De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002"— Transcript van de presentatie:

1 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002
KSZ-BCSS De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002 Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale

2 Structuur van de uiteenzetting
probleemstelling en korte historiek Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werkingsprincipes van het netwerk verwijzingsrepertorium gegevensbescherming realisaties back office integratie SIS-kaart multifunctionele aangiftesystemen extranet van de sociale zekerheid

3 Belgische sociale zekerheid
sociale verzekeringen 3 stelsels werknemers zelfstandigen ambtenaren maximaal 8 sectoren (risico’s) sociale bijstand bestaansminimum gewaarborgd inkomen voor bejaarden gewaarborgde gezinsbijslag tegemoetkomingen voor gehandicapten

4 Sociale verzekeringen
Risico/Stelsel Werknemers Zelfstandigen Ambtenaren arbeidsongeval X X beroepsziekte X X gezondheidszorgen X X X arbeidsongeschiktheid X X X werkloosheid X ouderdom X X X kinderlast X X X jaarlijkse vakantie X X

5 Probleemstelling 2.000 Belgische instellingen van sociale zekerheid hebben behoefte aan omvangrijke, maar vrij gelijkaardige informatie over sociaal verzekerden en hun werkgever gebrek aan coördinatie inzake informatiebeheer leidt tot overbelasting van informanten efficiëntie- en tijdverlies bij instellingen verhoogde kans op fraude suboptimale ondersteuning van sociaal beleid

6 Doelstellingen Kruispuntbank
betere dienstverlening aan de sociaal verzekerden vermindering van de lasten en kosten bij de verzekerden werkgevers instellingen van sociale zekerheid gemeenten betere ondersteuning van het sociaal beleid afdoende privacybescherming formeel-kritische functie t.a.v. de bestaande reglementering inzake sociale zekerheid

7 Taken Kruispuntbank coördinatie informatiebeheer en -uitwisseling tussen Belgische instellingen van sociale zekerheid unieke identificatie van de sociale verzekerden uniek Belgisch knooppunt in Europees netwerk van sociale zekerheid (SOSENET) bevorderen gegevensbeveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer aanleveren intersectorieel statistisch materiaal

8 Middelen Kruispuntbank
geen big brother netwerk unieke identificatiesleutel per persoon, vermeld op SIS-kaart rijksregisternummer KSZ-nummer verwijzingsrepertorium wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) gebruikerscomité (algemeen coördinatiecomité) 70 medewerkers

9 Werkingsprincipes netwerk
verplichte deelname instellingen SZ stervormige structuur in meerdere lagen

10 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid rsz min sz rszppo
bestaanszek. fondsen rsvz rijksregister hvz min t & a rkw Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid rva adp riziv fao intermutual. netwerk aslk fbz rvp rjv dosz Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale

11 Rijksregister gegevensbank bij Binnenlandse Zaken
gevoed door gemeenten met over elke natuurlijke persoon basisdentificatiegegevens naam en voornamen geboorteplaats en -datum geslacht nationaliteit hoofdverblijfplaats plaats en datum van overlijden beroep burgerlijke staat samenstelling van het gezin uniek identificatienummer

12 Werkingsprincipes netwerk
verplichte deelname instellingen SZ stervormige structuur in meerdere lagen beheerd door Kruispuntbank gegevensopslag gedecentraliseerd gedistribueerd taakverdeling in functie van specifieke opdrachten gegevensuitwisseling verplichte passage via Kruispuntbank voorafgaande machtiging Toezichtscomité op vraag of automatisch systematische tracering van berichten

13 Werkingsprincipes netwerk
methoden van berichtenverkeer interactief in uitgesteld relais via mailboxsysteem unieke berichtenstructuur ongeacht methode van berichtenverkeer prefix gegevensgedeelte unieke architectuur voor berichtenstromen voorlegging - antwoord verdeling

