De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructeursbijeenkomst najaar 2013 Afdeling Schermvliegen KNVvL Zaterdag 2 november 2013 Amrâth Motel Maarsbergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructeursbijeenkomst najaar 2013 Afdeling Schermvliegen KNVvL Zaterdag 2 november 2013 Amrâth Motel Maarsbergen."— Transcript van de presentatie:

1 Instructeursbijeenkomst najaar 2013 Afdeling Schermvliegen KNVvL Zaterdag 2 november 2013 Amrâth Motel Maarsbergen

2 Het bestuur  Sprong Voorwaarts: ambities voor middellange termijn  Jaarplan voor 2014: de concrete acties  Grote schoonmaak in bestuur: iedereen is welkom

3 Sprong Voorwaarts, ambities voor middellange termijn  Ambities in tien punten 1.Verantwoorde groei ledenbestand 3% per jaar door samenwerking scholen en verenigingen 2.Verbetering en intensivering van communicatie met leden: nieuwe website en nieuwsbrief 3.Verbetering theorieopleiding examens: nieuw theorieboek en databank met examenvragen 4.Uitbreiding opleiding instructeurskorps: bijscholing instructeurs en studie hulpinstructeurs 5.Verhogen van niveau schermvliegpiloten door uitbreiding van Brevet 3 6.Vergroting van belangstelling voor breedtesport door breedtesportprogramma 7.Stimulering van deelname aan topsportwedstrijden 8.Verbetering van kwaliteit van schermvliegverenigingen door kwaliteitsborging en audits 9.Stimulering van veiligheid bij scholen en verenigingen door veiligheidsmanagementsysteem 10.Samenwerking met andere organisaties zoals de afdeling zeilvliegen en de NVVV

4 Sprong Voorwaarts  1. Verantwoorde groei ledenbestand met jaarlijks 3%  Het afdelingsbestuur wil met schermvliegscholen en -verenigingen nadenken hoe het aantal leden op een verantwoorde wijze kan worden vergroot.  Eerste initiatief is introductie aspirant-lidmaatschap in 2014.  Mogelijk vervolg onderzoek onder leden die lidmaatschap hebben opgezegd.  Met scholen en verenigingen bedenken hoe bekendheid van sport te vergroten. •Resultaat 1.1: netto ledengroei van gemiddeld 3% per jaar, waardoor we eind 2017 ongeveer 1700 leden hebben. •Resultaat 1.2: Het bestuur blijft zich inspannen om de samenwerking met Zeilvliegen te intensiveren.

5 Sprong Voorwaarts  2. Communicatie met leden intensiveren en verbeteren  KNVvL wil januari 2014 nieuwe website lanceren: vernieuwde inhoud.  Website biedt meer mogelijkheden voor interactie en social media.  Optie op tweewekelijkse nieuwsbrief van de afdeling. •Resultaat 2.1: uiterlijk einde Q1 2014 is afdelingswebsite weer volledig up to date. •Resultaat 2.2: per 1 januari 2015 (of eerder) maken we gebruik van (een of meer) social media voor het regelmatig informeren van onze leden •Resultaat 2.3: per 1 januari 2016 (of eerder) wordt aanvullend aan de bestaande communicatie een periodieke nieuwsbrief geïntroduceerd. Deze nieuwsbrief kan bestaan uit korte berichtjes met een link naar berichten in andere media.

6 Sprong Voorwaarts  3. De theorieopleiding voor examens verder verbeteren  Plannen om het voormalige theorieboek te vernieuwen.  Wens om aantal examenvragen uit te breiden en op de website beschikbaar te stellen voor proefexamens. Tientallen aangeleverde vragen dienen aan databank voor examenvragen te worden toegevoegd. •Resultaat 3.1: per 1 januari 2015 (of eerder) is duidelijk of er een nieuw theorieboek of alternatief komt. •Resultaat 3.2: per 1 januari 2016 (of eerder) bestaat de database uit tenminste 500 theorievragen voor alle brevetten. •Resultaat 3.2: Per 1 januari 2017 is onderzocht of het wenselijk en uitvoerbaar is om het theorie-examen digitaal af te nemen, thuis of op een centrale locatie, en of dit meerdere keren per jaar kan.

