De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd1 Arbeidsduurreglementering in beschutte en sociale werkplaatsen z Studiedag 19.11.04.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd1 Arbeidsduurreglementering in beschutte en sociale werkplaatsen z Studiedag 19.11.04."— Transcript van de presentatie:

1 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd1 Arbeidsduurreglementering in beschutte en sociale werkplaatsen z Studiedag 19.11.04 z Franky Blomme z sociaal inspecteur- directiehoofd inspectie van de sociale wetten

2 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd2 1. Op wie zijn de bepalingen inzake arbeidsduur van toepassing? zArbeidswet 16.3.87 zOp wie is de arbeidswet van toepassing? ypositief ynegatief (gedeeltelijk)

3 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd3 Positief toepassingsgebied zArtikel 1 zArbeidswet is van toepassing op werkgevers en werknemers. zGelijkgesteld met werknemers: personen die anders dan krachtens arbeidsovereenkomst onder gezag werken vb. vrijwilligers

4 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd4 negatief toepassingsgebied zArt. 3§3: bepalingen inzake arbeidsduur o.a. niet van toepassing op yleidende functie en vertrouwenspost vastgesteld bij KB (KB 10.2.65) voorbeeld : directeur, gerant yhuisarbeiders (art. 3bis)

5 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd5 2. Wat omvat het begrip arbeidsduur? zArt. 19 : ztijd die men ter beschikking is van de werkgever

6 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd6 Arbeidstijd? zDe tijd waarbij de werknemer wacht op klanten en geen prestaties verricht. zVorming buiten het bedrijf zVerplaatsingstijd van woonplaats naar werkplaats zVerplaatsingstijd tussen twee bouwwerven zBetaalde pauze zWachtdienst thuis

7 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd7 Afwijkingen definitie arbeidsduur (1) z1. afwijkend KB kan bestaan (art. 19, 2de lid): geen KB voor PC 327 z2) gelijkstelling door andere wetten ywet 20.9.48 houdende organisatie van het bedrijfsleven: vergaderingen van OR en prestaties van getuigen tijdens sociale verkiezingen yWet van 4.8.96 betreffende het welzijn op heet werk: idem voor preventiecomité yHerstelwet 22.1.85: tijd besteed aan betaald educatief verlof

8 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd8 Afwijkingen definitie arbeidsduur (2) z3) gelijkstelling door CAO’s yCAO 9: vorming leden OR yCAO 6: vorming leden preventiecomité yCAO 5: de tijd gedurende dewelke leden van de syndicale delegatie in die functie actief zijn in het bedrijf yCAO 80: borstvoedingspauzes

9 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd9 3. Welke arbeidsduurgrenzen moeten worden gerespecteerd? z 1. minimum z 2. normaal z 3. overschrijdingen z 4. maximum

10 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd10 3.1. Welke zijn de minimumprestaties? z 1. Per werkperiode z - regel z - afwijkingen z 2. Per week z - regel z - afwijkingen

11 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd11 3.1.1. Minimumprestaties per werkperiode zArtikel 21: minimum 3 uur per werkperiode zafwijkingen bij uKB 18.6.90: o.a. schoonmaakpersoneel uCAO (geen sectorale CAO in PC 327) uCAO mogelijk op ondernemingsvlak

12 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd12 3.1.2. Minimumprestaties per week zRegel : min. 1/3 van de voltijdse (art. 11bis wet 3.7.78 betreffende de arbeidsovereenkomsten) zAfwijkingen y1. KB : KB 21.12.92: o.a. schoonmaakpersoneel y2. CAO : geen sectorale CAO in PC 327

13 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd13 3.2. Welke zijn de normale grenzen (art. 19) zDe arbeidswet vermeldt volgende grenzen (art. 19 en 20) ydaggrens : 8 uur of 9 uur indien min. ½ rustdag buiten de zondag yweekgrens : 40 u of lagere CAO-grens (cf. art. 28)

14 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd14 3.3. Wanneer mogen de normale grenzen overschreden worden? z1. Structurele overschrijdingen = voorzienbaar, kunnen in de roosters ingepast worden z2. Overschrijdingen buiten de normale roosters (niet voorzienbaar)