14 Het verwijzingsrepertorium
logische structuur van een bericht het verwijzingsrepertorium personenrepertorium: wie-waar-hoe-wanneer-tabel gegevensbeschikbaarheidstabel: wat-waar-tabel toegangsmachtigingstabel: wie-krijgt-wat-tabel voorbeeld van het gebruik van het verwijzingsrepertorium

15 Logische structuur van een bericht
prefix netwerkgedeelte (vast) verwijzingsrepertoriumgedeelte (vast) toepassingsgedeelte (variabel) gegevensgedeelte enkel de prefix is toegankelijk voor andere instellingen dan de verzender en de uiteindelijke bestemmeling, zoals de Kruispuntbank of een beheersinstelling van een secundair netwerk

16 Personenrepertorium instelling INSZ hoeda- aanvangs- einddatum datum van sociale nigheid datum van van de laatste zekerheid de periode periode update /01/90 28/02/ /06/92 /04/ /01/96 /01/90 28/02/ /06/92 /05/ /02/96 /06/ /02/96 /01/90 28/02/92 15/06/92 /04/ /03/96

17 Gegevensbeschikbaarheidstabel
instelling van hoedanig- gegevens- begin einde datum laatste sociale zekerheid heid nummer geldigheid geldigheid update /01/ /07/92 2 15/01/90 31/03/ 3 01/01/92 20 25 2 3 10 21 30 /01/ /08/93 41 15/03/ 50 51

18 Toegangsmachtigingstabel
vragende hoedanig- gegevens- voorafg. referentie- begin einde a b datum instelling heid nummer periode punt geldigheid geldigheid laatste update j begin 15/01/90 j j 30/08/93 /01/90 n j j integr 31/03/92 n j j j j integr 01/01/94 j j n j j begin n j j begin j j j begin j j j begin j n j n j n

19 Gegevensbescherming beveiligende effecten voortvloeiend uit Kruispuntbankconcept geen centrale gegevensopslag verplichte passage via Kruispuntbank voorafgaande machtiging Toezichtscomité organisatorische maatregelen onafhankelijk Toezichtscomité veiligheidsconsulent in elke instelling SZ gespecialiseerde veiligheidsdiensten

20 Gegevensbescherming juridische maatregelen technische maatregelen
rechten van verzekerden verplichtingen van houders van bestanden strafsancties technische maatregelen fysische beveiliging logische toegangscontrole back-upprocedures transactielogging ...

21 Overzicht realisaties
back office integratie toegang tot informatieservers raadpleging van “rauwe” informatie uitwisseling van aangemaakte berichten (attesten) voorverwerking van meegedeelde informatie terbeschikkingstellling van statistische gegevens en steekproeven voor onderzoek of beleidsonder-steuning m.b.v. datawarehousingtechnieken SIS-kaart multifunctionele aangiftesystemen extranet van de sociale zekerheid

22 Informatieservers beschikbare servers aangeboden diensten
personenrepertorium Kruispuntbank rijksregister KSZ-registers loon- en arbeidstijdgegevensbank (LATG) van de RSZ werkgeversrepertorium (WG-repertorium) van de RSZ opvolgbestanden bijdragebons/verzekerbaarheidsbewijzen registers sociale identiteitskaarten aangeboden diensten interactieve raadpleging raadpleging in massa automatische mededeling van wijzigingen

23 Rijksregister/KSZ-registers vroeger
Gemeenten

24 Rijksregister/KSZ-registers nu
Gemeenten

25 LATG / WG-repertorium vroeger
RJV - ONVA RSZ - ONSS ASLK-CGER

26 LATG / WG-repertorium nu
fondsen bz rsz onss riziv inami nic cin aslk cger rjv onva

27 Elektronische attesten
soorten elektronische attesten begin/einde arbeidsovereenkomst of activiteit als zelfstandige bijdragebons ziekte- en invaliditeitsverzekering (werknemers, zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden) werkloosheidsuitkeringen - loopbaanonderbrekingen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (ZIV, arbeidsongeval, beroepsziekte) jonge werkzoekenden tegemoetkomingen aan gehandicapten bestaansminimum - sociale steun chronische zieken sociale franchise fiscale franchise belastingvermindering/vrijstelling bijzondere bijdrage sociale zekerheid solidariteitsbijdrage en voorheffing op pensioenen migrerende werknemers

