De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DGA, heeft u alles goed geregeld?

Verwante presentaties


Presentatie over: "DGA, heeft u alles goed geregeld?"— Transcript van de presentatie:

0 Seminar “DGA, heeft u alles goed geregeld?
Programma 16.00 uur Opening door Bart Franken, kantoordirecteur Van Lanschot uur mr. Marc van Opstal, advocaat en partner, Banning Advocaten uur Pensioenactualiteiten door Eric Vlietman, Van Lanschot Chabot uur Pauze uur Pensioen in eigen beheer door mr. Wim de Korte, Van Lanschot uur Afsluitende borrel

1 DGA, heeft u alles goed geregeld?
Vermogensbeheersing voor de sleutelmomenten in het leven door mr. Marc van Opstal

2 Sleutelmomenten: huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenleving geboorte kinderen start eigen bedrijf huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenleving kinderen 30-jarig huwelijk pensionering overlijden

3 Vermogensrechtelijke gevolgen: beheersbaar en kneedbaar, mits tijdig en juist voorbereid door:
gebruik te maken van wettelijke regelingen; gebruik te maken van onduidelijkheden in wettelijke regelingen en rechtspraak daarover, bijvoorbeeld: voorkoming erfbelasting of schenkbelasting door gebruikmaking van onduidelijke regelgeving rond afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, periodiek verrekenbeding.

4 Praktijkvoorbeeld: huwelijk op huwelijkse voorwaarden in verband met risico’s onderneming man; huis op naam van vrouw, traditionele rolverdeling; na 30 jaar reserves opgebouwd in de onderneming, alles veilig gesteld en samen opgebouwd; wens om de reserves tot gezamenlijk eigendom te maken. ‘Gewoon’ overhevelen is schenking en leidt tot schenkbelasting. Mogelijke maatregelen: opheffing huwelijkse voorwaarde, waardoor gemeenschap van goederen; alsnog uitvoering periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden met maximaal gebruik van de discussieruimte.

5 Voorbeeld periodiek verrekenbeding:
Wat aan het einde van het kalenderjaar resteert van ‘het inkomen’, nadat de kosten van de huishouding zijn voldaan, moet aan het einde van dat kalenderjaar tussen de echtgenoten worden verrekend/gedeeld; onder ‘het inkomen’ valt ook de niet als salaris of dividend uitgekeerde winstreserve in de BV. Stel: het verrekenbeding is nooit uitgevoerd, dan blijft altijd de verplichting bestaan om alsnog te verrekenen. Met een beroep op deze verrekenverplichting kan vermogen (uit de BV) van de ene naar andere echtgenoot worden overgeheveld zonder schenkbelasting. Omdat in wet en rechtspraak niet precies duidelijk is hoe het verrekenbedrag moet worden berekend, kan dus binnen bepaalde grenzen naar het gewenste bedrag worden toegerekend. Zeer belangrijk: wijze van vastlegging!

6 Huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenleving (zelf of kinderen):
Keuze? Verschillen op het gebied van : vermenging vermogen vergoedingsrechten draagplicht kosten huishouding artikel 1:88 BW (Dexia effectenlease, borgstelling) ouderschap en gezag nabestaandenpensioen erfrecht.

7 Kinderen krijgen: erkenning / gezag estate planning (veiligstelling financiële toekomst kinderen)

8 Start eigen bedrijf: huwelijksgoederenregime oudedagsvoorziening zeggenschap, winstgerechtigdheid, bedrijfsopvolging (StAK)

9 30 jaar huwelijk / pensionering:
estate planning wijziging huwelijksgoederenregime (finaal verrekenbeding) wijziging testament

10 Overlijden: Bij elk eerder genoemd sleutelmoment is het zaak om rekening te houden met overlijden, bijvoorbeeld door middel van: testament vermogensbewind voor kinderen na 18 jaar (met ‘handleiding’) bedrijfsopvolging in statuten van BV, StAK inhoud en uitvoering van huwelijkse voorwaarden: periodieke check-up, uitvoering van periodiek verrekenbeding ter voorkoming van geschil tussen de langstlevende ouder en de kinderen en correcte vastlegging van de verrekening.

