De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Capability Approach en genderanalyse : a love story? Anne Snick Flora vzw –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Capability Approach en genderanalyse : a love story? Anne Snick Flora vzw –"— Transcript van de presentatie:

1 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Capability Approach en genderanalyse : a love story? Anne Snick Flora vzw – asbl Expertisenetwerk rond gender, veerkracht en solidaire economie Réseau d’expertise en genre, résilience et économie solidaire

2 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid DEEL 1 waarin de protagonisten en hun voorafgaande verhouding aan het publiek worden voorgesteld

3 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Perspectief Hoe draaien de wijzers? Hoe laat is het ? Impact van positie op wereldbeeld en kennis

4 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Amartya Sen in the office Amartya Sen in the office “Hoe economische ontwikkeling bevorderen?”

5 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Flora Expertisenetwerk : “Hoe maatschappelijke gelijkheid bevorderen ?“

6 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid legende 2003-2004 : Management ES-Change project Flora in samenwerking met Prof. Dr. Ingrid Robeyns (CA-expert), 6 gesprekspartners uit de privé-economie en 6 uit de sociale economie “Reguliere” bedrijven (privé)Sociale economiebedrijven Productiviteit Maatschappelijke meerwaarde / kost Politieke aanbevelingen - Eigenheid van beide types bedrijven erkennen - Complementariteit en samenwerking versterken

7 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid DEEL 2 waarin gepoogd wordt verslag te doen van de zoektocht en het wedervaren van professor Sen

8 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Capability Approach: informatiebasis en diagnose waarde •universele waarde : vrijheid •informatiebasis voor ‘e-valu-atie’ (economie) politiek •voorzieningen en beleid •creëren van reële capaciteiten (politiek) individu •capaciteiten = kwaliteitsvol leven •keuzes ‘one has reason to value’ (individu)

9 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Normatief kader & waarde Slavernij, lijfeigenschap Vroegtijdige dood, overbevolking Analfabetisme Dictatuur, corruptie, communisme GDP $ Geluk Toegang tot arbeidsmarkt en inkomen, kapitalisme $ Gezondheid, levensduur, geboorte- beperking Opvoeding, geletterdheid, productiviteits- verhoging Participatie, inspraak, persvrijheid, gemeenschap GDP $ Groei - individuele vrijheid - substantial capability to make choices one has reason to value - kwaliteitsvol leven Voorspelling : vrijheid leidt tot vooruitgang

10 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid De voorspelling getoetst aan de ‘fenomenen’ Ontwikkelde economieën - activering - kapitalisme - sociale zekerheid - Pensioen- stelsel -universele gezondheids- zorg - ziekte- verzekering -Leerplicht - onderwijs- voorzieningen - democratie -vrijheid van meningsuiting - socioculturele sector, middenveld GDP - $ Groei 1.Geen duurzame ontwikkeling 2.Hardnekkige kloof tussen rijk en arm 3.Geen samenhang met kwaliteitsvoller leven

11 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid De economie kan niet (duurzaam) groeien, want de planeet groeit niet Source: Dennis Meadows 80th Aurelio Peccei Lecture EU-Chapter of the Club of Rome, Brussels, 21 November 2011 Belgium has one of the world’s highest ecological footprints

12 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Diverse indicatoren van onwelzijn (voor alle inwoners) correleren met mate van inkomensongelijkheid bron: Wilkinson & Picket: The spirit level, 2010

13 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Niet-voorspelde fenomenen en grenzen van het paradigma Paradigma: aannames over hoe de realiteit gekend en begrepen moet worden Voorbeeld : het universum volgens Ptolemaeus (87-150 n.C.)  De aarde staat onbeweeglijk in het centrum  De andere planeten draaien in cirkels om de aarde  Onregelmatigheden in geobserveerde bewegingen = niet voorspeld fenomeen (= ‘anomalie’)  Anomalieën worden wegverklaard door epicirkels ( = ‘innovatie’) Galilei: vertrekt van andere aannames  Hypothese van Copernicus: de zon staat in het centrum  Gebruikt sterrenkijker om de fenomenen te observeren  Zelfde fenomenen, ander verklaringsmodel (paradigma) Paradigma berust zelf niet op wetenschappelijke observatie, maar op conventies en controle

14 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Ptolemaeus in the office

15 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid DEEL 3 waarin Flora vertrekkend vanuit de fenomenen op zoek gaat naar een nieuw paradigma

16 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Flora methodologie: co-constructie van kennis “Fenomenen”: ervaringen van kansarme vrouwen (en mannen) en hun interpretatie van hun situatie (microniveau) Deze inbreng wordt door het Flora-team als co-expertise gehanteerd en (vanuit gender) geanalyseerd bij het ontwikkelen van kennis over diverse thema’s (mesoniveau) Wordt vertaald in inzichten en aanbevelingen over maatschappelijke uitsluitingsmechanismen (macroniveau)

