De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Voilà presentatie © 1999 Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen “Investeren in de kwaliteit van de samenleving” motto.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Voilà presentatie © 1999 Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen “Investeren in de kwaliteit van de samenleving” motto."— Transcript van de presentatie:

1 een Voilà presentatie © 1999 Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen “Investeren in de kwaliteit van de samenleving” motto ‘Paars II’ 1999 - 2000

2 “In het jaar 2000 moeten alle Amsterdamse daklozen, die dit willen, onderdak gebracht zijn”. Guusje ter Horst, wethouder Zorg Wordt dit een feit of is het fictie?

3 • Zelfbeheer of reguliere zorg? • Kleinschaligheid of grootschaligheid? • Alleen opvang of daarbij ook aanbieden van werk en structurering? Wat verdient de voorkeur? of - en - en/of - en/en?

4 Wat kunt u verwachten? •Invalshoek huidig beleid •Conclusie •Voorstel tot aanpak

5 De vergaarbak: “dak- en thuislozen” daklozen thuislozen drugsgebruikers alcoholisten (ex)psych. patiënten voorm. gedetineerden jeugdige dropouts straatprostituees uitgeprocedeerde vluchtelingen Allemaal overlastveroorzakers!? Invalshoek huidig beleid

6 Overlast een subjectief begrip Openbare Orde Vooral gevoed door angstgevoelens burger Economie Middenstand Toerisme Volksgezondheid Hygiëne Besmettelijke ziekten (o.a. TBC) Bestrijden!: Schoonvegen en opjagen = repressie = agressie = doodlopende weg! Uit het zicht opvang Beleid overheid: Hoe? Invalshoek huidig beleid

7 Overlast Uit het zicht dus! Waarom? Wat je niet ziet is er niet! Struisvogelpolitiek Hoe? Opvang; 24 uur per etmaal Spuitruimten Vraag: Wat ontbreekt hier? Invalshoek huidig beleid

8 Hulp-/dienstverlening Primaire doelstelling: hulp bieden aan hen die het nodig hebben Verschuiving: alle daklozen hebben hulp nodig Volgende verschuiving: instandhouden van de eigen soort. Gevolg: Institutionalisering en expansie De ‘dak- en thuislozen industrie’: Amsterdam: fl. 60.000.000,00 3500 dak- en thuislozen Invalshoek huidig beleid

9 Institutionalisering: • Specialisatie categorisering mensen vallen uit de boot • (Toelatings)criteria • Procedures • Protocollen • Methodieken • Eenzijdige regelgeving • Taakgerichtheid Hulp-/dienstverlening Invalshoek huidig beleid

10 Hulp-/dienstverlening Huidige (door daklozen ervaren) knelpunten: • Ongelijkwaardige houding leidt tot betutteling • Wachtlijsten / volslibben • ‘Standaardtrajecten’ per groep • Projecten staan in het teken van het winnen van klanten voor hulpverlening voorbeeld: postadressen Gevolg: vicieuze cirkels houden dak- en thuislozen afhankelijk Invalshoek huidig beleid

11 Invalshoeken: Tot op heden Overlast (taak overheid) Hulp-/Dienstverlening ( taak instellingen) Nieuw Respect model (vanuit Stichting Voilà ) Dakloos … geen adres … geen uitkering … … geen geld … afhankelijk Geen adres … geen verzekering … afhankelijk Geen adres geen inschrijving Arbeidsbureau … geen werk …geen geld …afhankelijk Geen adres … geen inschrijving voor woning … dakloos Postadres: Uitgegeven door instellingen i.p.v. sociale dienst. Verplicht gebruik maken van instelling. Totale procedure vaak 3 maanden. Verplichte budgettering. Verplicht contact met maatschappelijk werker Vicieuze cirkel van de dakloze

12  Medeleven en verborgen motieven kunnen onmogelijk samengaan. Het wantrouwen van veel dak- en thuislozen in de hulp- / dienstverlening is logischer dan we willen weten. Bruno Paul de Roeck Stelling

13 Hulp-/dienstverlening Vervolg (door daklozen ervaren) knelpunten • Mystificerend jargon ‘Opvang’ = self-fullfilling prophecy ‘Zinvolle tijdsbesteding’ vooral zinvol voor de instelling. Laten werken voor fl. 1,40 per dag is niet van deze tijd. • Klachtenregeling POA is niet onafhankelijk (het kan toch niet waar zijn dat de directeur van een instelling voorzitter is) • Haperend beleid rond cliëntenraden (het kan toch niet waar zijn dat een directeur voorzitter is?) • Schorsingsbeleid is eenzijdig (70% van de schorsingen terug te voeren op inadequate aanpak medewerkers) Invalshoek huidig beleid

