De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Frank Robben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Frank Robben."— Transcript van de presentatie:

1 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel

2 2 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Structuur van de uiteenzetting n probleemstelling en korte historiek n Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid n werkingsprincipes van het netwerk n verwijzingsrepertorium n gegevensbescherming n realisaties -back office integratie -SIS-kaart -multifunctionele aangiftesystemen -extranet van de sociale zekerheid

3 3 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Belgische sociale zekerheid n sociale verzekeringen -3 stelsels •werknemers •zelfstandigen •ambtenaren -maximaal 8 sectoren (risico’s) n sociale bijstand -bestaansminimum -gewaarborgd inkomen voor bejaarden -gewaarborgde gezinsbijslag -tegemoetkomingen voor gehandicapten

4 4 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Sociale verzekeringen Risico/StelselWerknemersZelfstandigenAmbtenaren arbeidsongevalXX beroepsziekteXX gezondheidszorgenXXX arbeidsongeschiktheidXXX werkloosheidX ouderdomXXX kinderlastXXX jaarlijkse vakantieXX

5 5 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Probleemstelling n Belgische instellingen van sociale zekerheid hebben behoefte aan omvangrijke, maar vrij gelijkaardige informatie over sociaal verzekerden en hun werkgever n gebrek aan coördinatie inzake informatiebeheer leidt tot -overbelasting van informanten -efficiëntie- en tijdverlies bij instellingen -verhoogde kans op fraude -suboptimale ondersteuning van sociaal beleid

6 6 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Doelstellingen Kruispuntbank n betere dienstverlening aan de sociaal verzekerden n vermindering van de lasten en kosten bij de -verzekerden -werkgevers -instellingen van sociale zekerheid -gemeenten n betere ondersteuning van het sociaal beleid n afdoende privacybescherming n formeel-kritische functie t.a.v. de bestaande reglementering inzake sociale zekerheid

7 7 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Taken Kruispuntbank n coördinatie informatiebeheer en -uitwisseling tussen Belgische instellingen van sociale zekerheid n unieke identificatie van de sociale verzekerden n uniek Belgisch knooppunt in Europees netwerk van sociale zekerheid (SOSENET) n bevorderen gegevensbeveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer n aanleveren intersectorieel statistisch materiaal

8 8 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Middelen Kruispuntbank n geen big brother n netwerk n unieke identificatiesleutel per persoon, vermeld op SIS-kaart -rijksregisternummer -KSZ-nummer n verwijzingsrepertorium -wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) -wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) -wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) n gebruikerscomité (algemeen coördinatiecomité) n 70 medewerkers

9 9 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Werkingsprincipes netwerk n verplichte deelname instellingen SZ n stervormige structuur in meerdere lagen

10 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid rijksregister rva riziv aslk rvp dosz rjv fbz fao adp rkw hvz rsvz rszppo rs z min sz intermutual. netwerk min t & a fondsen bestaanszek. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS

11 11 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Rijksregister n gegevensbank bij Binnenlandse Zaken n gevoed door gemeenten n met over elke natuurlijke persoon -basisdentificatiegegevens •naam en voornamen •geboorteplaats en -datum •geslacht •nationaliteit •hoofdverblijfplaats •plaats en datum van overlijden •beroep •burgerlijke staat •samenstelling van het gezin -uniek identificatienummer

12 12 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Werkingsprincipes netwerk n verplichte deelname instellingen SZ n stervormige structuur in meerdere lagen n beheerd door Kruispuntbank n gegevensopslag -gedecentraliseerd -gedistribueerd -taakverdeling in functie van specifieke opdrachten n gegevensuitwisseling -verplichte passage via Kruispuntbank -voorafgaande machtiging Toezichtscomité -op vraag of automatisch -systematische tracering van berichten

13 13 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Werkingsprincipes netwerk n methoden van berichtenverkeer -interactief -in uitgesteld relais via mailboxsysteem n unieke berichtenstructuur ongeacht methode van berichtenverkeer -prefix -gegevensgedeelte n unieke architectuur voor berichtenstromen -voorlegging - antwoord -verdeling

14 14 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Het verwijzingsrepertorium n logische structuur van een bericht n het verwijzingsrepertorium -personenrepertorium: wie-waar-hoe-wanneer-tabel -gegevensbeschikbaarheidstabel: wat-waar-tabel -toegangsmachtigingstabel: wie-krijgt-wat-tabel n voorbeeld van het gebruik van het verwijzingsrepertorium