28 Elektronische attesten
aangeboden diensten: opvraging in massa automatische mededeling van attesten

29 Bijdragebons werknemers vroeger
Werkgever Ziekenfonds Controle RSZ ONSS RIZIV INAMI Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale

30 Bijdragebons werknemers nu
Werkgever Werknemers RSZ ONSS RIZIV INAMI Ziekenfonds Controle KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Banque Carrefour de la Sécurité sociale

31 Sociale franchise: wat ?
sommige gepensioneerden, werklozen, gehandicapten, WIGW’s en gerechtigden op het bestaansminimum en hun personen ten laste moeten geen remgeld meer betalen voor gezondheidszorgen indien in hun gezin reeds meer dan BF aan remgeld is betaald in de loop van het jaar

32 Sociale franchise vroeger
Werkloosheidskas Ziekenfonds RVP-RIZIV ONP- INAMI Ministerie SZ

33 Sociale franchise nu min sz min as rva onem KSZ BCSS nic cin rvp onp

34 Fiscale franchise: wat ?
de fiscus betaalt aan de belastingplichtigen de remgelden terug die in hun gezin betaald zijn indien deze op jaarbasis een bepaald bedrag over-schrijden dat afhankelijk is van het belastbaar inkomen Inkomen Bedrag 15.000 20.000 30.000 40.000 > 50.000

35 Fiscale franchise: stroom
KSZ BCSS nic cin Directe Belastingen

36 Bijzondere bijdrage: wat ?
in het kader van de alternatieve financiering van de SZ wordt door de fiscus per gezin een progressieve bijzondere bijdrage geïnd op de inkomsten van de werknemers, de ambtenaren en de gerechtigden op SZ-uitkeringen de werkgevers moeten een voorheffing op de lonen inhouden, die achteraf wordt verrekend voor de zelfstandigen wordt de bijzondere bijdrage vertaald in een verhoging van de SZ-bijdrage op de beroepsinkomsten in gemengde gezinnen (algemeen systeem en zelfstandige): systeem zelfstandigen als voor < 50% in algemeen systeem algemeen systeem met compensatie van betaalde verhoogde bijdragen als zelfstandige als > 50 % in algemeen systeem

37 Bijzondere bijdrage: schema
Y RSVZ INASTI U Y W=U+V NIC CIN W T1 X=T-W ADB ACD DOSZ OSSOM X T2 T T3 HVZ CSPM RVA ONEM V1 RSZ ONSS V=V1-(V2+Z) V1 RSVZ INASTI V1 V V1 Z RSZPPO ONSSAPL Z2-Activiteitspercentage echtgenoot bij RSZPPO Z1-Activiteitspercentage echtgenoot bij RSZ V2 - Echtgenoot met werkloosheidsuitkering

38 Afgeleide belastingrechten
heel wat personen die recht hebben op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen hebben ook recht op vermindering of vrijstelling van gewest-, gemeenschaps-, gemeente- of provinciebelasting

39 Afgeleide belastingsrechten vroeger
Ziekenfonds

40 Afgeleide belastingrechten nu
KSZ BCSS nic cin

41 Aantal uitgewisselde berichten
uitgewisselde berichten Attesten chronisch zieken 1 10 100 1000 10000 100000 Attesten jonge werkzoekenden Attesten gehandicapten Migrerende werknemers Inhoudingen op pensioenen Attesten sociale franchise Toename verwijzingsrepertorium Attesten werklozen/loopbaanonderbrekers Attesten bijzondere bijdrage SZ Attesten fiscale franchise Attesten bijdragebons LATG-Werkgeversrepertorium RSZ DIMONA Attesten belastingvermindering/vrijstelling Attesten arbeidsongeschikten Rijks- en KSZ-registers SIS- en SAM-kaarten Attesten bestaansminimum Attesten zelfstandigen Mammografie Pasjes De Lijn Auto. pensioenaanvraag Nominatieve controle kaart Consultatie personenrepertorium

