De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfredzaamheid & Samenredzaamheid Eigen kracht herkennen, erkennen, benutten en ondersteunen Lies Korevaar & Sandra Vos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfredzaamheid & Samenredzaamheid Eigen kracht herkennen, erkennen, benutten en ondersteunen Lies Korevaar & Sandra Vos."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfredzaamheid & Samenredzaamheid Eigen kracht herkennen, erkennen, benutten en ondersteunen Lies Korevaar & Sandra Vos

2 Overzicht Les 1 •Kennismaking •Overzicht lesprogramma •Korte terugblik Wmo •Introductie zelfredzaamheid •Oefening en nabespreking •Samenvatting en vooruitblik 2

3 Overzicht Lesprogramma •Les 1:Introductie zelfredzaamheid •Les 2:Zelfredzaamheid 2 •Les 3:Introductie samenredzaam •Les 4:Samenredzaam 2 •Les 5:Oriënteren •Les 6:Overall oefening 3

4 Kennismakingsvraag Wat verstaat u onder zelfredzaam? 4

5 Korte terugblik Wmo 5

6 Ontwikkelingen (transities) •Wet Werken naar Vermogen (WWNV) •Decentralisatie jeugdzorg •Passend onderwijs •Transitie en Transformatie AWBZ naar Wmo 6

7 Doelstelling van de Wmo Het doel van de wet is MEEDOEN: Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen. Wmo is participatiewet en geen zorgwet 7

8 Wmo De Wmo is er op gericht om mensen met een handicap als volwaardige burgers mee te laten doen in de samenleving 8

9 Vier maatschappelijke doelen •Het bevorderen van zelfredzaamheid •Het vergroten van participatie •Het stimuleren van actief burgerschap •Het verbeteren van sociale samenhang 9

10 Uitgangspunten Wmo •Uitgaan en ondersteunen van eigen kracht, eigen regie van burgers (met beperkingen) •Benutten en ondersteunen van sociaal netwerk/mantelzorgers •Benutten en ondersteunen van vrijwilligers •Zo min mogelijk professionele ondersteuning 10

11 Cliënten van de AWBZ naar de Wmo (1-1-2014) Totaal ongeveer 180.000 mensen Naar grondslag: •somatische aandoening 38.000 •psychogeriatrische problematiek14.000 •psychiatrische stoornis56.000 •verstandelijke handicap 50.000 •lichamelijke handicap14.000 •zintuiglijke handicap 5.000 11

12 Gerichtheid AWBZWmo HulpverleningParticipatie CliëntWijkbewoner / dorpsgenoot Gedrags-Rolfunctioneren verandering 12

13 Paradigmawisseling •Niét meer zórgen voor mensen, maar uitgaan van eigen kracht •Niet meer de overheid verantwoordelijk, maar de burger zelf! •Andere manier van kijken en handelen 13

14 Introductie Zelfredzaam 14

15 Oefening Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en autonomie 15

16 Zelfredzaamheid Het zichzelf kunnen redden, kunnen helpen, bijv. van patiënten Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/Zelfredzaamheid http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/Zelfredzaamheid 16

17 Zelfredzaamheid vs Zelfstandigheid 17

18 •Zelfstandigheid / autonomie betekent dat je woont in het huis van je keuze, dat je zelf bepaalt wie je vrienden zijn en wanneer je ze wilt zien, dat je kiest hoe je, binnen beschikbare mogelijkheden, je dag doorbrengt •Zelfredzaamheid betekent dat je je eigen huishouden kunt doen, dat je je vrienden zonder hulp kunt opzoeken en dat je de activiteiten die je op de dag wilt ondernemen zelf kunt uitvoeren 18

19 •Vermindering van zelfredzaamheid betekent niet dat er ook verlies van zelfstandigheid / autonomie plaatsvindt 19

20 Samenvatting en vooruitblik op les 2 20

21 Les 2 Zelfredzaamheid 2 21

22 Overzicht Les 2 •Terugblik •Vervolg zelfredzaamheid •Oefening en nabespreking •Samenvatting en vooruitblik 22

23 Terugblik les 1: Wmo •Participatiewet •Meedoen •Participatie is rolfunctioneren •Uitgaan en ondersteunen van eigen kracht, eigen regie van burgers (met beperkingen) 23

24 Terugblik les 1: zelfredzaam •Participatiedoelen van burgers staan centraal •Zelfredzaamheid vs zelfstandigheid/autonomie •Eigenaarschap •Benadrukken wat mensen zelf al kunnen en doen (eigen kracht / zelfredzaamheid) 24

