De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opmaak van contracten in grensoverschrijdende zaken Aandachtspunten en valkuilen Arvid M.J.A. De Smet Advocatenkantoor De Smet – Assenede (België)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opmaak van contracten in grensoverschrijdende zaken Aandachtspunten en valkuilen Arvid M.J.A. De Smet Advocatenkantoor De Smet – Assenede (België)"— Transcript van de presentatie:

1 Opmaak van contracten in grensoverschrijdende zaken Aandachtspunten en valkuilen Arvid M.J.A. De Smet Advocatenkantoor De Smet – Assenede (België)

2 (C)opyright 2005 Arvid De Smet 1. Algemene aandachtspunten  Primair belangrijke aspecten : 1. Toepasselijk recht 2. Bevoegdheid bij geschillen 1. Toepasselijk recht 2. Bevoegdheid bij geschillen

3 (C)opyright 2005 Arvid De Smet Toepasselijk recht  Welke regels zijn van toepassing op de inhoud van mijn contract ?  Moeilijke materie : gespecialiseerde bijstand vereist  2 grote mogelijkheden : a) een (wets- of verdrags)bepaling duidt het toepasselijk recht aan b) er is een mogelijke rechtskeuze

4 (C)opyright 2005 Arvid De Smet a) Toepasselijk recht uit verdrag of wet  Ofwel is het “dwingende wetgeving”  Ofwel is het “suppletieve” wetgeving (bij gebreke van keuze is het dàt recht)  IPR – conflicten : te vermijden

5 (C)opyright 2005 Arvid De Smet Rechtskeuze  Belangrijk indien mogelijk  Zoniet : complexe verwijzingsregels en conflictenregels  Kénnis van het gekozen recht zéér belangrijk  Laat U bijstaan en informeren !

6 (C)opyright 2005 Arvid De Smet Voorbeelden van “dwingende rechtskeuze”  Overeenkomsten tussen ondernemers en consumenten : consumentenbescherming  Onroerende goederen : recht van de “ligging”  Belgische handelsvertegenwoordigers  Arbeidscontracten  De toets van de “openbare orde” (vb: drugs - prostitutie) ...

7 (C)opyright 2005 Arvid De Smet Bevoegdheid bij geschillen Bevoegdheid bij geschillen  1. dwingende bevoegdheid  2. gekozen bevoegdheid - Bij keuze van bevoegdheid : a) Rechtbank b) Handelsarbitrage c) Mediatie (Bemiddeling)

8 (C)opyright 2005 Arvid De Smet 2. Specifieke aandachtspunten i. Garantie – verborgen gebreken ii. Beperkingen van aansprakelijkheid iii. Vrijwaringsbedingen iv. Betaling (achterstand in handelstransacties) v. Opzeggings- en ontbindingsmogelijkheden vi. Overmachtsituaties vii. Overdraagbaarheid van verbintenissen viii. Wat bij faillissement ? – inbouwen van zekerheden ix. Algemene voorwaarden – toepasselijkheid x. Verboden bedingen xi. Precontractuele aansprakelijkheid - informatieplicht xii. Levering - overdracht van risico : INCOTERMS xiii. Concurrentiebedingen xiv. Identiteit contractspartijen xv. Taal xvi. Fiscaliteit

9 (C)opyright 2005 Arvid De Smet i.Garantie – verborgen gebreken  Eengemaakte Europese Wetgeving (richtlijn) produktaansprakelijkheid – garantietermijn voor consumenten  Tussen ondernemers (geen eindgebruikers) kunnen andere regelingen worden voorzien  Service Level Agreements  Opgelet voor termijnen (van protest)

10 (C)opyright 2005 Arvid De Smet ii. Beperkingen van aansprakelijkheid  Ook wel “exoneratiebedingen” genoemd  Moeilijk afdwingbaar bij consumenten  Verschil contractuele (tussen partijen) – extracontractuele (tussen een partij en een derde : niet bij het contract betrokken partij) aansprakelijkheid

11 (C)opyright 2005 Arvid De Smet iii. Vrijwaringsbedingen  Wat ? Een clausule waarbij één van de partijen verklaart dat zij ervoor zal zorgen dat de andere niet lastig gevallen wordt door een derde. Of: dat zij de financiële last van een eventuele aanspraak zal dragen

12 (C)opyright 2005 Arvid De Smet iv. Betaling (achterstand in handelstransacties)  Wat bij laattijdige betaling ?  Verschil professionals en niet professionals  Interesten => percentage  Invorderingskosten  Schadebeding : vast of percentage

13 (C)opyright 2005 Arvid De Smet v. Opzeggings- en ontbindingsmogelijkheden  Keuze onbepaalde – bepaalde duur  Redenen van ontbinding opnemen  Exceptio non adimpleti contractus  Gerechtelijke ontbinding ?  Opzegging : - termijnen - modaliteiten (aangetekend?)

