De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkiezingsprogramma Open Vld Wetteren Gemeenteraadsverkiezingen 15 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkiezingsprogramma Open Vld Wetteren Gemeenteraadsverkiezingen 15 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Verkiezingsprogramma Open Vld Wetteren Gemeenteraadsverkiezingen 15 april 2007

2 ‘Leven in Wetteren’ Burger & Welzijn /1  Klantvriendelijke, efficiënte en moderne administratie  Een nieuw gemeentehuis aan de Schelde  Minder papieren voor burgers en bedrijven  E-loket voor ‘digitale’ burgers  Wetterse web moet professioneler (zie ook bij ICT)  Jongeren website  W-loket waar Wetteraars Welkom zijn met vragen om hulp of informatie  Eén lokaal sociaal beleid (gemeente én OCMW)  Maximale integratie bestaande diensten  Betere onderlinge afstemming sociaal beleid  Verdere uitbouw Jongeren Advies Centrum  Flexibele kinderopvang  Efficiënter informeren over publieke en private opvangmogelijkheden  Nieuwe privé-initiatieven ondersteunen en helpen uitbouwen

3 Burger & Welzijn/2  Wetteren, een gemeente waar mensen uit verschillende cultureel-etnische groepen samen leven  Initiëren van een samenleving waar iedereen actief participeert en kansen krijgt om zich te emanciperen  Voor individuele ontplooiing - tegen een doelgroepenbeleid  Voor een samenleving waar de individuele vrijheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan  Eén onthaalloket voor nieuwkomers (het W-loket)  Inburgeringsinitiatieven voor ‘oudkomers’

4 Burger & Welzijn/3  De burger kansen geven om te participeren  Open adviesraden  Referenda voor belangrijke beslissingen  Uitbouw educatief, informatief en interactief forum voor kinderen  “Meewerken in Wetteren”  Jongeren & senioren actief : spontane, nieuwe initiatieven die voortspruiten uit de dynamiek van de jeugd en senioren, coördineren, stimuleren, ondersteunen en communiceren (vb. kinderopvang, burenhulp, sport, cultuur…)  Jaarlijks evenement ‘Verdienstelijke Wetteraars’ voor alle disciplines

5 Burger & Welzijn/4  Gezondheidsbeleid: ‘Gezond in Wetteren’  Organisatorisch  Schepen voor gezondheidsbeleid  Begrotingsbudget gezondheidsbeleid  Klankbordgroep  Ziektepreventie en gezondheidsbevordering  o.a. Specifiek Senioren Parcours met aangepaste infrastructuur  Gezondheidsprojecten i.s.m. LOGO (lokaal gezondheidsoverleg)  Project “Wetteren: een Gezonde Gemeente”  Gemeentelijk tabakspreventiebeleid  Gemeentelijk drugs-ontradingsbeleid i.s.m. provincie, politie en scholen  ‘Oud worden in Wetteren’:  BOEBS - project (blijf op eigen benen staan)  Bestrijding eenzaamheid  Onderzoek naar mogelijkheden één-dag-opvang  Premies voor installatie oproepsystemen  Premies voor installatie brand en CO²-detectoren

6 Burger & Welzijn/5  Veiligheidsbeleid: ‘Veilig voelen in Wetteren’  Actieve participatie via politieraad en efficiënte aanpak van:  Criminaliteit  Verkeersonveiligheid  Overlast  Rampenbeheersing  Ook in de Warande  Verhogen tolerantiedrempel bij burgers waar basisvrijheden onterecht als bedreigend worden ervaren  Verhogen van de pakkans gekoppeld aan herziening beleid inzake verkeerssnelheid (zie ook bij Mobiliteit)  Signaalfunctie wijkagent :  Optimaliseren  Samenwerken met sociale diensten

7 ‘Actief in Wetteren’ Lokale Economie /1  Kiezen voor ‘Werken & Winkelen in Wetteren’  Manager locale economie  Creëren van ruimte voor ontwikkeling  Uitbouwen lokaal economisch netwerk  Ontwikkelen forum problemen land- en tuinbouw  Oriënteren van nieuwe inwoners naar lokale handel en horeca  Promotie:  Naar nieuwkomers en passanten (via scholen, openbaar vervoer,…).  Belangrijke distributiegroepen/investeerders.  Infoloket / helpdesk voor economie  Vragen over premies (zie ook bij de premiezoeker)  Aanvragen laten doorstromen naar de juiste instanties  Specifieke informatie naar kmo’s, zelfstandigen en land- en tuinbouwers (bvb. katern in gemeentelijk infoblad)  Inventarisatie leegstaande en beschikbare panden & bedrijventerreinen

