De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het Fonds voor de Medische Ongevallen. 2 Wet Patiëntenrechten “ kwaliteitsvolle dienstverlening ” Wet Medische Schade.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het Fonds voor de Medische Ongevallen. 2 Wet Patiëntenrechten “ kwaliteitsvolle dienstverlening ” Wet Medische Schade."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het Fonds voor de Medische Ongevallen

2 2 Wet Patiëntenrechten “ kwaliteitsvolle dienstverlening ” Wet Medische Schade

3 3 1.Verzekering voor schade door MOZA 2.Fonds Medische Ongevallen 3.Aanvraag door aangetekende brief 4.Dossier samenstellen en onderzoeken 5.Antwoord op : 1.Aansprakelijkheid? Verzekerd? Vergoeding? 2.MOZA? Ernstig genoeg? Vergoeding? 6.Aansprakelijkheid betwist of niet verzekerd = Fonds schiet voor

4 4  VRIJ  Statistieken  Adviezen  Preventiemaatregelen

5 5 DEFINITIES MOZA Abnormale Schade Verstrekking van GHZ = WPR Zorgverlener Beroepsbeoefenaar = WPR Verzorgingsinstelling

6 6

7 7  Beperking toepassingsgebied  Experiment – estetische zorgen  ROB ?  Prestatie van GHZ  KB 78  MOZA alleen vergoed indien ernstige schade  Conflict versus communicatie

8 8

9 9 WMS=bouwvergunning Projectteam=architect RvB=bouwheer

10 Begrotingen: 2010 :283.052 € 2011 :1.794.161 € 2012 : 12.507.817 € 10

11 11 1.Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 2.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel 3.Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel 4.Besluit van de Regent van 30 maart 1950 de toekenning regelend van toelagen wegens buitengewone prestaties. 5.Koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van rijksambtenaren in het belang van de dienst 6.Koninklijk besluit van 12 oktober 1964 tot vaststelling van de bezoldiging van hen die hun medewerking verlenen voor de opleiding en de voortgezette opleiding van het Rijkspersoneel 7.Koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten 8.Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten 9.Koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten 10.Koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie 11.Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. 12.Koninklijk besluit van 13 april 1965 tot regeling van de bijdrage van de Staat in de kosten wegens standplaatsverandering van de leden van het personeel van de federale overheidsdiensten. 13.Koninklijk besluit van 29 april 1965 betreffende de valorisatie van de voordelen in natura toegekend aan de conciërges van de federale overheidsdiensten, van de programmatorische federale overheidsdiensten en van de diensten die ervan afhangen. 14.Koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken 15.Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. 16.Koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk 17.Ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector 18.Koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk NOG OP TE LOSSEN WETTELIJK KADER OIN

12 12 Koninklijk besluit van 21 augustus 1970 betreffende de toekenning van verlof en van een vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel. Koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector. Arbeidswet van 16 maart 1971 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten. Wet van 19 december 1974 - vakbondsstatuut Koninklijk besluit van 2 april 1975 betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen Koninklijk besluit van 28 september 1976 tot instelling van een toelage voor sommige ambtenaren van de Rijksbesturen, die geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten Koninklijk besluit van 31 juli 1978 houdende toekenning van een toelage voor vervanging van de huisbewaarder tijdens het vakantieverlof, aan personen vreemd aan de Administratie Koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur Koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden Koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen Koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector. Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

13 13 Wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten Ministerieel besluit van 20 april 1989 waarbij aan de directeur-generaal van de opleiding delegatie wordt verleend Koninklijk besluit van 19 november 1990 tot wijziging van artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders Koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een verlof om dwingende reden Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling Omzendbrief Nr.360 van 28 april 1992 - Een grotere doorzichtigheid en toegankelijkheid van de administratie Ministerieel besluit van 27 juli 1992 tot vaststelling van het model van de stageverslagen in uitvoering van artikel 28quinquies van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel Handvest van de gebruiker van de openbare diensten - Ministerraad van 4 december 1992 Koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het verlof toegekend aan bepaalde, ter beschikking van de Koning of de Prinsen en Prinsessen van België gestelde personeelsleden van de Rijksdiensten Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 Omzendbrief Nr. 393 van 18 juli 1994 - Uitvoering Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten - Verplichting tot doorverwijzing Koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder. Omzendbrief Nr.404 van 8 december 1994 - Uitvoering Handvest van de gebruiker van de openbare diensten - spreekrecht van ambtenaren Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen Wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector Koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