7 Sprong Voorwaarts  4. De opleiding van het instructeurskorps uitbreiden  Mogelijk afdelingsopleiding voor hulpinstructeurs.  Verbetering van instructeursdag met veel intensiever theoretisch gedeelte en mogelijk uitbreiding met praktijkgedeelte.  Instructeursopleiding erkend door NOC*NSF. Door vernieuwing regels voor erkenning, moet opleidingsplan worden aangepast. •Resultaat 4.1: per 1 januari 2014 opleidingsplan aangepast aan eisen NOC*NSF. •Resultaat 4.2: per 1 januari 2015 komen onderdelen van instructeursopleiding beschikbaar voor hulpinstructeurs. •Resultaat 4.3: Per 1 januari 2017 is opzet van bijscholing voor instructeurs herzien.

8 Sprong Voorwaarts  5. Het niveau van schermvliegpiloten verhogen  Uitbreiding eisen voor Brevet 3. Gedacht kan worden aan een systeem met certificaten voor overlandvliegen, thermiekvliegen, SIV-trai­ning, aparte spiraaltraining en hoogwaardige theoretische kennis. •Resultaat 5.1: uiterlijk 1 januari 2016 doet het bestuur een voorstel voor het verhogen van de eisen voor Brevet 3, dat uiterlijk 1 jaar na aanname door de ledenvergadering is ingevoerd.

9 Sprong Voorwaarts  6. De belangstelling voor breedtesport vergroten  Piloten die aan wedstrijden willen meedoen, hebben een hoge drempel te nemen. Op dit moment ontbreekt een programma om stapsgewijs toe te groeien naar het niveau van wedstrijdpiloot.  Gedacht kan worden om een programma te ontwikkelen, zoals Zeilvliegen, rondom kampioenschappen. •Resultaat 6.1: uiterlijk 1 januari 2015 presenteert het bestuur samen met scholen en verenigingen een plan van aanpak voor het vergroten van de belangstelling voor breedtesport.

10 Sprong Voorwaarts  7. Toestroom naar topsport vergroten  NKSV, Dutch Open en Precisie zijn evenementen met steeds meer deelnemers.  Extra inspanningen nodig om deze evenementen verder te laten groeien.  Gewenst is dat Precisie telkens op andere locatie wordt gehouden en door een andere liervereniging wordt georganiseerd.  Met topsportcoördinator KNVvL topsporters goed ondersteunen.  Programma om toestroom naar topsport te vergemakkelijk. •Resultaat 7.1: in 2017 nemen 50% meer piloten deel aan topsportevenementen voor schermvliegen ten opzichte van 2013.

11 Sprong Voorwaarts  8. K waliteit van schermvliegverenigingen  Auditcommissie voor kwaliteitsborging van schermvliegopleidingen.  Eerste resultaten positief: niveau van de opleiding en van de scholen is goed.  Ambitie om kwaliteit aangesloten schermvliegverenigingen te borgen.  Daarvoor eisenpakket en auditprogramma. •Resultaat 8.1: uiterlijk 1 januari 2017 beschikt de afdeling over een eisenpakket en auditprogramma voor verenigingen. •Resultaat 8.2: in 2017 vindt bij tenminste de helft van de verenigingen een audit plaats.

12 Sprong Voorwaarts  9. V eiligheid bij alle schermvliegscholen èn schermvliegverenigingen borgen  Veiligheidsmanagementsysteem ‘light’ bij alle scholen en verenigingen.  Idee om jaarlijks een veiligheidsdag te organiseren met scholen en verenigingen. •Resultaat 9.1: uiterlijk 1 januari 2015 hebben alle scholen en verenigingen hun veiligheidsmanagementsysteem ‘light’ operationeel.

13 Sprong Voorwaarts  10. Samenwerking met andere organisaties  Afdelingsbesturen Schermvliegen en Zeilvliegen willen langs praktische weg intensiever samenwerken of op den duur samensmelten.  Samenwerking of samengaan met NVVV om dienstverlening te verbeteren en sterker te staan richting overheid. •Resultaat 10.1: uiterlijk 1 januari 2015 hebben we een hoge mate van samenwerking bereikt met de afdeling Zeilvliegen, met optie op fusie. •Resultaat 10.2: uiterlijk 1 januari 2016 hebben we een hoge mate van samenwerking bereikt met de NVVV, met optie op fusie.