25 De Kanteling Van •verplicht zorgen vóór naar •compensatieplicht: gemeenten moeten beperkingen compenseren zodat burgers kunnen participeren Van •claimgericht en aanbodgericht denken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar •vraaggericht en resultaatgericht werken (zelfredzaamheid en participatie, maatwerk i.p.v. standaardvoorzieningen) 13

26 Dit houdt in: •Meer tijd voor een eerste gesprek (‘keukentafelgesprek’) •Vraagverheldering: wat wil de burger en waarom? •Verkennen van mogelijke oplossingen •Gericht op eigen regie en zelfredzaamheid •Inzet sociaal netwerk en vrijwilligers 26

27 Oefening Casus 2: Carla 27

28 Nabespreking 28

29 Participatie in wijk of dorp •Participeren doe je in verschillende rollen in (vaak verschillende) omgevingen •Om te kunnen vaststellen wat mensen zelf kunnen en wat men aan ondersteuning nodig heeft in een bepaalde rol en omgeving, helpt het als de burger zelf zijn/haar participatiedoel(en) formuleerd 29

30 Voorbeelden participatiedoelen •Ik wil de komende tijd met plezier blijven wonen in mijn 2-kamer flat in Paddepoel te Groningen •Ik wil in september 2013 een cursus Nederlands gaan volgen in buurthuis X •Ik wil in het najaar van 2013 vrijwilligerswerk gaan doen in buurthuis x (koffie rondbrengen) •Ik wil de komende jaren met succes en tevredenheid mijn dochtertje opvoeden 30

31 Kenmerken van een participatiedoel •Stuurt de diagnostiek - openlijk onderzoeken wat de persoon/cliënt zelf wil - vanaf het begin betrokkenheid v.d. persoon/cliënt - grotere motivatie •Vernauwt de richting van de diagnostiek - i.p.v. alle mogelijke vaardigheden en ondersteuning/hulpbronnen die de persoon/cliënt nodig kan hebben, beperk je je tot die welke gerelateerd zijn aan het halen/behouden van het eigen participatiedoel 31

32 Eigenaarschap •Wie is de eigenaar van de wens en/of het probleem? •Wie is er eigenaar van het ondersteuningsplan? •Wie is er eigenaar van het ondersteuningstraject? 32

33 Uitgangspunten maatschappelijke participatie Doel: burgerrol + omgeving (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 33

34 Uitwerking casus Carla-1 Cursist Nederlandse taal in buurthuis (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 34

35 Uitwerking casus Carla-2 Koffie rondbrengen in buurthuis (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 35

36 Uitwerking casus Carla-3 Bewoner 2-kamer flat Paddepoel (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 36

37 Uitwerking casus Carla-4 Opvoeden van mijn dochtertje (ouderrol) (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 37

38 Uitwerking casus Carla-5 1x per maand schoonouders bezoeken (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 38

39 Achterhalen van onmisbare vaardigheden-1 Doel: Ik wil het komend halfjaar (tijdstermijn) eens per maand mijn schoonouders (rol: schoondochter) opzoeken, bij hun thuis (omgeving) Gedragseisen vanuit de omgeving (schoonouders): •Afspraak maken Praatje maken •Erheen reizen Iets samen doen •Terugreizen Op de tijd letten •Ouders begroeten Afscheid nemen 39

40 Achterhalen van onmisbare vaardigheden-2 Doel: Ik wil het komend halfjaar (tijdstermijn) eens per maand mijn schoonouders (rol: schoondochter) opzoeken, bij hun thuis (omgeving) Persoonlijk belangrijk gedrag (vanuit Carla, geen eis van de omgeving): •Iets leuks of lekkers meebrengen •Even alleen zijn om uit te rusten 40

41 Achterhalen van onmisbare vaardigheden-3 Doel: Ik wil het komend halfjaar (tijdstermijn) eens per maand mijn schoonouders (rol: schoondochter) opzoeken, bij hun thuis (omgeving) Achterhalen van vaardigheden: (wat moet je doen om….) Onmisbare vaardigheden: •Een praatje maken over algemene onderwerpen •Zeggen dat ik mijn rust nodig heb 41