14 14 Koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden Wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde Koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Omzendbrief Nr. 443 van 17 december 1996 - De federale administratie dichter bij de burger. - Uitbreiding van de openingsuren van de kantoren. - Afspraken op aanvraag Omzendbrief Nr. 444 van 17 december 1996 - Uitbreiding van de openingsuren van de kantoren - Statistische gegevens Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit van 26 november 1997 tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk Koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen Koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Koninklijk besluit van 20 april 1999 tot uitvoering van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten Koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de staat Omzendbrief nr. 476 van 28 mei 1999 betreffende de verloven enafwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Koninklijk besluit van 4 juni 1999 tot invoeging van een recht op loopbaanonderbreking voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de federale overheidsdiensten wegens ouderschapsverlof of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid Omzendbrief nr. 487 van 9 december 1999 betreffende het verlenen van dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes en bloedplasma Koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector Koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel …. 225 Wetten, KB’s !!

15 PROJECT CHANGE !!!!!!!! 15 Voorstel tot integratie FMO in RIZIV als “bijzondere dienst” Akkoord minister op voorwaarde: 1.Operationeel 1 juli 2012 2.Specifieke bevoegdheden “Beheerscomité”

16 16

17 17

18 18

19 19 Projectplan “Wat” “Hoe” “Wie”

20 20

21 21

22  Studie van de Wet van 31 maart 2010  Studie van de Memorie van Toelichting  Intake bij de stakeholders  Studie van de KCE rapporten I –V DONE 22

23 Studie Relevante wetgeving: – Patiëntenrechtenwet : toegang, definities – Privacywet : toegang en verwerking van gegevens – KB ter uitvoering van de privacywet : statistieken – Experimentenwet – Wet productaansprakelijkheid – Wet betreffende de openbaarheid van bestuur – Overheidsopdrachtenwet DONE 23

24 Studie Business processen BPM als tool voor bepalen van ICT - en HR behoeften 24

25 25

26 Ontvangstbewijs Advies FMO Vergoeding verzekeraar Vergoeding FMO Vergoeding “kennelijk ontoereikend voorstel verzekeraar” art. 12-15 art. 17 t/m 22 art. 29-32 art. 31 art. 25 26

27 27

28 28

29 Human Resources Behoeftestudie + rollen + functiebeschrijvingen: DONE 29 Oranigram = personeelsplan

30 30

31 art. 11 van de Wet van 31 maart 2010: terbeschikkingstelling ? transfer ? 31

32 ICT behoeften : o Front –office voor N= 8000 x ? (Call Center) o Back-office o Potentieel dossierbeheer voor ± 8.500 dossiers/jaar (incidence) o Registratie met OCR voor alle documenten o Statistische analyse o Bibliotheek o Website – email – server – hosting – … DONE 32

33 Voorlopige tools o dossierbeheer Genidoc o Berekeningstool Repair o Scanning met OCR o Doc Mgt o Call Center: ON HOLD Toekomst: definitieve tools hardware + software o Sharepoint o e-health DONE 33

34 DONE Communicatieplan Website 34

35 DONE Vormingen • Letselschade berekeningen • Openbare aanbestedingen • Taalkader • Dreamweaver • Taal opleidingen • Enz … 35

36 Installatie RvB – 16 augustus 2011 DONE • Personeelsplan • Begroting 2010, 2011, 2012 • KB “Organisatie en Werking” • Reglement inwendige orde • Aanstellen Directeur-generaal A.i. 36

37 Overheidsopdrachten - Netwerken Behoeftestudie + initiëren van netwerken: o Gespecialiseerde beroepsbeoefenaars (art. 8§1b) o Experten en Mediatoren (art. 17) o Advocaten TO DO 37

