De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woningfinanciering een inleiding Hoofdstuk 5. hoofdstuk 52 Regelgeving     Gedragscode Hypothecaire Financieringen Nationale Hypotheek Garantie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woningfinanciering een inleiding Hoofdstuk 5. hoofdstuk 52 Regelgeving     Gedragscode Hypothecaire Financieringen Nationale Hypotheek Garantie."— Transcript van de presentatie:

1 Woningfinanciering een inleiding Hoofdstuk 5

2 hoofdstuk 52 Regelgeving     Gedragscode Hypothecaire Financieringen Nationale Hypotheek Garantie

3 hoofdstuk 53 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Zelfregulering, tot stand gekomen binnen het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF)  Alleen geldig als:  Financiering voor verwerving, verbouwing of herfinanciering van eigen woning  Woning binnen de EU ligt  Financiering op basis van recht van hypotheek  Financiering publiekelijk als standaardproduct aangeboden wordt

4 hoofdstuk 54 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Voorlichtingsmateriaal moet informatie bevatten over belangrijkste financiële en fiscale gevolgen van eigenwoningbezit en een hypothecaire financiering  uitleg over  Aangeboden hypotheekvormen  Bijkomende kosten  Mogelijkheden tot vervroegde aflossing  Effectieve rentepercentages  Enzovoorts

5 hoofdstuk 55 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Verplichte verstrekking van een hypotheeklastenberekening  Hypotheekofferte bevat een aantal verplichte elementen, zoals  Juridische- en economische looptijd  Hypotheekvorm  Rentetype  Mogelijkheden tot vervroegde aflossing  Bijkomende kosten (bijv. afsluitprovisie)  Geldigheidsduur

6 hoofdstuk 56 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Beoordeling van een aanvraag van een hypotheekofferte mag alleen op basis van 1. Financiële positie van consument 2. Betalingsmoraliteit van consument 3. Waarde van aangeboden zekerheden  Geen enkele vorm van discriminatie is toegestaan  Redlining is eveneens verboden

7 hoofdstuk 57 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  CHF-norm: leencapaciteit op basis van  Inkomen(s)  Vrij beschikbare inkomsten uit vermogen  Woonlastpercentages vastgesteld door NIBUD  Toetsrente  CHF-percentage als rentevaste periode < 10 jaar CHF-percentage  Rentepercentage uit offerte anders  Annuïtaire lening  Looptijd = MIN (30 jaar, gewenste looptijd)  Berekening: zie H8H8

8 hoofdstuk 58 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Bij maatwerk: 1. Geldgever moet consument informeren over overschrijding van de CHF-norm en de daaraan gekoppelde risico’s 2. Consument moet schriftelijk verklaren dat geldgever aan 1 heeft voldaan en dat hij de risico’s begrijpt en accepteert 3. Overschrijding en motivering moeten schriftelijk worden vastgelegd in dossier

9 hoofdstuk 59 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Verplichte vermelding van het effectieve rentepercentage in hypotheekofferte  Consument mag alleen verplicht worden tot nevenovereenkomsten als deze verband houden met  Consument in rol van geldnemer  Onderpand waarop recht van hypotheek is gevestigd

10 hoofdstuk 510 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Recht om jaarlijks 10% boetevrij af te lossen  Niet cumulatief  Als actuele rente < hypotheekrente mag geldverstrekker over het meerdere een boeterente in rekening brengen (zie ook H9)H9  Algehele aflossing is boetevrij bij  Aflossing door uitkering bij overlijden  Verkoop van de woning  Tenzij consument geen gebruik maakt van aangeboden meeneemregeling  maximaal vier maanden rente of 3% van aflossing als boete

11 hoofdstuk 511 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Geldverstrekker heeft informatieplicht bij beleggingsverzekering  Jaarlijks overzicht met  Waarde van de verzekering  Twee voorbeeldkapitalen op einddatum in vergelijking met doelkapitaal  Verlengingsofferte minimaal één maand voor afloop van de rentevaste periode

12 hoofdstuk 512 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Tijdens looptijd is (in principe) alleen rentewijziging toegestaan  Bij financiële problemen van consument:  Geldverstrekker heeft overlegverplichting  Openbare verkoop van woning mag pas  Na overleg  Na minimaal twee maanden na in gebreke blijven van consument  Bij NHG pas na minimaal zeven maanden!

