De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 1 “Op weg om te slagen in het theoretisch examen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 1 “Op weg om te slagen in het theoretisch examen”"— Transcript van de presentatie:

1 Deel 1 “Op weg om te slagen in het theoretisch examen”
4/04/2017 Verkeersavond 2010 Deel 1 “Op weg om te slagen in het theoretisch examen” Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010 Verkeersavond 2010, opgemaakt door Jean Nicodème

2 Bestuurder “Bestuurder”, al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt (art wegcode) Commentaar: - zowel bereden, ingespannen of aan de hand geleid - over nodige kennis en rijvaardigheid beschikken - meesterschap bewaren over paard(en) - in staat zijn om gewenste en nuttige bewegingen te kunnen uitvoeren - vereiste lichaamsgeschiktheid bezitten - verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van persoon die paard zonder bestuurder in verkeer brengt (art. 8.1) - hij die de teugels in handen heeft = bestuurder ongeacht zijn plaats op de koets Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

3 Leeftijd bestuurder 12 jaar: ruiter mits begeleiding persoon van minimum 21 jaar 14 jaar: ruiter 16 jaar: menner Commentaar: - geen vereiste leeftijd = burgerrechterlijke verantwoordelijkheid ouders en/of begeleider Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

4 Aansprakelijkheid bestuurder
Ruiter/menner is niet aansprakelijk als paard wordt opgeschrikt, op hol slaat of nog, oncontroleerbaar wordt ten gevolge van: - plotse onvoorzienbare en externe omstandigheid (overmacht) buiten het normale verkeer - fout van een derde Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

5 Kunnen besturen = Kunde tot het besturen opdat menner in alle veiligheid de paard(en) in bedwang kunnen houden in een normaal verkeersgebeuren Hoe? - onderdrukken normale schrikreacties - uitvoeren van courante bewegingen en manoeuvres Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

6 Rijvaardigheid Kunde om te mennen kan wel aanwezig zijn, maar rijvaardigheid kan ontbreken Voorbeelden: - bejaarde bestuurder - niet geldig voor alle paarden (vb. volbloed) - niet geldig voor alle karakters van paarden Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

7 Lichaamsgeschiktheid
Menner moet fysisch en psychisch in staat zijn om te besturen - blijvende ongeschiktheden - opgelet voor tijdelijke ongeschiktheden - onder invloed van geneesmiddelen, drank of drugs - telefoneren Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

8 Rijbewegingen Rijbewegingen zijn enkel bewegingen die door de bestuurder bij het sturen van zijn rijdier moeten worden uitgevoerd. Geen brevet is vereist. - Nodige aandacht opbrengen voor het besturen (voeren van geanimeerde gesprekken, kaartlezen, omarmen gezellin, …) - Moet beschikken over de nodige bewegingsvrijheid (goede inrichting koets, remmen, roken van een pijp, …) - Goed “ruiter- of menschap” - Kwaliteit van het materiaal - Gezondheid van het paard (al dan niet beslaan) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

9 Openbare weg – Openbare plaats
Verkeerscode is enkel van toepassing op openbare weg Voorbeelden openbare weg: - elke weg die openstaat voor het openbaar verkeer - deel van de openbare weg waarop een spoor is aangelegd - militaire wegen waar openbaar verkeer is toegelaten - parking van grootwarenhuis die voor iedereen toegankelijk is - jaagpad behorende tot de openbare weg Openbare plaats = terrein toegankelijk voor het publiek en de niet-openbare terreinen toegankelijk voor beperkt publiek Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

10 Openbare plaats Wegcode is niet van toepassing, wel algemene regels inzake dronkenschap, drugs, vluchtmisdrijf en verplichte verzekering. Op deze plaatsen zijn de voorzichtigheidsregels van toepassing (BW art en 1383) zoals voorrang van rechts, wegmarkeringen, verkeerstekens, …). Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

11 Plaats op de openbare weg
Algemene regels zijn hier geldig Rijbaan = deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer is ingericht Buiten de bebouwde kom voor ruiters: ok voor gelijkgrondse berm Ruiters maximaal met 2 naast elkaar Gespannen maximum 4 achter elkaar en maximum 3 naast elkaar (= 12 paarden) Zo dicht mogelijk bij rechtse kant rijbaan Niet galopperen binnen bebouwde kom Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

12 Verboden toegang voor menners
Verboden op autosnelwegen en autowegen Verkeersbord C1 (éénrichtingsverkeer) Verkeersbord C3 (verboden voor alle bestuurders in beide richtingen) Verkeersbord C13 (verboden voor gespannen) Verkeersbord C15 (verboden voor ruiters) Privé-eigendommen zonder instemming eigenaar (veldwetboek) Boswetboek (niets voorzien voor menners, ????) Bosdecreten (idem, ????) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

