De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Built Environment plan act check do Inspiratie. Water Management 6 MONITORE, CHECK & EVALUATE Bachelor of Built Environment: Competences Civil Engineering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Built Environment plan act check do Inspiratie. Water Management 6 MONITORE, CHECK & EVALUATE Bachelor of Built Environment: Competences Civil Engineering."— Transcript van de presentatie:

1 Built Environment plan act check do Inspiratie

2 Water Management 6 MONITORE, CHECK & EVALUATE Bachelor of Built Environment: Competences Civil Engineering Building Engineering 8 COMMUNICATE & COORPERATE 1 INITIATE & DIRECT 9 MANAGE & ENTERPRISE 7 ANALYSE & RESEARCH 0 Voorstel 2014 Archaeology 5 OPERATE Spatial Development 4 REALISE 3 SPECIFY 2 DESIGN Proces 2 DESIGN Technical

3 5 BEHEREN 6 MONITOREN, TOETSEN & EVALUEREN 2 ONTWERPEN 8 COMMUNICEREN & SAMENWERKEN 1 INITIËREN 9 MANAGEN & ONDERNEMEND HEID 7 ANALYSEREN & ONDERZOEKEN 4 REALISEREN & STUREN Cyclus? Cycli! 3 SPECIFICEREN Bach. of Built Environment: Domeincompetenties Voorstel 2014 def. ontwerpen tekenen berekenen verifiëren aanpassen / vaststellen voorontwerpen varianten schetsen eigenschappe n bepalen afwegen aanpassen / kiezen

4 Alles is cyclisch 1 beheren plannen: clusteren / optimaliseren onderhouden inspecteren actualiseren Instandhou- dingsplan realiseren uitvoerings- plan uitvoeren valideren aanpassen opleveren monitoren toetsen evalueren plannen ontwerpen Implemen- teren evalueren monitoren op/bijstellen doelen / visie specificeren contract opstellen selecteren & contracteren contract bewaken wijzigingen beheren initiëren programma van eisen aanbesteden toezien / auditeren sturen

5 Alles is cyclisch 2

6 project managen projectplan opstellen project uitvoeren project bewaken project(prog) (be)sturen 8 COMMUNICEREN & SAMENWERKEN 9 MANAGEN & ONDERNEMENDHEID 7 ANALYSEREN & ONDERZOEKEN

7 Z1&2 Zelfverantwoor- delijk WERKEN & LEREN A2 proces BEHEERSEN A1 DENKEN in modellen, systemen en processen S3 LEIDING GEVEN Bach. of Built Environment: Domein competenties & Algemene BE- competen. extra A3 PROJECTMATIG WERKEN / ONDERNEMEN A4 veilig, groen en kwaliteits- bewust HANDELEN Voorstel 2014 6 MONITOREN, TOETSEN & EVALUEREN 2 ONTWERPEN 8 COMMUNICEREN & SAMENWERKEN 1 INITIËREN 9 MANAGEN & ONDERNEMEND HEID 7 ANALYSEREN & ONDERZOEKEN 4 REALISEREN Bestaand S1 & S2 & STUREN Waar komen we vandaan? 3 SPECIFICEREN 5 ONDERHOUDEN

8 SAMENWERKEN & COMMUNI- CEREN INITIËREN & STUREN E2 ONTWERPEN E4 BEHEREN E3 REALISEREN MONITOREN, TOETSEN & EVALUEREN Bach. of Engineering competenties E1 & E7 ANALYSEREN ONDERZOEKEN E6 ADVISEREN Situatie 2013 E8 PROFESSIONA- LISEREN E5 MANAGEN ONDERNE- MEND HEID Wat hebben de buren rechts? Bach. of Built Environment: Domeincompetenties Voorstel 2014 SPECIFICEREN

9 INITIËREN & STUREN ICT3 ONTWERPEN ICT5 BEHEREN ICT4 REALISEREN MONITOREN, TOETSEN & EVALUEREN ICT1 ANALYSEREN Bachelor of ICT competenties ICT2 ADVISEREN ICT A GEBRUKERS- INTERACTIE ICT B BEDRIJFS- PROCESSEN ICT C SOFTWARE ICT D INFRA- STRUCTUUR ICT E HARDWARE INTERFACING Bach. of Built Environment: Domeincompetenties S1 & S2 SAMENWERKEN COMMUNICEREN MANAGEN & ONDERNEMEND- HEID & ONDERZOEKEN Voorstel 2014 Wat hebben de buren links? SPECIFICEREN