14  Als een kater wordt 'geholpen' wordt hem zijn mannelijkheid = kracht ontnomen. Bij daklozen is het helaas vaak niet anders. Roel Krikke Stelling

15 Het getuigt van moed om te durven erkennen dat het oude hulpverleningsmodel vastgelopen is. Voeg dan ook niet meer van hetzelfde toe maar verzet de bakens radicaal. Elke wezenlijke verandering op deze wereld werd aangezet door meestal nogal onaangepaste mensen met ‘rare’ ideeën; door daklozen bijvoorbeeld. Conclusie

16 (Oude) Hulp-/dienstverlening Top - down Marktconform Opgelegde taakstellingen Taakgerichtheid versus nieuw ‘Respectmodel’ Evenwaardigheid Vraaggestuurd Cliëntgericht Procesgerichtheid •Voorstel tot aanpak

17 Ongelijkwaardigheid Evenwaardigheid Afhankelijkheid Zo veel mogelijk zelfbeheer Betutteling Zelfredzaamheid Grootschalig Kleinschalig Jargon Taal aanpassen (Oude) hulp-/ dienstverlening Nieuw ‘Respectmodel’ © 1999 Stichting Voilà •Voorstel tot aanpak

18 Directe actie: Integrale aanpak Dak- en thuislozenproblematiek is niet alleen een zaak van Zorg. Wonen = Volkshuisvesting Werk = Werkgelegenheid Postadressen = Sociale Zaken Hulpverlening = Zorg Overlast = Openbare orde ‘Task Force’ Dak- en thuisloosheid aanvullen met ‘Vrije Vogels’, BAD (belangenbehartigers Amsterdamse Daklozen, LVT (Landelijke Vereniging van Thuislozen), ‘werkers’ en wijkorganen. Beleidsmatig

19 Directe actie: • Postadressen onderbrengen bij Sociale Dienst. • Daadwerkelijke ondersteuning zelfinitiatieven (down to top i.p.v. top - down) • Woningbouwverenigingen moeten betaalbare wooneenheden realiseren o.a. voor dak- en thuislozen (zie project Friso ten Holt - HVO) • Ondersteuning initiatieven vanuit de wijken (project Vrije Vogels) • Creatieve aanpak bij overlast (aanzetten tot zelfredzaamheid; maatregelen in samenspraak met de overlastplegers, burgers en belangenbehartigers)

20 Preventie • Wettelijk invoeren van bezinningsperiode vóór uithuis-zetting indien bereidheid tot bemiddeling door de Vliegende Hollander • Verder uitbouwen de Vliegende Hollander tot 24 uurs project. Neem (ex)daklozen in dienst. Dat praat wat gemakkelijker. • Nieuwe dakloze binnen 24 uur onder dak in ….. • ….. opwarmhuis waar mensen even op adem kunnen komen. Hier kun je potentieel- en nieuwe daklozen in contact met ervaren daklozen brengen (Cocon model) • Vervolgens zaken zo snel mogelijk op een rij en ….. • ….. directe doorstroming naar eigen woonvoorziening

21 Hulp-/dienstverlening • Deskundigheid bevorderen, waarbij nadrukkelijk ervaringsdeskundige dak- en thuislozen ingeschakeld dienen te worden tegen marktconforme honorering. • Invoeren kwaliteits-klassificatiesysteem ( St. Voilà ) • Onafhankelijke klachtenregeling. • Opname belangenbehartigers in POA • Meer gebruiksruimtes met reguliere verstrekking. • Krachtige ondersteuning ‘Buddy project BRES ’ • Oorzakelijke aanpak thuisloosheid •Verplichte aansluiting op NETwerk (Internet web-page met links naar diverse instellingen. Bezettingsgraad 24 uur per etmaal te raadplegen en te controleren door overheid)

22 niet alle communicatielijnen (Amsterdam kent 50 instellingen die zich met dak- en thuisloosheid bezig houden) zijn aangegeven en toch al een onontwarbare kluwen!! Huidige miscommunicatie in Amsterdam

23 NETwerk NETwerk wordt opgezet en tevens onderhouden door Voilà W ebpage S ervice en wordt zo dus een Voilà werkproject voor dak- en thuislozen. De speciale software is reeds gereed.