14 Jaarplan 2014  Soar-problematiek: notitie soarcommissie met een inventarisatie van dreigende problemen en opties voor oplossingen en verbeteringen.  Brevetten in Oostenrijk: ambitie rijkserkenning voor brevetten en aantekeningen.  EHPU: 1 februari jaarlijkse bijeenkomst Europese afgevaardigden in Nederland.  Samenwerking: tijdpad samenwerking Schermvliegen en Zeilvliegen  Bestuursvergaderingen: bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar.  Afdelingsvergaderingen: twee keer per jaar afdelingsvergadering.  Schoolhoudersbijeenkomsten: minimaal één schoolhoudersbijeenkomst.  Begroting 2014 en contributie: de afdeling heeft voor 2014 sluitende begroting.  Theorie-examens: twee keer theorie-examens en uitbreiding vragendatabase

15 Jaarplan 2014  Erkenningen scholen en verenigingen: uitbreiding aantal verenigingen met één.  Website: uiterlijk einde eerste kwartaal 2014 is afdelingswebsite volledig up to date.  Riser: 25% meer advertenties dan 2013; voorstel samenwerking met Zeilvliegen.  Beurs Wageningen: afdeling vertegenwoordigd tijdens beurs Wageningen.  Opleiding en brevettering: twee instructeursdagen door instructeurs  Veiligheid en techniek: voorvallendatabase EHPU operationeel.  Aspirantlidmaatschap: vanaf het begin van het jaar operationeel.  Kwaliteitsmanagement: voorstel reglementaanpassing na juridische toetsing.  Auditcommissie: bezoeken aan scholen, mogelijk ook in praktijksituaties  Wedstrijden: drie officiële wedstrijden met meer deelnemers dan in 2013.

16 Grote schoonmaak in bestuur 2014  Planning voorziet in aftreden drie bestuursleden in 2014

17 Grote schoonmaak in bestuur 2014  Vijf van de negen bestuursleden treden af tot en met najaar 2014

18 Vernieuwing van bestuur in 2014  Dringend beroep op schoolhouders en verenigingsbesturen  Iedereen is welkom om zich kandidaat te stellen  Vanaf vandaag vacature Opleidingen:  Wie organiseert volgende instructeursbijeenkomst?

19 Aanscherping van Brevet 3  Verhogen niveau van schermvliegpiloten voor overland vliegen  Voor Brevet 1 en 2 zijn uitgebreide opleidingen. De eisen voor Brevet 3 zijn behalve een extra theoriedeel in praktisch opzicht bescheiden. Met een aantal duurvluchten was het redelijk gemakkelijk om Brevet 3 te halen. Tegenwoordig dien je ook overlandvluchten bij erkende school te hebben gemaakt.  In de praktijk komen zelfstandige piloten tijdens overlandvluchten soms ongepland omstandigheden tegen die theoretische kennis èn ervaring vereisen.  Vraag: Is het zinvol om Schermvliegbewijs 3 op te waarderen voor overlandvliegen?  Optie: systeem met certificaten voor overlandvliegen, thermiekvliegen, SIV-training, aparte spiraaltraining en hoogwaardige theoretische kennis.

20 Opleidingsbevoegde Lierman  Voorwaarde voor schermvliegbrevet Opleidingsbevoegde Lierman  Eis voor aantekening (opleidingsbevoegde) Lierman is bezit geldig schermvliegbewijs met aantekening Lieren.  Het bestuur heeft de bevoegdheid om hiervan vrijstelling te geven.  Op basis van recent verzoek vraagt het bestuur de ledenvergadering naar behoefte om verplichting van schermvliegbrevet te laten vervallen.  Als de ledenvergadering de verplichting wil laten vervallen, doet het bestuur een tijdens voorjaarsvergadering 2014 voorstel voor aanpassing van het reglement.  In reglement mogelijkheid opleidingsbevoegde lierman opgenomen, maar de eisen zijn in de praktijk amper uitvoerbaar. De uitwerking vereist verbetering.  Minimaal 5 jaar Lierman, minimaal 1000 starts afgelopen drie jaar waarvan minimaal 5 dagen onder verantwoordelijkheid van instructeur liervliegen. Deelname praktijkdag, examen en PVB-beoordelaars.

21 Volgende instructeursdagen 1 maart en 1 november 2014


Download ppt "Instructeursbijeenkomst najaar 2013 Afdeling Schermvliegen KNVvL Zaterdag 2 november 2013 Amrâth Motel Maarsbergen."

Verwante presentaties


Ads door Google