8 Lokale Economie /2  Oprichting van een Raad voor Lokale Economie  Gemeentelijke participatie in de initiatieven van de lokale handelaars ter bevordering van het commercieel centrum (handels-charter)  Cultuur stimuleert handel en handel stimuleert cultuur  Meer koopzondagen  Culturele activiteiten met kinderopvang  Evalueren parkeerbeleid  Aanmoedigen ‘open tuin- en adviesdagen’ bij lokale tuinbouwsector

9 Lokale Economie /3  Zaken doen in Wetteren? Slim bekeken!  Discussieforum of denktank met bedrijfsleiders, handelaars, horeca, burgers en gemeente  Periodiek in kaart brengen van handel/horeca/panden/koopgedrag om doelstellingen te kunnen verfijnen en problemen aan te pakken  Behoeftenonderzoek bedrijvencentrum voor jonge ondernemingen  Leefbaarheid & vernieuwing centrum en dorpskernen  Stimuli tijdelijke invulling leegstaande panden o.a. voor kijketalages  Efficiënte waarborgregeling voor zelfstandigen i.v.m. hinder bij wegwerkzaamheden  Duidelijke communicatie naar handelaars, horeca en klanten bij wegwerkzaamheden

10 ‘Mooi wonen in Wetteren’ Huisvesting  Woonbeleid afstemmen op nieuwe samenlevingsvormen: vergrijzing, co-ouderschap, alleenstaanden van alle leeftijden  Wetterse premiezoeker (op de webstek)  Sociaal Woningbeleid  Open en doorzichtiger  Kangoeroe-, duplex- of gemeenschapswonen mogelijk maken  Sneller voorrang aan lokale bevolking bij toewijzing  Kooprecht op eigen sociale woning  Kordate aanpak huisjesmelkerij via ‘Wetters Wooncharter’  Renovatie en aanpassing stimuleren met premies

11 “Mooi wonen in Wetteren” Leefmilieu & ruimtelijke ordening  Vlottere afhandeling en ondersteuning voor vergunningen  Nette-straten-beleid  Straatvegers herwaarderen  Buurtinformatie door of samen met propere-straat-werkers  Vegen voor eigen deur (burgerzin aanwakkeren)  Publieke vuilbakken  meer (binnen handbereik)  beter (niet voor huisvuil)  Zwerfvuil bannen  Meer financiële middelen voor opruiming  Sluikstorten krachtdadiger aanpakken  Project voor sociale tewerkstelling  “Mijn straat, mooie straat” – project/competitie

12 ‘Vlot in Wetteren’ Wegenwerken & infrastructuur  Minder-hinder-beleid (mbt wegwerkzaamheden)  Beter overleg tussen gemeenten en met nutsbedrijven  Waarborgregeling voor zelfstandigen met grote hinder  Onderhoud wegen primeert  Landbouwwegen proper houden  Onderhoud grachten  Onderhoud voetpaden  Onderhoud fietspaden  Speciaal interventieteam voor kleine (snelle) herstellingen  Herinrichting sites  Omgeving van de Warande  Omgeving van de Aard  Passarelle (voetgangersbrug)  Gebruiksvriendelijker voor fietsers & voetgangers  Veilige fietsstalling  Inspraak voor de bewoners  Krijtlijnen voor zelfinvulling door burgers via wijk- of dorpsraad

13 ‘Bewegen in Wetteren’ Verkeer & Mobiliteit  Parkeerbeleid als troef voor handelaars  Openbaar vervoer  Marktbussen op zondag  Samenwerking met privé-taxibedrijven  Aandachtspunten voor een betere mobiliteit  Herinrichten wegen waar té vaak, té snel wordt gereden  Om aan te zetten tot trager rijden  Om een hogere snelheid veilig toe te laten  Realiseren doorgang N-9 en herinrichten dorpsplein Kwatrecht  Herbekijken verkeerssituatie Kapellendries  Scheldedijk voor traag verkeer  Afstemmen verkeerslichten aan Astridlaan om file te voorkomen  Bekijken Gentsesteenweg tweerichtingsverkeer voor fietsers  Autoluwe routes voor fietsers  Organiseren en verhinderen doorgang zwaar vervoer in centrum  Noord-Zuid verbinding realiseren

14 ‘ Wetteren in ‘t groen’ Openbaar groen  ‘Wetteren plantengemeente’ promoten  Den Blakken – Prullenbos – Warande  Arboretum van Den Blakken uitbouwen  Markt moet groener  Station / Spoorwegzone als promozone voor treinpassanten  Stimuli voor private groenaccenten  Groene rustpunten-beleid  zie senioren-parcours

