De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan Vrijetijdseconomie Drimmelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan Vrijetijdseconomie Drimmelen"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan Vrijetijdseconomie Drimmelen
Presentatie Analyse, Evaluatie, Conclusies, Beleids- en Actieplan Informatieronde Gemeenteraad 10 oktober 2013 Wim van Hooff

2 Inhoud Opdracht en werkwijze Evaluatie beleidsplan 2008
Evaluatie Toeristisch Platform Markt- en beleidsanalyse Geactualiseerde SWOT-analyse Conclusies Beleidsplan op hoofdlijnen Actieplan op hoofdlijnen Organisatie en financiën

3 Opdracht en werkwijze Opdracht: Vrijetijdseconomie:
opstellen beleidsplan vrijetijdseconomie Vrijetijdseconomie: omvat de gehele toeristisch-recreatieve sector, incl. horeca en detailhandel. Het betreft dus alle activiteiten op het gebied van vrije tijd waardoor inwoner en toerist graag in de gemeente verblijft.

4 Opdracht en werkwijze Specifieke onderdelen: Actualiseren SWOT-analyse
Evaluatie beleidsplan 2008 Evaluatie Toeristisch Platform In beeld brengen belemmerende wet- en regelgeving Het leggen van verbindingen tussen sectoren Actieplan, organisatie, betrokkenheid ondernemers Financiële paragraaf en subsidiemogelijkheden

5 Opdracht en werkwijze Werkwijze:
Fase 1: inventarisatie, evaluatie en analyse: deskresearch, gesprekken, SWOT-analyse, conclusies en eerste voorstellen beleidsplan Fase 2: ontwikkeling nieuwe concepten: innovatie-sessie en workshops Fase 3: nadere uitwerking beleids- en actieplan

6 Evaluatie beleidsplan 2008
1. Beleidsvisie: drie doelstellingen: Positioneren gemeente als toeristisch bestemming aan de Biesbosch en het daartoe ontwikkelen en beheren van openluchtrecreatieve voorzieningen en het mede zorg dragen voor een goede promotie Creëren van heldere en stimulerende voorwaarden voor toeristische bedrijven Het initiëren en bestendigen van samenwerking met bedrijven en regio-organisaties + specifieke punten als identiteit, doelgroepen en verbetering aanbod en

7 Evaluatie Beleidsplan 2008
Evaluatie beleidsvisie: Positionering lijkt geslaagd; promotie kan altijd meer en beter Stimulerende voorwaarden: meningen verdeeld; voorwaarden zijn meestal niet verkeerd, maar het stimulerende wordt gemist Samenwerking: loopt goed + identiteit en keuze doelgroepen wordt consequent doorgevoerd (aanbod: actieplan)

8 Evaluatie beleidsplan 2008
2. Ruimtelijk beleid: Praktisch alle aanbevelingen uit het beleidsplan zijn overgenomen in het ontwerp bestemmingsplan; Enkele kleine puntjes zijn om praktische redenen net even anders ingevuld of verwoord 3. Actieplan: 15 projecten: 9 projecten gerealiseerd; 2 niet; 4 projecten waren om verschillende redenen niet uitvoerbaar

9 Evaluatie beleidsplan 2008
Conclusies: Overall beeld: voorzichtig positief Redenen niet uitgevoerd beleid of acties niet altijd even helder Geld was geen probleem, want opbrengsten uit toeristenbelasting zijn niet allemaal besteed Systematische aanpak en monitoring kunnen beter Geinterviewden uit de sector kennen het plan niet of weten niet precies wat er in staat (bv. in actieplan) Communicatie kan dus ook beter

10 Evaluatie Toeristisch Platform
Doelstellingen: Toezien op en ondersteunen uitvoering actieplan Stimuleren nieuwe ontwikkelingen Terugkoppelen / betrekken achterban (on)gevraagd advies geven aan gemeenteraad Gewenste samenstelling: Wethouder + beleidsmedewerker toerisme 10 ondernemers uit verschillende sectoren en kernen Vertegenwoordigers cultuur, natuur en landbouw

11 Evaluatie Toeristisch Platform
Resultaten: Platform gestart in 2010 Met wethouder, beleidsmedewerker en 8 ondernemers uit verschillende sectoren en onafhankelijk voorzitter 5x per jaar bijeen; 6 werkgroepen: alleen promotiewerkgroep werkt goed; cultuurhistorie en routenetwerken redelijk; de andere (zeer) matig Activiteiten: bespreken ontwikkelingen (bv biesboschcentrum, jachthaven), ontwikkeling en onderhoud website en evenementen/activiteiten kalander; organisatie Open Coffecafe, netwerk-bijeenkomsten