11 man vrouw kind

12 Uitdagingen voor uw Pensioen in Eigen Beheer
Eric Vlietman, Senior Consultant, Van Lanschot Chabot

13 Onderwerpen Wat is pensioen?
Hoe ziet de oudedagsvoorziening/het pensioen van de DGA eruit? Hoe wordt het pensioen van de DGA beïnvloed door: De recente politieke beslissingen? De huidige rente? De levensverwachting? Recente fiscale wet- en regelgeving? Hoe kan Van Lanschot Chabot u helpen met uw pensioen en de (recente) ontwikkelingen op pensioengebied?

14 Wat is pensioen? Vervangend inkomen bij: arbeidsongeschiktheid
overlijden We beginnen met de basis: Wat is pensioen nou eigenlijk: Pensioen is een vervangend inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom…Bijvoorbeeld: u wordt 65-/67 jaar) en u krijgt een vervangend inkomen, namelijk pensioen……….. of u komt te overlijden en uw partner en uw kinderen krijgen een inkomen: namelijk een partner en/of wezenpensioen. In feite is pensioen uitgesteld loon(u betaalt later inkomstenbelasting over het uitgestelde loon) is en worden de afspraken hieromtrent vastgelegd in uw pensioenbrief. En….Niet onbelangrijk: het is een arbeidsvoorwaarde! Daar komen we later op terug. ouderdom

15 De oudedagsvoorziening van de DGA
bruto salaris bruto uitkering uzelf DGA pensioen en/of lijfrente sparen Hoe ziet het pensioen voor de DGA eruit? Dit is niet het driepijler systeem. De DGA vaak een DGA pensioen (eigen beheer of verzekerde regeling) en/of lijfrentes. Mogelijk heeft u voordat u DGA werd pensioen opgebouwd bij een werkgever. Daar heeft u dan vaak nog een pensioenvoorziening/pensioen pot staan. U krijgt van de Nederlandse staat een AOW-uitkering (gehuwden euro en alleenstaanden euro per jaar). DGA Pensioen (Verzekeren of Eigen Beheer). Wij richten ons op het Pensioen in Eigen Beheer. (ex)werk-gever? pensioen regeling? staat AOW

16 Pensioen in Eigen Beheer
De BV maakt een afspraak met de DGA over de toezeggingen (o.a. hoogte ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen). De BV doteert jaarlijks een bedrag. U (de BV) bespaart hiermee VPB 20/25% + AB 25%) om op pensioenleeftijd een spaarpot te hebben om de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Of u de toezegging na kunt komen is afhankelijk van de spaarpot en overig vermogen van de BV. Vormen: eindloon, middelloon of beschikbare premie regeling Hoe gaat het Pensioen in Eigen beheer in zijn werk….Doornemen Sheet De Spaarpot is niet leidend!!! De toezegging is leidend!!! WAAROM EINDLOON? REGELING???? DGA: Vroeger maximaal door fiscale aftrek.

17 De verschillende soorten Pensioen
Eindloon U bouwt een pensioen op tot 70% van het laatste verdiende loon Middelloon U bouwt een pensioen op tot 70% van het gewogen gemiddelde loon Beschikbare premieregeling Jaarlijks stort de werkgever (u!) een bedrag (tot een fiscaal maximum afh. van leeftijd en salaris) in uw pensioenspaarpot (meestal in de vorm van beleggingen). Op pensioendatum koopt u hier een pensioen mee aan. Tussenvormen: gematigd eindloon: na een bepaalde leeftijd overgang van eindloonregeling naar middelloonregeling. 2% per jaar- 40 jaar lang is ok, maximaal 100% opbouw!! 3 vormen van pensioen: uitkeringsovereenkomst De werknemer krijgt op de pensioendatum een vooraf vastgestelde uitkering. kapitaalovereenkomst De werknemer ontvangt op de pensioendatum een vooraf vastgesteld kapitaal, waarmee je een pensioen aankoopt. Kapitaal staat vast, uitkering niet. premieovereenkomst Er wordt jaarlijks een premie gestort in de pensioenvoorziening van de werknemer. Pot geld beschikbaar op pensioendatum, daarvan een pensioen aankopen.

