespaard op veiligheid van de burger. (3) Klantgerichte, transparante communicatie Nieuwe website, sociale media maar ook inspraak, burgerparticipatie. (4) Lokale economie, middenstand en toerisme Maximaal ondersteuning en belangrijke adviesrol Raad Lokale Economie.

6 MJP – doelstellingen wonen en duurzame leefomgeving (5) Milieu -Blijvend premies toekennen voor zwerfvuilophalingen, regenwaterputten en kleine landschapselementen. -Erosiebestrijding. -Bestrijding sluikstort (GAS-boetes en belasting). -Terugdringen van het energieverbruik Ondermeer via led-verlichting in het gemeentehuis en dmv energiebesparingen op de openbare verlichting. Afvalbeleid : het principe de vervuiler betaalt verder versterken. -één jaarlijkse afvalfactuur voor DifTar-container, containerparkbezoek en afhalingen op afroep. -De huisvuilbelasting van € 35 verdwijnt en wordt omgevormd tot een afvalkrediet voor thuisophalingen op afroep en containerparkbezoeken. Doel : minder afval.

7 MJP – doelstellingen wonen en duurzame leefomgeving (6) Woonbeleid -Opmaak van meerdere gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). -Woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm. -Realiseren van sociale woongelegenheden. -RUP’s zonevreemde bedrijven en voor voorzieningen en activiteiten (bvb voor de begraafplaats in Rozebeke). -Zelfstandige vergunningsautonomie (ontvoogding):  zelf kunnen beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen.  nog snellere en adequate vergunningverlening.

8 MJP – doelstellingen Mobiliteit, wegen, infrastructuur, publieke ruimte (7) Zuivering van afvalwater -Verhogen zuiveringsgraad met aanpak "overstromingsproblematiek" (investering : € 13 mio via TMVW – financiering via bijkomende 50j- annuïteit van € 200.000). -Bijhorende vernieuwing van bovenliggende wegenis (€ 2,6 mio). -Betreft wegenis- en rio-dossiers Roborst, St-Denijs-Boekel, Rozebeke (voortzetting van huidige werken) en de Hoogstraat.

9 MJP – doelstellingen Mobiliteit, wegen, infrastructuur, publieke ruimte (8) Wegenis -Jaarlijkse investering € 150.000 in slijtlagen. -Meer met eigen personeel i.p.v. uitbesteding waardoor we sneller, goedkoper en dus efficiënter zullen kunnen uitvoeren. Mobiliteit, verkeersveiligheid: -Kleinere ingrepen, trage wegen -Veiligere schoolomgevingen te Hundelgem, St-Maria-Latem (€ 1 mio). Begraafplaatsen (circa € 0,4 mio): -Aanpak centrale begraafplaats te Rozebeke. -Restauratie van de kerkhofmuur te St-Denijs-Boekel. Dorpsherwaarderende maatregelen: Paulatem - St-Blasius-Boekel - St-Maria-Latem. Samen € 150.000.

10 MJP – doelstellingen Mobiliteit, wegen, infrastructuur, publieke ruimte (9) Gebouwen ( verspreid over diverse beleidsdomeinen) -Kwalitatieve, energiezuinige, eigentijdse en veilige lokalen voor verenigingen. -Alternatief voor onze diverse verouderde en onveilige schoolgebouwen = gemeenschapscentrum (€ 1,75 mio). -Herinrichting gemeentehuis met het oog op huisvesting van het OCMW (€ 200.000). -Loods. -Verkoop 4 woonhuizen – opbrengst : € 1 mio). -Aanpak problematiek kerken ( € 0,2 mio voor restauratiedossiers).

11 MJP – doelstellingen Vrije tijd en welzijn Kwalitatieve, energiezuinige, eigentijdse en veilige lokalen voor verenigingen = gemeenschapscentrum (€ 1,75 mio). Uitbreiding van de gemeentelijke uitleendienst. De verdere uitbouw van de vrijetijdspas die de participatie aan het lokale vrijetijdsaanbod de hoogte in zal sturen. Nauwe betrokkenheid van de adviesraden.

12 MJP – doelstellingen Vrije tijd en welzijn (10) Jeugd -De huisvesting jeugdverenigingen optimaliseren (€ 0,1 mio). -Aankoop van een speelbos. -Financiële ondersteuning van het jeugdwerk. -Kwalitatieve vrijetijdsbesteding via speelpleinwerking, openspeeldag, jeugdcultuurprojecten, …. (11) Cultuurbeleid -Cultuurparticipatie (Zwalm Kluistert, familiecultuurdag…). -Gemeenschapsvorming door o.a. de financiële, promotionele en logistieke ondersteuning van het socio-culturele verenigingsleven, Zwalmgames in 2016, bijkomende aandacht voor en ondersteuning van buurt- en dorpscomité’s. -Cultuureducatie : diverse vormingsinitiatieven, een nieuwe frisse cultuurcommunicatie, uitgebreider aanbod voor de schoolgaande kinderen, intergemeentelijke erfgoedwerking.

13 MJP – doelstellingen Vrije tijd en Welzijn. (12) Sport -Ondersteuning van sportverenigingen via o.a. subsidiëring met daarin ook extra aandacht voor professionalisering van de sportclubs. -Laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor diverse doelgroepen met ook aandacht voor kansengroepen, allerkleinsten. -Ontwikkeling van de site naast de sporthal met een Finse piste, een multifunctioneel sportveld, een fitometer en een skate-ramp voor de jeugd (€ 0,6 mio) (13) Bibliotheek blijft inzetten op cultuureducatie, leesmotivatie, samenwerking met het onderwijs, verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De nieuwe, digitale media zullen niet meer weg te denken zijn in een hedendaagse Zwalmse bib.

