De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Navigatie Levensloop Kies een onderdeel om te beginnen Levensloop Plaa tje Werkgever Algemeen Product Sparen Beleggen Werknemer Zorgverlof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Navigatie Levensloop Kies een onderdeel om te beginnen Levensloop Plaa tje Werkgever Algemeen Product Sparen Beleggen Werknemer Zorgverlof."— Transcript van de presentatie:

1 Navigatie Levensloop Kies een onderdeel om te beginnen Levensloop Plaa tje Werkgever Algemeen Product Sparen Beleggen Werknemer Zorgverlof

2 Navigatie Pad: Home > Algemeen Algemeen Het doel van de regeling is het voorzien in de behoefte om werk en privé beter te combineren.  Toenemende behoefte aan individuele flexibele arbeidsvoorwaarden  Vrije tijd en inkomen in evenwicht brengen met persoonlijke levenssituatie

3 Navigatie Individuele regeling Levensloop is een individuele regeling. Dit betekent dat gehuwden niet gezamenlijk van één levensloopregeling gebruik maken. Echtscheiding Als de werknemer in gemeenschap van goederen is getrouwd, dan is er geen sprake van individueel bezit. In geval van echtscheiding zal de levenslooprekening meegenomen worden bij de bepaling van de waarde van ieders bezit. Het kan niet zomaar op naam van de voormalige partner worden gezet Werknemer Met de levensloopregeling kan de werknemer sparen voor onbetaald verlof, bijvoorbeeld zorgverlof, sabbatical, verlof voor stervensbegeleiding, ouderschapsverlof en educatief verlof, of voor eerder stoppen met werken. Algemeen Sparen OpnameSparenOpname Pad: Home > Werknemer Algemeen  Individuele regeling  Wettelijk recht op deelname  Jaarlijks de keuze tussen Levensloop en Spaarloon  Opgebouwd pre- en vroegpensioen kan fiscaal geruisloos worden ingebracht, voor zover de werkgever dit faciliteert. 

4 Navigatie Pad: Home > Werknemer Werknemer Met de levensloopregeling kan de werknemer sparen voor onbetaald verlof, bijvoorbeeld zorgverlof, sabbatical, verlof voor stervensbegeleiding, ouderschapsverlof en educatief verlof, of voor eerder stoppen met werken. Algemeen Algemeen Sparen OpnameOpname Sparen  Sparen in geld, niet in tijd  Jaarlijks maximaal 12% van het bruto loon  Tot maximaal 210% (zie werkgever)werkgever  Geen minimum Heffing over inleg: Geen heffing loonbelasting Geen bijdrage Zorgverzekeringswet Wel inhouding werknemers- verzekeringen Effect: Sparen heeft geen effect op de hoogte van de eventuele toekomstige uitkering op grond van Werknemersverzekeringen (zoals WW, WAO) 

5 Navigatie Pad: Home > Werknemer Werknemer Met de levensloopregeling kan de werknemer sparen voor onbetaald verlof, bijvoorbeeld zorgverlof, sabbatical, verlof voor stervensbegeleiding, ouderschapsverlof en educatief verlof, of voor eerder stoppen met werken. AlgemeenAlgemeen Sparen OpnameSparen Opname  Maximaal 100% per keer van het laatstverdiende loon over de periode voorafgaande aan de verlofperiode  Opname in overleg met de werkgever  Heffingskorting van € 185,00 per inlegjaar Voorbeeld: Jan Rietink verdiende in juli € 1000,00. Hij mag in augustus niet meer dan € 1000,00 spaartegoed opnemen voor de financiering van een maand onbetaald verlof. Krijgt Jan tijdens het verlof al € 500,00 van zijn werkgever, dan mag hij nog maar € 500,00 uit de ‘levensloopspaarpot’ halen. 