15 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd15 3.3.1. Structurele overschrijdingen (1) 1.2. Daggrens en weekgrens uart. 22, 1° : ploegenarbeid u(11uur / 50 uur) uGeen def. in arbeidswet uPloeg bestaat uit min. 2 werknemers (AH Antw. 17.3.97) uKruisende ploegen: max. ½ overlapping

16 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd16 Structurele overschrijdingen (2) uart. 22, 2° : continuarbeid  daggrens: 12 uur/dag en  weekgrens: 50 uur/week of 56 (7 X 8) Voorwaarden: •(V&A Kamer, 390 van 1997): Het werk moet steunen op technische redenen die te maken hebben met de aard van het werk en het werk dat de verschillende ploegen doen moet gelijkaardig zijn. •Cas. 6.12.77: werken die wegens hun aard ononderbroken dag en nacht en alle dagen van de week moeten worden uitgevoerd.

17 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd17 Structurele overschrijdingen (3) zArt. 20 bis (“kleine flexibiliteit”): zWat? Systeem met piek- en dalroosters t.o.v. basisrooster zHoe invoeren? Via CAO of via arbeidsreglement zGrenzen : ydag : + of - 2u per dag maar max. 9u yweek : + of - 5u per week maar max. 45u zToepassing: na kennisgeving 7 dagen vooraf (art.14bis wet arbeidsreglementen)

18 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd18 Structurele overschrijdingen (4) zVoorbeeld kleine flexibiliteit zbasispiekdal z897 z887 z685 z384333

19 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd19 3.3.2. Overschrijdingen buiten het normale rooster (1) uArt. 25 : buitengewone vermeerdering van werk u(11 uur/dag en 50 uur/week)  met toestemming syndicale delegatie  met toestemming inspectie  11 uur per dag en 50 uur per week  Aanplakking tijdelijk gewijzigd rooster 24 uur vooraf (art. 14, 1° wet arbeidsreglementen)

20 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd20 Overschrijdingen buiten het normale rooster (2) uArt. 22, 3° : inventarissen en balansen 11 uur per dag en 50 uur per week Voorwaarde: max. 7 dagen per werknemer en per kalenderjaar

21 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd21 Overschrijdingen buiten het normale rooster (3) uArtikel 26 u! Onderscheid § 1 en 2 (van belang bij recuperatie) zArt. 26§1, 1° en §2,1°: voorgekomen of dreigend ongeval ygeen grens zArt. 26§1, 2° en §2, 2°: dringende arbeid aan machines of materieel ygeen grens zArt. 26§1, 3°: onvoorziene noodzaak: y11 uur per dag en 50 uur per week

22 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd22 4. Moet ik recuperatie geven? z Over welke periode moet de gemiddelde arbeidsduur nageleefd worden? z rekening houden met welke tijden? z Wat bij schorsing,

23 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd23 Naleving van de gemiddelde arbeidsduur zIn principe : per trimester (art. 26bis§1) zVerlenging referteperiode kan (max. 1 jaar) ubij KB (geen KB in PC 327) ubij CAO (geen sectorale CAO in PC 327 – ondernemingsCAO mogelijk) udoor het arbeidsreglement ! Voor werknemers met nachtprestaties: alleen via KB of algemeen verbindend verklaarde CAO

24 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd24 Interne grens zArt. 26bis§1: aantal uren gepresteerd boven de gemiddelde arbeidsduur mag op geen enkel ogenblik van de referteperiode 65 uur overschrijden. zinterne grens geldt niet bij toepassing van art. 20bis

25 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd25 Naleving gemiddelde per kwartaal (voorbeeld)

26 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd26 Berekening gemiddelde arbeidsduur zArbeidsduur (volgens de toepasselijke CAO) + zGelijkgestelde tijd: ufeestdagen uCAO-rustdagen uschorsingsperiodes wet 3.7.78 (bv. ziekte) uart. 29§4 : omzetting overurentoeslag in bijkomende inhaalrust zTelt niet mee : de overschrijdingen uit art. 26§1, 1° en 2°(overmacht/ machines en materieel) en de inhaalrust binnen de referteperiode

27 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd27 Modaliteiten recuperatie zArt. 26bis§3: toekenning inhaalrust per volledige arbeidsdag (in principe alleen bij art. 25 en 26§2) zInhaalrust moet samenvallen met een dag waarop de werknemer normaal zou hebben gewerkt (geen schijninhaalrust)

