De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werk maken van klimaat Lokale Klimaatagenda 2011-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werk maken van klimaat Lokale Klimaatagenda 2011-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Werk maken van klimaat Lokale Klimaatagenda 2011-2014

2 2 Historie 2004-2008 BANS ●Financiële bijdrage klimaatbeleid gemeenten en provincies ●237 gemeenten en alle provincies nemen deel 2008-2012 SLOK ●325 gemeenten en alle provincies nemen deel Historie ●BANS en SLOK hebben geleid tot betere inbedding en professionalisering van klimaatbeleid ●Relatie Rijk - gemeenten voornamelijk eenzijdig: subsidierelatie

3 3 Nu: Lokale klimaatagenda (LKA) 2011-2014 Verschuiving in rol Gemeenten zijn: ●Professioneler ●Hebben hogere ambities ●Veranderende behoeften (bijv. oplossen wettelijke belemmeringen) ●Groeien naar een andere rol (minder regie, meer faciliteren doelgroepen met eigen initiatief) Rijk: ●Wil gelijkwaardige relatie ●Minder financiën beschikbaar

4 4 Lokale klimaatagenda 2011-2014 Kenmerken: ●Gelijkwaardige relatie Rijk – gemeenten ●Niet alleen acties gemeenten, ook acties Rijk, zoals aanpassen wet- en regelgeving ●Bestuurlijke ingang: 5 ambassadeurs die op niveau Staatssecretaris zaken doen ●Groeimodel: gewenste acties Rijk kunnen via ambassadeurs geagendeerd en gevolgd worden ●Praktische ondersteuning: diverse vormen van kennisontwikkeling en –deling Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu: “Juist het lokale klimaatbeleid telt. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben een directe band met de burgers. Samen kunnen ze werk maken van de Lokale Klimaatagenda.”

5 5 LKA op netvlies Tweede Kamer Motie van der Werf, CDA: ●Lokaal klimaatbeleid wordt met veel energie en enthousiasme opgepakt en draagt bij aan EU- doelen ●Rijk moet inspanningen verrichten ●Door wegvallen ondersteuning nodig voldoende aandacht te geven aan lokaal klimaatbeleid ●Tweede Kamer wil dit jaar voortgang en resultaten zien, voorzien van reactie van ministeries EL&I, BZK en l&M

6 6 Rollen Rijk ●Gemeenten, provincies en waterschappen aan laten sluiten ●Structuur bieden voor inspiratie en dialoog ●Duurzame initiatieven en projecten ruimte geven en partijen koppelen ●Signalen en knelpunten aanpakken ●Aanpassen wet- en regelgeving en versnellen vergunningtrajecten Maarten van Poelgeest, klimaatambassadeur “Laten we met elkaar het klimaat op de agenda houden. Zeker nu Europa in brand staat, moet onze aandacht voor energietransitie niet verslappen.”

7 7 Rollen gemeenten ●Continueren uitvoering klimaatbeleid ●Afgeven signalen, melden knelpunten ●Creëren werkbaar klimaat voor lokale partijen ●Kennis delen en samenwerken met andere gemeenten, waterschappen en provincies

8 8 Structuur Lokale klimaatagenda ●Vijf thema’s ●Tien speerpunten ●Leergroepen ●Kennisoverdracht

9 9 Vijf thema’s ●Duurzaam gebouwde omgeving Ambassadeur: Jeroen Nobel, Haarlemmermeer ●Duurzame mobiliteit Ambassadeur: Joost Helms, Eindhoven ●Duurzame bedrijven Ambassadeur: Alexandra van Huffelen, Rotterdam ●Duurzame energieproductie Ambassadeur: Maarten van Poelgeest, Amsterdam ●Klimaatneutrale stad/regio Ambassadeur: Berend de Vries, Tilburg Klik hier voor meer informatie vijf thema’shier

10 10 Tien speerpunten ●Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken ●Naar energieneutrale nieuwbouw ●Naar betere ketenmobiliteit ●Duurzaam goederenvervoer ●Groen gas en elektrisch vervoer ●Lokale duurzame economie ●Energiebesparing bedrijven via handhaving ●Lokale duurzame energie productie ●Smart Grids ●Transitie naar de ‘Klimaatneutrale’ stad en regio Klik hier voor meer informatie over tien speerpuntenhier

11 11 De vijf thema’s en een voorbeeld Duurzame gebouwde omgeving Duurzame mobiliteit Duurzame bedrijven Duurzame e-productie Klimaatneutrale stad/regio

12 12 Leergroepen ●Deelnemer LKA kan deelnemen aan leergroepen ●Samen knelpunten aanpakken, generen en verspreiden kennis ●Tien speerpunten vormen basis 20 leergroepen ●Gekoppeld aan themateam ●Door gemeenten gedragen ●Opleveren producten Klik hier voor meer informatie leergroepenhier

13 13 Kennisoverdracht ●Bijeenkomsten ●Website www.lokaalklimaatbeleid.nl/lkaWebsitewww.lokaalklimaatbeleid.nl/lka ●Netwerk Lokaal Klimaatbeleid(Viadesk)Netwerk Lokaal Klimaatbeleid(Viadesk) ●KlimaatmonitorKlimaatmonitor ●Twitter:@KlimaatbeleidTwitter@Klimaatbeleid ●LinkedIn: groep Lokaal klimaatbeleid ●LKA-pakket voor deelnemers: bit.ly/lkapakketLKA-pakket voor deelnemers: bit.ly/lkapakket ●Gereedschapskist Energieaanpak particulier woningeigenarenGereedschapskist

