De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De voordelen van geloven

Verwante presentaties


Presentatie over: "De voordelen van geloven"— Transcript van de presentatie:

1 De voordelen van geloven

2 De voordelen van geloven
Waarom dit onderwerp?

3 De voordelen van geloven
“...het Lam van God, Die de zonde van de wereld wegneemt.” Joh 1:29 “...wij hebben zelf gehoord en wij hebben waargenomen dat deze echt de Redder van de wereld is.” Joh 4:42 “Want evenals in Adam allen stervend zijn, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” 1 Kor 15:22 “En Hij is de bedekking betreffend onze zonden, doch niet alleen betreffend de onze, maar ook betreffend de hele wereld.” 1 Joh 2:2 “en door Hem het al met Zich terug te verzoenen, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij dat op de Aarde, hetzij dat in de hemelen.” Kol 1:20 “...de levende God, Die Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. Beveel en leer deze dingen!” 1 Tim 4:9-11

4 De voordelen van geloven
“Als toch iedereen wordt gered, waarom zou ik dan geloven!?” “Dan is Jezus voor niets gestorven!”

5 De voordelen van geloven
Wat is geloven?

6 De voordelen van geloven
Wat is geloven? vertrouwen “Want wij wandelen door geloof, niet door waarneming.” 2 Korinthen 5:7 “Geloof nu is de aanname van het verwachte, een overtuiging van het niet gezien zijnde.” Hebreeën 11:1

7 De voordelen van geloven
Pistis geloof “Maar nu is, buiten wet om, rechtvaardigheid van God openbaar geworden (waarvan getuigd wordt door de wet en de profeten), ja, een rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, voor allen, en op allen die geloven...” Romeinen 3:21-22 “het geloof van Jezus Christus” Galaten 2:16,20, 3:22 Efezen 3:12 Filippenzen 3:9

8 De voordelen van geloven
Pistis geloof 11 Trouw is het woord, want indien wij samen stierven, zullen wij ook samen leven, 12 indien wij volharden zullen wij ook samen heersen; indien wij ontkennen zal Hij ook ons ontkennen, 13 indien wij ontrouw zijn, Hij blijft trouw, want Hij is niet in staat Zichzelf te ontkennen. 14 “Blijf hen herinneren van deze, getuig hen ervan in het zicht van de God...” (lett.) 2 Tim 2:11-14

9 De voordelen van geloven
Pistis geloof “Jullie hebben geen beproeving gekregen dan een menselijke, en God, Die getrouw (pistos) is, zal jullie niet achterlaten om beproefd te worden boven wat jullie kunnen hebben, want Hij zal samen met de beproeving ook de voortzetting maken, zodat jullie in staat zijn het te ondergaan.” 1 Korinthen 10:13 “...de onthulling (openbaring) van Jezus Christus...” vers 7 “Die jullie, niet waarnemend, liefhebben, in Wie jullie, niet ziende op dit moment, maar gelovend, jubelen in onuitspreekbare blijdschap(Cara), en verheerlijkt zijnde, beloont zijnde met de voleinding van jullie geloof, de redding van jullie zielen.” 1 Petrus 1:8-9

10 De voordelen van geloven
Cara blijdschap/vreugde “verheugend in de verwachting, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed” Romeinen 12:12 “Verder, broeders, verheugt je! Weest aangepast! Weest bemoedigd! Weest wederzijds gezind! Houdt vrede! En de God van de liefde en van vrede zal met jullie zijn.” 2 Korinthen 13:11 “Verheugt je, altijd!” 1 Thessalonicenzen 5:6

11 De voordelen van geloven
De brief aan de Filippenzen - Paulus in gevangenschap! “Maar ik wil dat jullie weten, broeders, dat wat mij overkomt meer tot vooruitgang van het evangelie is geworden, zodat mijn banden in Christus kenbaar zijn geworden in heel het praetorium en aan heel de rest, en de meerderheid van de broeders in de Heer, vertrouwen hebbend door mijn banden, hadden meer overvloedig de moed om onbevreesd het woord te spreken.” 1:12-14 “...blijdschap van het geloof...” 1:25 “Maar zelfs indien ik uitgegoten wordt bij het offer en de bediening van jullie geloof, verheug ik mij en verheug ik mij samen met jullie allen. Maar in hetzelfde ook: verheugt je! En verheugt je samen met mij!” 2:17-18 “Voor het overige, mijn broeders, verheugt je in de Heer! Dit aan jullie te schrijven is voor mij niet onaangenaam en voor jullie veilig.” 3:1 “Verheugt je in de Heer, altijd! Opnieuw zal ik zeggen: verheugt je!” 4:4