24 Wonen kleinschalig, verdeeld over de wijken, down to top, richten op zelfredzaamheid en zo veel mogelijk zelfbeheer Zo gevarieerd mogelijk aanbod o.a. • Gedoogplekken voor buitenslapers • Uitbreiding laagdrempelige capaciteit • Plaats voor tenten • Trekkershutten (tussenvoorziening Stichting Voilà ) • Kleine wooneenheden (Vrije Vogels) • Wonen op water (Yburg plan Stichting Voilà ) • Zorghotel (short stay facility Dordrecht) • Plan Friso ten Holt uitvoeren

25 Wonen • Invoeren ‘Containerwonen’ (model Zuidlaren) • Aparte voorzieningen voor drugsverslaafden, gekoppeld aan reguliere verstrekking. Andere voorzieningen • 1 loket voor alle diensten (koppelen aan NETwerk ) • Krachtige ondersteuning ‘wegloophuizen’ • Ombouw inloopvoorzieningen tot (buurt)werkprojecten • Geef dak- en thuislozen een functie in de samenleving

26 Werken • Toegankelijkheid postadressen/uitkeringen • Sociale activering primair stellen / coaching • Marktconform geld kunnen verdienen (o.a. PUK uitzendbureau) of vrijwilligerswerk met behoud van uitkering • Uitbouwen DAC’s tot volwaardige winstgevende werkplaatsen met betaald werk voor daklozen • Vergroting aanbod cursussen (met beloning) • Actieve toeleiding naar betaald werk op basis van werkelijke capaciteiten (daklozen niet langer koppelen aan afval: veegprojecten - vodden scheuren - tweedehands kleding sorteren - kringloopprojecten)

27 Nazorg • Evenwaardigheid - respect • Gericht op zelfredzaamheid • Cliëntgericht • Vraaggestuurd • Procesgericht • Buddy project BRES inzetten • Ex-dakloze ervaringsdeskundigen inzetten in de diverse projecten Tenslotte • Alle gratis voorzieningen terstond afschaffen

28 “Alle dak- en thuislozen in 2000 onderdak” Slotconclusie: het is een fictie maar we kunnen een aardig eind op weg komen mits dak- en thuislozen, overheid, instellingen en burgers samen deze schone taak met visie ter hand nemen. Wij zijn er klaar voor; wie van u doet er met ons mee?

29 © 1999 Stichting Voilà - Amsterdam Deze presentatie werd u aangeboden door Stichting Voilà Jonas Daniël Meijerplein 30 1011 RH Amsterdam telefoon en fax: 020 - 639 16 36 Email: info@voila.a2000.nl

30 Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen Doelstellingen: • Aanspreken op zelfredzaamheid • Bieden van werkervaring • Belangenbehartiging • Signaleren knelpunten en aanreiken oplossingen • Boven tafel brengen van vooroordelen • Voorlichting, advies en training ‘zelforganisatie’ van (ex)dak- en thuislozen

31 Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen Projecten o.a. Duivenvoerproject op de Dam Rafelrandwandeling en Stadsjungle Survival BED Sociale Kaart op kontzakformaat Daklozen Televisie (Salto 1 - zaterdagavond 20.00 - 21.00) Muiscontact cursussen tekstverwerken en Internet BED B ureau E xpertise D ak- en thuisloosheid BED advies BED trainingen BED belangenbehartiging Voilà design - interieur- en meubelontwerpen voor instellingen

32 Toekomstige activiteit per 1 november: PUK uitzendbureau het kleinste uitzendbureau in Amsterdam voor de kleinste (dagloners)- klusjes Deelname in: Vrije Vogels i.s.m. ‘down to top’ (vanuit de buurten) oplossingen aandragen voor kleinschalig wonen en werk BAD Belangenbehartiging Amsterdamse Daklozen

33 Stichting Voilà heeft statutair bepaald dat geen structurele subsidie ontvangen kan worden teneinde haar onafhankelijkheid te bewaren. Al onze projecten dienen op termijn tenminste kostenneutraal te draaien. Donaties zijn uiteraard van harte welkom om nieuwe projecten op te kunnen zetten. U krijgt ervoor x dagdelen een dakloze ter beschikking om al uw klussen te doen!


Download ppt "Een Voilà presentatie © 1999 Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen “Investeren in de kwaliteit van de samenleving” motto."

Verwante presentaties


Ads door Google