15 15 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Logische structuur van een bericht n prefix -netwerkgedeelte (vast) -verwijzingsrepertoriumgedeelte (vast) -toepassingsgedeelte (variabel) n gegevensgedeelte n enkel de prefix is toegankelijk voor andere instellingen dan de verzender en de uiteindelijke bestemmeling, zoals de Kruispuntbank of een beheersinstelling van een secundair netwerk

16 16 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS instellingINSZhoeda-aanvangs-einddatumdatum van socialenigheiddatum vanvan delaatste zekerheidde periodeperiodeupdate /01/9028/02/92 15/06/ /04/9016/01/ /01/9028/02/92 15/06/ /05/9101/02/ /06/9201/02/ /01/9028/02/9215/06/ /04/9006/03/96 Personenrepertorium

17 17 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS instelling vanhoedanig-gegevens-begineinde datum laatste sociale zekerheidheidnummergeldigheidgeldigheid update /01/90 01/07/92 215/01/9031/03/ /01/ /01/93 15/08/ /03/ Gegevensbeschikbaarheidstabel

18 18 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS vragendehoedanig-gegevens-voorafg.referentie-begineindea bdatum instellingheidnummerperiodepuntgeldigheidgeldigheidlaatste update jbegin15/01/90j j30/08/ /01/90n j jintegr31/03/92n j j j jintegr01/01/94j j 61 0n j jbeginn j 3 2jbeginj j 11 2jbeginj j 20 3jbeginj n 21 0j n 30 0j n Toegangsmachtigingstabel

19 19 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Gegevensbescherming n beveiligende effecten voortvloeiend uit Kruispuntbankconcept -geen centrale gegevensopslag -verplichte passage via Kruispuntbank -voorafgaande machtiging Toezichtscomité n organisatorische maatregelen -onafhankelijk Toezichtscomité -veiligheidsconsulent in elke instelling SZ -gespecialiseerde veiligheidsdiensten

20 20 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Gegevensbescherming n juridische maatregelen -rechten van verzekerden -verplichtingen van houders van bestanden -strafsancties n technische maatregelen -fysische beveiliging -logische toegangscontrole -back-upprocedures -transactielogging -...

21 21 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Overzicht realisaties n back office integratie -toegang tot informatieservers raadpleging van “rauwe” informatie -uitwisseling van aangemaakte berichten (attesten) voorverwerking van meegedeelde informatie -terbeschikkingstellling van statistische gegevens en steekproeven voor onderzoek of beleidsonder-steuning m.b.v. datawarehousingtechnieken n SIS-kaart n multifunctionele aangiftesystemen n extranet van de sociale zekerheid

22 22 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Informatieservers n beschikbare servers -personenrepertorium Kruispuntbank -rijksregister -KSZ-registers -loon- en arbeidstijdgegevensbank (LATG) van de RSZ -werkgeversrepertorium (WG-repertorium) van de RSZ -opvolgbestanden bijdragebons/verzekerbaarheidsbewijzen -registers sociale identiteitskaarten n aangeboden diensten -interactieve raadpleging -raadpleging in massa -automatische mededeling van wijzigingen

23 23 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Rijksregister/KSZ-registers vroeger Rijksregister Gemeenten

24 24 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Rijksregister/KSZ-registers nu Rijksregister Gemeenten

25 25 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS LATG / WG-repertorium vroeger RSZ - ONSS RJV - ONVA ASLK-CGER

26 26 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS LATG / WG-repertorium nu rsz onss aslk cger rjv onva fondsen bz riziv inami nic cin

27 27 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Elektronische attesten n soorten elektronische attesten -begin/einde arbeidsovereenkomst of activiteit als zelfstandige -bijdragebons ziekte- en invaliditeitsverzekering (werknemers, zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden) -werkloosheidsuitkeringen - loopbaanonderbrekingen -arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (ZIV, arbeidsongeval, beroepsziekte) -jonge werkzoekenden -tegemoetkomingen aan gehandicapten -bestaansminimum - sociale steun -chronische zieken -sociale franchise -fiscale franchise -belastingvermindering/vrijstelling -bijzondere bijdrage sociale zekerheid -solidariteitsbijdrage en voorheffing op pensioenen -migrerende werknemers

28 28 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Elektronische attesten n aangeboden diensten: -opvraging in massa -automatische mededeling van attesten

29 29 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS RSZ ONSS RIZIV INAMI Werkgever Werknemers Ziekenfonds Controle Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale Bijdragebons werknemers vroeger

30 30 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale Werkgever Werknemers RSZ ONSS RIZIV INAMI Ziekenfonds Controle KSZ-BCSS Bijdragebons werknemers nu

