De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IUAP-VII Informatie 09/11/2012 13/11/2012 IUAP FASE VII (2012-2017) Informatievergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IUAP-VII Informatie 09/11/2012 13/11/2012 IUAP FASE VII (2012-2017) Informatievergadering."— Transcript van de presentatie:

1 IUAP-VII Informatie 09/11/2012 13/11/2012 IUAP FASE VII (2012-2017) Informatievergadering

2 IAP-VII Informatie I. Inleiding (1) 2  Frank MONTENY, diensthoofd onderzoekprogramma’s  Véronique FEYS en Corinne LEJOUR, programmabeheerders  Dita Uslu en Naziha Benali, administratieve assistenten  Yves Rousseau, Vincent Meunier, Geert Verstraete en Anne-Marie Van den Hul, financieel beheerders

3 IAP-VII Informatie I. Inleiding (2) 3  Algemeen email-adres : iap-secretariat@belspo.be  Bij elke correspondentie : IUAP P7/..

4 IAP-VII Informatie II. Objectieven 4  het versterken van het fundamenteel onderzoek in België  het toekennen van extra personele en materiële middelen aan excellente onderzoeksploegen;  het stimuleren van samenwerking tussen universiteiten uit de verschillende gemeenschappen  het in staat stellen van jonge ploegen profijt te trekken van het excellerende milieu van een netwerk  de inpassing van de Belgische onderzoeksploegen in de Europese en internationale netwerken vergemakkelijken.

5 IAP-VII Informatie III. Historiek 5 PHASE I (1987 - 1991)14 netwerken45 miljoen EUR PHASE II (1990 – 1995)23 netwerken50 miljoen EUR PHASE III(1992 – 1996)16 netwerken50 miljoen EUR PHASE IV (1997 -2001)35 netwerken110 miljoen EUR PHASE V(2002 – 2006)36 netwerken112 miljoen EUR PHASE VI(2007 – 2011)44 netwerken143 miljoen EUR PHASE VII(2012 -2017)47 netwerken156,5 miljoen EUR

6 IUAP-VII Informatie IV. Enkele cijfers  47 netwerken (waaronder 17 nieuwe) -24 in levenswetenschappen -15 in exacte of toegepaste wetenschappen - 8 in humane wetenschappen  369 onderzoeksploegen -257 Belgische promotoren -112 Internationale partners 6

7 IUAP-VII Informatie V. Uitvoeringsvoorwaarden  Contract IUAP-VII  Administratieve richtlijnen  Homepage : www.belspo.be/iapwww.belspo.be/iap 7

8 IUAP-VII Informatie VI. Organisatie netwerk (1)  Coördinatie van het netwerk  Vergaderingen -Kick-off meeting -Minimum 1 vergadering per jaar  Begeleidingscomité ( externe experten )  Website van het netwerk  Internationaal symposium  Network-driven training activities 8

9 IUAP-VII Informatie VI. Organisatie netwerk (2) Richtlijnen voor de jaarlijkse meetings  Inleiding door de coördinator  Voorstelling van de onderzoeksresultaten en samenwerking door de WP-verantwoordelijken  Presentaties door jonge onderzoekers (eventueel posters)  Korte administratieve meeting (+ verslag)  Beurtrol voor de organisatie 9 BELSPO niet vergeten uit te nodigen

10 IUAP-VII Informatie VI. Organisatie netwerk (3) 10 Richtlijnen voor de website  Partners  Samenvatting / beschrijving van het project  Lijst van de publicaties  IUAP-studiedagen, workshops, symposia  Network-driven activities  Jobaanbiedingen  Nieuwsbrief  Discussieforum  Jaarrapporten Indien nodig: “password-protected area”. Niet vergeten: logo Belspo, link met Belspo- en IAP-website

11 IUAP-VII Informatie VI. Organisatie netwerk (4) Network-driven training activitities  ter bevordering van de interdisciplinaire opleiding van phD students en postdocs  graduate school, summer schools etc…. 11

12 IUAP-VII Informatie  Organiseren van vergaderingen (WP-meetings,…)  Contacten tussen de onderzoekers van de verschillende ploegen  Uitwisselen van personeel, informatie en materiaal  Gemeenschappelijk gebruik van uitrusting, gegevensbanken,...  Gemeenschappelijke activiteiten: network-driven training activities, symposia, co-promotorschap voor thesissen, …..  Copublicaties, EU-projecten, ….  Website van het netwerk  Elektronische newsletter,… Goede praktijken van een IUAP-netwerk 12 VI. Organisatie netwerk (5)