18 Hoe bouwt u dit DGA pensioen op?
Op uw salaris (bijvoorbeeld € ,=) wordt een korting toegepast (de AOW-franchise genoemd - i.v.m. uw AOW-uitkering, die u t.z.t. ontvangt). Dit is de pensioengrondslag. Van de pensioengrondslag neemt men een percentage (bijvoorbeeld 2% - eindloon) en dat is uw jaarlijkse opbouw. € ,= salaris -/- € ,= AOW-franchise € ,= x 2% is € 2.000,= pensioenopbouw U werkt nog 25 jaar x € 2.000,= is € ,= pensioen. 100% is bovenmatig

19 Actualiteiten: Het Lenteakkoord
Dit is wetgeving vanaf 2014!! Het Regeerakkoord nog niet….. Pensioenrichtleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar Beperking fiscale pensioenopbouw Eindloonregeling van 2,0% naar maximaal 1,9% Middelloonregeling van 2,25% naar maximaal 2,15% Beschikbare premie regeling wordt aangepast Dus geen 2% x € ,= is € 2.000,= opbouw per jaar, maar: 1,9% x € ,= is € 1.900,= opbouw per jaar. Na 25 jaar heeft u € ,= pensioen i.p.v. € ,=. Wat gaat er de komende tijd met uw pensioenvoorzieningen gebeuren? Er zijn verschillende akkoorden, namelijk het Lente akkoord (dit is al wetgeving vanaf Hetgeen het volgende zegt:….oplezen sheets Langere opbouw, daardoor een lagere opbouw per jaar. Per 1 januari 2014 alles aangepast aan Lente-akkoord….Regeerakkoord ligt nu stil……

20 Het regeerakkoord VVD – PvdA (pensioen)
Aftopping pensioengevend salaris op € ,= zowel voor (DGA) pensioen als voor privé (lijfrente/lijfrentebanksparen) Verdere verlaging pensioenopbouw: Eindloonregeling van 1,9% naar maximaal 1,5% Middelloonregeling van 2,15% naar maximaal 1,75% Beschikbare premie regeling tabel wordt aangepast. Dus: geen 2,0% x € ,= is € 2.000,= per jaar opbouw, geen 1,9% x € ,= is € 1.900,= per jaar opbouw, maar1,5% x € ,= is € 1.200,= per jaar opbouw. Na 25 jaar € ,= pensioen i.p.v. € ,=/€ ,=. En….naast de maatregelen van het Lenteakkoord komt daar nog het regeerakkoord bovenop: Aflezen Sheets Let op! U dient op basis van deze maatregelen uw pensioenregeling aan te passen… Hoe minder men opbouwt, des te hoger dient het ORV kapitaal te zijn.. Hoe zit met bestaande regelingen? => of soort witteveen/VLP-knip of alles naar 67 jaar.

21 Mogelijkheid tot netto pensioensparen?
STAR Vanwege de fiscale beperkingen is voorgesteld om een netto spaarvariant te introduceren (om de verlaging van het opbouwpercentage te beperken). Evt. vanaf januari 2015. Deelnemers leggen uit hun netto inkomen een bedrag in voor pensioensparen (werkgeversbijdragen worden belast). Spaartegoeden zijn vrijgesteld van vermogensrendementheffing en t.z.t. wordt er geen loonbelasting ingehouden. Opbouwpercentage over is 0,1% (bruto, verrekend naar een netto opbouwpercentage….(dus een individueel opbouwpercentage?). Tot euro Vanaf euro Excedentregeling: 0,1% bruto opbouw verrekend naar netto sparen (=?) Excedentregeling: 1,85% bruto verrekend naar netto sparen = 0,888%?) STAR (stichting van de Arbeid) STAR heeft ook een tweede alternatief bedacht (hierbij blijft het maximale opbouwpercentage binnen het Witteveenkader voor alle inkomenscategorieën 1,75% en er vindt geen aftopping plaats. Voor pensioenopbouw over een salaris van meer dan euro wordt echter een voorheffing over de premie-inleg toegepast. Deze voorheffing wordt daarna verrekend bij de uitkerings fase. Alternatief 1 is ingediend door de STAR… Dit plan zal veel complicaties geven, financiële planning wordt ingewikkelder, wat gaat er met het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen gebeuren? Uitvoeringstechnisch zal dit netto pensioensparen ook een behoorlijke uitdaging zijn (aparte administratie en verwarring bij UPO’s). 1,75% bruto opbouw