42 Enkele andere cijfers 14,5 miljoen verschillende personen zijn ingeschreven in verwijzingsrepertorium elke persoon is gemiddeld gekend in 5,1 sectoren responstijden on-line berichten: vraag KSZ-BCSS vraag antwoord antwoord 93,8 % in < 1 sec 99,6 % in < 2 sec

43 Enkele andere cijfers 14,5 miljoen verschillende personen zijn ingeschreven in verwijzingsrepertorium elke persoon is gemiddeld gekend in 5,1 sectoren responstijden on-line berichten: vraag KSZ-BCSS vraag antwoord antwoord 98,8 % in < 4 sec

44 Onderzoeksondersteuning
45-tal onderzoeken door overheids- of wetenschappelijke instellingen werden ondersteund door aflevering van anonieme, sectoroverschrijdende gegevens met beroep op datawarehousetechnieken gegevens afkomstig uit operationele systemen van 7 instellingen worden gedownload op een aparte DWH-computer met statistische verwerkingssoftware DWH-computer maakt bepaalde, veel gevraagde statistieken automatisch aan en kan veel sneller, goedkoper, minder risicovol en flexibeler dan geheel van operationele systemen ingezet worden om op ad hoc vragen te antwoorden

45 991231 999 40 ABC DEF GHIJKLMNOPQRSTU ZYXW V. 31 / 12 / 1999 
01/01/ > <--31/12/2004

46 Waarom een SIS-kaart ? vroeger nu
jaarlijkse magneetkaart en kleefbriefjes uitgereikt door de ziekenfondsen in bepaalde sectoren (bouw, busvervoer, ...) driemaandelijkse magneetkaarten uitgereikt door Fondsen voor Bestaanszekerheid geen enkele kaart bevat het uniek identificatienummer gebruikt door elke instelling van sociale zekerheid nu één vijfjaarlijkse geheugen-chipkaart uitgereikt door de ziekenfondsen multifunctioneel kaart bevat het uniek identificatie- nummer gebruikt door elke instelling van sociale zekerheid

47 Functies van de SIS-kaart
betrouwbaar elektronisch identificatiemiddel van de sociaal verzekerde bij de instellingen van sociale zekerheid bij de werkgevers bij andere instanties die informatie over de betrokkene moeten meedelen aan de instellingen van sociale zekerheid of de Administratie der Directe Belastingen elektronisch bewijs van verzekeringstoestand in de gezond-heidszorgverzekering tav zorgverstrekkers die niet zijn aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank en die systeem van derde betaler toepassen, ter vervanging van de vroeger kleefbriefjes 1ste fase : apothekers en ziekenhuizen evolutie: iedere zorgverlener die de regeling van de derde betaler toepast

48 Doelstellingen SIS-kaart
verbetering van dienstverlening aan de sociaal verzekerden basis voor vermindering van administratieve formaliteiten voor sociaal verzekerden werkgevers zorgverstrekkers één actualiseerbare kaart om de 5 jaar is goedkoper dan niet-aanpasbare, meervoudige kaarten uitgereikt om de 3 maanden of om het jaar en kleefbriefjes

49 Sociale identiteitskaart (SIS-kaart)
geheugenchipkaart uitgereikt aan elke sociale verzekerde door ziekenfonds geldigheidsduur: 5 jaar inhoud: basisidentificatiegegevens (o.a. INSZ) openbaar (visueel en elektronisch leesbaar) onwijzigbaar afkomstig van Rijksregister en KSZ-registers verzekerbaarheidstoestand gezondheidszorgen beveiligd (enkel elektronisch leesbaar mbv decryptiekaart) wijzigbaar afkomstig van ziekenfondsen

