De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEERJARENPLAN 2014-2019 SAMEN INVESTEREN IN EEN GEZOND ZULTE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEERJARENPLAN 2014-2019 SAMEN INVESTEREN IN EEN GEZOND ZULTE."— Transcript van de presentatie:

1 MEERJARENPLAN 2014-2019 SAMEN INVESTEREN IN EEN GEZOND ZULTE.

2 INVESTEREN Gericht investeren in de verdere ontwikkeling van de gemeente, op verschillende domeinen. GEZOND Zulte financieel gezond houden, zonder de inwoners zwaar te raken. SAMEN Beleid voeren in samenwerking met anderen, met inspraak en participatie van de bevolking. SAMEN INVESTEREN IN EEN GEZOND ZULTE

3 Meerjarenplan 2014 - 2019 OPERATIONEEL We investeren in Zulte en zijn inwoners! FINANCIEEL We houden Zulte financieel gezond! BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS (BBC)

4 WE HOUDEN ZULTE FINANCIEEL GEZOND 1

5 Dat is onze plicht als goede huisvader…  Inkomsten moeten uitgaven dekken  Leningslast mag niet te groot worden  Buffer houden voor onverwachte uitgaven Dus … investeren we doordacht...  Bijna 16 miljoen € op investeringsbudget  Goed plannen en doordachte keuzes maken  Doel is om beleidsdoelstellingen te realiseren  Focus op prioriteiten maar ambitieus! 1

6 WE HOUDEN ZULTE FINANCIEEL GEZOND … en houden we de uitgaven in toom.  Schulden: stabiel. Geen nieuwe leningen.  Personeel: stabiel. Geen ontslagen, geen streefcijfers.  Werkingskosten: stabiel. Stijging = nieuw beleid + indexering waar nodig.  Overdrachten: beheersbare stijging. Interne efficiëntie bij OCMW, politiezone, brandweerzone.  Subsidies aan verenigingen: stabiel en geobjectiveerd.  Subsidies aan personen: lichte daling. •Heroriëntatie bouw- en aankooppremie naar doelgroep. •Heroriëntatie premies hernieuwbare energie in functie van renovatie oudere woningen. 1

7 WE HOUDEN ZULTE FINANCIEEL GEZOND … en optimaliseren we de inkomsten, zonder inwoners te zwaar te belasten.  Behoud van lage belastingtarieven (personenbelasting, onroerende voorheffing, milieubelasting)  Behoud gratis containerpark (m.u.v. grofvuil), lage prijs huisvuilzak (€1), gratis gebruik van zalen, enz …  Beperkte actualisatie van tarieven, aangepast aan index & vergelijking met andere gemeenten (gebruik sporthal, ophaling groenafval/grofvuil aan huis, tweede verblijven).  Aandacht voor verwerven van subsidies waar opportuun 1

8 WE HOUDEN ZULTE FINANCIEEL GEZOND Zo worden we structureel gezond en behouden we een veiligheidsbuffer!  Eind 2019: •Ruim 1,3 miljoen € als veiligheidsbuffer. •850.000 € overschot op gewone jaarwerking = structureel gezond = marge voor nieuwe leningen  Rekening ≥ prognose = extra investeringsmarge => doordacht investeringsbeleid & beperkte ingrepen op gewone werking, waar inwoner weinig van zal voelen (in tegenstelling tot veel andere gemeenten) 1

9 WE HOUDEN ZULTE FINANCIEEL GEZOND 1 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarg e ’142,96 miljoen €-53.000 € ’152,08 miljoen €893.000 € ’161,17 miljoen €934.000 € ’171,09 miljoen €896.000 € ’181,10 miljoen €813.000 € ‘191,31 miljoen €854.000 €

10 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2

11 2 We dragen zorg voor een veilig verkeer.  Prioriteit voor bestuur & bevolking!  Nood aan globale, omvattende aanpak met doortastende maatregelen  Opmaak + uitvoering globaal verkeersveiligheids- en verkeers- circulatieplan  Bijna 4 miljoen € investeringen in verkeersinfrastructuur!

12 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We dragen zorg voor een veilig verkeer.  Fietspad langs het spoor  Fietspaden industriezone Karreweg  Herinrichting Waalstraat (N43- spoorweg)  Herinrichting Houtstraat  Studie Grote Steenweg-Centrumstraat  Heraanleg Posthoornstraat e.a.  Fietspad Brandstraat  Heraanleg voetpaden in woonwijken  Oplossing gladheid Machelendorp  Overdekte fietsenstallingen

13 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We geven een nieuwe bestemming aan leegstaande bedrijventerreinen.  Opmaak stedenbouwkundige voorschriften voor evenwichtige invulling van sites •Wolspinnerij-Denys •Lys Yarns •Vandewiele  Herziening structuurplan  Evaluatie bouwverordening  Verdere uitbouw sociaal woonaanbod

14 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We investeren in een klantvriendelijk en betaalbaar afvalbeleid.  Afvalenquête voorjaar 2013  Optimalisatie containerpark: •Hogere toegangsfrequentie (5x/maand) •Aanpassen aan Vlaamse wetgeving (grofvuil)  Wekelijkse huisvuilophaling tijdens de zomer  Afvalverwerking betaalbaar voor iedereen  Actief bestrijden van zwerfvuil en sluikstorten