38 TO DO Oplossen wettelijk kader OIN- B 38

39 • Communicatieplan • website • logo TO DO 39

40 40 1.Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 2.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel 3.Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel 4.Besluit van de Regent van 30 maart 1950 de toekenning regelend van toelagen wegens buitengewone prestaties. 5.Koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van rijksambtenaren in het belang van de dienst 6.Koninklijk besluit van 12 oktober 1964 tot vaststelling van de bezoldiging van hen die hun medewerking verlenen voor de opleiding en de voortgezette opleiding van het Rijkspersoneel 7.Koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten 8.Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten 9.Koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten 10.Koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie 11.Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. 12.Koninklijk besluit van 13 april 1965 tot regeling van de bijdrage van de Staat in de kosten wegens standplaatsverandering van de leden van het personeel van de federale overheidsdiensten. 13.Koninklijk besluit van 29 april 1965 betreffende de valorisatie van de voordelen in natura toegekend aan de conciërges van de federale overheidsdiensten, van de programmatorische federale overheidsdiensten en van de diensten die ervan afhangen. 14.Koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken 15.Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. 16.Koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk 17.Ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector 18.Koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk NOG OP TE LOSSEN WETTELIJK KADER OIN

41 41 Koninklijk besluit van 21 augustus 1970 betreffende de toekenning van verlof en van een vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel. Koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector. Arbeidswet van 16 maart 1971 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten. Wet van 19 december 1974 - vakbondsstatuut Koninklijk besluit van 2 april 1975 betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen Koninklijk besluit van 28 september 1976 tot instelling van een toelage voor sommige ambtenaren van de Rijksbesturen, die geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten Koninklijk besluit van 31 juli 1978 houdende toekenning van een toelage voor vervanging van de huisbewaarder tijdens het vakantieverlof, aan personen vreemd aan de Administratie Koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur Koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden Koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen Koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector. Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

42 42 Wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten Ministerieel besluit van 20 april 1989 waarbij aan de directeur-generaal van de opleiding delegatie wordt verleend Koninklijk besluit van 19 november 1990 tot wijziging van artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders Koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een verlof om dwingende reden Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling Omzendbrief Nr.360 van 28 april 1992 - Een grotere doorzichtigheid en toegankelijkheid van de administratie Ministerieel besluit van 27 juli 1992 tot vaststelling van het model van de stageverslagen in uitvoering van artikel 28quinquies van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel Handvest van de gebruiker van de openbare diensten - Ministerraad van 4 december 1992 Koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het verlof toegekend aan bepaalde, ter beschikking van de Koning of de Prinsen en Prinsessen van België gestelde personeelsleden van de Rijksdiensten Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 Omzendbrief Nr. 393 van 18 juli 1994 - Uitvoering Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten - Verplichting tot doorverwijzing Koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder. Omzendbrief Nr.404 van 8 december 1994 - Uitvoering Handvest van de gebruiker van de openbare diensten - spreekrecht van ambtenaren Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen Wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector Koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

43 43 Koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden Wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde Koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Omzendbrief Nr. 443 van 17 december 1996 - De federale administratie dichter bij de burger. - Uitbreiding van de openingsuren van de kantoren. - Afspraken op aanvraag Omzendbrief Nr. 444 van 17 december 1996 - Uitbreiding van de openingsuren van de kantoren - Statistische gegevens Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit van 26 november 1997 tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk Koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen Koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Koninklijk besluit van 20 april 1999 tot uitvoering van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten Koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de staat Omzendbrief nr. 476 van 28 mei 1999 betreffende de verloven enafwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Koninklijk besluit van 4 juni 1999 tot invoeging van een recht op loopbaanonderbreking voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de federale overheidsdiensten wegens ouderschapsverlof of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid Omzendbrief nr. 487 van 9 december 1999 betreffende het verlenen van dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes en bloedplasma Koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector Koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel …. 225 Wetten, KB’s !!

44 PROJECT CHANGE !!!!!!!! 44 Voorstel tot integratie FMO in RIZIV als “bijzondere dienst” Akkoord minister op voorwaarde: 1.Operationeel 1 juli 2012 2.Specifieke bevoegdheden “Beheerscomité”


Download ppt "1 Het Fonds voor de Medische Ongevallen. 2 Wet Patiëntenrechten “ kwaliteitsvolle dienstverlening ” Wet Medische Schade."

Verwante presentaties


Ads door Google