42 Participatiedoelen Carla •Ik wil in september 2012 een cursus Nederlands gaan volgen in buurt X •Ik wil in het najaar van 2012 vrijwilligerswerk gaan doen in buurthuis X (koffie rondbrengen) •Ik wil de komende tijd met plezier blijven wonen in mijn 2-kamer flat in Paddepoel te Groningen •Ik wil de komende jaren met succes en tevredenheid de mijn dochtertje opvoeden 42

43 Uitgangspunten maatschappelijke participatie Doel: burgerrol + omgeving (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 43

44 Samenvatting en vooruitblik 44

45 Les 3 Introductie samenredzaam 45

46 Overzicht Les 3 •Terugblik •Introductie samenredzaam •Oefening en nabespreking •Samenvatting en vooruitblik 46

47 Terugblik les 1 en 2: zelfredzaam •Participatiedoelen van burgers staan centraal •Zelfredzaamheid vs zelfstandigheid/autonomie •Eigenaarschap •Benadrukken wat mensen zelf al kunnen en doen (eigen kracht / zelfredzaamheid) •Onmisbare vaardigheden in relatie tot doel (welke vaardigheden bezit men al en welke kunnen nog worden geleerd) 47

48 Vraag Wat verstaat u, bij de individuele burger met een participatie- en/of ondersteuningsvraag, onder samenredzaamheid en hoe brengt u het in de praktijk? 48

49 Samenredzaam Jet Bussemaker (voormalig Staatssecretaris van VWS) introduceerde Welzijn Nieuwe Stijl: het uitgaan en mobiliseren van de kracht van de burger en zijn omgeving Het idee is dat eerst, waar mogelijk, mensen uit het eigen netwerk en vrijwilligers bij de ondersteuning worden betrokken, voordat professionele hulp wordt ingeschakeld 49

50 Wat kan de burger/cliënt zelf doen en waarbij heeft hij/zij hulp nodig? •Helemaal zelf: •Zelf met hulp van netwerk: •Iemand anders moet het doen: 50

51 Casusoefening: Heleen, een vrouw van 43 jaar oud, diagnose schizofrenie, komt bij een vraag bij de gemeente voor vervoer naar haar dagbesteding. Dit wordt met ingang van 2014 niet meer vergoed vanuit de AWBZ, maar via de Wmo. Heleen doet vrijwilligerswerk (koffie rondbrengen) in het buurthuis. Ze durft echter niet over straat en vraagt om taxibriefjes, om zo 2x per week van huis naar het buurthuis gebracht te worden. Hoe pakken jullie dit aan in het kader van samenredzaam? 51

52 Nabespreking 52

53 Uitwerking casuïstiek-1 Koffie rondbrengen in buurthuis (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 53

54 HULPBRONNEN / ONDERSTEUNERS KIEZEN Ga na aan welke eisen de gewenste hulpbron/ondersteuning vanuit het perspectief van de burger/cliënt moet voldoen, m.b.t.: •Toegankelijkheid (beschikbaar) •Deskundigheid/kwaliteit van de hulpbron •Persoonlijk contact (relatie) 54

55 Brainstorm welke perso(o)n(en) uit het eigen netwerk of vanuit vrijwilligersorganisatie(s) in aanmerking komen en wie het meest voldoet aan de geformuleerde criteria 55

56 Vervoer HulpbronToegank.Kwalit.Pers. Totaal Broer15511 Buren3339 Medebezoekers buurthuis55313 Schoonoud.1517 O.V.3115 Vrienden1135 56

57 Samenvatting en vooruitblik 57

58 Les 4 Samenredzaam 2 58

59 Overzicht Les 4 •Terugblik •Samenredzaam 2 •Oefening en nabespreking •Samenvatting en vooruitblik 59

60 Terugblik les 1-3 •Participatiedoelen van burgers staan centraal •Zelfredzaamheid vs zelfstandigheid/autonomie •Eigenaarschap •Benadrukken wat mensen zelf al kunnen en doen (eigen kracht / zelfredzaamheid) •Introductie samenredzaamheid •Inventariseren en selecteren van de meest geschikte hulpbron uit het eigen netwerk 60

61 Vraag: Als burgers/cliënten meerdere participatiedoelen stellen, hoe stel je dan samen vast welke doelen voor de burger prioriteit hebben? 61

62 Participatiedoelen Heleen Heleen, een vrouw van 43 jaar oud heeft de diagnose schizofrenie en woont op zichzelf in een 2-kamer flat. In overleg met Heleen zijn de volgende doelen opgesteld •Ik wil vanaf september a.s. 2x per week gaan koffiedrinken in buurthuis X •Ik wil in het komende najaar vrijwilligerswerk gaan doen in buurthuis X (koffie rondbrengen) •Ik wil de komende tijd met plezier blijven wonen in mijn 2-kamer flat •Ik wil het komend halfjaar 1x per maand mijn ouders opzoeken 62

