De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met SEPA! EA-netwerk fondsenwerving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met SEPA! EA-netwerk fondsenwerving"— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met SEPA! EA-netwerk fondsenwerving
Zeist, 25 september 2012 Workshop SEPA Rein Kieviet

2 Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er? Hoe migreert Nederland?
Wat moet u doen? SEPA-issues Goede Doelen

3 Wat is SEPA? SEPA-begrippen
Standaard, als in: ‘SEPA moet eind van het jaar zijn ingevoerd’ Of als in: bedoeling is dat SEPA een uniforme betaalstandaard wordt. 2. Project, als in: ‘Hoe ver zijn jullie met SEPA?’ en in ‘SEPA-monitoring’ De organisatie en uitvoering van de overgang van nationale naar Europese standaarden. De feitelijke migratie. 3. Gebied, het gebied met uniforme Europese standaarden, voorwaarde voor de Interne Betaalmarkt Pas gerealiseerd als alle projecten klaar zijn en alle standaarden Europees zijn. Maar met alleen gelijke standaarden ben je er nog niet! 4. De markt, SEPA is slechts het begin, niet het einddoel! Uiteindelijk doel is een goed werkende Interne Betaalmarkt met meer concurrentie, innovatie, schaalvoordelen en lagere kosten Het nieuwe binnenlandse betalingsverkeer! Doel van 2 is 3 (dmv 1l) Doel van 3 is 4 3

4 Eén eurobetaalmarkt voor 32 landen
Van nationaal georganiseerde betaalmarkten….… …….naar gemeenschappelijke, Europees georganiseerde eurobetaalmarkt. Grote verschillen tussen landen: Kosten, verwerkingstijden, rechten/plichten betalers en ontvangen Binnen de Single Euro Payments Area kunnen consumenten en bedrijven met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar Nederlandse en buitenlandse rekeningen betalen.

5 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt
Logische voltooiing Interne Markt Bevorderen concurrentiekracht Europese economie Standaardisatie Schaalvergroting - Het is wettelijk verplicht in Europese Verordening Geen NL wetgeving nodig

6 Voordelen Interne eurobetaalmarkt
Op korte termijn Gemakkelijker grensoverschrijdend betalen, ontvangen, incasseren Reductie aantal rekeningen Op lange termijn Meer concurrentie, innovatie en veiligheid Verwerking betalingsverkeer op grotere schaal → lagere kosten Maar … Kosten gaan voor de baat uit Grensoverschrijdende eurobetalingen < 2% van totaal Nederland is al zeer efficiënt

7 Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS)
Efficiënte en gecoördineerde migratie door: Uitwisselen informatie en ervaringen Organisatie nationale communicatiecampagne Signaleren en oplossen problemen Plannen en monitoren SEPA-migratie Die efficiency willen we zoveel mogelijk behouden en we willen ook een efficiënte en soepele migratie…….

8 Te downloaden op overopIBAN.nl

9 25 sept 2012

10 SEPA-Communicatie Wat zijn verkoopargumenten:
Europa? Betaalgemak? Lagere kosten? Wat over blijft zijn de feiten: Dit gaat er gebeuren - Dit moet u doen

11 Uw bedrijf ook. Houd er rekening mee
SEPA-Communicatie Iedereen krijgt een langer rekeningnummer. Uw bedrijf ook. Houd er rekening mee 11

12 SEPA-campagne Drietrapsraket: Massamedia campagne gestart op 9 mei
Algemene publiekscampagne Koepels en brancheorganisaties Bedrijven en organisaties Massamedia campagne gestart op 9 mei Website met toolkit, check-list, factsheets, impact-check Vervolgcampagne start op 4 oktober - 2e trap - bedrijvencampagne - lancering online IMPACT CHECK

13 SEPA-realisatie kent drie pijlers
Wetgeving Payment Services Directive (2009) Verordening einddata en vereisten (2012) Producten SEPA Credit Transfer (2008) SEPA Direct Debit (2009) Standaarden IBAN ISO20022 XML Producten Wet- geving Stan- daarden VERORDENING (EU) Nr. 260/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 (Voor de EER relevante tekst)

14 Verordening geeft einddata
Marktgedreven migratie naar SEPA onvoldoende Regulation verplicht gebruik technische standaarden Belangrijkste elementen: Einddata gebruik niet-Europese overboekingen en incasso’s in euro 1 februari 2014 voor binnenlandse betalingen 1 februari 2016 voor buitenlandse betalingen (in euro binnen SEPA) Additionele consumentenbescherming Alleen IBAN in klant-bank interactie ISO20022 verplichte berichtenstandaard

15 Wat te doen? Stel een plan van aanpak op Bepaal de overgangsdatum
Informeer medewerkers, klanten, leveranciers Maak tijdig afspraken met uw bank Maak tijdig afspraken met uw softwareleverancier(s) Bepaal de consequenties voor uw processen

16 Impact systemen en processen
Data IBAN Mandaten Processen Mandaatbeheer Betaalstromen Rapportages en reconciliatie Klant-bank interface ISO XML berichtenstandaard

17 Dataconversie – IBAN IBAN verplicht in SEPA-betaalinstructies naar bank IBAN max. 34 posities; in NL 18 posities BIC niet meer nodig (afhankelijk van bank mogelijk eerder) na 1/2/2014 voor binnenlandse betalingen na 1/2/2016 voor buitenlandse betalingen Nationale rekeningnummers converteren via Houd rekening met: Vele plaatsen waar rekeningnummer voorkomt Aanpassing brieven, formulieren, schermen Uniciteit IBAN, maar niet van ‘oude’ rekeningnummer in IBAN (op termijn)