31 31 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Sociale franchise: wat ? n sommige gepensioneerden, werklozen, gehandicapten, WIGW’s en gerechtigden op het bestaansminimum n en hun personen ten laste n moeten geen remgeld meer betalen voor gezondheidszorgen n indien in hun gezin reeds meer dan BF aan remgeld is betaald in de loop van het jaar

32 32 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Sociale franchise vroeger Ziekenfonds Werkloosheidskas RVP-RIZIV ONP- INAMI Ministerie SZ

33 33 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Sociale franchise nu KSZ BCSS rva onem rvp onp nic cin min sz min as

34 34 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Fiscale franchise: wat ? n de fiscus betaalt aan de belastingplichtigen n de remgelden terug die in hun gezin betaald zijn n indien deze op jaarbasis een bepaald bedrag over- schrijden n dat afhankelijk is van het belastbaar inkomen InkomenBedrag >

35 35 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Fiscale franchise: stroom KSZ BCSS nic cin Directe Belastingen

36 36 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Bijzondere bijdrage: wat ? n in het kader van de alternatieve financiering van de SZ n wordt door de fiscus per gezin een progressieve bijzondere bijdrage geïnd n op de inkomsten van de werknemers, de ambtenaren en de gerechtigden op SZ-uitkeringen n de werkgevers moeten een voorheffing op de lonen inhouden, die achteraf wordt verrekend n voor de zelfstandigen wordt de bijzondere bijdrage vertaald in een verhoging van de SZ-bijdrage op de beroepsinkomsten n in gemengde gezinnen (algemeen systeem en zelfstandige): -systeem zelfstandigen als voor < 50% in algemeen systeem -algemeen systeem met compensatie van betaalde verhoogde bijdragen als zelfstandige als > 50 % in algemeen systeem

37 37 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Bijzondere bijdrage: schema RSVZ INASTI NIC CIN DOSZ OSSOM HVZ CSPM RSVZ INASTI ADB ACD RVA ONEM RSZ ONSS RSZPPO ONSSAPL Y W T X V Z Y U T1 T2 T3 V1 X=T-W V1 W=U+V V=V1-(V2+Z) Z2-Activiteitspercentage echtgenoot bij RSZPPO Z1-Activiteitspercentage echtgenoot bij RSZ V2 - Echtgenoot met werkloosheidsuitkering

38 38 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Afgeleide belastingrechten n heel wat personen die recht hebben op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen n hebben ook recht op vermindering of vrijstelling van gewest-, gemeenschaps-, gemeente- of provinciebelasting

39 39 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Afgeleide belastingsrechten vroeger Ziekenfonds

40 40 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Afgeleide belastingrechten nu KSZ BCSS nic cin

41 41 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS uitgewisselde berichten Attesten chronisch zieken Attesten jonge werkzoekenden Attesten gehandicapten Migrerende werknemers Inhoudingen op pensioenen Attesten sociale franchise Toename verwijzingsrepertorium Attesten werklozen/loopbaanonderbrekers Attesten bijzondere bijdrage SZ Attesten fiscale franchise Attesten bijdragebons LATG-Werkgeversrepertorium RSZ DIMONA Attesten belastingvermindering/vrijstelling Attesten arbeidsongeschikten Rijks- en KSZ-registers SIS- en SAM-kaarten Attesten bestaansminimum Attesten zelfstandigen Mammografie Pasjes De Lijn Auto. pensioenaanvraag Nominatieve controle kaart Consultatie personenrepertorium Aantal uitgewisselde berichten

42 42 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Enkele andere cijfers n 14,5 miljoen verschillende personen zijn ingeschreven in verwijzingsrepertorium n elke persoon is gemiddeld gekend in 5,1 sectoren n responstijden on-line berichten: vraag KSZ-BCSS vraag antwoord 93,8 % in < 1 sec 99,6 % in < 2 sec

43 43 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Enkele andere cijfers n 14,5 miljoen verschillende personen zijn ingeschreven in verwijzingsrepertorium n elke persoon is gemiddeld gekend in 5,1 sectoren n responstijden on-line berichten: vraag KSZ-BCSS vraag antwoord 98,8 % in < 4 sec

44 44 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Onderzoeksondersteuning n 45-tal onderzoeken door overheids- of wetenschappelijke instellingen werden ondersteund n door aflevering van anonieme, sectoroverschrijdende gegevens n met beroep op datawarehousetechnieken -gegevens afkomstig uit operationele systemen van 7 instellingen worden gedownload op een aparte DWH- computer met statistische verwerkingssoftware -DWH-computer maakt bepaalde, veel gevraagde statistieken automatisch aan en kan veel sneller, goedkoper, minder risicovol en flexibeler dan geheel van operationele systemen ingezet worden om op ad hoc vragen te antwoorden

