De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik merk niks van God…….. ………of toch wel? Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, O HEER' der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen. Hoe branden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik merk niks van God…….. ………of toch wel? Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, O HEER' der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen. Hoe branden."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ik merk niks van God…….. ………of toch wel?

3 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, O HEER' der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegenheen, Om 's HEEREN voorhof in te treen! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft

4 HGJB 100 jaar

5 22 En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areópagus, zeide: Gij mannen van Athéne! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. 23 Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. 24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft; 26 En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;

6 27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons. 28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 29 Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen, dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. 30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren. 31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

7

8

9 God is Schepper van de wereld Hij is niet van ons afhankelijk God is niet na te maken

10 God is er gewoon God is te groot om Hem naar ons toe te halen God is te vinden

11 Feiten Geloof Gevoel Schepping Kruisiging Vertrouw dat God er is Gods Woord is waar God geeft blijdschap en vrede God troost

12

13 Bid en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der wereld.

14 Vertrouw op Hem! Lees vanavond voordat je naar bed gaat Psalm 23 nog maar………

15 Heer, U doorgrondt en kent mij; Mijn zitten en mijn staan En U kent mijn gedachten, Mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, Die zijn voor U bekend En waar ik ook naar toe zou gaan, Ik weet dat U daar bent.

16 Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij En U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij En U bent voor mij en naast mij en om mij heen, Elke dag.

17 Heer, U doorgrondt en kent mij; Wat in de moederschoot Ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, Dat U mijn leven kent En wat er ook gebeuren zal Dat U steeds bij mij bent.

18 Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij En U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij En U bent voor mij en naast mij en om mij heen, Elke dag.

19 Mijn ziel maakt groot de Heer’ mijn God, Mijn ziel maakt groot de Heer’ mijn God En mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Heiland. Omdat Hij grote dingen aan mij heeft gedaan, En heilig is Zijn Naam.

20 Mijn ziel maakt groot de Heer mijn god En mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Heiland. Omdat Hij grote dingen aan mij heeft gedaan, En heilig is Zijn Naam

21 Hij heeft de machtigen onttroond En de need’ri-gen verhoogd door Zijn genade. Hij heeft hong’ri-gen met Zijn goederen vervuld, En rijken leeg doen gaan.

22 Mijn ziel maakt groot de Heer’ mijn God, Mijn ziel maakt groot de Heer’ mijn God En mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Heiland. Omdat Hij grote dingen aan mij heeft gedaan, En heilig is Zijn Naam.

23 Lijsten eetcafé Aanmelden kerstfeest Contributie

24 26 15 40 37 63

25 Deze vraag kregen we van jullie op de eerste TOV! avond. Hier willen we vanavond op terugkomen.

26 Is er haat bij God?/Kan God haten? Jeremia 12:8 leert ons: Mijn erfenis is Mij geworden als een leeuw in het woud; zij heeft haar stem tegen Mij verheven, daarom heb Ik haar gehaat. Liefde van God tijdens leven/genadetijd.

27 Berry HeijBerry Tichelaar Berry v/d KampCarmen Weideman Dianne v/d HaarElze Marie Vonk Esther EvertseEvan v/d Top Evert-Jan BoonGert-Jan v/d Brink Hester de JagerJan Dirk Blotenburg Marina DrostPatrick van Beek Niels BreenRuben Breen Ruben RavenhorstSusanne Meyer Sanne Hendriks

28


Download ppt "Ik merk niks van God…….. ………of toch wel? Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, O HEER' der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen. Hoe branden."

Verwante presentaties


Ads door Google