13 IUAP-VII Informatie  Elke Int-partner wordt “opgevolgd” door een Belgische partner  Contract tussen de Instelling van de Int-partner en de Instelling van de Belgische promotor Samenwerking met de Internationale partners 13 VI. Organisatie netwerk (6)

14 IUAP-VII Informatie VII. Uitgavencategorieën  Personeel  Werking  Uitrusting  Onderaanneming  Overheads  Internationaal partnerschap 14

15 IUAP-VII Informatie VII. Personeel (1) 15  Personeelsbudget = min. 60% van totaal budget  Doctoraats- en postdocbeurzen = max. 60% van personeelsbudget (uitzondering indien totaal budget < 600.000 €)  Minstens 1 full-time wetenschapper (of equivalent in deeltijders)  Minstens 1 postdoc voor ploegen met budget van 900.000 EUR of meer ( aanbeveling )

16 IUAP-VII Informatie VII. Personeel (2) 16  Arbeids- of beursovereenkomst : -Duur : minimum 1 jaar (behalve uitzonderingen: laatste jaar van het IUAP-contract, zwangerschap, ernstige ziekte,...) -IUAP-promotor met naam vermeld -Kopie overmaken bij indiensttreding

17 IUAP-VII Informatie 17 VII. Werking (1) « FORFAIT » = maximum 15% van totaal budget  Elke werkingsuitgave in het kader van het project  Geen bewijsstukken naar Belspo  Maar mogelijkheid van controle door een audit : -Respecteren wetten en interne regels -Forfait gebruikt voor het project (voor rekening promotor)

18 IUAP-VII Informatie 18 VII. Werking (2) Naast « het forfait » : mogelijkheid tot terugbetaling van uitgaven onder bepaalde voorwaarden : -Uitgave > 500 € BTWi ( bedrag van boekhoudkundig stuk) -Uitgave duidelijk gelinkt aan het project -Naam IUAP-promotor of collega op factuur Sommige uitgaven zijn uitgesloten van deze mogelijkheid

19 IUAP-VII Informatie 19 VII. Werking (3) Uitgaven die niet in aanmerking komen als uitgaven « naast het forfait »:  Kantoorbenodigdheden (inclusief informaticamaterieel)  Fotocopies, documentatie, verzending, telecommunicatie, verzekeringen  Verplaatsingen en verblijven in België en in buitenland  Restaurant, traiteur, voeding (behalve organisatie van IUAP- workshops)  Interne facturen voor aankoop van goederen (economaat, algemeen magazijn)

20 IUAP-VII Informatie 20 VII. Werking (4) Voorbeelden van uitgaven « naast het forfait »:  Interne facturen voor prestatie van diensten  Vergoeding jobstudenten  Onderhoudskost van specifieke apparatuur  Vergoedingen aan gastonderzoekers  Onkosten organisatie van IUAP-evenementen,…  Interne onderaanneming boekhoudkundig stuk > 500 euro BTW inclusief

21 IUAP-VII Informatie 21 VII. Werking (5) Interne onderaanneming  Voor diensten van een collega van een andere onderzoekseenheid van zijn/haar Instelling  Mits goedkeuring van de programmabeheerder : via Bijlage 1 in de Adm. richtlijnen

22 IUAP-VII Informatie 22 VII. Werking (6) Opmerkingen:  Als het maximaal « forfaitair bedrag » van 15 % volstaat kunnen alle werkingsuitgaven erop geïmputeerd worden  Geen verplichting om het maximum aan « forfait » aan te vragen

23 IUAP-VII Informatie VII. Uitrusting (1) 23  Wetenschappelijke en technische apparaten en instrumenten (inclusief bureautica- en informaticamateriaal)  Eenheidsprijs > 500 € BTW inclusief Indien aankoop > 25.000 € en niet in aankoopplan → toestemming Belspo vragen

24 IUAP-VII Informatie VII. Uitrusting (2) 24 Factuur = 1 volledige PC Uitrusting indien > 500 € Factuur = informatica-accessoires → « forfait » werking indien eenheidsprijs < 500 €

25 IUAP-VII Informatie VII. Uitrusting (3) 25 Géén bureaumeubelen Géén aankoop nà 31/12/2016

26 IUAP-VII Informatie VII. Onderaanneming 26  Prestatie diensten door externe derden  Indien niet voorzien in bijlage I van contract → toestemming Belspo vragen  Gelimiteerd tot 25% van budget van promotor

