De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Splitsen: in wiens belang? Achtergrondinformatie, door Jan Vandeputte en Bart Meuleman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Splitsen: in wiens belang? Achtergrondinformatie, door Jan Vandeputte en Bart Meuleman."— Transcript van de presentatie:

1 Splitsen: in wiens belang? Achtergrondinformatie, door Jan Vandeputte en Bart Meuleman

2 Staatshervorming: 3 afspraken Bij de vorige staatshervormingen waren er 3 afspraken. Men raakte niet aan: O defensie O fiscaliteit O sociale zekerheid

3 •17 /11/ 2006: Voka, Unizo, Vlaamse Katholieke Werkgevers : « arbeidsmarktbeleid, werkloosheids- verzekering naar gewest of gemeenschap; regionalisering vennootschapsbelasting. » •CD&V/N-VA, kiesprogramma 2006 : « Vlaanderen moet eigen beleid kunnen voeren inzake gezondheidszorg, kinderbijslagen, werkgelegenheid » •Johan Vande Lanotte, Caroline Gennez, SP.a intentieverklaring september 2005: « volledige regionalisering van werkgelegenheidsbeleid: ook regels voor uitkering, brugpensioen, tijdskrediet, uitzendarbeid... » Wie wil de S.Z. splitsen ?

4 • Verschillende voorwaarden voor recht op uitkering, verschillende niveaus van uitkering, verchillende criteria voor ‘passende job’, verschillende collectieve overeenkomsten. • Wat bij tijdelijke werkloosheid in Brussels bedrijf met met werknemers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië • Verschillende werkloosheidsuitkeringen? • Concurrentie tussen werkende mensen • iedereen gelijk bij werkloosheid – toelatingsvoorwaarden – tijdskrediet – uitkeringen – wachttijd jongeren – technische werkloosheid – brugpensioen • gelijke lonen in zelfde bedrijf in Vlaanderen, Wallonië en Brussel Splitsen werkloosheid en lonen Goed voor de mensen? VANDAAGMORGEN?

5 •Regionalisering van de werkloosheidsuitkeringen betekent in Vlaanderen (op dit moment) een overschot gezien de daling van de werkloosheid. Dat geld kan men gebruiken voor …………… –“Vermindering van de loonlasten” –Mensen in de privé –gesubsidieerd- aan het werk te zetten. Voor wie is het wél goed?

6 •Splitsen is het einde van het fundament van de sociale zekerheid : DE SOLIDARITEIT •Deze keer het einde van de solidariteit met de Walen, later met ??? De chronisch zieken, de bejaarden? Splitsen = einde van de S.Z.

7 Solidariteit. Solidariteit. Gezonden, werkenden, jongeren betalen voor zieken, ouderen, werklozen, kinderen. •75% uitgaven gezondheidszorg naar 10 % van de bevolking •Sommigen trekken zonder bij te dragen : kinderen, jongeren in wachtstage, weduwen ●Bijdrage volgens inkomen. Wie meer verdient draagt meer af. Wordt op loon afgehouden ●Verzekeringsprincipe : hogere bijdragen = hogere uitkering (ziekte, pensioen,werkloos) Splitsen = einde van de S.Z.

8 •Voor de banken en de verzekeringen. •Een aparte financiering van de gezondheidszorg in niet betaalbaar apart voor Vlaanderen en Wallonië •Oplossing: men zal dit (gedeeltelijk) privatiseren. Voor wie is het wél goed?

9 •Vlaanderen 57,8 % •Wallonië 32,5 % •Brussel 9,7 % •Vlaanderen65 % •Wallonië 25 % •Brussel 8 % Transferten sociale zekerheid BELGIE: 10,5 MILJOEN INWONERS BIJDRAGEN SOCIALE ZEKERHEID

10 •Walen en Brusselaars dragen minder bij dan ze aan kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, en terugbetaling van geneeskundige verzorging ontvangen •Reden –Vlaanderen telt minder werklozen: 16% in Wallonië tegen 8% in Vlaanderen –Vlaanderen telt hogere inkomens: gemiddeld inkomen ligt 3 % lager in Brussel en 8% lager in Wallonië •Bij de pensioenen is het omgekeerd: door vergrijzing van de bevolking betalen Vlamingen minder dan ze ontvangen. Het einde van de solidariteit

11 1820-1950: 750.000 Vlamingen vinden werk in Wallonië - in 1949 werklozen in Vlaanderen 19,5%, Wallonië 5,2% - transferten van Wallonië naar Vlaanderen 1960: Ommekeer - Vlaanderen meer werklozen + lonen lager - nabijheid havens voor industrieën die grondstoffen invoeren en productie uitvoeren - staat financiert uitbouw havens Zeebrugge en A’pen - Société Générale en multinationals profiteren ervan - Werkloosheid in Wallonië stijgt tot 18%. In Vlaanderen daalt ze tot 9% 1960: van arm Vlaanderen... … naar arm Wallonië

12 Uitgaven = noden werkloosheid BELGIE: 10,5 MILJOEN INWONERS UITGAVEN WERKLOOSHEID •Vlaanderen 57,8 % •Wallonië 32,5 % •Brussel 9,7 % •Vlaanderen56,4 % •Wallonië 33,8 % •Brussel 9,8 %

