De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensloop Levensloop Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensloop Levensloop Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje"— Transcript van de presentatie:

1 Levensloop Levensloop Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje
Algemeen Product Plaatje Plaatje Werknemer Sparen Plaatje Plaatje Levensloop Zorgverlof Werkgever Beleggen Plaatje Plaatje Kies een onderdeel om te beginnen (c) Ikhaya Knowlegde Integration

2 Algemeen Pad: Home > Algemeen Het doel van de regeling is het voorzien in de behoefte om werk en privé beter te combineren. Toenemende behoefte aan individuele flexibele arbeidsvoorwaarden Vrije tijd en inkomen in evenwicht brengen met persoonlijke levenssituatie (c) Ikhaya Knowlegde Integration

3 Werknemer Pad: Home > Werknemer Met de levensloopregeling kan de werknemer sparen voor onbetaald verlof, bijvoorbeeld zorgverlof, sabbatical, verlof voor stervensbegeleiding, ouderschapsverlof en educatief verlof, of voor eerder stoppen met werken. Algemeen Sparen Opname Individuele regeling Levensloop is een individuele regeling. Dit betekent dat gehuwden niet gezamenlijk van één levensloopregeling gebruik maken. Echtscheiding Als de werknemer in gemeenschap van goederen is getrouwd, dan is er geen sprake van individueel bezit. In geval van echtscheiding zal de levenslooprekening meegenomen worden bij de bepaling van de waarde van ieders bezit. Het kan niet zomaar op naam van de voormalige partner worden gezet Algemeen Individuele regeling Wettelijk recht op deelname Jaarlijks de keuze tussen Levensloop en Spaarloon Opgebouwd pre- en vroegpensioen kan fiscaal geruisloos worden ingebracht, voor zover de werkgever dit faciliteert. (c) Ikhaya Knowlegde Integration

4 Werknemer Pad: Home > Werknemer Met de levensloopregeling kan de werknemer sparen voor onbetaald verlof, bijvoorbeeld zorgverlof, sabbatical, verlof voor stervensbegeleiding, ouderschapsverlof en educatief verlof, of voor eerder stoppen met werken. Algemeen Sparen Opname Heffing over inleg: Geen heffing loonbelasting Geen bijdrage Zorgverzekeringswet Wel inhouding werknemers- verzekeringen Effect: Sparen heeft geen effect op de hoogte van de eventuele toekomstige uitkering op grond van Werknemersverzekeringen (zoals WW, WAO) Sparen Sparen in geld, niet in tijd Jaarlijks maximaal 12% van het bruto loon Tot maximaal 210% (zie werkgever) Geen minimum (c) Ikhaya Knowlegde Integration

5 Werknemer Pad: Home > Werknemer Met de levensloopregeling kan de werknemer sparen voor onbetaald verlof, bijvoorbeeld zorgverlof, sabbatical, verlof voor stervensbegeleiding, ouderschapsverlof en educatief verlof, of voor eerder stoppen met werken. Algemeen Sparen Opname Voorbeeld: Jan Rietink verdiende in juli € 1000,00. Hij mag in augustus niet meer dan € 1000,00 spaartegoed opnemen voor de financiering van een maand onbetaald verlof. Krijgt Jan tijdens het verlof al € 500,00 van zijn werkgever, dan mag hij nog maar € 500,00 uit de ‘levensloopspaarpot’ halen. Opname Maximaal 100% per keer van het laatstverdiende loon over de periode voorafgaande aan de verlofperiode Opname in overleg met de werkgever Heffingskorting van € 185,00 per inlegjaar (c) Ikhaya Knowlegde Integration

6 Werkgever Pad: Home > Werkgever Het sparen verloopt via de loonadministratie van de werkgever. Toezicht en controle hierop zijn ook taken van de werkgever. Storting Opname Controle Uitzondering maximumstorting Werknemers die op 31 december jaar of ouder zijn, maar nog geen 56 jaar, mogen meer dan 12% van het bruto jaarloon sparen Maar ook voor hen geldt dat er in totaal maximaal 210% van het bruto jaarloon gespaard mag worden. Storting Storten van een deel van het bruto loon op de levenslooprekening of –verzekering Over storting is geen loonheffing verschuldigd (c) Ikhaya Knowlegde Integration