6 Navigatie Pad: Home > Werkgever Werkgever Het sparen verloopt via de loonadministratie van de werkgever. Toezicht en controle hierop zijn ook taken van de werkgever. Storting Opname ControleOpname Controle Storting  Storten van een deel van het bruto loon op de levenslooprekening of –verzekering  Over storting is geen loonheffing verschuldigd Uitzondering maximumstorting Werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder zijn, maar nog geen 56 jaar, mogen meer dan 12% van het bruto jaarloon sparen Maar ook voor hen geldt dat er in totaal maximaal 210% van het bruto jaarloon gespaard mag worden. 

7 Navigatie Pad: Home > Werkgever Opname  Toestemming geven voor opname  Bij opname keert financiele instelling aan werkgever uit  Bij opname inhouden van loonheffing Werkgever Het sparen verloopt via de loonadministratie van de werkgever. Toezicht en de controle hierop zijn ook taken van de werkgever. Storting Storting Opname ControleControle Toestemming opname Als een werknemer het levenslooptegoed wil opnemen, is hiervoor toestemming van de werkgever nodig. Toestemming van de werkgever is niet nodig bij verlof waar de werknemer volgens de wet recht op heeft. Voorbeelden hiervan zijn: • ouderschapsverlof • langdurig zorgverlof 

8 Navigatie Controle stortingshoogte Werkgevers dienen te controleren of correct gebruik wordt gemaakt van de levensloopregeling. Als een werknemer onjuist gebruik maakt van de levensloopregeling dan is in geval van een te hoge storting, een correctie in het jaar van storting mogelijk. Als geen correctie mogelijk is, dan is het teveel gestorte belast. Als het tegoed onwettig wordt aangesproken, zal het volledige saldo worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking Pad: Home > Werkgever Werkgever Het sparen verloopt via de loonadministratie van de werkgever. Toezicht en de controle hiervan zijn ook taken van de werkgever. Storting Opname Storting Opname Controle Controle  Controleren van stortingshoogte per werknemer  Controleren gebruik spaarloon 

9 Navigatie Ficaalvoordeel Ouders die deelnemen aan de levensloopregeling en gebruik maken van hun wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof, kunnen fiscaal voordeel krijgen via een heffingskorting. Die bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Dat komt op het ogenblik neer op een bedrag van ongeveer € 636 per maand bij voltijd ouderschapsverlof. Dit is een heffingskorting; dat wil zeggen dat de Belastingdienst dit bedrag aftrekt van de inkomstenbelasting die de werknemer moet betalen. Het is mogelijk om hiervoor een voorlopige teruggave aan te vragen. Pad: Home > Werkgever > > Zorg en ouderschapsverlof Werknemer > Zorg- en ouderschapsverlof Voor de opname van het levenslooptegoed door de werknemers, is toestemming nodig van de werkgever. Dat geldt niet als de werknemer het levenslooptegoed gebruikt voor een vorm van verlof waar hij volgens de wet recht op heeft. Daarvoor is geen toestemming van de werkgever. Voorbeelden:  ouderschapsverlof  langdurend zorgverlof. Om voor de ouderschapsverlofkorting in aanmerking te komen, moet worden deelgenomen aan de levensloopregeling. Er is geen minimale inleg vereist, maar de werknemer moet sparen in de levensloopregeling in hetzelfde jaar waarin deze ouderschapsverlof opneemt.

10 Navigatie Pad: Home > Product AEGON Levensloop product De AEGON LevensloopRekening is een gecombineerde rekening. Het product kan via internet ingezien en beheerd worden  Sparen  Beleggen  Combinatie sparen en beleggen Zie voor meer informatie: de Aegonsite VrijBeleggen Spaarrekening ProfielBeleggen Basis Keuze- modules Garantie

11 Navigatie Pad: Home > Sparen Sparen  Werkgever stort inleg op spaarrekening Storten en regulier opnemen is kosteloos (geen administratie kosten)  Aantrekkelijke rentevergoeding Bij sparen ontvangt u een aantrekkelijke rente van 4%*. *Rente per 1 januari 2006, 3,5% basisrente en 0,5% bonusrente voor 2006. De basisrente is gegarandeerd. Na 2006 kan de rente op dagbasis veranderen