10 6 MONITORE, CHECK & EVALUATE Bachelor of Built Environment: Competences EUR-ACE Engineering Programmes Knowledge and Understanding 0 Investigations 7 Engineering Design 2-3 Engineering Practice 4-5 Engineering Analysis 7 Transferable Skills 1-9 Civil Engineering Building Engineering 8 COMMUNICATE & COORPERATE 1 INITIATE & DIRECT Dublin Descriptors Obtaining Knowl. & Understanding 0 Applying Knowl. & Understanding 0 Making Judgements 6 Communications 8 Learning skills 1-9 Dutch Bachelor Core Qualifications 3. Scientific application & 0 Ability to conduct applied research 7 2. Multidisciplinary integration 0, 6 10.Responsibility towards society 6 8. Social-communicative competence 8 1. Wide professionalization 9 9. Basic qualification for management 9 11.Self responsible learning & working 9 6. Problem-oriented working 4. Transfer and wide deploy ability 5. Creativity and complexity in acting 7. Methodical & reflective thinking & acting 9 MANAGE & ENTERPRISE 7 ANALYSE & RESEARCH 0 Voorstel 2014 5 OPERATE Spatial Development 4 REALISE 3 SPECIFY 2 DESIGN Proces & Techn. 1-9

11 Per stam verdere presentatie & discussie Groen14-15:00hc oncept h ouse v illage Grijsc oncept h ouse v illage 15-16:00h • Bouwkunde Zaal 1 • Civiele TechniekZaal 2 • Ruimtelijke OntwikkelingZaal 3 uitwerking competenties in

12 Monitoren en Evalueren Bachelor of Built Environment: Competences EUR-ACE Engineering Programmes Knowledge and Understanding 0 Investigations 7 Engineering Design 2-3 Engineering Practice 4-5 Engineering Analysis 7 Transferable Skills 1-9 8. Communiceren en samenwerken 1 Initiëren en sturen Dublin Descriptors Obtaining Knowl. & Understanding 0 Applying Knowl. & Understanding 0 Making Judgements 6 Communications 8 Learning skills 1-9 Dutch Bachelor Core Qualifications 3. Scientific application & 0 Ability to conduct applied research 7 2. Multidisciplinary integration 0, 6 10.Responsibility towards society 6 8. Social-communicative competence 8 1. Wide professionalization 9 9. Basic qualification for management 9 11.Self responsible learning & working 9 6. Problem-oriented working 4. Transfer and wide deploy ability 5. Creativity and complexity in acting 7. Methodical & reflective thinking & acting 9 Managen en ondernemend- heid 7 Analyseren en onderzoeken 0 Voorstel 2014 STAM RO 5 Beheren Spatial Development 4 Realiseren 2 Specificeren 3 0ntwerpen. 1-9

13 Stam Ruimtelijke Ontwikkeling BUITENCIRKEL: beroepsgerichte competenties RO PLAN 1. Definiëren van ruimtelijke vraagstukken Je kunt maatschappelijk belangrijke ruimtelijke opgaven signaleren en agenderen. Deze vraagstukken kunnen op zowel een concreet als abstract niveau voorkomen en moeten meerdere componenten omvatten, zoals technische, milieu-, sociale en economische aspecten. Je kunt de aanleiding van de opgave benoemen en de relevantie van het vraagstuk beschrijven. Je kunt daardoor de ruimtelijke opgave plaatsen in een bredere maatschappelijke context.

14 DO: 2. Specificeren van ruimtelijke vraagstukken Op basis van gedefinieerde ruimtelijke vraagstukken kun je de doelstelling verder specificeren: de ambities voor deze vraagstukken formuleren, de processen en overige randvoorwaarden definiëren waaraan oplossingen moeten voldoen. Je doet dit vanuit het perspectief van de diverse betrokken partijen. Dit veronderstelt inzicht in de problematiek, kennis van een procesmatige benadering en financiële aspecten van mogelijke oplossingen en van instrumenten en een visie op oplossingsrichtingen en haalbaarheid.

15 DO 3a.1. Ontwerpen van een stedenbouwkundig plan Vanuit een specifieke beschrijving van de opgave en mogelijke kaders waarbinnen de opgave moet worden opgelost kun je deze conceptualiseren, visualiseren en verder uitwerken met een stedenbouwkundig plan. Afhankelijk van de schaal van de opgave zal het een globaler of een meer gedetailleerd plan zijn. Je bent in staat jouw opgave vanuit verschillende schaalniveaus in beeld te brengen en er jouw visie in naar voren te laten komen. Waar mogelijk kom je met vernieuwende oplossingen.