63 Uitgangspunten maatschappelijke participatie Doel: burgerrol + omgeving (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 63

64 Prioriteiten stellen Activiteiten •Urgentie vaststellen •Motivatie vaststellen •Haalbaarheid bepalen •Aanwezige ondersteuning bepalen 64

65 Uitdelen hand outs (bijlage 3) 65

66 Samenvatting en vooruitblik 66

67 Les 5 Oriënteren 67

68 Overzicht Les 5 •Korte terugblik •Introductie contact maken en oriënteren •Pauze •Oefening en nabespreking •Samenvatting en vooruitblik 68

69 Terugblik les 1-4 •Participatiedoelen van burgers staan centraal •Zelfredzaamheid vs zelfstandigheid/autonomie •Eigenaarschap •Benadrukken wat mensen zelf al kunnen en doen (eigen kracht / zelfredzaamheid) •Introductie samenredzaamheid •Inventariseren en selecteren van de meest geschikte hulpbron uit het eigen netwerk •Prioriteiten stellen 69

70 Contact maken 70

71 Bondgenootschap In de eerste plaats uitgaan van wat de burger/cliënt met ons en anderen verbindt, en niet van datgene wat hem van ons en anderen onderscheidt 71

72 Referentiekader van de burger/cliënt als uitgangspunt nemen Ieder mens wil zich eerst gehoord voelen 72

73 Veel hulpverleners praten met cliënten en luisteren naar zichzelf 73

74 Oriënteren 74

75 DE BURGER/CLIËNT COACHEN Definitie De burger/cliënt coachen wil zeggen dat men het doen van onderzoek en het verkrijgen van inzicht door de burger/cliënt zelf bevordert en vergemakkelijkt Nut Door het coachen van de burger/cliënt wordt de cliënt zelf actief betrokken bij de (inventariserende) gesprekken Vaardigheden • Oriënteren • Informatie vragen • Begrip tonen • Van mening verschillen Gebruik •Wanneer u (inventariserende) gesprekken hebt met de burger/cliënt 75

76 Oriënteren: •Onderdeel van contact maken •Een activiteit om het gesprek te structureren •De wijkbewoner vertellen wat bedoeling en opbouw van het gesprek is 76

77 Oriënteren Nut: •De wijkbewoner is op de hoogte van doel, inhoud en verloop gesprek •De wijkbewoner is gelijkwaardig gesprekspartner, geen object van dienstverlening •Versterkt de interactie en betrokkenheid 77

78 INFORMATIE BIJ HET ORIËNTEREN Wat? Een beschrijving van de activiteit “keukentafelgesprek” Waarom? Het nut van de activiteit “keukentafelgesprek” Rollen De taken van de werker en de taken van de wijkbewoner tijdens de activiteit “keukentafelgesprek” 78

79 Oefening: Oriënteer uw collega naast u op het “keukentafelgesprek” (doel en werkwijze) 79

80 Nabespreking 80

81 PROCEDURE: HOE DE WIJKBEWONER TE ORIËNTEREN 1.Duidelijk krijgen wat de wijkbewoner/cliënt van de activiteit afweet 2.De activiteit beschrijven 3.Een voorbeeld of een resultaat van de activiteit laten zien of vertellen 4.Het nut van de activiteit uitleggen en de rollen van de wijkbewoner/cliënt en de werker beschrijven 5.Nog eens kijken of de wijkbewoner/cliënt de rollen begrijpt 81

82 Samenvatting en vooruitblik 82

83 Les 6 Overall oefening & Evaluatie 83

84 Overzicht Les 6 •Terugblik •Overall oefening en nabespreking •Evaluatie 84

85 Terugblik les 1-5 85

86 Doelstelling van de Wmo Het doel van de wet is MEEDOEN: Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen. Wmo is participatiewet en geen zorgwet

87 Uitgangspunten Wmo •Uitgaan en ondersteunen van eigen kracht, eigen regie van burgers (met beperkingen) •Benutten en ondersteunen van sociaal netwerk/mantelzorgers •Benutten en ondersteunen van vrijwilligers •Zo min mogelijk professionele ondersteuning 87