13 hoofdstuk 513 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Depotrente moet worden uitgedrukt in een percentage van:  Hetzij het beschikbare bedrag  Hetzij de hoofdsom van de lening  Hypotheekbemiddelaars moeten regels van Gedragcode ook naleven  Hypothecair financiers zijn verplicht hierop toe te zien

14 hoofdstuk 514 Gedragscode Hypothecaire Financieringen  Klachten via de Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen  Bevoegdheid tot  Bindende adviezen  Tuchtrechterlijke uitspraken over toepassing van Gedragscode

15 hoofdstuk 515 Nationale Hypotheek Garantie  Doel: stimulering van eigenwoningbezit  Middel: borgstelling van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor een eventuele restschuld na gedwongen verkoop  Mits geldverstrekker zich aan alle voorwaarden heeft gehouden

16 hoofdstuk 516 Nationale Hypotheek Garantie  Voordelen voor geldgever:  100% zekerheid  Lening met NHG is solvabiliteitsvrij  Voordelen voor geldnemer:  Lager rentepercentage (tot 0,6% op jaarbasis)  Geen restschuld na gedwongen verkoop, mits  Onschuldig aan betalingsproblemen  Medewerking tot minimalisering van restschuld

17 hoofdstuk 517 Voorwaarden NHG  Lening kan worden afgesloten voor aankoop van  Woning  Woonwagen  Woonwagenstandplaats  Maandelijkse waardevermindering borgtocht volgens 30-jarige annuïtaire lening vanaf één jaar na afsluiten van lening  ongeacht hypotheekvorm

18 hoofdstuk 518 Voorwaarden NHG  Eerste hypotheek  Bij woonwagen eerste pandrecht  Bij aanvullende lening mag ook tweede hypotheek (pandrecht), mits bij zelfde geldgever afgesloten  Sinds 1 juli 2009 verplichting tot insolventieverzekering bij nieuwbouw  Hypotheekakte (pandakte) moet huurbeding bevatten

19 hoofdstuk 519 Voorwaarden NHG  Verplichting tot opstalverzekering  Bij hypotheek op basis van levensverzekering zijn de rechten hiervan aan geldgever verpand (eerste pandrecht!)  Als uitkering van beleggingsovereenkomst dient ter aflossing van (een deel van) de schuld zijn de rechten hiervan aan geldgever verpand (eerste pandrecht!)  Tijdens offerte wordt aan alle normen voldaan

20 hoofdstuk 520 Voorwaarden NHG  Geen prijsgave van zekerheden zonder toestemming WEW  Lening mag aflossingsvrij zijn tot maximaal 50% van oorspronkelijke onderhandse verkoopwaarde  Geldgever kan bij scheiding een geldnemer uit aansprakelijkheid voor lening ontslaan, mits  inkomen van overblijvende geldnemer voldoende is om aan dan geldende normen te voldoen  ontslagen werknemer niet langer (mede-)eigenaar  ontslagen werknemer heeft woning duurzaam verlaten

21 hoofdstuk 521 Voorwaarden NHG  Borgtochtprovisie  0,45% van de hoofdsom van de lening (2009)  0,55% in 2010  Inning bij geldnemer door geldgever  Geldgever machtigt het WEW tot incasso  Inning door het WEW bevestigt de borgstelling  Fiscaal aftrekbaar

22 hoofdstuk 522 Voorwaarden NHG  Geldgever houdt dossier bij over lening  Doel: na gedwongen verkoop bij het WEW kunnen aantonen dat aan alle voorwaarden en normen is voldaan  Zonder bewijs geen vergoeding van eventueel verlies

23 hoofdstuk 523 Voorwaarden NHG  Bij betalingsproblemen:  Verplicht overleg tussen geldgever en geldnemer  Bij gedwongen verkoop eerst onderzoek naar mogelijkheden onderhandse verkoop  Executie pas na zeven maanden mogelijk

24 hoofdstuk 524 Normen voor borgtocht  Voorwaarden waaraan aanvrager/geldnemer moet voldoen  Persoon waarvan inkomen benodigd is voor verkrijgen van NHG moet:  Bewoner van de woning worden  (Mede-)eigenaar van de woning worden  Hoofdelijk (mede)schuldenaar van de lening zijn

25 hoofdstuk 525 Normen voor borgtocht  Als woning met erfpachtovereenkomst voor 1 januari 1992  resterende duur van recht van erfpacht is minstens gelijk aan helft van de looptijd van lening  Tenzij in overeenkomst is vastgelegd dat erfpacht na resterende duur onvoorwaardelijk wordt verlengd