13 Gespannen (art. 53) Maximum 4 x 3 paarden op openbare weg
Leidsel of tuig moet zo ingericht zijn dat het gespan steeds in de hand is en zijn voertuig veilig en juist kan mennen (tuig en rijtuig ok, gemoedstoestand menner ok, kennis en ervaring ok, …) Gespannen moeten vergezeld zijn van zoveel begeleiders als voor de veiligheid van het verkeer vereist is (minimum 6 paarden, 1 begeleider minimum) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

14 Wegcode en dieren (art. 55)
Geen galop binnen bebouwde kom Ruiters op de rijbaan met 2 naast elkaar Bestuurders en begeleiders altijd in onmiddellijke nabijheid van dieren Meer dan 6 dieren, één begeleider Min 10 ruiters = ruiters in groep (groepsleider minimum 21 jaar, driekleur rond linkerarm, kruispunten verkeer stilleggen op voorwaarde geen verkeerslichten, …) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

15 Technische uitrusting (1)
Twee rode driehoekige reflectoren achteraan (art ) – hoogste punt maximum 1,20 m boven de grond, laagste punt minimum 0,40 m boven de grond bij leeg voertuig, symmetrisch t.o.v. de lengteas, minimum 0,40 m van de buitenkant Eén of meer oranje reflectoren op de zijkanten mogen (art ) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

16 Technische uitrusting (2)
Voldoend doelmatige reminrichting (art ), uitzondering 2-wielen waarvan gewicht in beladen toestand maximum kg is en bespanning moet tegelijkertijd stoppen met paard Gebruik van lichten tussen valavond en aanbreken van de dag en altijd als zicht ≤ 200 m. Vooraan een wit of geel licht, achteraan een rood licht. Mag in één toestel zijn, links geplaatst of gedragen Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

17 Deel 2 “Van ladingen en gewichten”
4/04/2017 Verkeersavond 2010 Deel 2 “Van ladingen en gewichten” Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010 Verkeersavond 2010, opgemaakt door Jean Nicodème

18 Massa en verkeerswetgeving
Heeft zijn invloed op: Leeftijd om te mogen besturen Soort rijbewijs dat vereist is Lading dat toegelaten is Specifieke verkeersborden Snelheidsbeperkingen Verzekering dat vereist is Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

19 Referentie Koninklijk besluit van 15 maart houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S ) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

20 Begripsomschrijvingen (1)
Voertuig categorie M: voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (vnl. M1 = personenauto’s) Voertuig categorie N: voor het vervoer van goederen bestemde motorvoertuigen op ten minste 4 wielen (vnl. N1 = ten hoogste 3,5 T; N2 = + 3,5 T maximum 12 T; N3 = T) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

21 Begripsomschrijvingen (2)
Voertuig categorie O: aanhangwagens (vnl. O1 = ten hoogste 750 kg; O2 = kg niet meer dan 3,5 T) Voertuig categorie G: terreinvoertuigen Aanhangwagen: elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voort-bewogen Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

22 Begripsomschrijvingen (3)
Voertuig: elk vervoermiddel als hierboven genoemd Sleep: elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door één en dezelfde kracht te worden voortbewogen Bedrijfsvoertuig: alle voertuigen die behoren tot de categorie M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3 en O4 Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

23 Begripsomschrijvingen (4)
Identificatieverslag: document dat toegevoegd wordt aan het keuringsbewijs i.g.v. eerste keuring van bedrijfsvoertuigen categorie N1 en O2 en dat de identificatie- gegevens van het voertuig vermeldt Technische fiche: document dat afgeleverd wordt voor de voertuigen catagorieën N2, N3, O3 en O4 Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

24 Technisch toelaatbare massa (TTM)
Dit is de maximale toegelaten massa van het voertuig afzonderlijk en vóór de ingebruikneming bepaald door de voorschriften van het technisch reglement van de auto’s. Staat op het EENVORMIGHEIDSATTEST en/of IDENTIFICATIEVERSLAG Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

25 Maximum toegelaten sleepbare massa (MTSM)
Dit staat voor de maximale massa van een aanhangwagen die technisch door een motorvoertuig kan getrokken worden. Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

26 Maximale toegelaten massa (MTM)
Dit is de technisch toelaatbare massa, eventueel beperkt ingevolge de bepalingen van artikel 32 van dit besluit Staat op het EENVORMIGHEIDSATTEST en/of IDENTIFICATIEVERSLAG Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

27 Eigen massa (tarra) Dit is de massa van een rijklaar voertuig met carrosserie, uitrusting en toebehoren, inclusief brandstof, water en smeerolie, maar zonder vervoerde personen en goederen Staat op het eenvormigheidsattest Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

28 Laadvermogen (1) Dit is de op het voertuig toegelaten lading
Voorbeeld 1: Mercedes ML TTM = kg Eigen massa = kg Gewicht bestuurder = 75 kg (gemiddelde wet) Laadvermogen = 570 kg Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

29 Laadvermogen (2) Voorbeeld 2: IFor Williams
TTM = kg Eigen massa = 980 kg Laadvermogen = kg Voorbeeld 3: Renault Master TTM = kg Eigen massa = kg Gewicht bestuurder = 75 kg (gemiddelde wet) Laadvermogen = 735 kg Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