17 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Geen wetenschap over de vrouwen maar met hen = de basis van vrijheid en participatie Triade van co-constructie vrouwen en mannen, hun ervaringen en interpretaties van hun situatie micro onderzoeks- team + gender- analysekader meso politiek en academisch macro Methodiek en analysekader

18 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Gender-analysekader als sleutel tot (on)gelijkheid 1.Eerste feministes: eisen • toegang tot gelijke machtsposities (in processen van socio-economische ontwikkeling) als mannen • en dus ‘bevrijding’ uit zorgarbeid / privésfeer 2.Dus: V gelijk aan M, maar M rol blijft norm & model (of paradigma) voor ‘ontwikkeling’ (Women In Development) 3.Notie ‘gender’ (g) = toont koppeling van sekse (s) (micro) met maatschappelijk opgelegd rollenpatroon gekoppeld aan (on)macht (power) in diverse domeinen (macro) g = s. p

19 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Kansarme vrouwen : nood aan nieuw paradigma ! 4.Niet voorspeld effect: zorgarbeid wordt doorgeschoven naar ‘andere’ (Afro-Amerikaanse) vrouwen (GAnder) 5.Anomalie: strijd tussen M/V dreigt te verschuiven naar strijd tussen vrouwen onderling (klasse, etniciteit...) 6.Noodzaak van bredere analyse • meerdere sociale breuklijnen (sekse + etniciteit + klasse +...) ten opzichte waarvan elk individu (m/v) zich situeert, • gekoppeld aan maatschappelijke macht (power, empowerment) die exponentieel toe- of afneemt. 7. Het model van ontwikkeling zelf moet met het oog op gelijkheid nieuw geformuleerd worden: ‘Gender As Transition’ G = S. p²

20 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Ontmoeting met de Ander : de basis van ‘juiste’ kennis (Emmanuel Levinas)  Laaggeschoolde/allochtone/kansarme/... vrouwen: zijn ‘systematisch’ achtergesteld  het ‘systeem’ beter begrijpen vanuit hun perspectief  Belang van systeemdenken en multilevel analyse (micro, meso, macro)  GAnder-denken: niet uit te wissen verschil (o.a. tussen man en vrouw) behoedt tegen ‘universeel’ (of totalitair) denken dat de Ander uitsluit  Toegang tot co-productie van kennis als basis van rechtvaardige samenleving en van solidaire economie

21 26 januari 2010CIMIC Module Cultuur en Economie De leefwereld en ervaringen van kansarme vrouwen in België : een breder begrip van ‘arbeid’ $ PRODUCTIVE WORK SELF- WORK SOCIAL WORK Economic $ theory MAAR: Zorgarbeid alleen als arbeid erkend indien monetair gevaloriseerd Wie onbetaald zorgarbeid levert, bouwt geen sociale rechten op Zorg voor toekomstige generaties is niet winstgevend… CARE WORK

22 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Ganderanalyse van de heersende definitie, verdeling en valorisatie van arbeid “keuzes” rond rolverdeling (people have reasons to value) verwachtingen & ambities in families: kostenefficientie/max. inkomen werkgevers’ verwachtingen $ Stereotype studies/ sectoren Loonkloof Socio-economische & culturele factoren

23 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Casus ‘Alleenstaande moeders’ de probleemboom in het heersende kader Teveel zorgarbeid geen of laag inkomen, geen sociale zekerheid Armoede, uitsluiting, isolement, afhankelijkheid Secundaire problemen gevolg oorzaak $(*) (*) $ = symbool voor geld (loon, belastingen, pensioen, kostprijs, …)  “Gegeven” het centrale belang van geld in de samenleving …

24 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Anomalieën: oplossingen in het paradigma leiden niet tot voorspeld effect, maar tot niet-voorspelde (ongewenste) effecten Zorgarbeid Inkomen, sociale zekerheid Participatie, empowerment 3. Activering doelgroep $ 2. Aangepast parcours $ 1. Ondersteuning $ $ = vehikel alle zorg vermarkten? werkloosheidsvallen? culpabiliserend?