26 hoofdstuk 526 Normen voor borgtocht  Toetsing kredietwaardigheid van aanvrager bij  Bureau Krediet Registratie (BKR)  Geen lening met NHG als  Code 1 tot en met 4 (2010: 1 tot en met 5)  Lopende schuldsanering  A-registratie  Uitzondering: A- of A1-registratie met melding dat achterstand is ingelopen of lening afgelost  Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH)

27 hoofdstuk 527 Normen voor borgtocht  Taxatierapport is noodzakelijk  Bouwkundig rapport slechts noodzakelijk als uit taxatierapport blijkt:  Geschatte kosten voor achterstallig onderhoud > 10% onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik  Nader bouwkundig onderzoek verdient aanbeveling  Appartement met bouwjaar < 1940  Tenzij na 1940 totale renovatie heeft plaatsgevonden  Kosten voor bouwkundig rapport zijn fiscaal aftrekbaar

28 hoofdstuk 528 Normen voor borgtocht  Bij hypotheekvorm met beleggingen moet brutorendement < 8%  Bij verwachte inkomensdaling moet lagere inkomen ook voldoende zijn om lasten te dragen  Eventueel te bereiken via extra aflossingen  Verplichte overlijdensrisicoverzekering zolang lening meer dan 80% van de waarde van de woning

29 hoofdstuk 529 Normen voor borgtocht  Totale kosten voor woning maximaal 350.000 euro  Woonwagen € 62.000 (2010: € 130.684)  Woonwagenstandplaats 45.000 euro (2010: € 50.000)  Bijtelling bijkomende kosten bedraagt  12% bij bestaande bouw  8% bij nieuwbouw  Maximale koopprijs is  312.500 euro bij bestaande bouw  324.074,07 euro bij nieuwbouw

30 hoofdstuk 530 Normen voor borgtocht  Nieuwe of aanvullende lening ook mogelijk bij  Vergroting van eigendom  Na echtscheiding  Na erfenis  Door afkoop van erfpachtcanon  Kwaliteitsverbetering (maximaal. € 265.000)  Herstel van achterstallig onderhoud  Verbetering of uitbreiding van de woning

31 hoofdstuk 531 Normen voor borgtocht  Uitgangspunt bij inkomenstoets: huidig bruto- inkomen voor onbepaalde tijd  bepaalde tijd  intentieverklaring nodig  toekomstige loonsverhoging telt mee mits  binnen zes maanden  onvoorwaardelijk (verklaring werkgever)  inkomen uit toekomstig dienstverband mits  binnen zes maanden  dienstverband voor onbepaalde tijd zonder proeftijd

32 hoofdstuk 532 Normen voor borgtocht  Bij flexibele arbeidsrelatie is toetsinkomen gelijk aan minimum van het gemiddelde inkomen van laatste drie kalenderjaren en het inkomen van het laatste kalenderjaar  Analoog bij zelfstandig beroep, eigen bedrijf of directeur-grootaandeelhouder  Aanvrager 56 jaar of ouder  toetsinkomen wordt mede bepaald door verwachte hoogte van AOW en pensioen vanaf 65 jaar

33 hoofdstuk 533 Normen voor borgtocht  Bepaling van maximale leencapaciteit  Vrijwel analoog aan Gedragscode  Maar ook eigen specifieke normen  Bijvoorbeeld: kosten voor het treffen van energiebesparende voorzieningen mogen tot een bedrag van maximaal € 6.500 buiten beschouwing worden gelaten  Voor kwantitatieve details zie H8H8

34 hoofdstuk 534 Normen voor borgtocht  Woonlastenfaciliteit  Extra lening tot 9% van de NHG-lening  Doel: overbruggen van betalingsproblemen  Voorkomen van een gedwongen verkoop  Voorwaarden:  Problemen zijn gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiding of overlijden van partner  Geldnemer levert bijdrage naar draagkracht  Eigen bijdrage is in de eerste plaats bestemd voor betaling van premie levensverzekering of beleggingsovereenkomst  Totaalbedrag in hypotheekakte moet ruimte bieden


Download ppt "Woningfinanciering een inleiding Hoofdstuk 5. hoofdstuk 52 Regelgeving     Gedragscode Hypothecaire Financieringen Nationale Hypotheek Garantie."

Verwante presentaties


Ads door Google