27 IUAP-VII Informatie VII. Overheads 27  Forfait → geen bewijsstuk (geen controle bij een audit)  Max. 5% personeels- en werkingskosten  Dekken forfaitair de administratiekosten, de huur, de lasten, de afschrijving van het materieel, de verzekeringen

28 IUAP-VII Informatie VII. Internat. partnerschap (1)  50 % co-financiering  IUAP-bijdrage : -± 100.000 EUR/netwerk -Uitsluitend voor personeel en werking -Budget wordt toegevoegd in budgettaire tabel van Belgische partner 28

29 IUAP-VII Informatie VII. Internat. partnerschap (2) 29  Uitgaven ten laste van het IUAP-budget: -Uitgaven gedaan door de international partner: Schuldvordering met briefhoofd van de Instelling van internationale partner en getekend door de wettelijke vertegenwoordiger -Uitgaven gedaan door de Belgische promotor: Facturen of onkostennota’s die worden ingebracht in de uitgavencategorie « Internationaal partnerschap »

30 IUAP-VII Informatie VIII. Financiële bepalingen (1)  7 jaarlijkse schijven : 2012 tot 2018 (onafhankelijk van de uitgaven)  Het toegekende budget is beschikbaar over de ganse periode van het contract. Begroting 30

31 IUAP-VII Informatie VIII. Financiële bepalingen (2)  Binnen eenzelfde categorie : -Saldi worden automatisch overgebracht naar het volgend jaar  Tussen de verschillende categorieën -formulier voor overdracht van kredieten + visum van financiële dienst (Bijlage 2) minimum 60 % personeelsbudget Kredietoverdrachten 31

32 IUAP-VII Informatie VIII. Financiële bepalingen (3)  Worden tweemaal per jaar opgestuurd door de financiële dienst van de Instelling  Geen uitgaven na de einddatum van contract Verantwoording van de uitgaven 32

33 IUAP-VII Informatie VIII. Financiële bepalingen (4) 33 Personeel700.000 €100.000 €600.000 € Werking200.000 €30.000 €170.000 € forfait150.000 €28.000 €122.000 € boven forfait50.000 €2.000 €48.000 € Overheads45.000 €6.500 €38.500 € Uitrusting40.000 €7.000 €33.000 € Onderaanneming15.000 €0 €15.000 € 1.000.000 €143.500 €856.500 € Internat. Partner 150.000 €10.000 €40.000 € Internat. Partner 250.000 €0 €50.000 € 1.100.000 €153.500 €946.500 €

34 IUAP-VII Informatie IX. Rapporten (1) Aanvangsverslag : uiterlijk 30 november 2012 Jaarlijkse verslagen :  Administratief deel (personeel) : excel file  Wetenschappelijk deel (voortgang onderzoeks- werkzaamheden + werking van het netwerk) Verslag bestemd voor de evaluatie (?) Finaal verslag (uiterlijk 31 december 2017)  Algemene samenvatting 34

35 IUAP-VII Informatie IX. Rapporten (2) Indiendatum van jaarlijkse verslagen = 3 maanden na elk dienstjaar  30 juni : netwerken met startdatum 1 april 2012  31 dec.: netwerken met start 1 okt. 2012 35 Alle rapporten zijn gemeenschappelijk voor het netwerk

36 IUAP-VII Informatie X. Verspreiding resultaten (1) Publicaties, octrooiaanvragen, posters, website, aankondigingen colloquia, power point presentaties,…:  Vermelding van Federaal Wetenschapsbeleid als financieringsbron (cfr standaardtekst in IUAP- contract)  Gebruik van logo’s : Belspo, IUAP, van het netwerk, …. 36

37 IUAP-VII Informatie X. Verspreiding resultaten (2) 37 Open Access (OA) : Declaration of Berlin (2003)  Publicaties in Online Tijdschriften  Onderzoeksresultaten  in OA depot van de Instelling (Institutional OA Repository) of  in OA depot van Belspo (binnenkort beschikbaar)  Eindverslag  in OA depot van Belspo

38 IUAP-VII Informatie X. Verspreiding resultaten (3) 38 Datasets inzake biodiversiteit  Het Belgisch biodiversiteitsplatform : Biologisch materiaal (kweekbaar) zoals bacteriën, virussen, schimmels, cellen, weefsels,…  Biological Resource Center  bij voorkeur : BCCM-consortium (http://www.belspo.be/bccm)http://www.belspo.be/bccm

39 IUAP-VII Informatie 39 Dank u voor uw aandacht ! VRAGEN ANTWOORDEN


Download ppt "IUAP-VII Informatie 09/11/2012 13/11/2012 IUAP FASE VII (2012-2017) Informatievergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google