28 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd28 Overdraagbaar krediet (1) zArt. 26bis§3: de arbeidsduur op het einde van de referteperiode mag met 65u (of hoger bij KB) overschreden worden: uart. 25 : buitengewone vermeerdering werk uart. 26§2 : ongeval of dringende herstelling voor derden zInhaalrust verplicht binnen 3 maand (of langere periode bij koninklijk besluit)

29 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd29 Overdraagbaar krediet (2) z Op het einde van de referteperiode : max. + 65u (of hoger bij KB) z - art. 25 z - art. 26§2

30 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd30 Wat bij schorsing ? zArt. 26bis§3, laatste lid zIndien de IR niet kan worden toegekend binnen 3 maanden : binnen 3 maanden na einde schorsing zbij schorsing + 6 m uitbetaling loon zonder toekenning inhaalrust

31 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd31 Wanneer geen recuperatie vereist? z1. Overmacht en dringende herstellingen in eigen onderneming z2. Bij schorsing + 6 maanden

32 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd32 Opzeg en recuperatie zArt. 38bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zBij opzegging door de werkgever loopt de opzeggingstermijn niet gedurende de dagen inhaalrust toegekend bij toepassing van art. 26bisAW

33 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd33 Werkeloosheid en recuperatie zArt. 51bis wet 3.7.78 : verbod schorsing wegens technische storing, slecht weer of econ.werkloosheid zolang de werkn. recht heeft op volledige dagen inhaalrust ingevolge art. 26bis, rust zon- en feestdagen zBij kleine flex. art. 20bis: de schorsing moet ook verdaagd worden zolang de prestaties de gemiddelde arbeidsduur over de periode die de schorsing voorafgaat overschrijden.

34 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd34 5. Wanneer moet ik overloon betalen?  1. Recht op overloon in algemeen stelsel  2. bijzonder stelsel  3. Tijdstip van betaling

35 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd35 5.1. Overloon: algemeen stelsel z Zie art. 29§1 en 29§2, eerste lid

36 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd36 Overloon algemeen (1) zDefinitie: art. 29§2, 1° lid zARBEID VERRICHT boven u9u/dag of u40u/week of lagere CAO-grenzen (art. 28) zSchorsingen zoals ziekte tellen wel mee voor de berekening van recuperatie maar niet voor de berekening van overloon!!!!

37 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd37 OVERUREN alleen op verrichte arbeid •M 8. M 8 •D 8. D 8 •W 8. W 8 •D 8. D 8 •V 8 V 8 (ziek) •Z / Z 8 zTOT : 40. Geen overloon (40 u arbeid) x wel 8 uur recuperatie

38 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd38 Overloon algemeen (2) zTARIEF(art. 29§1) : y50% maar y100 % voor overwerk op zon- en feestdagen) yberekend op basisloon + premies yContractueel of bij CAO kunnen hogere % worden vastgelegd (bv. in PC 136 voor overuren tussen 22 en 6 uur: 100% i.p.v. 50%)

39 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd39 Overloon algemeen (3) zRelatie met art. 28§4: verlaging weekgrens via CAO: zelfs niet algemeen verbindend verklaarde CAO zBij toekenning compensatiedagen verlaagt de overloongrens niet: yBv. gemiddeld 38 uur door 40 uur per week effectief en 12 compensatiedagen: overloongrens blijft op 40 uur

40 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd40 Overloon algemeen (4) zverlaging via AR of contract heeft geen verlaging van de overloongrens tot gevolg yvb. sectorale CAO 37u/week; contractueel voltijds naar 36u: overloongrens blijft op 37uur zUitzondering: arbeidsduurvermindering op vrijwillige basis op basis van hst. 3 wet 10.8.2001: ook verlaging van de arbeidsduur via arbeidsreglement heeft hier een verlaging van de overloongrens tot gevolg

41 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd41 Overloon algemeen (5) zBerekening overloon voor bedienden zIn de rechtspraak en rechtsleer wordt vaak volgende formule gebruikt om het maandloon om te rekenen naar een uurloon: yMaandloon X 3 y13 X wekelijkse arbeidsduur

42 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd42 OVERUREN DAGBASIS zM 8. M 10 zD 8. D 10 zW 8. W 10 zD 8. D 10 zV 8 zTOT : 40. TOT : 40