12 De voordelen van geloven
Cara blijdschap/vreugde Car is genade *Buiten de Schrift, in oude Griekse werken, heeft het vaak de betekenis van "gunst". Charis in de LXX “En Noach vond genade in de ogen van JAHWEH.” Genesis 6:8 “En het gebeurde dat de koning Esther, de koningin, zag staan in de hof, dat zij gunst verkreeg in zijn ogen...” Esther 5:2 “Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.” Spreuken 18:22 (NBG) “Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.” Spreuken 22:1 (NBG)

13 De voordelen van geloven
Car is genade Charis in Lucas “En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en gunst (genade nbg/svv gunst nbv) bij God en de mensen.” Lucas 2:52 32 En indien jullie liefhebben die jullie liefhebben, wat is jullie dank? Want ook de zondaren hebben hen lief die zij liefhebben. 33 En indien jullie goed zullen doen aan die jullie goed doen, wat is jullie dank? Ook de zondaren doen hetzelfde. 34 En indien jullie zouden lenen aan hen van wie jullie verwachten het terug te krijgen, wat is jullie dank? Ook zondaren lenen aan zondaren opdat zij het gelijke terug zullen ontvangen. 35 Bovendien (lett.meer), hebt jullie vijanden lief en doet goed en leent, niets terug verwachtend, en jullie loon zal groot zijn en jullie zullen Zonen van de Allerhoogste zijn, want Hij is vriendelijk over de ondankbaren en de boosaardigen. Lucas 6

14 De voordelen van geloven
Car is genade “maar God, Die rijk is in ellei, vanwege Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefheeft, maakt ook ons, die dood zijn voor de overtredingen, samen levend met Christus (door* genade zijn jullie geredden), en Hij wekt ons tezamen op en zet ons tezamen in Christus Jezus te midden van de hemelingen, opdat Hij, in de komende aionen, de overstijgende rijkdom van de genade zou tonen, in Zijn goedheid voor ons in Christus Jezus. Want door* de genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet uit jullie zelf; het is het naderingsgeschenk van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Efezen 2:4-9

15 De voordelen van geloven
Car is genade “maar God, Die rijk is in ellei, vanwege Zijn grote (lett.enorme) liefde, waarmee Hij ons liefheeft, maakt ook ons, die dood zijn voor de overtredingen, samen levend met Christus (in genade zijn jullie geredden), en Hij wekt ons tezamen op en zet ons tezamen in Christus Jezus te midden van de hemelingen, opdat Hij, in de komende aionen, de overstijgende rijkdom van de genade zou tonen, in Zijn goedheid voor ons in Christus Jezus. Want in* de genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet uit jullie zelf; het is het naderingsgeschenk van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Efezen 2:4-9 Charis - een handeling die vreugde voortbrengt, een voordeel geschonken aan iemand die het tegenovergestelde verdient, soms beter weer te geven met gunst. Keyword Concordance A.E.Knoch blz 132/133

16 De voordelen van geloven
Eleos “En Jezus, van daar doorgaande, nam een man waar, zittende op het tolhuis, Mattheüs genaamd, en Hij zegt tot hem: "Volg Mij". En opstaande volgt hij Hem. En het gebeurde dat Hij lag aan de tafel in het huis, en zie, vele tollenaars en zondaren kwamen en lagen samen met Jezus en Zijn discipelen aan. En dit waarnemend zeiden de Farizeeën tot Zijn discipelen: "Waarom eet jullie leraar met de tollenaars en zondaren?" Dit nu horend, zei Hij: "De sterken hebben de heelmeester niet nodig, maar zij die het slecht hebben". Doch gegaan zijnde, leert wat dit is: 'ELEOS wil Ik, en geen offer'. Want Ik kwam niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren.” Mat 9:9-13 -De Samaritaan Jezus vraagt dan na het verhaal in Lucas 10:37: “....wie is de naaste geworden?...” Als antwoord krijgt Hij:”...diegene die ELEOS met hem doet...”

