De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

University cooperation for development sharing minds, changing lives.

Verwante presentaties


Presentatie over: "University cooperation for development sharing minds, changing lives."— Transcript van de presentatie:

1 university cooperation for development sharing minds, changing lives

2 Implementatie Politiek Akkoord - Open Informatiedag van 24 mei 2011 Frank Vermeulen, VLIR-UOS

3 university cooperation for development sharing minds, changing lives 3 Inhoud 1.Het politiek akkoord (PA): Een landenstrategie? 2.Geografische concentratie: Wat en hoe? 3.Een blik op oproepen in de toekomst 4.Een eerste strategie voor 5+1 landen

4 university cooperation for development sharing minds, changing lives 4 1.Het land staat centraal – de strategie wordt het referentiekader oHuidige werkwijze: Programma staat centraal –Oproep, selectie, financiering, beheer en personeelsorganisatie; –Competitie speelt binnen programma met minimale strategische beperkingen behoudens ontwikkelingsrelevantie, lokale noden etc. oNieuwe werkwijze: Land staat centraal…maar –DGD: Strategie, planning, budgettering, rapportering, resultaten –VLIR-UOS: Streeft naar uitvoering landenstrategie op basis van programma’s (matrix)

5 university cooperation for development sharing minds, changing lives 1. Land en strategie als referentiekader: een extra niveau

6 university cooperation for development sharing minds, changing lives 6 1.Het land staat centraal oPlanning, budgettering, rapportering enz: –Landenbudget voor 3 jaar (2013-2015), indicatief voor 6 jaar –Planning en rapportering (inhoudelijk en financieel) op landenniveau –Budgetverschuivingen mogelijk binnen een landenbudget maar niet tussen landen oRegionaal werken blijft gehandhaafd : via transversale en regionale initiatieven die budgettair herrekend worden naar de deelnemende landen; o‘Strategische’ oproepen

7 university cooperation for development sharing minds, changing lives 7 1.Een strategie als referentiekader? oEen geïnformeerde beleidskeuze: –Analyse voortraject en inventarisatie om te weten wie wat doet of heeft gedaan met inbegrip van ‘lessons learned’; –Landenanalyse (HO landschap en beleidsdocumenten HO en armoedebestrijding); –Wat kan het Vlaamse HO via VLIR-UOS bieden? –Keuzen voor een relevante niche waar ‘matching’ haalbaar is VRAAG GEINFORMEERDE BELEIDSKEUZE AANBOD

8 university cooperation for development sharing minds, changing lives 8 1.Een strategie als referentiekader? oEen referentiekader voor oproepen en selectie binnen een indicatief budgettair kader met verzekering van: •relevantie (gericht op noden en vragen) •complementariteit (afstemming op wat anderen doen) •coherentie en synergie (intern binnen VLIR-UOS en ten aanzien van derden) •haalbaarheid, in functie van draagvlak en interesse •afstemming of internationale samenwerking (IS) oGeografisch of thematisch, met een aangepast instrumentarium (IUS, EI enz.) in functie van doelstellingen, opportuniteiten en draagvlak oLange termijn (2013-2018), resultaatsgericht maar met voldoende flexibiliteit voor tussentijdse bijsturing

9 university cooperation for development sharing minds, changing lives 9 1.Samenvatting oLandenkeuze met indicatief budget oFormulering van een strategie oStrategische oproepen oLandenprogramma bestaande uit de financiering van # interventietypes oBeheer, opvolging en evaluatie op landenniveau oVoorziene effect: •Betere afstemming van inspanningen met meerwaarde voor alle betrokkenen (flexibiliteit, uitwisseling, interdisciplinariteit, beleidsaansluiting enz.) •Duidelijk langetermijnkader (investeren met perspectief) •Meer mogelijkheden tot samenwerking voor gedeelde resultaten

10 university cooperation for development sharing minds, changing lives 10 2. Het PA en geografische concentratie oMaximum 20 VLIR-UOS partnerlanden ttz. landen waar Zuid-interventies kunnen worden uitgevoerd (IUS, EI, ZI) oMinstens 7 gemeenschappelijk met CUD o70% van Zuidbudget dient te worden besteed in DGD- partnerlanden (18) oDoor VLIR geselecteerd op basis van de Benefit of the Doubt-methodologie (VLIR-UOS, uitgaven OW, en HDI) oOp basis van bespreking van de lijst van voorgestelde partnerlanden, wenst DGD Palestina toe te voegen