15 ‘Leren in Wetteren’ Onderwijs & Vorming  Bevorderen van ‘Levenslang Leren’  Versterken regierol op het vlak van ondersteuning Wetterse scholen  Flankerende maatregelen aanmoedigen inzake kinderopvang, speelpleinen, zwemlessen, bibliotheekbezoek.  Verdere uitbouw van structurele samenwerking tussen cultuur en onderwijs  Aanbod afstemmen op onderwijsprogramma’s

16 ‘Ontspannen in Wetteren’ Vrije Tijd /1  Cultureel leven nodige slagkracht geven om regio te bereiken en te betrekken  Voorwaarden creëren voor een breed aanbod t.b.v. meer en nieuwe publieksgroepen  Voordeeltarieven voor Wetteraars  Aandacht voor actieve participatie aan cultuur en cultuurcreatie  Vrije tijd senioren beter in beeld brengen en beleidsmatig ondersteunen  Samenwerkingsverbanden stimuleren tussen sportclubs  Uitbreiding sportinfrastructuur: tweede sportschuur  “Jong leven” (incl. fuiven) moet ook in Wetteren kunnen  Speeltoestellen in woonkernen  Veilige verlichte (winter) route voor joggers  Trekkershutten voetgangers/fietsers integreren op Warandesite

17 Vrije Tijd/2  Promotie van de gemeente  Overleg met actoren o.a. handelaars, horeca en gebuurtedekenijen,…  Jaarlijks evenement rond de bruggen van Wetteren (Schelde, spoorweg, snelweg) geschiedenis, cultuur, sport,…  Lobbywerk voor de gemeente nationaal / regio / media  Promotiepanelen bij het binnenrijden van de gemeente voor winkelcentrum, cultuurcentrum, sportcentrum, plantencentrum  Toerisme: dagtoerisme - fietstoerisme  Wandelzondagen bij tuinbouwers  Elektronische Informatiestanden in openbare ruimtes

18 ‘Centen in Wetteren’ Financieel beheer  Realistisch meerjarenplan opstellen  budget beheren als goede huisvader  Diensten, subsidies waarvoor weinig belangstelling bestaat afschaffen  Afschaffen zegeltaksen en verhaalbelasting op voetpaden  Ondernemingsvriendelijk fiscaal klimaat creëren  Vrijstellingen onderzoeken bij hinder door werken  Voordelen voor starters  Regierol boven actief overheidsoptreden  Waar privé-initiatief kan worden gestimuleerd  PPS (publiek private samenwerking) onderzoeken  Concessies herbekijken in functie van beleidsopties  Cultuur in cultuurcafé  Sport in sportcafé

19 ‘Werken voor Wetteren’ Personeel & Organisatie  ‘Blauwe telefoon’ (website/telefonisch)  Meldpunt voor suggesties  Meldpunt voor klachten  Meldpunt voor felicitaties  Gemeentelijke medewerkers laten meegroeien in een eigen moderne bedrijfscultuur  Permanente vorming van het personeel  Degelijke en optimale huisvesting met groeimogelijkheden: een nieuw modern gemeentehuis aan de Schelde!

20 ‘Communicatie in Wetteren’ IT & Communicatiebeleid  Wetteren digitaal  Website optimaliseren, diversifiëren en gebruiksvriendelijker maken  peilingen uitvoeren/mening toetsen via website  promotie van eigen organisaties  promotie van deelgebieden/wijken met hun activiteiten  website (webpagina’s) voor zelfstandige ondernemingen, jongeren,..  E-loket  Initiatieven stimuleren die burgers (blijvend) begeleiden in nieuwe communicatievormen  PC internet project  SMS-dienst jeugdloket (bekendmaking initiatieven/activiteiten)  Wetteren communiceert interactief  communicatie optimaliseren en vereenvoudigen naar vorm, inhoud en doelpubliek  prioriteiten en beleidsdoelstellingen blijvend communiceren  transparantie en communicatie over de aanwending van de financiële middelen  Katern in gemeenteblad voor zelfstandige ondernemers

21 ‘Wetteren voor de Wereld’  Genereuze ingesteldheid t.a.v. derde wereldlanden  Afsluiten convenant met Vlaamse overheid omtrent ontwikkelingssamenwerking  Nieuwe invulling ‘town twinning’ (jumelages) met ondersteuning van:  Democratiseringsprojecten  Het vrije initiatief  Ondernemerschap  ‘Development by trade’


Download ppt "Verkiezingsprogramma Open Vld Wetteren Gemeenteraadsverkiezingen 15 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google