12 Evaluatie Toeristisch Platform
Zelfreflectie: huidige structuur ter discussie; achterbannen zijn onvoldoende op de hoogte; er komt te weinig uit; goede ideeën blijven liggen Reacties geïnterviewden: Platform is gekend, maar niet wie er in zit en wat haar taak is; slecht enkele acties (website en netwerkbijeenkomsten) zijn bekend Conclusie: Platform is redelijk van de grond gekomen, maar doelen en taken moeten herbezien worden, aansturing en uitvoering moeten beter, communicatie naar de achterban moet beter

13 Marktanalyse - positie
Aanbod: cafes, restaurants en detailhandel is (flink) gedaald (in alle kernen) streekproducten winkels en organisaties voor groepen en evenementen is gestegen verblijf is licht gedaald Voort grotendeels gelijk gebleven Doelgroepen: Primaire zijn nog steeds: eigen inwoners; dagtoerist 55+ vooral uit de regio; dagtoerist gezinnen en watersporters Secundaire: kort verblijf, groepen en nichemarkten zoals natuurliefhebbers, vissers, evenementen ed.

14 Marktanalyse - trends Doelgroepen: Algemeen:
Toename groepen, natuurgericht, camperaars, short breaks Oudere gast: steeds meer gesegmenteerd; groeipotentie Watersport: afnemend; minder varen, meer in haven Algemeen: Bedrijven: moeten marktgerichter worden; onderscheidend; vernieuwend Consument: prijsbewust, zoeken beleving en ervaring, altijd online, goede productinformatie; story telling, authentiek Toerisme: fietsen en wandelen blijven; maar daarnaast veel andere activiteiten; kamperen loopt terug, bungalow en B&B groeit Horeca: innovatieve concepten; eenpersoons-concepten

15 Beleidsanalyse Provinciaal: nadruk op versterking aanbod, nieuwe producten, cross-overs en gastvrijheid; Geld voor: proces, onderzoek, kennis en marketing Biesbosch: streeft naar Top 3 NP, voorbeeld van duurzaam toerisme, ambassadeurs, professionele organisatie; verbreding aanbod (verblijf en attracties) West-Brabant: routenetwerken, Brabant aan Zee, samenwerking en aansturing Lokaal: DPO: uit 2002, maar ruimtelijk geen verandering; meer aandacht nodig voor organisatie en samenwerking Structuurvisie: uit 2003, gedateerd mbt woningbouw, detailhandel, r&t; watersport is niet meer de rode draad voor recreatie; de hele sector is nodig Ruimtelijke ontwikkelingsvisie: oude haven, parkeren, koppeling met dorp en entrees dienen verbeterd te worden

16 Geactualiseerde SWOT Sterke punten: Zwakke punten:
Gebleven zijn: ligging, NP, marktpositie, imago, routes, watersportvoorzieningen Verbeterd zijn: promotie ism Parkschap, routes, 1 ondernemersvereniging, vermaak (activiteiten ed) Zwakke punten: Gebleven zijn: bereikbaarheid NP, verblijfstoerisme, promotie in de breedte, diversiteit horeca, slagvaardigheid ondernemers & overheid samen Verslechterd: detailhandel, bedrijfseconomische positie

17 Geactualiseerde SWOT Kansen: Bedreigingen:
Meer inzet op 55+, Vlamingen, niche markten Verblijfstijd in havens en kort verblijf neemt toe Promotie en verkoop: meer en beter Verbindingen tussen toerisme, detailhandel en andere sectoren Nieuwe producten, aanbiedingen en gastheerschap Bedreigingen: Afname watersport; bestedingen, financierbaarheid Vergrijzing en veranderend koopgedrag; vermindering detailhandel

18 Conclusies Beleidsplan 2008 is redelijk goed uitgevoerd
Specifieke zaken minder: stimuleringsbeleid, monitoring, communicatie en ontwikkeling nieuwe producten Toeristisch Platform heeft iets te weinig gebracht; herbezinning op taken, samenstelling en werkwijze nodig Regionale samenwerking loopt goed Aanbod is niet wezenlijk veranderd, maar markt wel Relevante doelgroepen hetzelfde, wel accentverschillen Trends wijzen op noodzaak productvernieuwing Detailhandel verder onder druk: meer samenwerking wordt bittere noodzaak SWOT-analyse: niet wezenlijk anders, wel mbt kansen

19 Conclusies: Bestaande doelgroepen bieden nog steeds volop perspectief, mits ondernemers daar zelf en samen mee aan de slag gaan Promotie kan en moet beter; vooral in gezamenlijkheid; alle partijen moeten daarin verantwoordelijkheid nemen Aan ideeën ontbreekt het niet bij ondernemers; wel aan slagkracht om ze uit te voeren Een aanjager/motivator wordt node gemist Traditionele scheidslijnen tussen sectoren moeten doorbroken worden: recreatie moet met detailhandel, horeca en andere sectoren gaan samenwerken