7 Werkgever Pad: Home > Werkgever Het sparen verloopt via de loonadministratie van de werkgever. Toezicht en de controle hierop zijn ook taken van de werkgever. Storting Opname Controle Toestemming opname Als een werknemer het levenslooptegoed wil opnemen, is hiervoor toestemming van de werkgever nodig. Toestemming van de werkgever is niet nodig bij verlof waar de werknemer volgens de wet recht op heeft. Voorbeelden hiervan zijn: ouderschapsverlof langdurig zorgverlof Opname Toestemming geven voor opname Bij opname keert financiele instelling aan werkgever uit Bij opname inhouden van loonheffing (c) Ikhaya Knowlegde Integration

8 Werkgever Pad: Home > Werkgever Het sparen verloopt via de loonadministratie van de werkgever. Toezicht en de controle hiervan zijn ook taken van de werkgever. Storting Opname Controle Controle stortingshoogte Werkgevers dienen te controleren of correct gebruik wordt gemaakt van de levensloopregeling. Als een werknemer onjuist gebruik maakt van de levensloopregeling dan is in geval van een te hoge storting, een correctie in het jaar van storting mogelijk. Als geen correctie mogelijk is, dan is het teveel gestorte belast. Als het tegoed onwettig wordt aangesproken, zal het volledige saldo worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking Controle Controleren van stortingshoogte per werknemer Controleren gebruik spaarloon (c) Ikhaya Knowlegde Integration

9 Zorg- en ouderschapsverlof
Pad: Home > Werkgever > > Zorg en ouderschapsverlof Werknemer > Voor de opname van het levenslooptegoed door de werknemers, is toestemming nodig van de werkgever. Dat geldt niet als de werknemer het levenslooptegoed gebruikt voor een vorm van verlof waar hij volgens de wet recht op heeft. Daarvoor is geen toestemming van de werkgever. Voorbeelden: ouderschapsverlof langdurend zorgverlof. Om voor de ouderschapsverlofkorting in aanmerking te komen, moet worden deelgenomen aan de levensloopregeling. Er is geen minimale inleg vereist, maar de werknemer moet sparen in de levensloopregeling in hetzelfde jaar waarin deze ouderschapsverlof opneemt. Ficaalvoordeel Ouders die deelnemen aan de levensloopregeling en gebruik maken van hun wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof, kunnen fiscaal voordeel krijgen via een heffingskorting. Die bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Dat komt op het ogenblik neer op een bedrag van ongeveer € 636 per maand bij voltijd ouderschapsverlof. Dit is een heffingskorting; dat wil zeggen dat de Belastingdienst dit bedrag aftrekt van de inkomstenbelasting die de werknemer moet betalen. Het is mogelijk om hiervoor een voorlopige teruggave aan te vragen. (c) Ikhaya Knowlegde Integration

10 AEGON Levensloop product
Pad: Home > Product De AEGON LevensloopRekening is een gecombineerde rekening. Het product kan via internet ingezien en beheerd worden Sparen Beleggen Combinatie sparen en beleggen Zie voor meer informatie: de Aegonsite Garantie VrijBeleggen ProfielBeleggen Keuze- modules Spaarrekening Basis (c) Ikhaya Knowlegde Integration

11 Sparen Werkgever stort inleg op spaarrekening
Pad: Home > Sparen Werkgever stort inleg op spaarrekening Storten en regulier opnemen is kosteloos (geen administratie kosten) Aantrekkelijke rentevergoeding Bij sparen ontvangt u een aantrekkelijke rente van 4%*. *Rente per 1 januari 2006, 3,5% basisrente en 0,5% bonusrente voor De basisrente is gegarandeerd. Na 2006 kan de rente op dagbasis veranderen (c) Ikhaya Knowlegde Integration

12 Beleggen Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen ProfielBeleggen Met de AEGON LevensloopRekening kan gekozen worden uit twee vormen van beleggen: 1 VrijBeleggen 2 ProfielBeleggen 4 Beleggingsprofielen (profielbeleggen) Vaststellen bepaalde looptijd Invullen beleggingsprofiel O.b.v. passend profiel stelt AEGON beleggingsmix samen (c) Ikhaya Knowlegde Integration