22 Een voorbeeld: DGA 40 jaar, 5 verstreken dienstjaren
Heden Lenteakkoord wetgeving! Regeerakkoord (nog geen wetgeving!) Pensioen Salaris AOW franchise 20.000 Pensioengrondslag 80.000 Pensioenregeling Eindloon Opbouwpercentage per jaar 2 1,63 1,33? Opbouw per jaar in Euro 2000 1630 1064 Pensioenleeftijd 65 Opgebouwd ultimo 2013 10.000 Nog op te bouwen vanaf 2014 (65) (65) (65) Vergelijk op 65 jaar (opbouw tot 65 jaar) (65) (65) -15% (65) -38% Vergelijk op 67 jaar (opbouw tot 67 jaar) (67) (67) -23% (67) -44% Wat betekent dit voor u als DGA?, Voorbeeld doornemen Uitstel met 8% extra Opties: 65 jaar: 1,63% (2% rechten tot nu toe, 1,63% opbouwen toekomst, VAP excedent is 2% en 1,63% van het oude deel) 1,3, want anders ben je bovenmatig! 67 jaar: 1,9% (Vap-excedent) 65 en 67 jaar: premievrije rechten staan en nieuwe rechten op 67 jaar 1,9%

23 Het verschil in pensioen op 67 jaar

24 Tijdslijn aanpassingen
2012 2013 2014 2015 Ingang AOW verplaatst naar verjaardag. AOW leeftijd naar 65 jaar en 1 maand. AOW leeftijd naar 65 jaar en 2 maanden. Verhoging pensioen-leeftijd naar 67 jaar. Verlaging maximale opbouwpercentages (middelloon naar 2,15%). Navenante aanpassing (verlaging) van de beschikbare premie staffels. AOW leeftijd naar 65 jaar en 3 maanden Mogelijk verdere verhoging pensioen-leeftijd. Mogelijk verdere verlaging maximale opbouwpercentages (middelloon naar 1,75%) en een maximering pensioengevend salaris op € ,-. Navenante aanpassing (verlaging) van de beschikbare premie staffels. We hebben de maatregelen hier voor u op een rijtje gezet op volgorde van tijd. Naast de beperkingen van het pensioen, krijgt u ook steeds later uw AOW-uitkering…..

25 Stijging AOW-leeftijd (lente-akkoord en regeerakkoord)
AOW leeftijd in stappen omhoog (regeerakkoord) In 2013, 2014 en maand, in 2016, 2017 en maanden en 2019 tot en met maanden. Uiteindelijk in 2018 is de AOW leeftijd 66 jaar en in jaar. Vanaf 2022 afhankelijk van levensverwachting. U zult op steeds latere leeftijd uw AOW-uitkering ontvangen, afhankelijk van uw geboortedatum. U ziet in deze sheets hoe snel de AOW-leeftijd zal gaan stijgen… Regeerakkoord: zal nog sneller gaan!! Tekst is al wetgeving Plaatje is nog te komen wetgeving!!!

26 De invloed van rente: Sparen hoe ging dat ook alweer?
100 euro twee jaar sparen met 3% rente 209,09 Eindopbrengst is (100 * 1, ) * 1,03 ofwel 100 * (1,03) * 1,03 Naast de akkoorden…spelen er nog andere zaken, die invloed hebben op ons pensioen, namelijk: de (lage) rente en de…levensverwachting. We beginnen met de rente. Sparen, Hoe ging dat ook alweer. Stel u stort jaarlijks 100 per jaar en krijgt 4% rente per jaar. U ontvangt na twee jaar: 212,16….