43 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd43 OVERUREN WEEKBASIS zM 8 zD 8 zW 8 zD 8 zV 8 zTOT 40 z M 8 z D 8 z W 8 z D 8 z V 8 z ZA 8 z TOT 48

44 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd44 OVERUREN (dag + week gelijk) zM 9 zD 9 zW 9 zD 9 zV 4 zTOT 40 z M 10 z D 10 z W 10 z D 10 z V 4 z TOT 44

45 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd45 Overuren (dag + week niet gelijk) zM 8 zD 8 zW 8 zD 8 zV 8 zTOT 40 z M 10 z D 7 z W 10 z D 7 z V 9 z TOT 43

46 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd46 OVERUREN WEEKBASIS zM 8 zD 8 zW 8 zD 8 zV 8 zTOT 40 z M 8 z D 8 z W 8 (ziek) z D 8 z V 8 z ZA 8 z TOT 48

47 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd47 Overuren 50 en 100 % zM 8 zD 8 zW 8 zD 8 zZon 8 zTOT 40 z M 10 z D 6 z W 10 z D 7 z Zon 10 z TOT 43

48 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd48 5.2. Overuren bijzonder stelsel z Art. 29§1 en 29§2, 2de lid

49 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd49 Overloon bijzonder stelsel zArt. 29§2, 2° lid: geen overloon indien arbeid wordt verricht met naleving van grenzen en voorwaarden (art. 38bis) van toepassing op de regeling in o.a. volgende gevallen: uart. 20bis (kleine flexibiliteit): 9u/dag en 45u/week uart. 22, 1° (ploegen): 11u/dag en 50u/week uart. 22, 2° ( continu): 12u/dag en 50u/week

50 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd50 Overuren bijzonder stelsel zM 9 zD 9 zW 9 zD 9 zV 9 zTOT 45 z M 9 z D 10 z W 10 z D 10 z V 8 z TOT 47

51 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd51 5.3. Wanneer hebben deeltijdse werknemers recht op overloon? zArt. 29§3 en KB van 25.6.90 zHet KB geldt bij ontstentenis van specifieke CAO (cf. toepassingsgebied!) zArt. 29§2 blijft van toepassing

52 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd52 Overloon deeltijdse werknemer met vast wekelijkse arbeidsduur zArbeidsduur is vast, rooster kan vast of variabel zijn (bv. 20 uur per week met roosters in voormiddag en andere in namiddag) zRecht op overloon voor prestaties BUITEN het rooster met uitzondering van de eerste 12 uur per kalendermaand

53 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd53 voorbeeld zFeb. 4 weken, contract 5 X 4 uur = 20 zWeek 1: 25 (+ 5) zWeek 2: 20 zWeek 3: 30 (+10) zWeek 4: 5 zTe betalen overloon: 15 – 12 = 3 uur à 50%

54 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd54 Deeltijdse werknemer met variabele arbeidsduur via variabel rooster zRecht op overloon voor de gepresteerde uren •Buiten het rooster •Binnen het rooster maar boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (!!!) zmet uitzondering van een urenkrediet = aantal weken van de referteperiode X 3 (max. 39 uur ook bij referteperiode langer dan een kwartaal)

55 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd55 voorbeeld zGemiddeld 20 over 3 weken zWeek 1 aangeplakt 15, gepresteerd 20 zWeek 2: aangeplakt 25, gepresteerd 25 zWeek 3: aangeplakt 20, gepresteerd 25 zTe betalen overloon: week 1: 5 buiten rooster, week 2: 5 boven gemiddelde, week 3: 5 boven rooster (ook boven gemiddelde): totaal: 15 – 9 krediet (3 X 3u) = 6 à 50%

56 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd56 Bijkomende uren deeltijdse werknemer zonder toeslag zBijkomend gepresteerde uren ingevolge •omwisseling van het rooster na schriftelijk akkoord werknemer •verschuiving rooster op schriftelijk verzoek van werknemer zBijkomende uren die reeds genieten van een toeslag ingevolge art. 29§2

57 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd57 5.4. Op welk tijdstip moet ik loon en overloon betalen? zArt. 9bis loonbeschermingswet zBij toepassing van art. 26bis arbeidswet: zPer betaalperiode: gemiddeld loon betalen + eventuele overloonsupplementen (toeslag 50 of 100%) zDe meeruren worden betaald met de loonperiode waarin de inhaalrust valt

