De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Splitsen: in wiens belang?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Splitsen: in wiens belang?"— Transcript van de presentatie:

1 Splitsen: in wiens belang?
Achtergrondinformatie, door Jan Vandeputte en Bart Meuleman

2 Staatshervorming: 3 afspraken
Bij de vorige staatshervormingen waren er 3 afspraken. Men raakte niet aan: O defensie O fiscaliteit O sociale zekerheid

3 Wie wil de S.Z. splitsen ? 17 /11/ 2006: Voka, Unizo, Vlaamse Katholieke Werkgevers : « arbeidsmarktbeleid, werkloosheids- verzekering naar gewest of gemeenschap; regionalisering vennootschapsbelasting. » CD&V/N-VA, kiesprogramma : « Vlaanderen moet eigen beleid kunnen voeren inzake gezondheidszorg, kinderbijslagen, werkgelegenheid » Johan Vande Lanotte, Caroline Gennez, SP.a intentieverklaring september 2005: « volledige regionalisering van werkgelegenheidsbeleid: ook regels voor uitkering, brugpensioen, tijdskrediet, uitzendarbeid... »

4 Splitsen werkloosheid en lonen
Goed voor de mensen? VANDAAG MORGEN? Verschillende voorwaarden voor recht op uitkering, verschillende niveaus van uitkering, verchillende criteria voor ‘passende job’, verschillende collectieve overeenkomsten. Wat bij tijdelijke werkloosheid in Brussels bedrijf met met werknemers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië Verschillende werkloosheidsuitkeringen? Concurrentie tussen werkende mensen iedereen gelijk bij werkloosheid toelatingsvoorwaarden tijdskrediet uitkeringen wachttijd jongeren technische werkloosheid brugpensioen gelijke lonen in zelfde bedrijf in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

5 Voor wie is het wél goed? Regionalisering van de werkloosheidsuitkeringen betekent in Vlaanderen (op dit moment) een overschot gezien de daling van de werkloosheid. Dat geld kan men gebruiken voor …………… “Vermindering van de loonlasten” Mensen in de privé –gesubsidieerd- aan het werk te zetten.

6 Splitsen = einde van de S.Z.
Splitsen is het einde van het fundament van de sociale zekerheid : DE SOLIDARITEIT Deze keer het einde van de solidariteit met de Walen, later met ??? De chronisch zieken, de bejaarden?

7 Splitsen = einde van de S.Z.
Solidariteit. Gezonden, werkenden, jongeren betalen voor zieken, ouderen, werklozen, kinderen. 75% uitgaven gezondheidszorg naar 10 % van de bevolking Sommigen trekken zonder bij te dragen : kinderen, jongeren in wachtstage, weduwen Bijdrage volgens inkomen. Wie meer verdient draagt meer af. Wordt op loon afgehouden Verzekeringsprincipe : hogere bijdragen = hogere uitkering (ziekte, pensioen,werkloos)

8 Voor wie is het wél goed? Voor de banken en de verzekeringen.
Een aparte financiering van de gezondheidszorg in niet betaalbaar apart voor Vlaanderen en Wallonië Oplossing: men zal dit (gedeeltelijk) privatiseren.

9 Transferten sociale zekerheid
BELGIE: 10,5 MILJOEN INWONERS BIJDRAGEN SOCIALE ZEKERHEID Vlaanderen 65 % Wallonië 25 % Brussel 8 % Vlaanderen 57,8 % Wallonië 32,5 % Brussel 9,7 %

10 Het einde van de solidariteit
Walen en Brusselaars dragen minder bij dan ze aan kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, en terugbetaling van geneeskundige verzorging ontvangen Reden Vlaanderen telt minder werklozen: 16% in Wallonië tegen 8% in Vlaanderen Vlaanderen telt hogere inkomens: gemiddeld inkomen ligt 3 % lager in Brussel en 8% lager in Wallonië Bij de pensioenen is het omgekeerd: door vergrijzing van de bevolking betalen Vlamingen minder dan ze ontvangen.

11 1960: van arm Vlaanderen... … naar arm Wallonië
: Vlamingen vinden werk in Wallonië - in 1949 werklozen in Vlaanderen 19,5%, Wallonië 5,2% - transferten van Wallonië naar Vlaanderen 1960: Ommekeer - Vlaanderen meer werklozen + lonen lager - nabijheid havens voor industrieën die grondstoffen invoeren en productie uitvoeren - staat financiert uitbouw havens Zeebrugge en A’pen - Société Générale en multinationals profiteren ervan - Werkloosheid in Wallonië stijgt tot 18%. In Vlaanderen daalt ze tot 9%

12 Uitgaven = noden werkloosheid
BELGIE: 10,5 MILJOEN INWONERS UITGAVEN WERKLOOSHEID Vlaanderen 56,4 % Wallonië 33,8 % Brussel 9,8 % Vlaanderen 57,8 % Wallonië 32,5 % Brussel 9,7 %

13 Pensioenen: Vlaanderen
heeft Bxl en Wallonië nodig in 2025 Vlaanderen Vergrijzing: 65+ ers Vlaanderen: + 5% Wallonië: + 2,5% Brussel: + 0,2%. Transferten: - 3,5 miljard (VBO) Vlaanderen zal een beroep moeten doen op de nationale solidariteit Brussel