50 Selectieve toegang tot gegevens
naam voornaam geboortedatum geslacht identificatienummer sociale zekerheid geldigheidsperiode kaart kaartnummer ziekenfonds aansluitingsnummer bij ziekenfonds periode van verzekering verzekeringsstatuut statuut sociale franchise sleutel 1 sleutel 2 eventuele andere gegevens toegevoegd in de toekomst

51 Toepassingsvoorbeeld 1
SIS-kaart in apotheken en ziekenhuizen Decryptiekaart KSZ Ziekenfonds 1 NIC Ziekenfonds 2 Ziekenfonds 3

52 Toepassingsvoorbeeld 2
WERKGEVER RSZ KSZ

53 Multifunctionele aangiftesystemen
doelstellingen uitgangspunten methode toepassingen

54 Doelstellingen waarborgen van eenmalige aangifte door sociaal verzekerden en hun werkgevers van alle gegevens nodig voor de berekening en inning van sociale zekerheidsbijdragen op arbeidsinkomsten van werknemers, incl. bijdrage-verminderingen, door de RSZ de berekening van alle loon- en arbeidstijdgerelateerde uitkeringen van sociale zekerheid maximaal valoriseren van netwerk voor onderlinge gegevensuitwisseling tussen instellingen van sociale zekerheid

55 Uitgangspunten vertrekken van de behoeften zoals ze tot uiting komen in de bestaande formulieren beperken van het aantal opgevraagde gegevens-elementen tot wat noodzakelijk is, om aangifte zo eenvoudig mogelijk te houden wegwerken van verschillen in definities of in opgevraagde kenmerken van gegevens indien de daaruit voortvloeiende verhoging van de complexiteit niet opweegt tegen de reden van het bestaan van deze verschillen zoveel mogelijk opvragen van gegevens bij authentieke bron

56 Methode inventaris v/d gebruikte formulieren en de erop voorkomende gegevens analyse v/d opgevraagde gegevens en opdeling ervan in componenten met beschrijving v/d opgevraagde kenmerken analyse v/d doeleinden waarvoor de opgevraagde gegevens-componenten worden gebruikt uitwerken van voorstellen tot vereenvoudiging opstellen v/e gegevensmodel v/d op te vragen gegevens, rekening houdend met de voorstellen tot vereenvoudiging opstellen van nieuwe elektronische formulieren voor de opvraging van de gegevens overeenkomstig het gegevensmodel aanpassing van de reglementering

57 8 8 8 De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling
De vereenvoudiging Arbeidscontract 8 8 8 Personeels- register Speciaal Personeels- register Indivudueel document Studenten contract Online consultatie RSZ Op die manier wordt het voor de werkgever niet langer nodig een personeelsregister en een individueel document op te maken, en dient de werkgever ook niet langer een kopie van de arbeidsovereenkomst voor studenten door te sturen. Het speciaal personeelsregister wordt voorlopig niet volledig afgeschaft, maar wel sterk vereenvoudigd. Inspectie Personeels- register Data- bank

58 De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling
De elektronische aangifte van tewerkstelling geeft de werkgever : een toegangssleutel tot consultatie van : loon- en arbeidstijdgegevens andere afgeleide databestanden voor zijn werknemers toegang 24/24 De veralgemeende Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling heeft niet alleen gevolgen naar het bijhouden van sociale documenten toe, maar biedt nog een aantal andere belangrijke voordelen. Door de aangifte komt de band tussen een werkgever en een werknemer onomstotelijk vast te staan. Doordat die band vaststaat wordt het mogelijk dat de werkgever bepaalde gegevens die door de overheid worden bijgehouden, zelf kan consulteren. Het gaat dan in de eerste plaats om gegevens die de werkgever zelf heeft bezorgd, zoals de loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemer. Mettertijd zullen ook andere gegevens kunnen worden geconsulteerd. Bijvoorbeeld bestanden sociale risico’s , het werkgeversrepertorium, …) (dit repertorium bevat alle gegevens m.b.t. identificatie van de werkgevers). Omdat de Dimona - aangifte de sleutel vormt voor de toegang, kan men er zeker van zijn dat een werkgever geen gegevens kan bekijken waar hij niets mee te maken heeft en wordt dus de vertrouwelijkheid van de gegevens gegarandeerd. Omdat zowel de aangifte als de consultatie elektronisch zullen verlopen, zijn we niet meer gebonden aan kantooruren en kunnen alle mogelijkheden de klok rond benut worden.