12 Navigatie Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen ProfielBeleggen Beleggen Met de AEGON LevensloopRekening kan gekozen worden uit twee vormen van beleggen: 1 VrijBeleggenVrijBeleggen 2 ProfielBeleggenProfielBeleggen  4 Beleggingsprofielen (profielbeleggen)  Vaststellen bepaalde looptijd  Invullen beleggingsprofiel  O.b.v. passend profiel stelt AEGON beleggingsmix samen 

13 Navigatie Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen ProfielBeleggen Beleggen Vrijbeleggen Vrijbeleggen biedt de mogelijkheid om binnen de grenzen van het risicoprofiel, een selectie uit een groep Aegon Beleggingsfondsen te maken.  FondsenFondsen  Algemene kostenAlgemene kosten  Jaarlijkse beheerskostenJaarlijkse beheerskosten  Overige kostenOverige kosten Dividend Als het resultaat dit toelaat, zullen binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar alle voor uitkering beschikbare fiscale inkomsten uitgekeerd worden in de vorm van dividend. Dividend wordt niet contant uitgekeerd, maar toegevoegd aan het fondsvermogen. Risico’s De waarde van beleggingsfonsen is o.a. afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. 

14 Navigatie Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen > Details Beleggen Vrijbeleggen / Fondsen Detail fondsen Zakelijke waarden: AEGON Duurzaam Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds AEGON Europees Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds Obligaties: AEGON Europees Obligatie Fonds Combinatie: AEGON Europees Mix Fonds AEGON Wereldwijd Mix Fonds 

15 Navigatie Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen > Details Beleggen VrijBeleggen / Kosten Detail aan- en verkoopkosten Storten en regulier opnemen van de spaarrekening naar de vaste rekening Aan- en verkoopkosten fondsen 0,5% van het uiteindelijk te beleggen bedrag Switchen naar een ander fonds (incidenteel of uit herallocatie) Gratis (excl. jaarlijkse beheerskosten) 0,5% van het uiteindelijk te beleggen bedrag 1,0% van het switchbedrag Als wordt overgestapt van VrijBeleggen naar ProfielBeleggen, wordt de volledige deelname verkocht in VrijBeleggen en wordt ProfielBeleggen aangekocht. Dit resulteert in betaling van aan- en verkoopkosten voor de verschillende onderdelen. 

16 Navigatie Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen > Details Beleggen VrijBeleggen / Jaarlijkse beheerskosten Detail jaarlijkse beheerskosten AEGON Duurzaam Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds AEGON Europees Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds AEGON Europees Obligatie Fonds AEGON Europees Mix Fonds AEGON Wereldwijd Mix Fonds 1,2% 1,0% 0,75% 1,2% 

17 Navigatie Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen > Details Beleggen VrijBeleggen / Overige kosten Detail overige kosten Overige kosten worden door het beleggingsfonds ingehouden: • Toezichtskosten • Accountantskosten • Kosten verbonden aan het organiseren van vergaderingen van deelnemers en het doen van mededelingen  De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de grootte van het beleggingsfonds en de reële hoogte van kosten op het moment dat de verrekening plaatsvindt.  Dit percentage staat niet vast. 

18 Navigatie Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen ProfielBeleggen Beleggen ProfielBeleggen Binnen ProfielBeleggen heeft AEGON vier profielen ontwikkeld. Op basis van het risicoprofiel van de klant, is er keuze uit een aantal beleggingsvarianten.  Beleggingsprofielen • Avontuurlijk Avontuurlijk • Ondernemend Ondernemend • Neutraal Neutraal • Terughoudend Terughoudend  Keuze voor inleggarantie Aanpassingen gedurende looptijd Naarmate de einddatum nadert wordt minder risicovol belegd. Voorbeeld: Profiel: Ondernemend. Bij start, met resterende looptijd van 25 jaar, bevat de portefeuille nog 70% zakelijke waarden. Na 22 jaar, met nog 3 jaar te gaan, zijn de zakelijke waarden verruild voor minder risicovolle beleggingsvormen, zoals combinatiefondsen, obligatiefondsen en liquiditeiten. 