15 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We ondersteunen de Zultse economie.  Adviesraad lokale economie  Zultebon  Mogelijke uitbreiding industriegronden  Uitvoering masterplan industriezone Zaubeek  Tweejaarlijkse jobbeurs

16 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We luisteren naar de bevolking en houden er rekening mee.  Inspraakvoormiddag 16 juni  Buurtvergaderingen: tweejaarlijks in zeven buurten  Inwoners betrekken bij voorbereiding & uitvoering van concrete projecten  Mee met de tijd in communicatie- en participatiekanalen (Facebook, Twitter, digitale nieuwsbrief bij openbare werken, enz.)

17 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We zijn duurzaam, natuur-, landbouw- en energiebewust.  Investeren in kwaliteitsvol onderhoud openbaar groen  Verdere ontwikkeling bos en groen, onder andere sterker beheer van bos Beukenlaan  Zelf het goede voorbeeld geven inzake energieverbruik  Verder investeren in aanleg gescheiden rioleringsstelsels  Ondersteunen van lokale landbouw  Pesticiden wetgeving opvolgen

18 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We bereiden ons goed voor op een mogelijke noodsituatie.  Voorbereiden en oefenen : •Actuele nood- en interventieplannen •Regelmatige noodoefeningen •Aanduiding van hydranten op punt houden •Bijstand diensten provinciegouverneur  Verhogen betrokkenheid bevolking bij veiligheidsbeleid (infosessies, BIN’s, sensibilisatie)

19 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We investeren in cultuurinfrastructuur, -aanbod en –verenigingen.  Voor bijna 1 miljoen euro investeringen in •Site Ontmoetingscentrum (incl. museum Meheus) •Fiertelhof  Origineel en kwalitatief eigen cultuuraanbod  Aandacht voor bibliotheek, academie en funerair erfgoed  Verdere ondersteuning culturele verenigingen  Stimuleren van mensen uit kansengroepen

20 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We zetten Zulte nog sterker op de toeristische kaart.  Nieuwe initiatieven: •Herdenking 100 jaar WO I •Stilste punt van Zulte •Tweejaarlijkse ‘Zultse dierendag’  Toeristische aantrekkingskracht deelgemeente Machelen verder benutten en promoten  Lokaal horeca-overzichtsplan  Benutten opportuniteiten Seine- Schelde-project

21 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We zetten de Zultenaar verder aan tot sport en beweging.  Optimaliseren bestaande sportinfrastructuur  Verdere ondersteuning sportverenigingen  Uitgebreid en kwalitatief gemeentelijk sportaanbod, toegankelijk via online inschrijven  Aanzetten tot beweging via o.a. 10.000 stappen route  Stimuleren van mensen uit kansengroepen

22 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We bieden onze kinderen en jongeren verdere kansen tot ontplooiing.  Optimaliseren bestaande jeugdinfrastructuur  Verdere ondersteuning jeugdbewegingen en jeugdhuizen  Uitgebreid en kwalitatief gemeentelijk aanbod van jeugdactiviteiten  Stimuleren van mensen uit kansengroepen

23 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We zetten in op kwaliteit en uitstraling voor ons onderwijs.  Gemeenteschool: •Voor- en naschoolse kinderopvang •Goede aanduiding en signalisatie. •Geregelde communicatie •Vernieuwing ramen oud gedeelte (via subsidie) •Goede werking kernteam  Flankerend onderwijsbeleid voor vrije scholen  Oprichting kindergemeenteraad

24 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We zorgen voor een aangename en waardige oude dag.  Aandacht voor seniorenhuisvesting in woonbeleid en ruimtelijke planning  Investeren in ontmoetingsplaatsen voor senioren  Aandacht in communicatie (seniorenloket, seniorengids)  Aandacht in vrijetijdsbeleid  Aandacht voor hulpbehoevendheid via OCMW

25 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We investeren in welzijn en zorg. (OCMW)  Werken rond financiële problemen en de zelfredzaamheid van cliënten stimuleren  Senioren in hun thuissituatie zo lang en zo optimaal mogelijk ondersteunen  Een aanbod aan kwalitatieve kinderopvang voorzien (opvanggezinnen, buitenschools)  Recht op behoorlijke huisvesting waarborgen  Optimale werking OCMW-diensten  OCMW als Sociaal Huis waar toegankelijkheid centraal staat

26 WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS 2 We investeren in een transparante en efficiënte dienstverlening.  Nieuw gemeentehuis als ‘huis van de burger’: •Laagdrempelig •Efficiënt •Kwaliteitsvol •Klantvriendelijk  Uitbreiding digitale dienstverlening

27 SAMEN INVESTEREN IN EEN GEZOND ZULTE … Zo houden we Zulte financieel gezond. … En zo investeren we in Zulte en zijn inwoners. BESLUIT

28


Download ppt "MEERJARENPLAN 2014-2019 SAMEN INVESTEREN IN EEN GEZOND ZULTE."

Verwante presentaties


Ads door Google