27 Hoeveel geld moet je gespaard hebben op de pensioendatum?
183 347 Rente is 6% Omgekeerd: Stel u krijgt 100 euro per jaar uit een spaarpot en de rente is 6%...om dit twee jaar te kunnen doen heeft u 183 euro vooraf nodig En om dit jaar vier jaar te kunnen doen: heeft u 347 euro nodig.

28 Hoeveel geld moet je gespaard hebben op de pensioendatum?
191 371 Rente is 3% Maar wat als de rente daalt tot 4%....dan heeft u uiteraard meer geld nodig…namelijk 189 indien u twee jaar 100 per jaar nodig heeft en 363 als u gedurende vier jaar 100 euro per jaar nodig heeft.

29 De rente ontwikkeling Wat gaat de rente doen? Uiteraard kan ik de toekomst niet voorspellen, maar ik kan u wel de ontwikkelingen van de afgelopen twaalf jaar laten zien… WAAROM STAATSLENINGEN?!!!!!!!!!!!!!! Waar vindt ik de rekenrente? (U-rendement-afhankelijk van staatsleningen afgeleid van het gemid. Effectieve rendement op staatleningen (obligaties) centrum voor verzekeringstatistiek

30 We worden steeds ouder Naast de lage rente, worden we steeds ouder…U ziet hier enkele prognoses. U ziet de levensverwachting in de loop der tijd toenemen. 65 jaar in 1950, levensverwachtinging = 80

31 Hoeveel geld moet je gespaard hebben op de pensioendatum?
We leven langer De rente is gedaald 347 Rente is 6% Er is meer geld nodig voor het zelfde pensioen! M.a.w. de kosten van uw pensioen zullen stijgen. 100 5 465 2,5% Samengevat: de rente is laag en we leven langer. Hierdoor dienen we over een langere periode een (pensioen) uitkering te ontvangen) en dient e spaarpot aan het begin van de rit hoger te zijn. WAT IS E EXACTE REKENRENTE OP DIT MOMENT???

32 LET OP!!! HET PENSIOEN IN EIGEN BEHEER LIGT ONDER HET VERGROOTGLAS VAN DE FISCUS EN WORDT VERDER BEPERKT DOOR WETTELIJKE MAATREGELEN!! Zoals o.a. het beperken van de mogelijkheid tot uitkeren van het dividend….. Daarnaast: Sheets oplezen

33 Aanscherping t.a.v. het uitkeren van dividend
Het bestuur (u!) moet goedkeuring geven voor dividenduitkeringen. Getoetst wordt of de BV na de uitkering van het dividend nog aan haar verplichtingen kan voldoen (zoals pensioenverplichtingen, de commerciёle waarde): Ouderdomspensioen (is er voldoende vermogen?) Partnerpensioen (voldoende vermogen/verzekering?) Arbeidsongeschiktheidspensioen (voldoende vermogen/verzekering?) Standpunt belastingdienst: Kan men niet aan de verplichtingen voldoen? Dan beschouwt men het pensioen als afgekocht: de gehele pensioenaanspraak wordt in één keer belast+ 20% revisierente!! Opmerking Arno: het Centraal Aanspreekpunt Pensioen heeft als uitgangspunt dat onrechtmatig handelen met dividenduitkerinen in de voorbije 7 jaren gecorrigeerd dienen te worden. (in geval van AFSTEMPELEN!!) In praktijk dividend terugstorten!