14 (C)opyright 2005 Arvid De Smet vi. Overmachtsituaties  Wat beschouwt men we als overmacht ?  Werkt het bevrijdend ?  Gevolgen van overmacht uitwerken

15 (C)opyright 2005 Arvid De Smet vii. Overdraagbaarheid van verbintenissen  Wat indien een partij overlijdt ?  Wat bij pensionering ?  En bij stopzetting activiteiten ?  Wat bij fusies / overnames van vennootschappen ?  Intuitu personae of niet ?  Modaliteiten voor overdracht

16 (C)opyright 2005 Arvid De Smet viii. Wat bij faillissement ? – inbouwen van zekerheden  Faillissement of gerechtelijk akkoord  Zekerheden (pandrechten – hypotheek – specifieke voorrechten)  Bvb. voorrecht van de onbetaalde verkoper

17 (C)opyright 2005 Arvid De Smet ix. Algemene voorwaarden – toepasselijkheid  Algemene vs. bijzondere voorwaarden  Professionals vs. Consumenten  Aanvaarding – kennisname – akkoord  “the battle of the forms”  De “kleine lettertjes”

18 (C)opyright 2005 Arvid De Smet x. Verboden bedingen  Voornamelijk tussen handelaars en consumenten  Ook tussen vrije beroepen en cliënten  Lijsten van verboden bedingen  De toets der evenwichtigheid en het rechtsmisbruik (bij professionals)  Gevaar van toetredingscontracten

19 (C)opyright 2005 Arvid De Smet xi. Precontractuele aansprakelijkheid  Bij consumenten is dat “reclame”, “ondubbelzinnig aanbod”en “etikettering”  Bij professionals : ook tijdens contractsonderhandelingen opletten  Voorstellen en tegenvoorstellen  Informatieplicht (bewijs!)  Confidentialiteit  Nuttig om “gentlemen’s agreement” te maken

20 (C)opyright 2005 Arvid De Smet xii. Levering - overdracht van risico : INCOTERMS xii. Levering - overdracht van risico : INCOTERMS  Wanneer gaat eigendom over ?  Wanneer wordt het risico overgedragen ?  Wat bij een probleem tijdens laden/lossen/transport ?  Verzekering ?  Douane formaliteiten ?  Waar vindt de levering plaats ?  => INCOTERMS

21 (C)opyright 2005 Arvid De Smet xiii. Concurrentiebedingen  Wat ?  Geografisch – in tijd  Sancties  Geldigheid bij arbeidsovereenkomsten voor “lagere” lonen

22 (C)opyright 2005 Arvid De Smet xiv. Identiteit contractspartijen  Natuurlijk persoon - vennootschap  Ondernemingsnummer – BTW – Handelsregister  Statuten vennootschap – mandaat van ondertekenaar(s)  Kredietrapportage

23 (C)opyright 2005 Arvid De Smet xv. Taal  Gebruik van correcte termen  In geval van twijfel : definities  Taalvoorkeur  Vertalingen  Taalwetgeving in gerechtszaken

24 (C)opyright 2005 Arvid De Smet xvi. Fiscaliteit  BTW  Heffingen  Douanerechten  Douaneformaliteiten  Directe belastingen  Fiscale optimalisatie

25 (C)opyright 2005 Arvid De Smet Voor concrete vragen  Arvid MJA De Smet Advocatenkantoor Arvid De Smet – Assenede Hollekenstraat 4 9960 Assenede tel: +32 (0)9 344.45.46 fax: +32 (0)9 344.36.66 email : brieven@advokatuur.be www.advokatuur.be www.echtscheiding-online.be www.advocaat-bemiddelaar.be brieven@advokatuur.be www.advokatuur.be www.echtscheiding-online.be www.advocaat-bemiddelaar.bebrieven@advokatuur.be www.advokatuur.be www.echtscheiding-online.be www.advocaat-bemiddelaar.be


Download ppt "Opmaak van contracten in grensoverschrijdende zaken Aandachtspunten en valkuilen Arvid M.J.A. De Smet Advocatenkantoor De Smet – Assenede (België)"

Verwante presentaties


Ads door Google