59 RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken
Activiteit 3 Activiteit 2 Vandaag Boekhoud- raam Personeels- staat Activiteit 1 Boekhoud- raam Personeels- staat Boekhoud- raam Personeels- staat Werkgever RIZIV RSZ De vorige toepassing betrof dus de melding van het begin en het einde van een arbeidsrelatie. Daarenboven moet de werkgever driemaandelijks aangifte doen van de loon- en arbeidstijdgegevens van de door hem tewerkgestelde werknemers aan de RSZ. Op deze aangifte moet de werkgever overigens ook informatie meedelen m.b.t. periodes van niet-tewerkstelling gedurende dewelke de werknemers bepaalde sociale-zekerheidsuitkeringen genieten (arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, …). Wanneer bepaalde sociale risico's, zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zich voordoen, vragen de instellingen die deze uitkeringen vaststellen, aan de betrokken personen of hun werkgever bovendien ad hoc om de invulling van papieren formulieren waarop nogmaals loon- en arbeidstijdinformatie wordt opgevraagd. RVA RVP Pensioen KSZ Anderen RJV Vakantiegeld

60 RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken
Morgen Werkgever 1 elektronische aangifte RIZIV RSZ FAO Er wordt voor gezorgd dat de loon- en arbeidstijdinformatie die voorkomt op de driemaandelijkse RSZ-aangifte niet alleen kan worden gebruikt voor de berekening en inning van de sociale zekerheidsbijdragen (inclusief de vaststelling van de bijdrageverminderingen), maar eveneens voor de berekening van zoveel mogelijk loon- en/of arbeidstijdgerelateerde uitkeringen van sociale zekerheid. Indien de werkgever opteert om de aangifte van een sociaal risico elektronisch in te dienen, zullen geen loon- en arbeidstijdgegevens meer op papier worden meegedeeld. Bovendien wordt de informatie omtrent periodes van niet-tewerkstelling gedurende dewelke de werknemer een sociale-zekerheidsuitkering geniet, rechtstreeks uitgewisseld tussen de instellingen van sociale zekerheid onderling, zodat ze niet meer door de werkgever moet worden aangegeven. RVA RVP Pensioen FBZ KSZ RJV RKW Vakantiegeld

61 RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken
Activiteit 3 Activiteit 2 Activiteit 1 7 De vereenvoudiging Werkgever 7 1 elektronische aangifte 7 7 RIZIV RSZ FAO De aangifte zal uitsluitend op elektronische wijze gebeuren hetgeen impliceert dat de huidige papieren aangiften worden afgeschaft. RVA RVP Pensioen FBZ KSZ RKW RJV Vakantiegeld

62 Mogelijkheid bieden om sociale risico’s ook elektronisch aan te geven
Huidige situatie : veel, complexe formulieren De aangifte van een sociaal risico moet worden ingevuld in geval zich een sociaal risico voordoet dat aanleiding kan geven tot: uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of de moederschapsverzekering; uitkeringen uit hoofde van arbeidsongevallen of beroepsziekte; werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantieuitkeringen of loonsubsidie. Vandaag worden ondernemingen in het kader van de sociale zekerheid herhaaldelijk ondervraagd door de verschillende instellingen die in vele gevallen vergelijkbare informatie vragen. Alle instellingen van sociale zekerheid beschikken over tal van aangifteformulieren en inlichtingenbladen die slechts kunnen ingevuld worden aan de hand van lijvige instructies. Telkens opnieuw wordt de werkgever gevraagd gegevens m.b.t. de sociaal verzekerden over te maken die hij doorgaans reeds eerder onder een iets andere vorm heeft meegedeeld op de trimestriële RSZ-aangifte of op andere specifieke aangifteformulieren.