17 De voordelen van geloven
Eleos barmhartigheid “Met ons zal zijn: genade, barmhartigheid, vrede, van God, de Vader en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.” 2 Johannes vers 3 “Want (in Christus Jezus) is noch besnijdenis iets, noch onbesnijdenis, maar of men een nieuwe schepping is. En zovelen als zich naar de regel aan deze beginselen zullen houden: vrede over hen en barmhartigheid, ook over het Israel van God.” Galaten 6:15-16

18 De voordelen van geloven
Eirhnh vrede shalom “En hij vraagt hen naar hun welzijn(1) en hij zegt: “Hoe gaat het(2) met jullie vader, de oude man, van wie jullie spreken? Leeft hij nog?” Genesis 43:27 “En Urriah komt bij hem en David vraagt naar het welzijn(1) van Joab en naar het welzijn(2) van het volk en naar wat de (3) oorlog heeft bereikt.” 2 Samuel 11:7 “Weest in niets bezorgd, maar laat in alle dingen door het gebed en het verzoek met dankzegging jullie wensen bekend gemaakt worden bij God, en de vrede van God, die superieur is boven alle denken, zal jullie harten en begrip bewaken in Christus Jezus. Voor het overige, broeders, al wat waar, al wat eerwaardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat aangenaam, al wat vermaard is, als er enige deugd is, als er enig applaus is, neemt deze in overweging! Wat jullie ook leerden en jullie aanvaardden en jullie hoorden en jullie waarnamen in mij, beoefen dat! En de God van de vrede zal met jullie zijn.” Filippenzen 4:6-9

19 De voordelen van geloven
caris umin kai eirhnh “Genade aan jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.” Rom 1:7, 1 Kor 1:3, 2 Kor 1:2, Gal 1:3, Efe 1:2, Fil 1:2, Kol 1:2, 1 Thes 1:2, 2 Thes 1:2, File 1:3 caris kai Eirhnh “aan Titus, echt kind naar het gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God, de Vader, en Christus Jezus, onze Redder.” timoqew gnhsiw teknw en pistei caris eleos eirhnh 1 Paulus, apostel van Christus Jezus, naar het uitdrukkelijk bevel van God, onze Redder, en van Christus Jezus, onze Verwachting, 2 aan Timotheüs, echt kind in geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en van Christus Jezus, de Heer.” 1 Timotheüs 1:1-2

20 De voordelen van geloven
10:28 De hoop van de rechtvaardige is blijdschap, maar de verwachting van de boosaardige zal vergaan. 11:7 Bij de dood van een goddeloos mens vergaat de verwachting, en het verlangen der boosheid gaat teniet. Spreuken 13 Maar wij willen jullie niet onwetend laten, broeders, over de rustenden, opdat jullie niet bedroefd zouden zijn, zoals ook de overigen, die niet een verwachting hebben. 14 Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo ook zal God die rustend zijn, door Jezus, samen met Hem meevoeren. 1 Thessalonicenzen 4 12 dat jullie, vóór die era, zonder Christus, vervreemd waren van het burgerschap van Israel en gasten van de verbonden van de belofte, geen verwachting hebbende en zonder God in de wereld. Efezen 2:12

21 De voordelen van geloven
elpis verwachting/hoop Paulus in het boek Handelingen “Over verwachting en opstanding van doden wordt ik geoordeeld.” Handelingen 23:6 “een verwachting hebbend in (eis -into) God, die zij ook zelf verwachten: dat er een opstanding zal komen van rechtvaardigen, zowel als onrechtvaardigen.” Handelingen 24:15 “En nu, in de verwachting van de belofte gegeven van God aan onze vaders, sta ik, beschuldigd zijnde van wat onze twaalf stammen, oprecht nacht en dag goddelijk dienstbetoon aanbiedend, verwachten te verkrijgen. Koning! Over deze verwachting wordt ik door Joden aangeklaagd!” Handelingen 26:6-7 “Vanwege deze oorzaak dan, roep ik jullie bijeen om jullie te zien en te spreken. Want vanwege de verwachting van Israel ben ik met deze ketting vastgelegd.” Handelingen 28:20

22 De voordelen van geloven
elpis verwachting/hoop “Moge nu de God (de Plaatser) van de verwachting jullie vervullen met iedere (ALLE) vreugde en vrede in het geloven, in jullie overvloedig zijn in de verwachting, door (lett.in) kracht van heilige geest.” Rom 15:13 “de verwachting van Onze Heer Jezus Christus”1 Thess 2:3 “...het borstharnas van geloof en liefde aandoend en de helm van de verwachting van redding, want God plaatste ons niet tot verontwaardiging, maar tot verkrijging van redding door onze Heer, Jezus Christus,” “verwachting van redding” 1 Thess 5:8-9 “...geloof in Christus Jezus en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, voor de voor jullie weggelegde verwachting in de hemelen die jullie eerder hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie,” Kolosse 1:4-5

23 De voordelen van geloven
elpis verwachting/hoop “...blijde verwachting en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus, Die Zichzelf gaf ten behoeve van ons, opdat Hij ons zou verlossen van iedere wetteloosheid en voor Zich een speciaal volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek deze dingen! En bemoedig en leg bloot met alle gebod. Laat niemand jou geringschatten.” Titus 2:13-15 “blijde verwachting”