20 Beleidsvisie op hoofdlijnen
Rol voor de gemeente wordt kleiner; meer en meer faciliterend; ondersteunende rol blijft nodig Vrijetijdseconomie blijft een belangrijk speerpunt van beleid; regionale samenwerking is daarbij noodzaak Prioriteit ligt bij productvernieuwing en samenwerking Aanpak moet verbeterd worden, BND kan hierin een voortrekkersrol vervullen, maar daarnaast is menskracht nodig om die vernieuwing en samenwerking vorm te geven Die aanpak moet mbt promotie en verkoop regionaal opgepakt worden

21 Beleidsvisie op hoofdlijnen
Doelen: Groei is nodig om bestedingen op peil te houden Ontwikkeling en verkoop van nieuwe producten; innovatie in bedrijven en door samenwerking Vernieuwing van samenwerkingsstructuur Vier clusters van projecten en acties: Promotie en verkoop Ontwikkelen en verkopen van samengestelde producten van verschillende bedrijven Verbetering, innovatie en doorontwikkeling van bestaande producten en bedrijven Verbetering publieke recreatieve (basis) infrastructuur

22 Actieplan Op het gebied van promotie
Imago Drimmelen (voortuin en waterpoort) voor De Biesbosch versterken dmv toolbox, pr, social media Deelname aan centrale database VVV Ned (aansluiten bij Reg. VVV ZHZ); vanuit deze database zijn websites te vullen, drukwerk te maken, infozuilen te realiseren,ed Informatie op locatie: nieuwe invulling Biesb. Bez. Centrum, infozuilen bij ondernemers, folders en actieve doorverwijzing Centrale figuur nodig om Drimmelen te promoten; Biesbosch breed oppakken

23 2. Op het gebied van ontwikkelen/verkoop samengestelde producten/diensten
Individuele arrangementen vormgeven ism: campings (gezinnen); B&B (50+), bootverhuurders/rondvaarten (alleengaanden) Groeps- en vergader-arrangementen: door een bedrijf ism diverse toeristische bedrijven, horeca Ontwikkeling evenement ‘Biesbosch Challenge’ door een aantal samenwerkende bedrijven

24 Actieplan 3. Op het gebied van productontwikkeling en innovatie bij bedrijven (toeristisch en detailhandel) Opstellen businessplan centrumgebied Made en onderzoeken draagvlak gezamenlijke financiering middels een ondernemersfonds Instelling intervisiegroepen/ondernemers die elkaar helpen bij innovatie, incl. onafhankelijke ondersteuning Instelling coaching jonge ondernemers (vouchersysteem) Detailhandel: gezamenlijke webshop e.a. promotie Nader onderzoek om verbinding Jachthaven Drimmelen en centrum Made te verbeteren

25 Actieplan 4. Openbare voorzieningen/investeringen:
Kleine Schans: verdere ontwikkeling i.c.m. kiosk haven Terheijden (publiek-privaat) Ondersteuning veerverbindingen Biesbosch (Lage Zwaluwe en Drimmelen) Voorzieningen langs routes (bankjes ed): investering gemeente; onderhoud particulier Literatuurroute Baarle Nassau – Moerdijk (kleine investering) Entree Drimmelen: gemeente ism Biesbosch Marina Mark-Dintel-Vliet vaarvoorzieningen: investering gemeenten; onderhoud particulier

26 Organisatie en Financiën
Toeristisch Platform: verbreden, onderbrengen bij BND, strakkere aansturing, externe ondersteuning/aanjager, betere monitoring en communicatie Instelling intervisiegroepen ondernemers incl. externe ondersteuning Start maken/ testcase Ondernemersfonds detailhandel Made (later evt. uitbreiden naar Leids model voor dorpen Drimmelen en Lage Zwaluwe) Versterken samenwerking rond De Biesbosch mbt promotie en verkoop (ism Parkschap en Brab a/d Biesbosch)

27 Organisatie en Financiën
2. Financiën: uitgangspunten: Volledige besteding jaarlijkse toeristen belasting (€ per jaar, maar ligt vast in verplichte uitgaven zoals fietspad en Parkschap) en openstaande reserve (€ ) Inspraak en monitoring door de sector Gemeente doet in het vervolg alleen nog maar eenmalige investeringen uit dit budget Beheer en onderhoud, continuering acties in principe door bedrijven en particulieren Opstarten acties voor extra budgetvorming, zoals Ondernemersfonds detailhandel

28 . Hartelijk Dank


Download ppt "Beleidsplan Vrijetijdseconomie Drimmelen"

Verwante presentaties


Ads door Google