58 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd58 Arbeidsduur en loonbeschermingswet (2) voorbeeld zNormaal 40 zart. 25 : 48 uur zte betalen z- 40 uur prestaties aan 100% (gewoon loon) z8 uur overloon aan 50% (supplement) z Bij recuperatie: z 32 uren werken en 8 uur recup. z - 32 uur loon z - 8 uur inhaalrust aan 100%

59 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd59 Arbeidsduur en loonbeschermingswet (3) zBij kleinde flexibiliteit: art. 9ter loonbeschermingswet: zelfde principe als voor art. 26bis zBij einde arbeidsovereenkomst of referteperiode: te veel uitbetaalde loon blijft verworven, werden meer uren gepresteerd dan is bijkomend loon verschuldigd

60 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd60 Arbeidsduur en loonbeschermingswet (4) zArt. 9quater loonbeschermingswet en KB 18.1.84 zAflevering staat met prestaties van de meer- en minuren

61 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd61 6. Wanneer moet ik de werknemer rust en pauzes toestaan? z1. Tijdens prestaties art. 38quater) z2. Tussen 2 prestaties (art. 38ter§1) z3. Op weekbasis (art. 38ter§3)

62 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd62 6.1. Pauze tijdens prestaties (1) zArt. 38quater: de werknemers mogen niet zonder onderbreking werken gedurende meer dan 6 uur: zpauze, vast te stellen bij uCAO (geen sectorale CAO in PC 327) u CAO op ondernemingsvlak mogelijk uindien geen CAO of KB : minimum een kwartier (geldig arbeidsreglement van voor 27.12.98 kan kortere pauze voorzien)

63 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd63 Pauze tijdens prestaties (2) zCAO 80: recht op borstvoedingspauzes z min. 4 uur: 1/2 uur pauze, min. 7u30: 1 uur (ineens of 2 x 1/2 uur) zPauze = arbeidsduur zBetaling ten laste van ziekte- en invaliditeits- verzekering

64 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd64 6.2. Rust tussen 2 prestaties (1) zArtikel 38ter§1: REGEL : min. 11 uur opeenvolgende rust tussen einde en hervatting van de arbeid zArtikel 38ter§2: AFWIJKINGEN y- art. 26 (overmachtsituaties) y- opgesplitste werkperiodes y- continuarbeid en ploegen bij wisseling van ploegen

65 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd65 6.3. Werkonderbreking per week zAlgemene regel : 35uur opeenvolgende rust (art. 38ter§3) zAfwijkingen : cf. 11 uur rust

66 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd66 7. Moet ik werkroosters opstellen en kan ik buiten die roosters werken? zArbeidsreglement zart. 38bis zSpecifieke regels voor deeltijdse werknemers

67 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd67 7.1. arbeidsreglement zArt. 6§1, 1° wet 8.4.65 tot instelling van de arbeidsreglementen: zopname begin- en einduren van werktijden en pauzes (ook voor deeltijdse werknemers) zNormale procedure niet van toepassing bij tijdelijke wijziging bv. hoger rooster voor buitengewone vermeerdering werk (art. 14 wet 8.4.65)

68 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd68 7.2. Art. 38bis zVerplichting om roosters na te leven : uvoorzien in arbeidsreglement uvoorzien in bericht bedoeld in art. 14, 1° wet arbeidsreglementen bij toepassing buitengewone vermeerdering van werk zuitzonderingen opgesomd in art. 38bis

69 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd69 Uitzonderingen art. 38bis zIn volgende gevallen mag buiten het rooster gewerkt worden : uartikel 26 (overmacht, onvoorziene noodzaak) uinventarissen en balansen uscheepsherstelling- en onderhoud uvervoer, laden en lossen utoepassing van afwijkingsKB op basis van art. 24§2 (snelle ontaarding)

70 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd70 7.3. Specifieke regels voor deeltijdse werknemers (1) zVast rooster: rooster opnemen in contract en arbeidsreglement (beiden aanwezig in de onderneming) zWerken buiten het rooster mogelijk mits •afwijkingsregister •aanwezigheidsregister •registratieapparatuur

71 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd71 Specifieke regels voor deeltijdse werknemers (2) zVariabel rooster: roosters opnemen in arbeidsreglement en voorafgaande aanplakking zWerken buiten het aangeplakt rooster mogelijk mits •afwijkingsregister •aanwezigheidsregister •registratieapparatuur