45 ABC DEF GHIJKLMNOPQRSTU ZYXW V. 31 / 12 / 1999  /01/ > <--31/12/2004

46 46 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Waarom een SIS-kaart ? nu n één vijfjaarlijkse geheugen-chipkaart uitgereikt door de ziekenfondsen n multifunctioneel n kaart bevat het uniek identificatie- nummer gebruikt door elke instelling van sociale zekerheid vroeger n jaarlijkse magneetkaart en kleefbriefjes uitgereikt door de ziekenfondsen n in bepaalde sectoren (bouw, busvervoer,...) driemaandelijkse magneetkaarten uitgereikt door Fondsen voor Bestaanszekerheid n geen enkele kaart bevat het uniek identificatienummer gebruikt door elke instelling van sociale zekerheid

47 47 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Functies van de SIS-kaart n betrouwbaar elektronisch identificatiemiddel van de sociaal verzekerde -bij de instellingen van sociale zekerheid -bij de werkgevers -bij andere instanties die informatie over de betrokkene moeten meedelen aan de instellingen van sociale zekerheid of de Administratie der Directe Belastingen n elektronisch bewijs van verzekeringstoestand in de gezond- heidszorgverzekering tav zorgverstrekkers die niet zijn aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank en die systeem van derde betaler toepassen, ter vervanging van de vroeger kleefbriefjes -1ste fase : apothekers en ziekenhuizen -evolutie: iedere zorgverlener die de regeling van de derde betaler toepast

48 48 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Doelstellingen SIS-kaart n verbetering van dienstverlening aan de sociaal verzekerden n basis voor vermindering van administratieve formaliteiten voor -sociaal verzekerden -werkgevers -zorgverstrekkers n één actualiseerbare kaart om de 5 jaar is goedkoper dan niet-aanpasbare, meervoudige kaarten uitgereikt om de 3 maanden of om het jaar en kleefbriefjes

49 49 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Sociale identiteitskaart (SIS-kaart) n geheugenchipkaart n uitgereikt aan elke sociale verzekerde door ziekenfonds n geldigheidsduur: 5 jaar n inhoud: -basisidentificatiegegevens (o.a. INSZ) •openbaar (visueel en elektronisch leesbaar) •onwijzigbaar •afkomstig van Rijksregister en KSZ-registers -verzekerbaarheidstoestand gezondheidszorgen •beveiligd (enkel elektronisch leesbaar mbv decryptiekaart) •wijzigbaar •afkomstig van ziekenfondsen

50 50 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Selectieve toegang tot gegevens naam voornaam geboortedatum geslacht identificatienummer sociale zekerheid geldigheidsperiode kaart kaartnummer ziekenfonds aansluitingsnummer bij ziekenfonds periode van verzekering verzekeringsstatuut statuut sociale franchise sleutel 1 sleutel 2 eventuele andere gegevens toegevoegd in de toekomst

51 51 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Toepassingsvoorbeeld 1 SIS-kaartDecryptiekaart KSZ in apotheken en ziekenhuizen Ziekenfonds 3Ziekenfonds 1Ziekenfonds 2 NIC

52 52 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS RSZ WERKGEVER KSZ Toepassingsvoorbeeld 2

53 53 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Multifunctionele aangiftesystemen n doelstellingen n uitgangspunten n methode n toepassingen

54 54 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Doelstellingen n waarborgen van eenmalige aangifte door sociaal verzekerden en hun werkgevers van alle gegevens nodig voor -de berekening en inning van sociale zekerheidsbijdragen op arbeidsinkomsten van werknemers, incl. bijdrage- verminderingen, door de RSZ -de berekening van alle loon- en arbeidstijdgerelateerde uitkeringen van sociale zekerheid n maximaal valoriseren van netwerk voor onderlinge gegevensuitwisseling tussen instellingen van sociale zekerheid

55 55 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Uitgangspunten n vertrekken van de behoeften zoals ze tot uiting komen in de bestaande formulieren n beperken van het aantal opgevraagde gegevens- elementen tot wat noodzakelijk is, om aangifte zo eenvoudig mogelijk te houden n wegwerken van verschillen in definities of in opgevraagde kenmerken van gegevens indien de daaruit voortvloeiende verhoging van de complexiteit niet opweegt tegen de reden van het bestaan van deze verschillen n zoveel mogelijk opvragen van gegevens bij authentieke bron