34 Waarom ook alweer Pensioen in Eigen Beheer?
Vroeger hoog VPB-tarief Liquiditeitsvoordeel Vrijheid t.a.v. beleggen Flexibiliteit U vraag zich wellicht af, waarom ben ik ooit als DGA met een Pensioen in Eigen Beheer begonnen? Lineaire opbouw doel vermogen in 20 jaar voor , rente buiten beschouwing ( rente opbouw: ). Toen interest (rekening met rente rente, opbouw: ), daarna actuarieel (sterftekansen)… Vroeger hoog VPB-tarief nu 20% tot 25% VPB en 25% over het aanmerkelijk belang (uitkeren) dividend. Het vroegere VPB% lag op 35,5% (dat is bij mijn weten het hoogste VPB% dat ooit van toepassing is geweest). Deze is vervolgens verlaagd naar 29,5% en via 25,5% nu naar de combinatie 25% en 20%. Vroeger lineair opbouwen, nu actuarieel…? Liquiditeitsvoordeel….De stortingen zorgen er voor dat u minder VPB diende te betalen en dus meer liquide middelem had voor investeringen. Vrijheid t.a.v. beleggen Flexibiliteit u bepaalt zelf hoe u pensioen er uit ziet.

35 Van Lanschot Chabot kan de regie van uw pensioen op zich nemen
In hoeverre moet u doorgaan met een pensioen in Eigen Beheer? Van Lanschot Chabot kan de risico’s voor u in kaart brengen en samen met u besluiten er mee door te gaan (en op welke wijze) of uit te kijken naar alternatieven. Niets doen is geen optie! U pensioen moet aangepast worden aan het Lenteakkoord (2014) en/het regeerakkoord (2015) Wie kan u helpen vanaf 1 januari 2014? Diploma-eis WFT Pensioen + andere WFT diploma’s Verdergaande vakbekwaamheid

36 Vragen? Vragen?

37 Pensioen in eigen beheer 8 oktober 2013
Wim de Korte Vermogensstructureerder Van Lanschot Bankiers

38 DGA positie Positie DGA: Werkgever Werknemer Aandeelhouder Bestuurder
Schuldeiser / schuldenaar Holding-Beheer BV Tussen Holding BV Werkmaatschappij

39 Verschil fiscaal en commercieel?
Fiscaal en commercieel verschillende spelregels Rekenrente Leeftijdsterugstelling indexatie Gevolg? fiscale opbouw commerciële nodig

40 Pensioen opbouwen: Voorbeeld
(afgeronde bedragen) Dga: jaar Echtgenote: jaar Ingangsdatum pensioen: 65 jaar Salaris € AOW- franchise € Pensioengrondslag € Max. 70% pensioen € 40 40 40 40

41 Van fiscaal naar commercieel
Benodigd kapitaal op pensioeningangsdatum fiscaal doelvermogen + leeftijd terugstelling + lagere rekenrente + indexatie

42 Nabestaandenpensioen
Fiscaal Commercieel € € € € Nabestaandenpensioen € Stel overlijden in 2013: partner 54 jaar benodigd kapitaal voor levenslang € met indexering: € !!! Met ANW € !!!

43 Beleid Belastingdienst
Na uitkering dividend moet er voldoende vermogen in de BV achterblijven om pensioen volledig te kunnen uitbetalen Hierbij dienen activa en passiva van de BV te worden gewaardeerd op de werkelijke waarde, lees commerciële waarden …… let op: ook voldoende vermogen aanhouden voor verplichtingen als nabestaanden-, wezen- en invaliditeitspensioen

44 De balans Holding Effecten 300.000 AK 18.000
Liquide Winstreserves Pensioenvoorziening Totaal Totaal Commerciële waarde pensioen € Mag de heer X € dividend uitkeren?

45 De balans Holding Effecten 300.000 AK 18.000
Liquide Winstreserves Pensioenvoorziening Totaal Totaal Commerciële waarde pensioen € Benodigde koopsom PP en Wzp € herverzekerd?

46 Sancties De volledige commerciële aanspraak is direct belast (max. 52%) Daarbovenop 20% revisierente Totaal max. 72%

47 Pensioen in eigen beheer tot welke hoogte?
Pensioen opbouwen beperken of onbeperkt? Vennootschap Pensioenkosten zijn voor de BV aftrekbaar Belastingbesparing in de BV 20% tot 25% vennootschapsbelasting Besparing Aanmerkelijk Belangheffing (AB) 25% Totaal 40% tot 43,75% Privé Pensioenuitkering is progressief belast in Box I (19,1% tot 52%)