14 De ware transferten: de peer
Transferten bestaan ook binnen Vlaanderen West-Vlaanderen krijgt meer dan het afdraagt. Zes van de acht Westvlaamse arrondissementen krijgen meer dan ze betalen Vlaams Brabant, met een gemiddeld inkomen van euro, betaalt voor Limburg met een gemiddeld inkomen van euro Transferten ook van Wallonië naar Vlaanderen Rijkste provincie van België ligt in Wallonië: Waals- Brabant. Waals-Brabant betaalt transfers naar Henegouwen, Luik, Limburg en Westhoek

15 De ware transferten: de peer

16 Brabant onafhankelijk?

17 Splitsen: goed voor de mensen?
Verlies = 1000 euro per inwoner. Veel meer voor werklozen, zieken, ouderen Hogere bijdragen voor werkenden of lagere uitkeringen Hogere belastingen gemeenten en gewest 22% van de Waalse bevolking onder armoedegrens WALLONIË VLAANDEREN - Lagere koopkracht Wallonië = werkloosheid Vlaanderen - 25% van de « export» KMO's Vlaanderen naar Wallonië - Concurrentiespiraal met Waalse arbeiders en bedienden

18 Splitsen: goed voor de mensen?
BRUSSEL Zorgverzekering voor niet medische zorgen bestaat enkel in Vlaanderen Brussel: zorgbehoevende in Vlaams rusthuis of bi-communautaire voorziening : recht op uitkering van maximum 125 euro Veel instellingen in Brussel sluiten niet aan Bij overstap rusthuis naar Franse Gemeenschap vielen oudjes uit boot Wat als geheel van gezondheidszorg splitst?

19 Transferten = geen argument
Uitkeringen komen overeen met aandeel in de bevolking Bijdragen komen overeen met inkomen Geen niet te rechtvaardigen verspillingen Lager dan in rest Europa

20 Weg met het Brugpensioen
De verborgen agenda: Weg met het Brugpensioen Van Eetvelt (Unizo) : « Afschaffing van het brugpensioen is de enige oplossing om de sociale zekerheid te behouden » (GVA, 27/08/07) « Vlaanderen hangt voor sanctie werklozen af van nationale instelling RVA. Slechts 10% van slechte zoekers geschorst. Er is obstructie op nationaal niveau. »

21 Jacht op werklozen & gepensioneerden
De verborgen agenda: Jacht op werklozen & gepensioneerden VOKA 2007: Werkloosheidsuitkeringen beperkt in tijd en sterker degressief Aan wachtuitkeringen voor school-verlaters vlugger een einde stellen Einde volwaardig pensioen op 65. Pensioenrechten in functie van vereiste aantal loopbaanjaren (45) Ambtenarenpensioen wordt afgestemd op de pensioenpremie voor werknemers

22 Wee diegenen die nog werken
De verborgen agenda: Wee diegenen die nog werken VOKA 2007: Het ontslagrecht wordt herbekeken De totale arbeidstijd wordt automatisch over een jaar vastgelegd. Werkgever en werknemer zullen « samen » de totale arbeidstijd over het hele jaar heen verdeler Geen CAO's : loonvorming moet meer flexibiliteit en differentiatie toelaten en ruimte bieden voor individuele afspraken

23 Eindelijk meer verdienen, en minder belastingen op ons loon...
Jamaar !!! Wij gaan toch minder belastingen moeten betalen na de splitsing? Eindelijk meer verdienen, en minder belastingen op ons loon...

24 Minder belastingen op loon:
Wanneer je minder belastingen op je loon moet betalen, en dus netto méér gaat verdienen, : Ga je wel géén loonsverhoging meer krijgen bij de komende CAO >> loonmatiging, weet je wel? >> je dacht toch niet dat men de belastingen op kapitaal zou gaan verhogen?

25 De verborgen agenda: Hier met de poen! Van Deurzen, VOKA:
« De vennootschapsbelasting is veel te hoog. We zitten federaal gebonden aan 34 procent, terwijl men rondom ons naar 25 procent gaat. Ik ben niet bereid te blijven toekijken hoe de wereld ons voorbijfietst. »

26 Red De Solidariteit Multinationals steeds meer op Europees vlak actief
Spelen werknemers verchillende landen tegen mekaar uit. Zie: Volkswagen, DHL, GM. Morgen ook Vlamingen tegen Walen : verschillende lonen, verschillende sociale wetten, verschillende belastingen?

27 Red De Solidariteit De bestaansreden van de vakbeweging =
organiseren solidariteit verhinderen concurrentie onder werkende mensen Vandaag eenheid nodig op Europees vlak tegen fiscale concurrentie, chantage met delocalisering, loonconcurrentie Waarom dan in België splitsen?

28 « We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken
We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde en veilige leef- en arbeids-omstandigheden; waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is. We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen. We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven. Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing. »  

29 Achtergrondinformatie, door Jan Vandeputte en Bart Meuleman
Rek.nr.: Achtergrondinformatie, door Jan Vandeputte en Bart Meuleman


Download ppt "Splitsen: in wiens belang?"

Verwante presentaties


Ads door Google