16 DO 3a.2. Uitwerken van een projectontwikkelingsplan (nieuwbouw of herbestemming) Vanuit een specifieke beschrijving van de opgave en vastgestelde kaders waarbinnen de bouwopgave moet worden opgelost kun je deze conceptualiseren en visualiseren. Je bent in staat om het ontwikkelings- of bouwplan in verschillende varianten uit te werken met betrekking tot capaciteit, proces en mogelijke opbrengst en er jouw visie in naar voren te laten komen. Waar mogelijk kom je met vernieuwende oplossingen.

17 DO 3b. Ontwerpen van een beleidsadvies Vanuit een specifieke beschrijving van de opgave en vastgestelde kaders waarbinnen de opgave moet worden opgelost kun je een beleidsadvies of een traject om dit op te stellen ontwerpen. Dit kun je voor de verschillende beleidsterreinen waarop een ruimtelijke professional actief is. Je bent in staat jouw opgave vanuit verschillende schaalniveaus goed onderbouwd in beeld te brengen. Waar mogelijk kom je met vernieuwende oplossingen.

18 CHECK 4/5. Planuitvoering Je kunt op basis van diverse plannen (zowel ruimtelijke ontwerpen als beleidsplannen) het proces tot implementatie van de plannen vormgeven en aansturen. Dit betekent dat je (strategische) plannen en ontwerpen kunt vertalen naar uitwerkingsplannen en –processen. Je bent in staat belangen van betrokken partijen goed af te stemmen en een project van de initiatief- tot de realisatiefase te leiden. Je beschikt over een breed palet van bedrijfskundige en bestuurskundige oplossingsmogelijkheden.

19 ACT 6. Monitoren en evalueren Je bent in staat de gekozen oplossingen en bereikte resultaten zo objectief mogelijk te evalueren. Je bent in staat de resultaten op verschillende abstractieniveaus en vanuit het perspectief van verschillende betrokken actoren uit te werken. Je bent in staat dit waar mogelijk met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te onderbouwen. Je kunt de effectiviteit en efficiëntie van de gekozen oplossingen aangeven. Op deze wijze ben je in staat aan te geven in hoeverre het ruimtelijk vraagstuk is opgelost, en in welke mate de ontstane ambities en verwachtingen zijn ingelost. Je kunt waar mogelijk of nodig vervolgacties definiëren.

20 Binnen de cirkel: Algemene HBO-competenties binnen de context van Ruimtelijke Ontwikkeling 7. Analyseren en onderzoeken Je bent in staat tot het analyseren van een vraagstuk waarbij de identificatie van het probleem of vraag, de afweging van mogelijke ontwerpstrategieën / oplossingsrichtingen en het eenduidig in kaart brengen van de eisen / doelstellingen / randvoorwaarden op een gestructureerde manier wordt aangepakt. Je maakt gebruik van geschikte methoden en technieken m.b.t. het vergaren en beoordelen van informatie, om toegepast onderzoek uit te kunnen voeren. Je bent in staat om informatie te interpreteren en conclusies te trekken m.b.t. de onderzoeksvraag. Deze methoden kunnen zijn: literatuuronderzoek, het bedenken en uitvoeren van locatieonderzoek/experimenten/enquêtes/doelgroepenonderzoek/toegepaste berekeningen, de interpretatie van (computer)data en (computer)simulaties e.d.

21 8. Communiceren en samenwerken Je kunt beroepsgerichte informatie overbrengen naar het beroepenveld, collega’s en de vast te stellen doelgroepen (klanten, opdrachtgevers, betrokkenen). Je bent in staat zowel intern als extern te communiceren op een, voor de doelgroep, passende wijze. Communiceren bevat het gehele spectrum waarop informatie gegeven en gedeeld wordt (in woord en schrift, beeldend en digitaal). Je bent gericht op samenwerken en constructief afstemmen met betrokkenen en de doelgroepen.

22 9. Managen en ondernemendheid Je geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers, teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of project waar je leiding aan geeft. Je hebt oog voor welke betrokkenen je, op welk moment, moet betrekken bij het proces. Je neemt initiatief en bent bereid om (deel)projecten op te pakken. Je bent zelfsturend en reflectief op het eigen functioneren.