88 Gerichtheid AWBZWmo HulpverleningParticipatie CliëntWijkbewoner / dorpsgenoot Gedrags-Rolfunctioneren verandering 88

89 VAK-mensen Wmo •Vaardigheden •Attitude •Kennis 89

90 Kwaliteitskenmerken voor professioneel handelen in welzijn en zorg Gebaseerd op de Professionaliteit verankerd en de 8 bakens van VWS •Respectvolle bejegenen •Vraaggericht werken •Signaleren en eropaf •Informeren •Ontwikkelingsgericht ondersteunen: eigen kracht en regie •Formeel en informeel ondersteunen •Balans van collectief en individueel aanbod •Resultaatgericht werken •Integraal werken Mei 2012 90

91 Terugblik: zelfredzaam •Participatiedoelen van burgers staan centraal •Zelfredzaamheid vs zelfstandigheid/autonomie •Eigenaarschap •Benadrukken wat mensen zelf al kunnen en doen (eigen kracht / zelfredzaamheid) •Onmisbare vaardigheden in relatie tot participatiedoel 91

92 Terugblik: samenredzaam •Ook bij samenredzaam eigen regie burger/cliënt in acht nemen •Hulpbronnen/ondersteuners selecteren •Bij meerdere participatiedoelen en/of ondersteuningsdoelen (m.b.t. participatiedoelen): prioriteiten stellen 92

93 Terugblik les 5 •Contact maken •Oriënteren op doel en werkwijze gesprek 93

94 Overall oefening Casus 3: Carla 94

95 Uitgangspunten maatschappelijke participatie Participatiedoel: burgerrol + omgeving (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht/ Mantelz./soc. netwerk Zelfredz. Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid 95

96 Casus 3: Carla Contact maken/band scheppen •Oriënteer de burger(s)/cliënt(en) op het doel en de werkwijze van het gesprek Wat wil en kan Carla m.b.t. de participatiedoelen: •Helemaal zelf: onmisbare vaardigheden achterhalen •Zelf met hulp: ondersteuning selecteren •Iemand anders moet het doen: hulpbronnen selecteren Wat willen de gezinsleden doen (meedoen & bijdragen)? •Participatiedoelen verkennen en kiezen Gebruik alle behandelde elementen uit de eerste vijf lessen in de oefening 96

97 Deel uit hand out Checklist werkwijze Wmo / Welzijn nieuwe stijl (bijlage 3) 97

98 Nabespreking 98

99 Evaluatie Wat zijn de bevindingen van het lesprogramma? Maak hierbij gebruik van de drie B’s: * Bekend: Wat deed ik al? * Besluiten: Wat doe ik niet meer? * Bereiken: Wat ga ik anders doen? (Van Biene 2005) 99

100 Achtergrondinformatie 100

101 Publicaties •Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2011), Welzijn Nieuwe Stijl; Link naar brochure in pdf-formaat: http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/documenten/Brochure_WNS.pdf •Dam C. van & Vlaar P. (2010). Handreiking professioneel ondersteunen. Utrecht, Movisie. •http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=134457 •Brink, C., Lucassen, A., Poll, A. (2011), Inventarisatie zelfregie, methoden voor professionals die werken met mensen in kwetsbare situaties, MOVISIE, www.movisie.nl •Huber, M. en Bouwes, T. (redactie), (2011), Samensturing in de maatschappelijke opvang. (eindredactie MOVISIE); www.wmowerkplaatsen.nl •Movisie (2010), Leaflet Werken aan Zelfregie; http://www.movisie.nl/onderwerpen/zelfregie/docs/Leaflet_zelfregie%20okt10% 20def.pdf 101

102 Relevante websites: •www.invoeringwmo.nl (heel veel over de Wmo) •www.vng.nl/dekanteling •www.movisie.nl (kennisinstituut voor welzijn en zorg) •www.wmowerkplaatsen.nl (website Wmo Werkplaatsen) •www.cg-raad.nl/wij_werken_aan/wmo/ kanteling/index.php •www.zorgwelzijn.nl (platform en nieuwsbrief voor professionals in zorg en welzijn) •Google  nieuwsbrief Wmo  je krijgt een wereld aan nieuwsbrieven van allerlei gemeenten en instellingen over de Wmo. 102

103 Afsluiting 103


Download ppt "Zelfredzaamheid & Samenredzaamheid Eigen kracht herkennen, erkennen, benutten en ondersteunen Lies Korevaar & Sandra Vos."

Verwante presentaties


Ads door Google