24 De voordelen van geloven
elpis verwachting/hoop “...blijde verwachting en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus, Die Zichzelf gaf ten behoeve van ons, opdat Hij ons zou verlossen van iedere wetteloosheid en voor Zich een speciaal volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek deze dingen! En bemoedig en leg bloot met alle gebod. Laat niemand jou geringschatten.” Titus 2:13-15 “blijde verwachting”

25 De voordelen van geloven
elpis verwachting/hoop “...vol spanning is de schepping in afwachting*(apodechetai) van de openbaring van de zonen van God. Want aan de vruchteloosheid was de schepping onderschikt geworden, niet vrijwillig, maar door Hem Die onderschikt, in de verwachting dat ook deze schepping bevrijd zal worden van de slavernij van de vergankelijkheid, tot (in) de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij hebben waargenomen dat de hele schepping, tot nu toe, tezamen kreunt en tezamen zwoegt.” (als in barensnood – SV/NBG / travailing CLV) Romeinen 8:19-22 “Maar wanneer jullie zullen horen van veldslagen en berichten van veldslagen, weest niet gealarmeerd, het moet gebeuren. Maar het is nog niet de voleinding. Want natie zal worden opgewekt tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in diverse plaatsen; er zullen hongersnoden zijn. Dezen zijn het begin van de weeën.” Marc 13:7-8 (zie ook Mat 24:6-8) “Wanneer zij zullen zeggen: vrede en veiligheid, dan overkomt hen onverwacht verderf, zoals barensweeën de vrouw in de buik, en er zal geen ontsnapping zijn.” 1 Thes 5:3

26 De voordelen van geloven
elpis verwachting/hoop “Want wij hebben waargenomen dat de hele schepping, tot nu toe, tezamen kreunt en tezamen zwoegt. (als in barensnood – SV/NBG / travailing CLV) En niet alleen dat, maar ook wij, de eerstelingen van de geest hebbend, ook wij zelf kreunen in onszelf, zoonschap afwachtende*(apekdechomenoi from-out-receiving), de verlossing van ons lichaam. Want naar die verwachting werden wij gered. Maar verwachting die gezien werd is geen verwachting, want als hij het ziet, waarom zou hij het verwachten? Maar indien wij verwachten wat wij niet zien, wachten-wij-af* door volharding.” Romeinen 8:22-25 “...de verlossing van ons lichaam...”

27 De voordelen van geloven
Apolutrwsis verlossing “ja, een rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, voor allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen zondigden en hebben gebrek aan de heerlijkheid van God, om niet gerechtvaardigd wordend in Zijn genade, door de verlossing (apolutrwsews - verlossing) die is in Christus Jezus, Romeinen 3:22-24 “in Wie wij de loskoping (apolutrwsin - verlossing) hebben door Zijn bloed, de losmaking(vergeving..lett.los-laten/laten-gaan) van de zonden naar de rijkdom van Zijn genade” Efezen 1:7 “in Wie wij de loskoping(apolutrwsin - verlossing) hebben, de losmaking(vergeving- los-laten/laten-gaan) van de zonden,” Kol 1:14 “Want de in de Heer (eigenaar-beHeerder) geroepen slaaf is de bevrijde van de Heer. Zo ook is degene die als vrije werd geroepen slaaf van Christus. Jullie zijn gekocht met een prijs. Weest dan geen slaven van mensen.” 1 Kor 7:22-23

28 De voordelen van geloven
Swsw redding “Meesters, wat moet ik doen opdat ik gered kan worden?” “Dezen nu, zij zeiden: "Geloof (vertrouw) in (lett.op) de Heer, Jezus, en jij zal gered worden.Jij en jouw huis.” Handelingen 16:30-31 “want het wordt geloofd met het hart tot gerechtigheid en het wordt beleden met de mond tot redding. Want de Schrift zegt: iedereen die in (ook hier weer OP) Hem gelooft zal niet beschaamd worden... Want iedereen die de naam van de Heer zal aanroepen zal gered worden.” Romeinen 10:13 “ik, (Paulus) die vroeger een godslasteraar en vervolger en geweldenaar was. (zie Handelingen 8:1 en verder,Galaten 1:13) Maar mij werd barmhartigheid getoond, omdat, onwetend zijnde, ik het deed uit ongeloof. Maar de genade van onze Heer overweldigt met geloof en liefde, die is in Christus Jezus. Trouw is het woord en alle welkom waard, dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden, van wie ik de eerste ben. Maar door dit is mij barmhartigheid getoond, dat eerst in mij Christus Jezus al Zijn geduld zou tentoonspreiden, tot patroon voor die op het punt staan in Hem te geloven, tot aionisch leven.” 1 Timotheüs 1:13-16