13 • Vergrijzing: 65+ ers – Vlaanderen: + 5% – Wallonië: + 2,5% – Brussel: + 0,2%. • Transferten: - 3,5 miljard (VBO) • Vlaanderen zal een beroep moeten doen op de nationale solidariteit Vlaanderen Pensioenen: Vlaanderen heeft Bxl en Wallonië nodig in 2025 Brussel

14 •Transferten bestaan ook binnen Vlaanderen –West-Vlaanderen krijgt meer dan het afdraagt. Zes van de acht Westvlaamse arrondissementen krijgen meer dan ze betalen –Vlaams Brabant, met een gemiddeld inkomen van 29.803 euro, betaalt voor Limburg met een gemiddeld inkomen van 23.442 euro •Transferten ook van Wallonië naar Vlaanderen –Rijkste provincie van België ligt in Wallonië: Waals- Brabant. Waals-Brabant betaalt transfers naar Henegouwen, Luik, Limburg en Westhoek De ware transferten: de peer

15

16 Brabant onafhankelijk?

17 –Verlies = 1000 euro per inwoner. Veel meer voor werklozen, zieken, ouderen –Hogere bijdragen voor werkenden of lagere uitkeringen –Hogere belastingen gemeenten en gewest –22% van de Waalse bevolking onder armoedegrens - Lagere koopkracht Wallonië = werkloosheid Vlaanderen - 25% van de « export» KMO's Vlaanderen naar Wallonië - Concurrentiespiraal met Waalse arbeiders en bedienden Splitsen: goed voor de mensen? WALLONIËVLAANDEREN

18 •Zorgverzekering voor niet medische zorgen bestaat enkel in Vlaanderen •Brussel: zorgbehoevende in Vlaams rusthuis of bi- communautaire voorziening : recht op uitkering van maximum 125 euro •Veel instellingen in Brussel sluiten niet aan •Bij overstap rusthuis naar Franse Gemeenschap vielen oudjes uit boot •Wat als geheel van gezondheidszorg splitst? Splitsen: goed voor de mensen? BRUSSEL

19 •Uitkeringen komen overeen met aandeel in de bevolking •Bijdragen komen overeen met inkomen •Geen niet te rechtvaardigen verspillingen •Lager dan in rest Europa Transferten = geen argument

20 •Van Eetvelt (Unizo) : « Afschaffing van het brugpensioen is de enige oplossing om de sociale zekerheid te behouden » (GVA, 27/08/07) • « Vlaanderen hangt voor sanctie werklozen af van nationale instelling RVA. Slechts 10% van slechte zoekers geschorst. Er is obstructie op nationaal niveau. » De verborgen agenda: Weg met het Brugpensioen

21 –Werkloosheidsuitkeringen beperkt in tijd en sterker degressief –Aan wachtuitkeringen voor school- verlaters vlugger een einde stellen –Einde volwaardig pensioen op 65. Pensioenrechten in functie van vereiste aantal loopbaanjaren (45) –Ambtenarenpensioen wordt afgestemd op de pensioenpremie voor werknemers Jacht op werklozen & gepensioneerden De verborgen agenda: VOKA 2007:

22 •Het ontslagrecht wordt herbekeken •De totale arbeidstijd wordt automatisch over een jaar vastgelegd. Werkgever en werknemer zullen « samen » de totale arbeidstijd over het hele jaar heen verdeler •Geen CAO's : loonvorming moet meer flexibiliteit en differentiatie toelaten en ruimte bieden voor individuele afspraken De verborgen agenda: Wee diegenen die nog werken VOKA 2007:

23 Jamaar !!! Wij gaan toch minder belastingen moeten betalen na de splitsing? Eindelijk meer verdienen, en minder belastingen op ons loon...

24 Wanneer je minder belastingen op je loon moet betalen, en dus netto méér gaat verdienen, : Ga je wel géén loonsverhoging meer krijgen bij de komende CAO >> loonmatiging, weet je wel? >> je dacht toch niet dat men de belastingen op kapitaal zou gaan verhogen? Minder belastingen op loon:

25 Van Deurzen, VOKA: « De vennootschapsbelasting is veel te hoog. We zitten federaal gebonden aan 34 procent, terwijl men rondom ons naar 25 procent gaat. Ik ben niet bereid te blijven toekijken hoe de wereld ons voorbijfietst. » De verborgen agenda: Hier met de poen!

26 •Multinationals steeds meer op Europees vlak actief •Spelen werknemers verchillende landen tegen mekaar uit. Zie: Volkswagen, DHL, GM. •Morgen ook Vlamingen tegen Walen : verschillende lonen, verschillende sociale wetten, verschillende belastingen? Red De Solidariteit

27 •De bestaansreden van de vakbeweging = –organiseren solidariteit –verhinderen concurrentie onder werkende mensen •Vandaag eenheid nodig op Europees vlak tegen fiscale concurrentie, chantage met delocalisering, loonconcurrentie •Waarom dan in België splitsen? Red De Solidariteit

28 « We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde en veilige leef- en arbeids-omstandigheden; waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is. We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen. We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven. Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing. »

29 www.reddesolidariteit.be info@reddesolidariteit.be Rek.nr.: 779-5945668-87 Achtergrondinformatie, door Jan Vandeputte en Bart Meuleman


Download ppt "Splitsen: in wiens belang? Achtergrondinformatie, door Jan Vandeputte en Bart Meuleman."

Verwante presentaties


Ads door Google