72 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd72 8. Mag ik werknemers ‘s nachts laten werken? zDefinitie y nachtarbeid y arbeidregeling met nachtprestaties zVerbod nachtarbeid zUitzonderingen nachtarbeid

73 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd73 8.1. Nachtarbeid: definitie en verbod zDefinitie : arbeid verricht tussen 20 en 6u (art. 35§2) zPrincipe : verbod (art. 35§1) zUitzonderingen : y1° in de wet (art. 36 en 37§2): o.a. ploegenarbeid y2° bij KB (art. 37§1): geen uitz. voor PC 327

74 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd74 Hoe nachtarbeid invoeren? zArbeidsreglement wijzigen yIn de ondernemingsraad yvia register voor ondernemingen zonder OR

75 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd75 8.2. “arbeidsregeling met nachtprestaties” zRegeling met prestaties tussen 20 en 6 uur (art. 38§4 en KB 16.4.98) zmet uitsluiting van regelingen ymet uitsluitend prestaties tussen 6 en 24 uur ydie gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur

76 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd76 Hoe arbeidsregeling met nachtprestaties invoeren ? (1) z1° voorafgaand overleg zMet wie?: OR/SD/werkn. (art. 38§3) zWaarover? (KB 16.4.98) yNaleving van CAO 46 yDe nodige vieligheidsmaatregelen yAantal betrokken werknemers yGelijke behandeling M/V yMogelijkheden inzake kinderopvang zVerslag raadpleging aan paritair comité

77 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd77 Hoe arbeidsregeling met nachtprestaties invoeren ? (2) z2° invoering zelf z- er is een syndicale delegatie (art. 38§1): ondernemingsCAO met alle organisaties vertegenwoordigd in SD (neerlegging CAO wijzigt arbeidsregl.) z- geen syndicale delegatie (art. 38§2): arbeidsreglement wijzigen

78 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd78 8.3. Hoe moet nachtarbeid vergoed worden? (1) zGewone nachtarbeid: ySectorale of ondernemingsCAO kan ploegentoeslag of nachttoeslag voorzien yContract kan toeslag voorzien zIndien niets bepaald: geen toeslag tenzij bij arbeidsregeling met nachtprestaties: cf. CAO 49 (zie verder)

79 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd79 8.3. Vergoeding voor nachtarbeid in CAO 49 (2) zAlleen voor arbeidsregelingen met nachtprestaties (bv. 3-ploegenstelsel zSuppletief : in ondernemingen en sectoren waar er voor 1.5.90 geen CAO was zbedrag : y- 5O j : 30 fr. geïndexeerd, momenteel 0,9 euro y+ 50 j : 36 fr. geïndexeerd, momenteel, 1,08 euro

80 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd80 9. Mag er op zondag gewerkt worden? zArtikel 11 : zprincipe = verbod van tewerkstelling op zondag zOok van toepassing op leidinggevende functies! (toepassingsgebied van dit hoofdstuk wijkt af van dit van arbeidsduur!)

81 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd81 Afwijkingen verbod zondagarbeid algemeen (1) zart. 12 : in de wet bepaalde werkzaamheden zoals ytoezicht op bedrijfsruimten yschoonmaken, herstellen, onderhoud onontbeerlijk voor hervatting volgende dag yongeval, onvoorziene noodzaak, beschadiging voorkomen

82 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd82 Afwijkingen verbod zondagarbeid (2) zArt. 17 : ploegenarbeid (in wet) yBeperking: min. 18 uur rust op zondag, xergo 6 uur prestaties mogelijk (zaterdagploeg werkt verder op zondag tot 6 uur, maandagploeg start om zondag om 18 uur)

83 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd83 Meer info zBij de regionale directies van de Inspectie van de Sociale Wetten: adressenlijst met ambtsgebieden op www.meta.fgov.bewww.meta.fgov.be zDe tekst van de arbeidswet van 16.3.71 op www.just.be in de rubriek geconsolideerde wetgeving (datum wet ingeven)www.just.be

84 arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd84 einde zDank voor uw aandacht


Download ppt "Arbeidsduur in pc 327 - F. Blomme, sociaal inspecteur- directiehoofd1 Arbeidsduurreglementering in beschutte en sociale werkplaatsen z Studiedag 19.11.04."

Verwante presentaties


Ads door Google