23 Beroepsrollen in het werkveld van Ruimtelijke Ontwikkeling De hbo RO’er is een kenniswerker Er zijn drie hoofdrollen te onderscheiden: • Adviseur/ontwerper/specialist • Onderzoeker/ontwerper/specialist • Projectleider/procesadviseur

24 Vervolgens kunnen deze rollen zich toespitsen op de verschillende kennisgebieden van RO als adviseur/onderzoeker/projectleider op het gebied van: milieukunde, verkeerskunde,beleid(stoetsend), cultuurhistorie, communicatie, financiën, juridische zaken, wonen en werken, planologie, stedenbouwkunde, bouwplanontwikkeling (nieuwbouw/herontwikkeling/beheer en onderhoud), gebieds- en vastgoedexploitatie en duurzaamheid. Daarnaast nog: cartograaf geodeet (landmeetkundige) geo-informatica deskundige (o.a. GIS, mapping) assistent stedenbouwkundig ontwerper verkeerskundige (regelaar)

25 Communicatieplan maken Digitale presentatie, flyer, magazine, website, poster, e.d. Plan van aanpak Projectplan/offerte Businessplan Bestemmingsplan Stedenbouwkundig plan Grond- of vastgoedexploitatieplan Programma van eisen (voor ontwerp) Projectontwikkelingsplan (Milieu-)gebiedsvisie (Verkeers-/milieu-/ruimtelijk/.....) Advies Verkavelingsplan Inrichtingsplan Verkeers(-circulatie)plan Structuurvisie Omgevingsplan bouwprocesplan (Digitale) kaarten Meetrapport GIS-kaarten (Digitale) Gebiedsanalyse (Beeld-)kwaliteitsplan Scenariobeschrijving Relevante beroepsproducten voor RO Hieronder een eerste groslijst van beroepsproducten die een ruimtelijke professional moet kunnen opstellen. Niet alle producten zijn in gelijke mate relevant voor alle uitstroomprofielen binnen de (stam)opleiding ruimtelijke ontwikkeling.

26 Kennisgebieden 1. initatief en sturen 2 A. Ontwerpen van een steden- bouwkundig ofprojectont- wikkelingsplan 2B. Ontwerpen van een advies 3. Specificieren 4. Realiseren 5. Beheren 6.Monitoren en evalueren 7. Analyseren en onderzoeken 8. managen en ondernemend- heid 9. Communiceren en samenwerken 1. Kennis van Beleidxxx 2. Geografische/fysieke kennisxx 3. Technische kennis (water, ondergrond, leidingen, milieu, bouwtechnisch, fysisch, duurzaamheid, klimaat) xxx 4. Ecologische kennis (landschapsecologie en natuur)xx 5. Landschappelijke kennisx 6. Sociaal maatschappelijkexx 7. ruimtevragers: wonen, werken, verkeer, recreatie en voorzieningen xx 8Juridisch (procedures, wet- en regelgeving)xxxx 9Financieelxxxx 10Proceskennisxx 11 Historische kennis (stedelijke geschiedenis, ontstaan RO, repertoirekennis) xx 12 Politiek/maatschappelijke inzichtenxx 13Ontwerpnormen, kengetallen, maat en schaalx 14Ontwerpbenaderingen en ontwerpmethodiekenx 15Ruimtelijke kwaliteitx 16Esthetiekx 17Ethiekxx 18Bestuurskundexx 19Maatschappelijke haalbaarheidxx 20Financiële haalbaarheidxx Tabel deel 1: beroepsgerichte competenties versus kennisgebieden

27 Kennisgebieden 1. initatief en sturen 2 A. Ontwerpen van een steden- bouwkundig ofprojectont- wikkelingsplan 2B. Ontwerpen van een advies 3. Specificieren 4. Realiseren 5. Beheren 6.Monitoren en evalueren 7. Analyseren en onderzoeken 8. managen en ondernemend- heid 9. Communiceren en samenwerken 21Juridische haalbaarheidx 22Kennis van uitvoering en beheer x x 23Uitvoeringsprocessenx 24Grond- en vastgoedexploitatiex 25Inspraakprocessenx 26Kennis relevante instrumentenx 27Monitoringsinstrumentenx 28Evaluatiemethodiekenx 29Methoden en technieken van onderzoekx 30Methoden en technieken van locatieonderzoekx 31Verdienmodellenx 32(Internationale) best practicesx 33Projectmanagementx 34Management en organisatiex 35Logistiek xxx 36Kennis van sociale mediax 37Actorenanalysex 38Vakjargonx 39Groepsdynamiek/groepsprocessenx 40Rapporteren (mondeling, schriftelijk, visueel)x Tabel deel 2: beroepsgerichte competenties versus kennisgebieden


Download ppt "Built Environment plan act check do Inspiratie. Water Management 6 MONITORE, CHECK & EVALUATE Bachelor of Built Environment: Competences Civil Engineering."

Verwante presentaties


Ads door Google