14 14 Relatie met Green Deal LKA ●Generieke afspraken alle gemeenten Green Deal: individuele afspraak ●Concreet initiatief duurzaam gebruik grondstoffen en water, biodiversiteit, duurzame mobiliteit, duurzame energie en energiebesparing ●Indiener heeft zelf actieve rol ●Is rendabel of wordt dit snel ●Heeft snel resultaat (binnen drie jaar) ●Leidt tot nieuwe economische activiteit of kosten-besparing Deelname Lokale Klimaatagenda maakt het afsluiten van een Green Deal makkelijker Green Deal ter illustratie

15 15 Waarom aansluiten bij de LKA? ●Aansluiten bij landelijke beweging ●Daardoor meer intern draagvlak ●PR richting burgers, bedrijven en andere overheden ●Hoe meer deelnemers, hoe serieuzer lokaal klimaatbeleid genomen wordt, tot in Tweede Kamer ●Daardoor versnelling van agendering en oplossing van knelpunten in ‘Den Haag’ ●Makkelijker ingang voor lokale bestuurder ●Kennisdeling met andere overheden, deelname aan leergroepen en bijeenkomsten

16 Waarom andere gemeenten meedoen 16 Lingewaard Gebruik maken van kennis en mogelijkheden, de mogelijkheid om collega's van betrokken vakafdelingen te verwijzen naar experts, inspiratie! Tilburg Een slimme stad is op haar toekomst voorbereid. Duurzaamheid, energie en klimaat hebben daarom inmiddels een vaste plaats gekregen in Tilburg. Samen met lokale partijen verantwoordelijk zijn is daarbij uitgangspunt (Klimaatschap!). Daarnaast is samenwerking tussen overheden een voorwaarde om de transitie naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad te kunnen maken. Een dynamische Klimaatagenda is daarbij de basis voor een goed platvormoverleg

17 Waarom andere gemeenten meedoen 17 Gemeente Meerssen. Duurzaamheid is...Laat anderen niet meegenieten van jouw afval Duurzaamheid is...Weten waar je geld naar toe gaat Duurzaamheid is...Zorgen voor zo min mogelijk hinder Duurzaamheid is...Interesse tonen voor elkaar Duurzaamheid is...Meegaan met de ontwikkelingen in de tijd

18 18 Samen stappen zetten in lokaal klimaatbeleid Kijk voor meer informatie over de LKA op: ●Informatie LKA op: www.lokaalklimaatbeleid.nl/lkawww.lokaalklimaatbeleid.nl/lka ●Inschrijven op: bit.ly/inschrijvenlkabit.ly/inschrijvenlka ●Huidige deelnemers LKA kaartje: bit.ly/kaartlkadeelnamebit.ly/kaartlkadeelname ●LKA-informatiepakket voor deelnemers: bit.ly/lkapakketbit.ly/lkapakket Geen interesse? Laat het ministerie van IenM uw redenen weten via klimaatagenda@minienm.nl

19 19 Gemeente Bronckhorst Even een paar redenen waarom wij mee doen met de klimaatagenda: * Duidelijkheid geven waar ons zwaartepunt ligt bij de uitvoering van het klimaatbeleid en met welke thema's/speerpunten wij de komende jaren ons gaan richten. * Kenbaar maken dat wij ons willen blijven inspannen voor klimaatbeleid. * Ons klimaatbeleid borgen. * Op deze manier kunnen andere partijen zien waar wij ons op richten en kan samenwerking worden gezocht. * Gebruiken voor de communicatie over ons klimaatbeleid. * Gebruik maken van de kennis die binnen het netwerk aanwezig is en ervaringen uitwisselen.

20 20 Zoetermeer, Hans Haring “De klimaatproblematiek dient op elk schaalniveau (lokaal, nationaal, internationaal) te worden ingestoken. Zoetermeer heeft hiervoor het programma Duurzaam Zoetermeer vastgesteld waarin we de ambitie hebben opgenomen dat Zoetermeer tot een van de voorbeeldgemeenten in Nederland gaat behoren. Dat programma heeft al geresulteerd in CO2-reductie van 8% onder meer door de plaatsing van 3 nieuwe windturbines en 1000 aanvragen van bewoners voor onze lokale subsidieregeling voor woningisolatie en zon-pv. De Lokale Klimaat Agenda biedt een mogelijkheid om onze ambities te spiegelen aan die van andere lokale overheden. Ik vind het van groot belang dat het Rijk daarbij bereid is om in een partnerschap de lokale overheden met raad en daad te ondersteunen”.

21 21 Almelo Kennis delen en leren van andere gemeenten. Op een snelle manier kennis opdoen en de klimaatmonitor vergemakkelijkt het aanleveren van gegevens en het onderbouwen van beleid en projecten. Dit alles scheelt weer in de kosten omdat je bepaalde zaken niet meer hoeft uit te besteden.


Download ppt "Werk maken van klimaat Lokale Klimaatagenda 2011-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google