29 De voordelen van geloven
Eleuqeria vrijheid “maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.“ 2 Kor 3:16-17 “Voor de vrijheid bevrijdt Christus ons! Sta dan krachtig en weest niet opnieuw onderworpen aan een slavenjuk. Neem waar! Ik, Paulus, zeg jullie dat indien jullie je zouden besnijden, Christus jullie niets zal bevoordelen. Maar ik getuig nogmaals aan ieder mens die besneden is, dat hij schuldenaar is heel de wet te doen. Jullie werden vrijgesteld van Christus, die in wet zijn gerechtvaardigd; jullie vallen buiten de genade. Want wij zijn door de geest in afwachting van de verwachting van rechtvaardigheid, uit het geloof. Want in Christus brengt noch besnijdenis, noch onbesnijdenis iets op, maar geloof, werkend door liefde.” Galaten 5:1-6

30 De voordelen van geloven
Agape liefde “Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.” (Staten Vertaling) 13 Want jullie, broeders, werden tot vrijheid geroepen; alleen, gebruik niet de vrijheid als aansporing voor het vlees, maar slaaft voor elkaar door de liefde! 14 Want de hele wet werd vervuld in één woord, in dit: jij zal de naaste liefhebben als jezelf. Galaten 5:13-14 22 Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 23 zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen de zulke is geen wet. Galaten 5:22-23

31 De voordelen van geloven
Agape liefde 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Droefheid, of spanning, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Zoals geschreven werd: dat wij vanwege U de hele dag gedood worden; wij worden gerekend als slachtschapen. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan veroverend, door Die ons liefheeft. 38 Want ik ben overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch machten, noch wat is, noch wat komt, noch krachten, 39 noch hoogten, noch diepten, noch welk ander schepsel ook, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, in Christus, onze Heer. Rom 8:35 - Ro 8:39

32 De voordelen van geloven
Agape liefde 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, 2 door Wie wij ook, door het geloof, toegang hebben in deze genade, waarin wij staan en wij roemen, in de verwachting van de heerlijkheid van God. 3 Niet alleen dat, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, waargenomen hebbend dat verdrukking volharding voorbrengt, 4 en volharding beproefdheid, en beproefdheid verwachting. 5 En de verwachting maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort, door heilige geest, die aan ons gegeven wordt. Rom 5:1-5

33 De voordelen van geloven
Agape liefde 4 De liefde is geduldig, is zacht. De liefde is niet jaloers. De liefde schept niet op, is niet opgeblazen, 5 is niet onfatsoenlijk, is niet zelfzoekend, is niet prikkelend, rekent het kwade niet toe, 6 is niet verheugd over het onrecht, maar is samen met de waarheid verheugd, 7 alles doorstaat zij, alles gelooft zij, alles verwacht zij, alles verdraagt zij. 1 Kor 13:4-7 13 Maar nu blijven geloof, verwachting, liefde, maar van deze drie is de liefde de grootste. 1 Kor 13:13

34 De voordelen van geloven
Caris genade Cara blijdschap/vreugde Eleos barmhartigheid Eirhnh vrede Elpis verwachting/hoop Apolutrwsis verlossing Swsw redding Eleuqeria vrijheid Agape liefde

35 De voordelen van geloven
garantie/verzekering, (Kol 2:2) belofte, (Rom 4:13) verzoening, (Rom 5:10) rechtvaardiging, (Rom 3:24) bemoediging,(Rom 15:5) wijsheid, (1 Kor 2:7) geduld, (Rom 2:4) kennis, (Rom 11:33) vriendelijkheid, (Rom 2:4) goedheid, (2 Thes 1:11) besef, (Kol 1:9) zachtmoedigheid, (2 Kor 10:1) zelfbeheersing, (Gal 5:23) voorkennis, (2 Pet 3:17) uithoudingsvermogen,(Rom5:3) beproefdheid, (2 Kor 9:13) opbouw, (Hand 20:32) vertroosting, (1 Thes 2:11) geluk, (Rom 4:6) redding, (Rom 7:24) verzegeling (Efe 1:13) (plhroforias) (epaggelia) (katallassw) (dikaiow) (paraklhsis) (sofia) (makroqumia) (gnwsis) (crhstoths) (agaqwsunh) (epignwsis) (prauths) (egkrateia) (prognosis) (upomonh) Dokimh (oikodomei) (paramuqion) (makarios) (ruomai) (sfragizw)


Download ppt "De voordelen van geloven"

Verwante presentaties


Ads door Google