19 Navigatie Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Details Beleggen ProfielBeleggen / Avontuurlijk Avontuurlijk Offensief profiel waarbij een relatief groot gedeelte in zakelijke waarden wordt belegd. Resterende looptijd (jaren)40 – 2120 – 1614 – 1110 – 65 - 0 AEGON Europees Aandelen Fonds70%49%35%21%7% AEGON Europees Obligatie Fonds-10%30%40%48% AEGON Wereldwijd Mix Fonds-20% 30% AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds30%21%15%9%5% Liquiditeit----10% 

20 Navigatie Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Details Beleggen ProfielBeleggen / Ondernemend Ondernemend Binnen dit profiel wordt een kleiner gedeelte in zakelijke waarden belegd en daarnaast een behoorlijk deel in combinatiefondsen en obligaties. Resterende looptijd (jaren)40 – 2120 – 1614 – 1110 – 65 - 0 AEGON Europees Aandelen Fonds49%35%21%14%- AEGON Europees Obligatie Fonds10%30%40%50% AEGON Wereldwijd Mix Fonds20% 30% 40% AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds21%15%9%6%- Liquiditeit----10% 

21 Navigatie Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Details Beleggen ProfielBeleggen / Neutraal Neutraal In dit profiel wordt grotendeels belegd in combinatiefondsen en obligaties. Resterende looptijd (jaren)40 – 2120 – 1614 – 1110 – 65 - 0 AEGON Europees Aandelen Fonds42%21%14%7%- AEGON Europees Obligatie Fonds20%40%50%60%55% AEGON Wereldwijd Mix Fonds20%30% 20% AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds18%9%6%3%- Liquiditeit---10%25% 

22 Navigatie Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Details Beleggen ProfielBeleggen / Terughoudend Terughoudend Binnen dit profiel wordt het grootste deel belegd in obligaties. Hiermee is dit profiel het minst risicovol. Resterende looptijd (jaren)40 – 2120 – 1614 – 1110 – 65 - 0 AEGON Europees Aandelen Fonds35%14%7%-- AEGON Europees Obligatie Fonds30%60% 50% AEGON Wereldwijd Mix Fonds20% 30%10% AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds15%6%3%-- Liquiditeit--10%20%40% 

23 Navigatie Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Inleggarantie Inleggarantie Een interessante mogelijkheid binnen ProfielBeleggen is de apart af te sluiten inleggarantie. Dit houdt in dat u, wanneer de beleggingen minder waard zijn geworden, op de door u gekozen einddatum minimaal uw inleg voor aftrek van kosten terugkrijgt,.  Inleggarantie op totale inleg voor aftrek van de prijs van de inleggarantie en kosten  Bepalen einddatum  Inleggarantie geldt voor alle toekomstige stortingen  Starten vanaf minimaal 5 jaar voor de einddatum  Prijzen variëren per profiel en looptijd [prijzentabel][prijzentabel] Starten gedurende de looptijd Een werknemer heeft in vijf jaar € 9.000,00 ingelegd en daarbij € 2.000,00 rendement behaald. De totale waarde van portefeuille is dan € 11.000,00. Sluit de werknemer op dat moment een inleggarantie af, dan is op de einddatum € 11.000,00 gegarandeerd. Vanzelfsprekend worden in dit geval zowel de prijs van de inleggarantie als de 0,3% transactiekosten over deze totale waarde in rekening gebracht. 

24 Navigatie Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Inleggarantie > Details Inleggarantie / Prijzentabel Prijzentabel In de prijzentabel staat het maximum percentage transactiekosten die u kunt betalen voor de inleggarantie. De prijs van de inleggarantie betaalt de werknemer telkens opnieuw bij elke storting. De maximumprijs is afhankelijk van de looptijd. Looptijd 5 + jaar0 – 5 jaar Avontuurlijk3,75 %5,0 % Ondernemend2,5 %3,75 % Neutraal2,0 %2,3 % Terughoudend1,6 % 


Download ppt "Navigatie Levensloop Kies een onderdeel om te beginnen Levensloop Plaa tje Werkgever Algemeen Product Sparen Beleggen Werknemer Zorgverlof."

Verwante presentaties


Ads door Google