18 Dataconversie – Mandaten
Mandaatinformatie onderdeel Europese Incasso (SDD) transactie Dient elektronisch beschikbaar te zijn Conversie papier naar elektronisch Verrijking van gegevens Mandaat ook op papier bewaren Voorlopig enige rechtmatige bewijs Hou in implementatie rekening met toekomstige eMandates Komt snel na einddatum SEPA-migratie Mogelijkheden tot vergaande efficiëntie in de keten Concreet: registratie elektronische handtekening, kanaalintegratie Soort machtiging (doorlopend, éénmalig, B2B) NAW debiteur Uniek kenmerk machtiging (zelf te genereren) Incassant ID (verstrekt door bank) IBAN debiteur Plaats/datum ondertekening (1/11/2009 voor bestaande machtigingen)

19 Procesimpact – Mandaatbeheer
Opvoeren mandaat Trigger pre-notificatie Bewaken geldigheid mandaat: Vervalt automatisch 36 maanden na laatste incasso Minimum bewaartermijn papier tot 13 maanden na laatste incasso Bewaken status incasso: Eerste (D-5) of vervolgincasso (D-2)? Terugkoppeling verwerkingsinformatie incasso’s Indien niet succesvol verwerkt, blijft het eerste incasso

20 Procesimpact – Betaalstromen
Geen significante wijziging SCT t.o.v. overschrijving Andere aanleveringsmomenten Europese Incasso (SDD) Min. D-5 bij eerste of eenmalige incasso Min. D-2 voor terugkerende incasso Min. D-1 voor B2B incasso Productvoorwaarden en additionele consumentenbescherming Kan leiden tot groter percentage weigeringen en storno’s Kan impact hebben op Facturerings-, betalingsruns Debiteurenadministratie Cash management

21 Procesimpact – Rapportage
End-to-end doorgifte van essentiële informatie verplicht Alle producten ondersteunen (Structured) Creditor Reference Verbeterde reconciliatie mogelijk Gebruik rijkere rapportageformaten banken Verwerkingsrapportage op nieuwe momenten Bijv. refusal (weigering debiteur voor verwerking)

22 Klant-bank interface – achtergrond
Momenteel op basis van nationale formaten Betaalinstructie: ClieOp3, BTL-91 Rapportage: o.a. MT9xx, Verwinfo, GMU, bankspecifieke formaten Additionele informatie vereist in SEPA berichten, zoals Gebruik IBAN (SCT, SDD) Creditor scheme identifier (SDD) Mandaatinformatie (SDD) Voor SEPA producten dus overgang op ISO XML Betaalinstructie: PAIN berichten Rapportage: CAMT berichten naast (aangepaste) nationale formaten

23 Klant-bank interface – in de praktijk
Bank-bank en bank-CSM verkeer in ISO XML formaat (PACS) Bank Bank Clearing & Settlement Mechanism (CSM) Betaalinstructie: PAIN.001 (SCT) PAIN.008 (SDD) Rapportage: CAMT.053 (einde dag) + Aangepaste MT940 Klant-bank verkeer in ISO XML formaat Initiator Betaler/Ontvanger

24 Issues Goede Doelen Langere rekeningnummers IBAN-acceptgiro
Telefonisch machtigen?

25 Help uw actienummer wordt langer !!
SHO: NL08 INGB Hartstichting: NL06 INGB Greenpeace: NL31 INGB Kerk in actie: NL62 INGB

26 Langere actienummers NFS Werkgroep werkt alternatieven uit
1. Centraal rekeningnummer voor goede doelen? 2. De IBAN van……. Speciale aandacht voor gebruikers formulieren

27 IBAN-Acceptgiro Uitgangspunten:
Zakelijke marktpartijen met verschillende wensen (zowel tot uitfasering als continuering). Specifieke groepen hechten sterk aan papieren opdracht. Groeiend deel acceptgiro’s ingevoerd in internetbankieren ( > 75%). Aanmaak, distributie en verwerking papieren ola relatief duur en niet kostendekkend. SEPA-migratie vraagt ook voor ola investeringen van aanbieders en zakelijke gebruikers; gedeeld toekomstperspectief bepalend voor efficiënte aanpak.

28 IBAN-Acceptgiro - Continuering acceptgiro in SEPA na marktconsultatie
Uitsluitend nationaal gebruik Marktintroductie Specificaties gepubliceerd (zie Oude acceptgiro per van de markt Duale fase tot IBAN-acceptgiro in overleg uiterlijk per uitfaseren Specificaties inmiddels vastgesteld en gepubliceerd ( zie ) De IBAN-Acceptgiro vergt ingrijpende aanpassingen in processen, systemen en software bij banken, processoren en marktpartijen. Door tijdig te starten met de voorbereiding kan bereikt worden dat partijen vanaf 1 juli 2013 daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de IBAN Acceptgiro.

29 Ondersteuning en contactpunten
Bank is uw eerste aanspreekpunt Websites en actieve supportteams aanwezig Betaalvereniging voor specifieke productvragen DNB programmabureau voor overige vragen

30 Nuttige websites www. eigen bank ………nl
Q&A’s, toolkits, factsheets en impact-check overopiban.nl IBAN-acceptgiro acceptgiro.nl Europese incasso brochures e.d betaalvereniging.nl Converteren van rekeningnummers ibanbicservice.nl Europa EPC (Europese banken) europeanpaymentscouncil.eu Europese Commissie ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa Europese Centrale Bank ecb.int/paym/sepa/html/index.en.html

31 ? Vragen Wie Wat Hoe Wanneer Hoe Wanneer Waar Wat Wie Leg uit Waarom


Download ppt "Aan de slag met SEPA! EA-netwerk fondsenwerving"

Verwante presentaties


Ads door Google