56 56 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Methode n inventaris v/d gebruikte formulieren en de erop voorkomende gegevens n analyse v/d opgevraagde gegevens en opdeling ervan in componenten met beschrijving v/d opgevraagde kenmerken n analyse v/d doeleinden waarvoor de opgevraagde gegevens-componenten worden gebruikt n uitwerken van voorstellen tot vereenvoudiging n opstellen v/e gegevensmodel v/d op te vragen gegevens, rekening houdend met de voorstellen tot vereenvoudiging n opstellen van nieuwe elektronische formulieren voor de opvraging van de gegevens overeenkomstig het gegevensmodel n aanpassing van de reglementering

57 57 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Personeels- register Data- bank Speciaal Personeels- register Indivudueel document Studenten contract Inspectie Arbeidscontract 888 De vereenvoudiging Onlineconsultatie RSZ Personeels- register De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling

58 58 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling De elektronische aangifte van tewerkstelling geeft de werkgever :  een toegangssleutel tot consultatie van :  loon- en arbeidstijdgegevens  andere afgeleide databestanden  voor zijn werknemers  toegang 24/24

59 59 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken RSZ KSZ RVPRJV Activiteit 3 Boekhoud- raam Personeels- staat Werkgever RVARIZIV Activiteit 2 Boekhoud- raam Personeels- staat Activiteit 1 Boekhoud- raam Personeels- staat Pensioen Vakantiegeld Vandaag Anderen

60 60 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken RSZ RVPRJV Werkgever Pensioen Vakantiegeld KSZ RVARIZIVRKWFAOFBZ Morgen 1 elektronische aangifte

61 61 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken RSZ RVPRJV Werkgever Pensioen Vakantiegeld KSZ RVARIZIVRKWFAOFBZ De vereenvoudiging Activiteit 3 Activiteit 2 Activiteit elektronische aangifte

62 62 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Mogelijkheid bieden om sociale risico’s ook elektronisch aan te geven Huidige situatie : veel, complexe formulieren

63 63 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Mogelijkheid bieden om sociale risico’s ook elektronisch aan te geven Morgen : n éénmalige opvraging van gegevens bij de werkgever -gebruik door ISZ van in andere databanken beschikbare informatie n gestandaardiseerd over alle instellingen n formulieren: afgeschaft, zoniet vereenvoudigd n mogelijkheid om elektronisch aan te geven n éénvormige instructies

64 64 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Planning n einde multifunctionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens aan de sociale zekerheid -elektronische aangifte van het begin van deeltijdse arbeid -elektronische aangifte arbeidsongeval -aanvraag tot tijdelijke werkverwijdering wegens beroepsziekte n einde elektronische aanvraag van uitkering wegens arbeidsongeschiktheid

65 65 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Planning n einde elektronische aanvraag werkloosheidsuitkering -elektronische aanvraag van een brugpensioen

66 66 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Extranet van de sociale zekerheid n extranet = netwerk gebruik makend van de protocols gebruikt in het internet, maar beperkt tot een gesloten groep gebruikers n doel extranet van de sociale zekerheid: -voor elke medewerker van de sociale parastatalen: •toegang tot elektronische post binnen de parastatale zelf, tussen parastatalen, met de andere overheidsdiensten en met gebruikers van het internet via één toepassing en één adres •toegang tot sites van de parastatale zelf, van andere parastatalen, van andere overheidsdiensten en van internet-sites via één toepassing -voor elke sociale parastatale: •mogelijkheid tot gestructureerd elektronisch berichtenverkeer met instanties extern aan de sociale zekerheid (gemeenten, werkgevers, sociaal verzekerden, …) via de beveiligde koppeling van het extranet van de sociale zekerheid met andere extranets of het internet

67 Social security institutions Backbone Internet FW R R Fedenet R R R R FW R R Access servers Internet services R R FW R R R R R KSZ FW R R Other extranets Publilink

68 68 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Status questionis extranet n operationele diensten -alle sociale parastatalen zijn aangesloten -OCMW’s kunnen gebruik maken van bepaalde diensten aangeboden door de Kruispuntbank via koppeling extranet van de sociale zekerheid met Publilink (extranet tussen gemeenten en OCMW’s, beheerd door DEXIA) -embryonaire portal van de sociale zekerheid biedt informatie en 4 transacties aan via het internet of extranets aangesloten op het extranet van de sociale zekerheid (zie •on-line DIMONA-aangifte •on-line raadplegen van het eigen personeelsbestand •on-line geïntegreerde elektronische melding van een bouwwerf •on-line aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland -voorlopige regeling inzake elektronische handtekening

69 69 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Voor meer info …


Download ppt "De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale KSZ-BCSS Frank Robben."

Verwante presentaties


Ads door Google