11 university cooperation for development sharing minds, changing lives 2. Gelijke verdeling over 20 landen in 2 groepen (70 – 30) of typologering? GELIJK voor 70% over 11 DGD-landen: •Geen beleidskeuze; •Moeilijk verzoenbaar met lopende programma’s (DRC); •Abstractie makend van regionaal potentieel en effectieve verschillen (interesse, bestaand draagvlak enz); GELIJK voor 30% over 9 landen: •Afbouw van belangrijke VLIR-UOS- landen (Kenia en Ethiopië) •Zeer kleine budgeten (€ 500.000/jaar) – strategie beperkt en nergens IUS mogelijk. Interne opvolging/organisatie voor 20 landen bepaald door DGD-beleid 11

12 university cooperation for development sharing minds, changing lives 2. Typologering ook buiten budget wenselijk oVan 60% (Actieplan 2013-2015) naar 70% (Actieplan 2016-2018) met begrip voor historische engagementen (Filippijnen enz.) oOp basis van VLIR-UOS-voorgeschiedenis: •Exploratie (opbouw nieuwe landen) •Consolidatie (handhaven van bestaande dynamieken) •Valorisatie (verdieping, replicatie of regionale accenten) oOp basis van het profiel van het betrokken land: •MIC (valorisatie, aansluiting bij IS); •Klassieke samenwerking (capaciteitsopbouw) •Zwakke staat (basiscapaciteit, grote omkadering) oOpvangen door: •Strategie-invulling; •Mogelijks aangepaste modaliteiten inzake werking/financiering; •Bij voorkeur uniform-transparant geheel van interventietypes 12

13 university cooperation for development sharing minds, changing lives 13 2. Geografische concentratie en beheer oLandenstrategie als referentiekader voor oproepen, selectie en beheer oDeze logica vertalen naar een aanpassing van gemandateerde commissies oGeografische commissies zijn in dit verband een mogelijkheid: •Samenstelling: Vertegenwoordigers van het N en Z met ondervoorzitters per land dat deel uitmaakt van de commissie: –Bijvoorbeeld: Commissie Oost-Afrika met bevoegdheid voor Kenia, Ethiopië, Oeganda en Tanzania •Mandaat: –Selectie en tussentijdse opvolging –Aftoetsing uitvoering van de strategie; –Mogelijks initiatiefrecht gericht op afstemming en coherentie. oDaarnaast regio-overleg met alle promotoren werkzaam binnen het gebied waarvoor een commissie is belast voor: •Informatie-uitwisseling, afstemming en identificatie van opportuniteiten •Aansluiting bij nationale of internationale transversale programma’s;

14 university cooperation for development sharing minds, changing lives 14 2. Een vrije marge o6% van het Zuidbudget is vrij ttz. geografische concentratie en/of strategieën zijn niet van toepassing oDit vertegenwoordigt een budget van € 2 mio per actieplan: •strategisch in te zetten •Bijv. initiatieven die omwille van verschillende redenen moeilijk inpasbaar zijn (of gewenst niet inpasbaar) in dit nieuwe kader

15 university cooperation for development sharing minds, changing lives 15 2. Het PA en de Noord-Acties? oDe Noord-Acties bestaat uit verschillende en erg uiteenlopende interventietypes (REI, VLADOC, ICP, O*-Platformen enz.) oDeze vallen buiten het PA maar het is strategisch wenselijk om deze waar mogelijk of relevant mee te nemen in de strategieformulering oNoord-Acties zijn mogelijk in VLIR-UOS-partnerlanden (#20) en de VLIR-UOS- landen (#34) oVLIR-UOS in nauw overleg met DGD zal in dit verband mogelijke scenario’s ontwikkelen die zijn gericht op: •Maximale coherentie binnen VLIR-UOS op basis van een mogelijke rationalisatie van het aantal interventietypes; •Het overstijgen van de huidige weinig bruikbare opdeling tussen Noord en Zuid, door vooral uit te gaan van de finaliteit van het interventietype

16 university cooperation for development sharing minds, changing lives 16 3. VLIR-UOS-oproepen: organisatie in de toekomst? oVLIR-UOS werkt nu met jaarbudgetten waardoor iedereen een gelijke cyclus doorloopt inzake selectie, contractering en jaarlijkse planning/rapportering. Dit zorgt voor transparantie en gelijkheid onder promotoren; oAdministratieve en financiële onderbouw vanaf 2013 op basis van 3-6-9-12 en afstemming van VLIR-UOS-cycli is wenselijk aangezien: •het handhaven van transparantie en gelijkheid belangrijk is; •85% van de middelen van het Zuidbudget vooraf moeten worden geprogrammeerd (in 2012 voor Actieplan 2013-2015) oDit kan worden gerealiseerd door (benaderende cijfers): •IUS (60%) met 3-jaarlijkse intakes •EI (20%) met 3-jaarlijkse oproepen •Een eerste oproep ZI (5%) gevolgd door oproepen tijdens de uitvoering van het Actieplan (15%)