25 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Eenzijdig efficiëntiestreven leidt tot verlies van veerkracht en onderling tegenstrijdig beleid Voorbeeld: digitale kloof economische theorie & socio-economisch beleid: productiviteit middenveld (sociale economie) werk- lozen technologie en sociale politiek : e-inclusie ! middenveld (socioculturele sector ) burgers externaliteiten

26 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Bankengeld: magische toename van rijkdom -Een bedrag wordt door banken vele keren uitgeleend (virtuele geldcreatie ). -Dit bedrag wordt met interest teruggevorderd, en niet virtueel maar op basis van reële productie (materialen, energie, …), zelfs al groeit de planeet niet. -De interest op schulden wordt gebruikt voor interesten op spaargeld ; gelijk (rijk) zijn is onmogelijk, want interest groeit niet aan de bomen. -Geld (‘winst’) vermeerdert virtueel, dus zijn (over)productie, (over)consumptie en groei doel op zich, staan niet langer in functie van reële noden of welzijn. -Materiële goederen worden (virtuele) ‘waardemeter’ van sociale positie en steeds ontoereikende ‘invulling’ van identiteit (‘reasons to value…’?) -Geld als enige erkende waardemeter (van alle arbeid) geeft ‘redenen’ om te blijven consumeren; koopkracht wordt indicator (of synoniem) van welzijn. Sleutelconcept: de magie van bankengeld $ “De overheid moet stoppen met het geld altijd maar bij de chauffeurs op te halen. Op de duur hebben we geen centen meer over om nog aan andere zaken te spenderen. En dan draait onze economie vierkant.” Touring, DS 23/01/12

27 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Alternatief paradigma: een andere definiëring, verdeling en valorisatie van ‘arbeid’ (kader ontwikkeld op basis van 15 jaar actieonderzoek)

28 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Casus ‘Alleenstaande moeders van vreemde origine in Brussel’: alternatieve probleemanalyse: kloof tussen leefsituatie en collectieve kaders Referentiekaders in eigen gemeenschap Individuele leefsituatie : evenwicht is zoek ! Referentiekaders in Brusselse context Geen modellen of erkenning als ‘kostwinnende’ moeder Nieuwe rol : voor inkomen zorgen (in combinatie met zorgarbeid) Diploma niet erkend, niet ‘productief’ bevonden Rolpatronen: ‘Een moeder voedt haar kind zelf op’. ‘De beste opvoeding komt van de moeder’ Geen ‘ruimte’ voor zorgarbeid; geen kennis van schoolsysteem; geen ervaring met inspraak. Crèche is voor ‘werkende’ ouders; verwachtingen rond taalkennis, assertiviteit en sociale vaardigheden. De gemeenschap fungeert als collectief aanspreekpunt bij problemen. Geen ‘ruimte’ voor persoonlijk welzijn. Schaamte en schuldgevoel Afgesneden van vertrouwde gemeenschap. Dienstverlening is op individuele klantrelaties gericht, hulp van ‘vreemden’. ‘Activering’ als individueel traject. Gemeenschap kan (door migratie) eenouderschap (moreel) niet plaatsen. Afwijzing van V. Sociaal netwerk weg door migratie. Geen ‘ruimte’ voor sociale arbeid; isolement en verlies van sociaal kapitaal. Bestaande sociaal-culturele collectiviteiten bereiken doelgroep niet. Andere organisaties krijgen geen ruimte voor sociale arbeid.

29 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Casus ‘Alleenstaande moeders van vreemde origine in Brussel’: alternatief kader voor beleidsaanbevelingen

30 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid DEEL 4 waarin de twee protagonisten elkaar uiteindelijk ontmoeten (of niet ?)

31 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Capability Approach en Gender As Transition: raakpunten en verschillen Capability ApproachGender As Transition Voorbij GDP als enige waarde voor ontwikkeling Vanuit waarden en normen (wat is ‘rechtvaardigheid’ ?) Vanuit ethische ervaring van onrecht (Levinas) en coconstructie van kennis Op grond van capabilities (maar geen ‘lijstje’ - cf. Nussbaum) In alle levensdomeinen en rollen m-v (holistisch) Individuele capaciteiten en keuzes (ondersteund door sociaal beleid) Multilevel-benadering: individu is sociaal wezen  ’van ik naar wij’ en ‘van micro over meso naar macro’ Inkomen = ‘geen doel maar middel’; (maar geen oog voor impact / macht van bankengeld en financiële logica) Voorzien in materiële noden is essentiële vorm van arbeid, maar geld $ als enige valorisatie $ moet gecorrigeerd worden

32 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Capability Approach en Gender as Transition : twee perspectieven op een meer sociaal duurzame ontwikkeling ? Bron: Ulanowicz, R., Goerner, S., Lietaer, B. & Gomez, R. (2009)

33 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Capability Approach en Gender as Transition : a love story? Bron: Ulanowicz, R., Goerner, S., Lietaer, B. & Gomez, R. (2009) Capability Approach GAnder ?

34 Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Dank u voor uw aandacht www.florainfo.be


Download ppt "Sophia Colloquium 24/10/2009 Alleenstaande moeders en het model van arbeid Capability Approach en genderanalyse : a love story? Anne Snick Flora vzw –"

Verwante presentaties


Ads door Google