De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wauwww TOV! Dat er bent jij TOV ! Geloof en gevoel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wauwww TOV! Dat er bent jij TOV ! Geloof en gevoel."— Transcript van de presentatie:

1 Wauwww TOV! Dat er bent jij TOV ! Geloof en gevoel

2 Ik merk niks van God…….. ………of toch wel?
Geloof en gevoel Ik merk niks van God…….. ………of toch wel? TOV ! Geloof en gevoel

3 TOV ! Zingen psalm 84 : 1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O HEER' der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegenheen, Om 's HEEREN voorhof in te treen! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft TOV ! Geloof en gevoel

4 bidden HGJB 100 jaar TOV ! Geloof en gevoel

5 TOV ! Lezen handelingen 17 : 22 – 31
22 En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areópagus, zeide: Gij mannen van Athéne! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. 23 Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. 24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft; 26 En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning; TOV ! Geloof en gevoel

6 TOV ! Lezen handelingen 17 : 22 – 31
27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons. 28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 29 Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen, dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. 30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren. 31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. TOV ! Geloof en gevoel

7 Geloof en gevoel TOV ! Geloof en gevoel

8 Geloof en gevoel TOV ! Geloof en gevoel

9 TOV ! Geloof en gevoel God is Schepper van de wereld
Hij is niet van ons afhankelijk God is niet na te maken TOV ! Geloof en gevoel

10 TOV ! Geloof en gevoel God is er gewoon
God is te groot om Hem naar ons toe te halen God is te vinden TOV ! Geloof en gevoel

11 God geeft blijdschap en vrede
Geloof en gevoel Vertrouw dat God er is God troost Schepping Geloof Gevoel Feiten God geeft blijdschap en vrede Gods Woord is waar Kruisiging TOV ! Geloof en gevoel

12 Geloof en gevoel TOV ! Geloof en gevoel

13 Geloof en gevoel Bid en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der wereld. TOV ! Geloof en gevoel

14 Tip! TOV ! Geloof en gevoel Vertrouw op Hem!
Lees vanavond voordat je naar bed gaat Psalm 23 nog maar……… Tip! TOV ! Geloof en gevoel

15 TOV ! Zingen oth 54 Heer, U doorgrondt en kent mij;
Mijn zitten en mijn staan En U kent mijn gedachten, Mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, Die zijn voor U bekend En waar ik ook naar toe zou gaan, Ik weet dat U daar bent. TOV ! Geloof en gevoel

16 TOV ! Zingen oth 54 Heer, U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij En U bent voor mij en naast mij en om mij heen. En U bent voor mij en naast mij en om mij heen, Elke dag. TOV ! Geloof en gevoel

17 TOV ! Zingen oth 54 Heer, U doorgrondt en kent mij;
Wat in de moederschoot Ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, Dat U mijn leven kent En wat er ook gebeuren zal Dat U steeds bij mij bent. TOV ! Geloof en gevoel

18 TOV ! Zingen oth 54 Heer, U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij En U bent voor mij en naast mij en om mij heen. En U bent voor mij en naast mij en om mij heen, Elke dag. TOV ! Geloof en gevoel

19 TOV ! Zingen kerstlied Mijn ziel maakt groot de Heer’ mijn God,
En mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Heiland. Omdat Hij grote dingen aan mij heeft gedaan, En heilig is Zijn Naam. TOV ! Geloof en gevoel

20 TOV ! Zingen kerstlied Mijn ziel maakt groot de Heer mijn god
En mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Heiland. Omdat Hij grote dingen aan mij heeft gedaan, En heilig is Zijn Naam TOV ! Geloof en gevoel

21 TOV ! Zingen kerstlied Hij heeft de machtigen onttroond
En de need’ri-gen verhoogd door Zijn genade. Hij heeft hong’ri-gen met Zijn goederen vervuld, En rijken leeg doen gaan. TOV ! Geloof en gevoel

22 TOV ! Zingen kerstlied Mijn ziel maakt groot de Heer’ mijn God,
En mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Heiland. Omdat Hij grote dingen aan mij heeft gedaan, En heilig is Zijn Naam. TOV ! Geloof en gevoel

23 Lijsten eetcafé Aanmelden kerstfeest Contributie
Mededelingen Lijsten eetcafé Aanmelden kerstfeest Contributie TOV ! Geloof en gevoel

24 Bingowww Bingowww Bingowww Bingowww Bingowww
63 37 Bingowww Bingowww Bingowww Bingowww Bingowww 26 15 40 TOV ! Geloof en gevoel

25 Haat god de duivel? Deze vraag kregen we van jullie op de eerste TOV! avond. Hier willen we vanavond op terugkomen. TOV ! Geloof en gevoel

26 TOV ! Haat god de duivel? Is er haat bij God?/Kan God haten?
Jeremia 12:8 leert ons: Mijn erfenis is Mij geworden als een leeuw in het woud; zij heeft haar stem tegen Mij verheven, daarom heb Ik haar gehaat. Liefde van God tijdens leven/genadetijd. TOV ! Geloof en gevoel

27 Willen de volgende mensen de volgende keer denken aan hun contrubutie!!!!
Berry Heij Berry Tichelaar Berry v/d Kamp Carmen Weideman Dianne v/d Haar Elze Marie Vonk Esther Evertse Evan v/d Top Evert-Jan Boon Gert-Jan v/d Brink Hester de Jager Jan Dirk Blotenburg Marina Drost Patrick van Beek Niels Breen Ruben Breen Ruben Ravenhorst Susanne Meyer Sanne Hendriks

28 Danken TOV ! Geloof en gevoel


Download ppt "Wauwww TOV! Dat er bent jij TOV ! Geloof en gevoel."

Verwante presentaties


Ads door Google