De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed"— Transcript van de presentatie:

1 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed
Voorganger: E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Jan Wind Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed Zingen: Gezang 179b (GK4) Viering Psalm 30: 1, 3, 4, 6 Dankgebed Lezen: Johannes 19: Preek over Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32)

2 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed Zingen: Gezang 179b (GK4) Viering Psalm 30: 1, 3, 4, 6 Dankgebed Lezen: Johannes 19: Preek over Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32)

3 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht;
Liedboek 476:1, 2 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuel!

4 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
Liedboek 476:1, 2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, die voor 's werelds zonden boet, uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, waarlijk drank uw heilig bloed. Uit een duister, vreeslijk boven mate riept Gij tot Hem die U had verlaten, maar uw stem breekt door de nacht: Vader, wereld, 't is volbracht.

5 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed Zingen: Gezang 179b (GK4) Viering Psalm 30: 1, 3, 4, 6 Dankgebed Lezen: Johannes 19: Preek over Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32)

6 Gedachtenis van Christus Nu heeft Christus ons bevolen, deze maaltijd
Formulier II (gedachtenis en verzekering) Gedachtenis van Christus Nu heeft Christus ons bevolen, deze maaltijd tot zijn gedachtenis te houden. Daarom gedenken wij, dat onze Here Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen en Gods toorn van het begin tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen. Wij gedenken, dat de last van onze zonden en van Gods toorn Hem in de hof het bloedige

7 zweet uitgeperst heeft, waar Hij zich liet boeien
Formulier II (gedachtenis en verzekering) zweet uitgeperst heeft, waar Hij zich liet boeien om ons in vrijheid te stellen. Wij gedenken, dat Hij onschuldig ter dood veroordeeld is, zodat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren, en zo de vervloeking van ons op Zich geladen om ons met zijn zegen te vervullen.

8 Hij is door God verlaten, zodat wij nooit meer
Formulier II (gedachtenis en verzekering) Hij is door God verlaten, zodat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Hij heeft tenslotte door zijn dood en bloedstorting het nieuwe verbond voor eeuwig Rechtskracht verleend, toen Hij uitroep: Het is volbracht! (Joh. 19 : 30).

9 Zo vaak wij nu van dit brood eten en uit deze
Formulier II (gedachtenis en verzekering) Verzekering Zo vaak wij nu van dit brood eten en uit deze beker drinken, worden wij, als door een onmiskenbaar teken en zegel, verzekerd van Christus’ hartelijke liefde en trouw. Hij heeft immers voor ons zijn lichaam aan het kruis in de dood gegeven en zijn bloed vergoten, om onze hongerige en dorstige zielen met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven te voeden en te verkwikken.

10 Dit is even zeker, als aan ieder van ons dit brood en deze beker
Formulier II (gedachtenis en verzekering) Dit is even zeker, als aan ieder van ons dit brood en deze beker gegeven wordt en wij tot zijn gedachtenis eten en drinken.

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed Zingen: Gezang 179b (GK4) Viering Psalm 30: 1, 3, 4, 6 Dankgebed Lezen: Johannes 19: Preek over Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32)

12 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed Zingen: Gezang 179b (GK4) Viering Psalm 30: 1, 3, 4, 6 Dankgebed Lezen: Johannes 19: Preek over Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32)

13 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel

14 en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Gezang 179b (GK 4) en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

15 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed Zingen: Gezang 179b (GK4) Viering Psalm 30: 1, 3, 4, 6 Dankgebed Lezen: Johannes 19: Preek over Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32)

16 Ik zal U loven, trouwe HEER, ik kreeg van U het leven weer.
Psalm 30:1, 3, 4, 6 Ik zal U loven, trouwe HEER, ik kreeg van U het leven weer. U was het, die mij uitkomst bood, mij optrok uit mijn diepe nood. Mijn vijand kon zich niet verblijden, geen vreugde scheppen in mijn lijden.

17 Psalmzingt, wie 's HEREN gunst geniet.
Zijn naam zij heilig in uw lied. Maakt korte tijd zijn toorn u bang, zijn liefde duurt uw leven lang. De avond daalt met angst en klachten, de ochtend zal met vreugd u wachten.

18 Ik dacht, door overmoed misleid: Ik wankel niet in eeuwigheid.
Psalm 30:1, 3, 4, 6 Ik dacht, door overmoed misleid: Ik wankel niet in eeuwigheid. Uw gunst, o HEER, die mij bewaakt, had zelf mijn berg rotsvast gemaakt. Toen hebt Gij uw gelaat verborgen: ik werd vervuld van schrik en zorgen.

19 Hoor, HERE, let op mijn gebed, wees mij een helper die mij redt.
Psalm 30:1, 3, 4, 6 Hoor, HERE, let op mijn gebed, wees mij een helper die mij redt. Ik zoek uw aangezicht, o HEER Schenk mij uw trouw en liefde weer. Toon mij uw gunst en wees weldadig, kom mij te hulp en wees genadig.

20 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed Zingen: Gezang 179b (GK4) Viering Psalm 30: 1, 3, 4, 6 Dankgebed Lezen: Johannes 19: Preek over Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32)

21 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed Zingen: Gezang 179b (GK4) Viering Psalm 30: 1, 3, 4, 6 Dankgebed Lezen: Johannes 19: Preek over Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32)

22 Aan de voet van het kruis Vijf geliefden van Jezus
Tekst: Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32) Aan de voet van het kruis Vijf geliefden van Jezus Beeld voor elke gelovige

23 Wat vertellen deze woorden over Jezus?
Tekst: Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32) Wat vertellen deze woorden over Jezus? 2. Wat betekenen deze woorden voor Maria, Johannes en de kerk?

24 Wat vertellen deze woorden over Jezus?
Tekst: Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32) Wat vertellen deze woorden over Jezus? Zorg Toekomst Loslaten Moederbelofte

25 2. Wat betekenen deze woorden voor Maria, Johannes en de kerk?
Tekst: Johannes 19: Zingen: Gezang 119: 1, 2 (GK32) 2. Wat betekenen deze woorden voor Maria, Johannes en de kerk? Een nieuwe gemeenschap Jezus geeft ons aan elkaar Aan de voet van het kruis

26 kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden
Gezang 119: 1, 2 (GK32) De kerk van alle tijden kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

27 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland een,
Gezang 119: 1, 2 (GK32) Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland een, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: een Geest, een vast vertrouwen, een doop, een heilge dis, een Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

28 Gebed Collecte Zingen: Liedboek 476: 4, 5 Zegen

29 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de kerk
de 2e collecte is voor de kerk: ZGEB a.s. Woensdag Biddag: de 1e collecte is voor de diakonie de 2e collecte is voor de kerk Volgende week de 2e collecte is voor de kerk: Emeritering Na de collecte zingen we: Liedboek 476: 4, 5

30 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster,
Liedboek 476: 4, 5 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

31 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd
Liedboek 476: 4, 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

32 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

33 Hendrika is aan het revalideren in de Lindenhof.
Hierbij haar adres. Hendrika van de Wetering Revalidatiecentrum Lindenhof Kamer 25 ’s Gravenpolderseweg 114a 4462 RA  GOES Bezoek: Graag in overleg met fam. Lobbezoo


Download ppt "Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 476: 1, 2 Formulier II Gebed"

Verwante presentaties


Ads door Google