13 Beleggen Vrijbeleggen
Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen ProfielBeleggen Vrijbeleggen biedt de mogelijkheid om binnen de grenzen van het risicoprofiel, een selectie uit een groep Aegon Beleggingsfondsen te maken. Fondsen Algemene kosten Jaarlijkse beheerskosten Overige kosten Dividend Als het resultaat dit toelaat, zullen binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar alle voor uitkering beschikbare fiscale inkomsten uitgekeerd worden in de vorm van dividend. Dividend wordt niet contant uitgekeerd, maar toegevoegd aan het fondsvermogen. Risico’s De waarde van beleggingsfonsen is o.a. afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. (c) Ikhaya Knowlegde Integration

14 Beleggen Vrijbeleggen / Fondsen
Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen > Details Detail fondsen Zakelijke waarden: AEGON Duurzaam Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds AEGON Europees Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds Obligaties: AEGON Europees Obligatie Fonds Combinatie: AEGON Europees Mix Fonds AEGON Wereldwijd Mix Fonds (c) Ikhaya Knowlegde Integration

15 Beleggen VrijBeleggen / Kosten
Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen > Details Detail aan- en verkoopkosten Storten en regulier opnemen van de spaarrekening naar de vaste rekening Aan- en verkoopkosten fondsen 0,5% van het uiteindelijk te beleggen bedrag Switchen naar een ander fonds (incidenteel of uit herallocatie) Gratis (excl. jaarlijkse beheerskosten) 0,5% van het uiteindelijk te beleggen bedrag 1,0% van het switchbedrag Als wordt overgestapt van VrijBeleggen naar ProfielBeleggen, wordt de volledige deelname verkocht in VrijBeleggen en wordt ProfielBeleggen aangekocht. Dit resulteert in betaling van aan- en verkoopkosten voor de verschillende onderdelen. (c) Ikhaya Knowlegde Integration

16 Beleggen VrijBeleggen / Jaarlijkse beheerskosten
Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen > Details Detail jaarlijkse beheerskosten AEGON Duurzaam Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds AEGON Europees Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds AEGON Europees Obligatie Fonds AEGON Europees Mix Fonds AEGON Wereldwijd Mix Fonds 1,2% 1,0% 0,75% (c) Ikhaya Knowlegde Integration

17 Beleggen VrijBeleggen / Overige kosten
Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen > Details Detail overige kosten Overige kosten worden door het beleggingsfonds ingehouden: Toezichtskosten Accountantskosten Kosten verbonden aan het organiseren van vergaderingen van deelnemers en het doen van mededelingen De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de grootte van het beleggingsfonds en de reële hoogte van kosten op het moment dat de verrekening plaatsvindt. Dit percentage staat niet vast. (c) Ikhaya Knowlegde Integration

18 Beleggen ProfielBeleggen
Pad: Home > Beleggen > VrijBeleggen ProfielBeleggen Binnen ProfielBeleggen heeft AEGON vier profielen ontwikkeld. Op basis van het risicoprofiel van de klant, is er keuze uit een aantal beleggingsvarianten. Beleggingsprofielen Avontuurlijk Ondernemend Neutraal Terughoudend Keuze voor inleggarantie Aanpassingen gedurende looptijd Naarmate de einddatum nadert wordt minder risicovol belegd. Voorbeeld: Profiel: Ondernemend. Bij start, met resterende looptijd van 25 jaar, bevat de portefeuille nog 70% zakelijke waarden. Na 22 jaar, met nog 3 jaar te gaan, zijn de zakelijke waarden verruild voor minder risicovolle beleggingsvormen, zoals combinatiefondsen, obligatiefondsen en liquiditeiten. (c) Ikhaya Knowlegde Integration