30 Massa in beladen toestand
Dit is het geheel van: de eigen massa van het voertuig massa van de lading massa van de bestuurder massa van de andere vervoerde personen Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

31 Identificatie van voertuigen (art. 16)
Chassisnummer Identificatieplaat (hetzij merk en type voertuig, chassisnummer, PV nr. van goedkeuring, MTM van het voertuig en de sleep indien geschikt, hetzij naam constructeur, PV nr. van goedkeuring, chassisnummer, MTM voertuig, MTM sleep, MTM elk der assen van voor naar achter) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

32 Gebruik van de voertuigen (art. 17)
Enkel voertuigen M1, M2 en M3 mogen gebruikt worden voor personenvervoer Vervoer van personen in aanhangwagens is verboden (uitz. kermisexploitanten) Vervoer van personen in voertuigen N2 en N3 op voorwaarde dat beide ruimten gescheiden zijn Voertuigen N1, N2, N3, O1, O2, O3 en O4 zijn bestemd voor vervoer van goederen Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

33 Gebruik en lading (art. 18 en 21)
Massa in beladen toestand voertuig ≤ MTM voertuig Massa in beladen toestand per as ≤ MTM per as + 5 % Massa in beladen toestand sleep ≤ MTMS (geldt niet voor takelen van voertuigen) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

34 Gebruik en lading (art. 18 en 21)
Van toepassing op personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik Massa aanhangwagen in beladen toestand ≤ MTSM (= MTMS – MTM voertuig) MTM aanhangwagen zonder remmen ≤ ½ MTM voertuig + 75 kg MTSM ≤ 75 % MTM voertuig als aanhang- wagen geremd is Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

35 Gebruik en lading (art. 18 en 21)
Van toepassing op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en lichte vrachtauto’s met op PV goedkeuring MTSM Massa aanhangwagen in beladen toestand ≤ MTSM voertuig MTM aanhangwagen zonder remmen ≤ ½ MTM voertuig + 75 kg MTSM aanhangwagen met rem ≤ MTM voertuig (4WD = x 1,2) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

36 Voorbeeld MTMS Mercedes ML + IFor Williams MTM Mercedes: 2.830 kg
MTM Ifor Williams: kg MTSM Mercedes: kg MTMS = kg kg = kg Realiteit: kg kg = kg Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

37 Voorbeeld MTMS Renault Master+ IFor Williams MTM Renault: 3.500 kg
MTM Ifor Williams: kg MTSM Mercedes: kg MTMS = kg kg = kg Realiteit: kg kg = kg PROBLEEM: Ahw maximum kg Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

38 Voorbeeld MTMS Mercedes E 200 CDI + IFor Williams
MTM Mercedes: kg MTM Ifor Williams: kg MTSM Mercedes: kg MTMS = kg kg = kg Realiteit: kg kg = kg PROBLEEM: Ahw maximum kg Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

39 Autokeuring (art. 23ter, 23sexies, 23octies, 23decies)
Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik met trekhaak voor aanhangwagen MTM > 750 kg: 1ste keer bij ingebruikname en dan elk jaar Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik met trekhaak voor aanhangwagen MTM ≤ 750 kg: 1ste keer bij ingebruikname en dan elk jaar na 4 jaar ouderdom auto Vóór de inschrijving van voertuig categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3 en O4 en dan elk jaar Voertuig categorie O1 (aanhangwagen MTM ≤ 750 kg) zijn vrijgesteld van keuring Vignet van keuring (binnenzijde voorruit, nabijheid nummerplaat bij aanhangwagens) Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

40 Inschrijving van aanhangwagens
Aanhangwagen MTM > 750 kg: inschrijving verplicht, aparte nummerplaat Q-plaat (U- plaat blijft geldig als ze in goede staat en leesbaar is) Aanhangwagen MTM ≤ 750 kg: reproductiekenteken van het trekkend voertuig Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

41 Verzekeren van aanhangwagens
Aanhangwagen MTM > 500 kg: aparte verzekering verplicht Aanhangwagen MTM ≤ 500 kg: enkel verplichting van aangifte Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

42 Rijbewijs Voertuig MTM ≤ 3,5 T + Aanhangwagen MTM ≤ 750 kg: rijbewijs B Uitzondering: MTMS ≤ 3,5 T en MTM aanhangwagen ≤ ledige massa trekkend voertuig → MTM aanhangwagen mag > 750 kg voor rijbewijs B MTMS sleep hierboven > 3,5 T: rijbewijs B + E Voertuig MTM ≤ 3,5 T + Aanhangwagen MTM > 750 kg: rijbewijs B + E Rijbewijs ouder dan 01/01/1989, B + E ok Rijbewijs ouder dan 01/01/ medische keuring, C + E ok Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010


Download ppt "Deel 1 “Op weg om te slagen in het theoretisch examen”"

Verwante presentaties


Ads door Google