14 MJP – doelstellingen Vrije tijd en welzijn (14) Algemeen welzijn -Seniorenbeleid: Voor senioren organiseren we diverse activiteiten, zowel culturele als sportactiviteiten en is er de goede samenwerking met de seniorenadviesraad. Senioren genieten ook van een goed gezondheidsbeleid alsook krijgen ze in het beleid van OCMW een bijzondere aandacht. Toekenning van de mantelzorgpremie, ….

15 MJP – doelstellingen Welzijn en vrije tijd : OCMW In het sociale beleid speelt het OCMW een belangrijke rol. Het sociaal beleid van het OCMW wil o.a. volgende adjectieven verdienen: sociaal, zorgzaam, leefbaar, duurzaam, toegankelijk en solidair. -Inzetten op het wegwerken van drempels inzake toegankelijkheid van onze dienstverlening. -Sociale hulp- en dienstverlening op één locatie, namelijk in het gemeentehuis. -Op een laagdrempelige manier informeren zodat de meest kwetsbaren de weg vinden naar de sociale dienstverlening. -Bestaande dienstverlening blijft (inclusief seniorenrestaurant, tussenkomsten warme maaltijden, minder mobielen centrale,...). -Project sociale kruidenier. -Vrijetijdspas verder uitgebouwen. -Ondersteuning Welzijnsschakels Zwalm. -…..

16 MJP – financiële nota De totale investeringen in ons gemeentelijk MJP bedragen: circa €11 mio. Via rioolbeheerder TMVW : circa € 13 mio. Hoe financieren we de € 11 mio ? -Via continue positieve cashflow (circa € 1 mio). -Rekeningoverschotten en reserve(fondsen) uit verleden (€ 6,4 mio). -Subsidies voor bepaalde investeringsdossiers (€ 1,5mio). -Verkoop huurwoningen (€ 1 mio). -Aangaan lening (€ 1,3 mio). Nota reservefondsen : kunnen technisch niet meer worden aangewend voor pensioenreserves. De Vlaamse Regering verbiedt dit uitdrukkelijk en dus heroriëntatie naar investeringen om zo minder te moeten lenen en dus intresten uit te sparen. Structurele gezondheid blijkt uit positieve ( vereiste ) cashflow in 2019 alsook een positief cijfer als evenwicht op kasbasis ( zie schema M2 )

17 MJP – financiële nota Resultaat op kasbasis 201420152016201720182019 I. Exploitatiebudget (B-A) 810.314562.790430.969450.656419.264414.715 A. Uitgaven 6.456.9786.654.8696.904.6786.995.4417.137.1857.277.799 B. Ontvangsten 7.267.2937.217.6607.335.6487.446.0967.556.4497.692.514 II. Investeringsbudget (B-A) -3.117.712-2.852.500-1.436.675-1.055.50017.500-272.500 A. Uitgaven 3.367.7123.102.5002.729.1751.305.500482.500272.500 B. Ontvangsten 250.000 1.292.500250.000500.0000 III. Andere (B-A) -287.962-297.791968.108-332.450-330.239-339.403 A. Uitgaven ( afl leningen ) 287.962297.791331.892332.450330.239339.403 B. Ontvangsten ( op te nemen leningen ) 001.300.000000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.595.359-2.587.501-37.598-937.294106.525-197.188 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 6.437.0343.841.6751.254.1741.216.576279.282385.807 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.841.6751.254.1741.216.576279.282385.807188.619 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.300.0001.000.0000000 B. Bestemde gelden voor investeringen 1.300.0001.000.0000000 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.541.675254.1741.216.576279.282385.807188.619 Autofinancieringsmarge 201420152016201720182019 I. Financieel draagvlak (A-B) 884.122630.599512.845546.129506.633495.646 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 361.769365.600413.768427.923417.608420.335 A. Netto-aflossingen van schulden 287.962297.791331.892332.450330.239339.403 B. Nettokosten van schulden 73.80767.80981.87695.47387.36880.932 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 522.352264.99999.077118.20689.02575.312

18 Budget – Exploïtatie-uitgaven 2014: (€6.456.978) spreiding per soort kost

19 Budget 2014 - Vrije beleidsruimte ? Exploïtatie: enkele cijfers •Personeelskosten ( incl korting sociale maribel ): € 2.460.283 •Werkingskosten ( aankopen goederen en diensten ): € 2.288.728 –Openbare verlichting : € 170.000 –Ijzelbestrijding: € 35.000 (sterk afhankelijk van weer) –Afvalverwerking: € 459.000 (afhankelijk van afvalgedrag burger) •Toelagen en subsidies: € 1.609.664 Politiezone: € 589.549 Brandweer: € 297.330 OCMW: € 335.000 TMVW ( rioolbeheer ): € 185.450 Eredienst: € 94.361 Tussenkomsten huisaansluitingen water: € 32.000 Bijdrage FOD Financiën inning opcentiemen PB: € 26.296 •Aflossingen en intresten leningen: resp. € 287.962 + € 73.807

20 Budget 2014 – exploïtatie-uitgaven spreiding per beleidsdomein

21 Budget 2014 – exploïtatie- ontvangsten 2014: € 7.267.292


Download ppt "Meerjarenplanning 2014-2019 & budget 2014 gemeenteraad 19 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google