63 Mogelijkheid bieden om sociale risico’s ook elektronisch aan te geven
Morgen : éénmalige opvraging van gegevens bij de werkgever gebruik door ISZ van in andere databanken beschikbare informatie gestandaardiseerd over alle instellingen formulieren: afgeschaft, zoniet vereenvoudigd mogelijkheid om elektronisch aan te geven éénvormige instructies Zoals eerder meegedeeld, wordt de multifunctionele RSZ-aangifte in elektronische vorm ingezameld bij de werkgevers en de erop voorkomende informatie wordt opgenomen in een gegevensbank bij de RSZ, die via het netwerk van de Kruispuntbank toegankelijk is voor alle belanghebbende instellingen van sociale zekerheid; de RSZ-aangifte krijgt dus een multifunctioneel karakter. Op het ogenblik dat zich een sociaal risico voordoet, geeft de werkgever dan nog enkel de informatie aan over dit risico, en de eventueel nodige recente informatie over lonen en arbeidstijden die nog niet bij de RSZ is aangegeven. De preciezere loon-en arbeidstijdgegevens worden gestandaardiseerd over de sociale risico's heen.

64 Planning einde 2002 multifunctionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens aan de sociale zekerheid elektronische aangifte van het begin van deeltijdse arbeid elektronische aangifte arbeidsongeval aanvraag tot tijdelijke werkverwijdering wegens beroepsziekte einde 2003 elektronische aanvraag van uitkering wegens arbeidsongeschiktheid

65 Planning einde 2004 elektronische aanvraag werkloosheidsuitkering
elektronische aanvraag van een brugpensioen

66 Extranet van de sociale zekerheid
extranet = netwerk gebruik makend van de protocols gebruikt in het internet, maar beperkt tot een gesloten groep gebruikers doel extranet van de sociale zekerheid: voor elke medewerker van de sociale parastatalen: toegang tot elektronische post binnen de parastatale zelf, tussen parastatalen, met de andere overheidsdiensten en met gebruikers van het internet via één toepassing en één adres toegang tot sites van de parastatale zelf, van andere parastatalen, van andere overheidsdiensten en van internet-sites via één toepassing voor elke sociale parastatale: mogelijkheid tot gestructureerd elektronisch berichtenverkeer met instanties extern aan de sociale zekerheid (gemeenten, werkgevers, sociaal verzekerden, …) via de beveiligde koppeling van het extranet van de sociale zekerheid met andere extranets of het internet

67 KSZ Internet Publilink R R Access servers Fedenet R FW R FW Internet
services R Other extranets R Backbone FW FW FW FW FW FW R R R R R R R R R KSZ R Social security institutions R

68 Status questionis extranet
operationele diensten alle sociale parastatalen zijn aangesloten OCMW’s kunnen gebruik maken van bepaalde diensten aangeboden door de Kruispuntbank via koppeling extranet van de sociale zekerheid met Publilink (extranet tussen gemeenten en OCMW’s, beheerd door DEXIA) embryonaire portal van de sociale zekerheid biedt informatie en 4 transacties aan via het internet of extranets aangesloten op het extranet van de sociale zekerheid (zie on-line DIMONA-aangifte on-line raadplegen van het eigen personeelsbestand on-line geïntegreerde elektronische melding van een bouwwerf on-line aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland voorlopige regeling inzake elektronische handtekening

69 Voor meer info …


Download ppt "De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2002"

Verwante presentaties


Ads door Google