19 Beleggen ProfielBeleggen / Avontuurlijk
Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Details Avontuurlijk Offensief profiel waarbij een relatief groot gedeelte in zakelijke waarden wordt belegd. Resterende looptijd (jaren) 40 – 21 20 – 16 14 – 11 10 – 6 5 - 0 AEGON Europees Aandelen Fonds 70% 49% 35% 21% 7% AEGON Europees Obligatie Fonds - 10% 30% 40% 48% AEGON Wereldwijd Mix Fonds 20% AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds 15% 9% 5% Liquiditeit (c) Ikhaya Knowlegde Integration

20 Beleggen ProfielBeleggen / Ondernemend
Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Details Ondernemend Binnen dit profiel wordt een kleiner gedeelte in zakelijke waarden belegd en daarnaast een behoorlijk deel in combinatiefondsen en obligaties. Resterende looptijd (jaren) 40 – 21 20 – 16 14 – 11 10 – 6 5 - 0 AEGON Europees Aandelen Fonds 49% 35% 21% 14% - AEGON Europees Obligatie Fonds 10% 30% 40% 50% AEGON Wereldwijd Mix Fonds 20% AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds 15% 9% 6% Liquiditeit (c) Ikhaya Knowlegde Integration

21 Beleggen ProfielBeleggen / Neutraal
Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Details Neutraal In dit profiel wordt grotendeels belegd in combinatiefondsen en obligaties. Resterende looptijd (jaren) 40 – 21 20 – 16 14 – 11 10 – 6 5 - 0 AEGON Europees Aandelen Fonds 42% 21% 14% 7% - AEGON Europees Obligatie Fonds 20% 40% 50% 60% 55% AEGON Wereldwijd Mix Fonds 30% AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds 18% 9% 6% 3% Liquiditeit 10% 25% (c) Ikhaya Knowlegde Integration

22 Beleggen ProfielBeleggen / Terughoudend
Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Details Terughoudend Binnen dit profiel wordt het grootste deel belegd in obligaties. Hiermee is dit profiel het minst risicovol. Resterende looptijd (jaren) 40 – 21 20 – 16 14 – 11 10 – 6 5 - 0 AEGON Europees Aandelen Fonds 35% 14% 7% - AEGON Europees Obligatie Fonds 30% 60% 50% AEGON Wereldwijd Mix Fonds 20% 10% AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds 15% 6% 3% Liquiditeit 40% (c) Ikhaya Knowlegde Integration

23 Inleggarantie Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Inleggarantie Een interessante mogelijkheid binnen ProfielBeleggen is de apart af te sluiten inleggarantie. Dit houdt in dat u, wanneer de beleggingen minder waard zijn geworden, op de door u gekozen einddatum minimaal uw inleg voor aftrek van kosten terugkrijgt,. Inleggarantie op totale inleg voor aftrek van de prijs van de inleggarantie en kosten Bepalen einddatum Inleggarantie geldt voor alle toekomstige stortingen Starten vanaf minimaal 5 jaar voor de einddatum Prijzen variëren per profiel en looptijd [prijzentabel] Starten gedurende de looptijd Een werknemer heeft in vijf jaar € 9.000,00 ingelegd en daarbij € 2.000,00 rendement behaald. De totale waarde van portefeuille is dan € ,00. Sluit de werknemer op dat moment een inleggarantie af, dan is op de einddatum € ,00 gegarandeerd. Vanzelfsprekend worden in dit geval zowel de prijs van de inleggarantie als de 0,3% transactiekosten over deze totale waarde in rekening gebracht. (c) Ikhaya Knowlegde Integration

24 Inleggarantie / Prijzentabel
Pad: Home > Beleggen > ProfielBeleggen > Inleggarantie > Details Prijzentabel In de prijzentabel staat het maximum percentage transactiekosten die u kunt betalen voor de inleggarantie. De prijs van de inleggarantie betaalt de werknemer telkens opnieuw bij elke storting. De maximumprijs is afhankelijk van de looptijd. Looptijd 5 + jaar 0 – 5 jaar Avontuurlijk 3,75 % 5,0 % Ondernemend 2,5 % Neutraal 2,0 % 2,3 % Terughoudend 1,6 % (c) Ikhaya Knowlegde Integration


Download ppt "Levensloop Levensloop Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje Plaatje"

Verwante presentaties


Ads door Google