17 university cooperation for development sharing minds, changing lives 17 3. VLIR-UOS-oproepen: waarmee rekening houden? oHet systeem van oproepen blijft behouden •Bij selectie bijkomende criterium: ‘In welke mate sluit het voorstel aan bij de VLIR-UOS-strategie?’ •Rekening houdend met bovenstaand bij voorbereiding/formulering oGeografische commissie •Identificatie van verbanden en synergieën met andere voorstellen •Suggesties tot ex-ante of tussentijdse bijsturing vragen (afstemming, samenwerking, netwerking enz.) oBehouden wat goed is: •Strategische randvoorwaarden (geografisch en inhoudelijk) verzoenen met wetenschappelijk initiatiefrecht => ownership garantie ! •VLIR-UOS financiert samenwerking tussen gemotiveerde en geëngageerde wetenschappers •Draagvlak en eigenaarschap zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden.

18 university cooperation for development sharing minds, changing lives 18 4. Een eerste strategie voor 5+1 oHet PA dient uitgevoerd te worden volgens een overeengekomen kalender met de volgende scharniermomenten: •6-jarig Strategisch programma (december 2011) •Mid-2012 eerste voorstel van Actieplan (2013-2015) •Najaar 2012 finaal voorstel van Strategisch programma en Actieplan I aan Stuurgroep oPositie van DGD: •Er is ruimte om over inhoud, dekking (# landen) en normen (60 % en 85 % voor Actieplan 1) te onderhandelen in het kader van een overgangsactieplan oOnderhandeld compromis: •Actieplan 1: 6 uitgewerkte strategieën, 14 beschrijvende maar open strategieën •Actieplan 2: 20 uitgewerkte strategieën

19 university cooperation for development sharing minds, changing lives 19 4. Een eerste strategie voor 5+1 oDe meerjarenprogrammatie van het IUS-programma noodzaakt de selectie van 3 à 5 nieuwe IUS- partnerinstellingen tegen 2013 (Jaar 1) oRekening houdend met normen van het PA oIntegratie van 2 processen (formulering landenstrategie en IUS-partnerselectie) o5 landen werden voorgesteld op basis van: •PA-normen (4/5 zijn DGD-partnerlanden) •Evenwichtige mix tussen continenten, profielen (LIC en MIC), consolidatie en vernieuwing •Rekening houdend met bestaande VLIR-UOS-dynamiek, regionaal potentieel enz.

20 university cooperation for development sharing minds, changing lives 20 4. Een eerste strategie voor 5+1 oCuba, Ecuador, Oeganda, Tanzania en Vietnam zijn kandidaatlanden voor nieuwe IUS-partners oDe DR Congo-strategie vergt weinig bijkomende inspanningen aangezien: •De voornaamste engagementen zijn genomen en dus vooral een consolidatie wordt voorzien; •Er is een landenvertegenwoordiger en VLIR-UOS heeft reeds aangepaste landstructuren (commissie)

21 university cooperation for development sharing minds, changing lives 21 4. Herijking van IUS binnen de nieuwe landenwerking oIUS (zoals andere interventietypes) wordt een middel tot een hoger doel (strategie); oBudgettair (kan 60% van landenbudget zijn) en inzake termijn (12 jaar), het meest belangrijke onderdeel van een strategie, afstemming en inschakeling is van primordiaal belang; oReview van IUS reeds ingezet in 2010 met een bevraging Noord (IUS-coördinatoren mei 2010) en Think Tank (15 okt. 2010) •Bedoeling: lessons learned in kaart brengen; optimaliseren van instrumentarium en aanpassing aan nieuwe context (strategie) •Hoe: begeleiding door externe experten en denktank •Via tussentijdse feedbackmomenten komen tot aanbevelingen •Integratie in landenstrategie-uitwerking •Draagvlakversterking via IUC Policy Workshop – indicatief maart 2012

22 university cooperation for development sharing minds, changing lives DANK U EN VRAGEN ZIJN WELKOM ! DANK U – VRAGEN ZIJN WELKOM !


Download ppt "University cooperation for development sharing minds, changing lives."

Verwante presentaties


Ads door Google