48 Berekenen vermogen Welk vermogen aanwezig zijn in de vennootschap?
Hoe berekenen? Vast rendement of juist niet?

49 Vermogensregie: Risicobenadering
Rendementen verlopen echter grillig: Aandelen  Spaarrekening

50 Pensioen opbouwen: Rendement vast percentage
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Beginvermogen € 1.000 € 1.025 € 1.051 Rendement (%) 5% Rendement € 50 € 51 € 53 Onttrekking € 25 Eindvermogen € 1.079 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Beginvermogen € 1.000 € 775 € 750 Rendement (%) -20% 0% 35% Rendement € 263 Onttrekking € 25 Eindvermogen € 988 Gelijkblijvend rendement is nooit realiteit! Van Lanschot haalbaarheidsanalyse: (niet twee, maar scenario’s!) geeft realistischer inzicht in risico.

51 De balans Holding Beleggingen 900.000 AK 18.000 Winstreserves 168.000
Pensioenvoorziening Totaal Totaal Opgebouwd pensioen: € (indexeren)

52 1 scenario gelijkblijvend rendement 5,5%
5 januari 2012 1 scenario gelijkblijvend rendement 5,5% Scenario’s in beeld De blauwe lijn in de grafiek geeft de vermogens-ontwikkeling aan bij een jaarlijks gelijkblijvend rendement Startvermogen Pensioenuitkering Index 2,25% per jaar 63.000 2036 88 jaar Bron: Opal Wealth Planner Bron: Opal Wealth Planner A.M.E. Drost 52

53 Haalbaarheidsanalyse met 1.000 scenario’s
5 januari 2012 Haalbaarheidsanalyse met scenario’s Scenario’s in beeld De blauwe lijn in de grafiek geeft de vermogens-ontwikkeling aan bij een jaarlijks gelijkblijvend rendement De lichtblauwe lijnen laten de ontwikkeling zien in elk van de scenario’s Er is een kans van 10% dat het vermogen zich nog beter ontwikkelt dan de groene lijn Er is een kans van 10% dat het vermogen zich nog slechter ontwikkelt dan de oranje lijn 63.000 Haalbaarheid: 49% = 490 scenario’s halen 88e 51% = 510 scenario’s halen 88e niet Bron: Opal Wealth Planner A.M.E. Drost 53

54 Haalbaarheidsanalyse, grafische weergave
Doelstelling Hiernaast wordt de haalbaarheid van uw pensioenuitkering bij de verschillende beleggingsprofielen weergegeven Doeljaar 2036 (88 jaar) Startvermogen Pensioenuitkering Index 2,25% per jaar

55 De balans Holding Beleggingen 1.100.000 AK 18.000
Winstreserves Pensioenvoorziening Totaal Totaal Opgebouwd pensioen: € (indexeren)

56 Haalbaarheidsanalyse, grafische weergave
Doelstelling Hiernaast wordt de haalbaarheid van uw pensioenuitkering bij de verschillende beleggingsprofielen weergegeven Doeljaar 2036 (88 jaar) Startvermogen Pensioenuitkering Index 2,25% per jaar Haalbaarheid defensief profiel 90%

57 Haalbaarheidsanalyse met 1.000 scenario’s
900 scenario’s halen 88 90%

58 Van fiscaal naar commercieel
Benodigd kapitaal op pensioeningangsdatum fiscaal doelvermogen + leeftijd terugstelling + lagere rekenrente + indexatie

59 Van fiscaal naar commercieel
Benodigd kapitaal op pensioeningangsdatum fiscaal doelvermogen + leeftijd terugstelling + lagere rekenrente + indexatie

60 Disclaimer Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar wij kunnen niet garanderen dat deze volledig en actueel is. Deze publicatie is geen aanbod. U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr met BTW-identificatienummer NL B.0. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank geregistreerd in het Wft register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus AB Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus GS, Amsterdam, telefoon (€ 0,05 per minuut), F. van Lanschot Bankiers NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekeringsproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus HC ’s-Hertogenbosch, of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus AG Den Haag. 60 60 60 60


Download ppt "DGA, heeft u alles goed geregeld?"

Verwante presentaties


Ads door Google