De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.marsh.nl Beheersing van boorrisico’s 28 oktober 2008 Delete this text box to display the color square; you may also insert an image or client logo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.marsh.nl Beheersing van boorrisico’s 28 oktober 2008 Delete this text box to display the color square; you may also insert an image or client logo."— Transcript van de presentatie:

1 www.marsh.nl Beheersing van boorrisico’s 28 oktober 2008 Delete this text box to display the color square; you may also insert an image or client logo in this space. To delete the text box, click within text, hit the Esc key and then the Delete key Michel Schoon Marsh Risk Consulting B.V.

2 1 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Construction Risk Consulting  Marsh B.V. is een wereldwijd opererende assurantiemakelaar  Marsh Risk Consulting B.V. (MRC) is een onafhankelijke club die zich bezighoudt met Risicomanagement in binnen- en buitenland  In Nederland heeft Marsh Risk Consulting B.V. ca. 35 medewerkers  Werkterrein Marsh Risk Consulting B.V.: – Property Risk Consulting – Construction Risk Consulting – Work Force Strategies (veiligheid/Arbo gerelateerd) – Business Continuity Management

3 2 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Construction Risk Consulting  Werkzaam als Managing consultant binnen Marsh Risk Consulting  Verantwoordelijk voor risicomanagement in de bouwsector  Ervaring – 5 jaar constructeur/werkvoorbereider bij een civiele aannemer – 5 jaar risk consultant/bouwschade-expert – 5 jaar full time risk consultant

4 3 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Construction Risk Consulting  Wij houden ons bezig met het beheersbaar maken en houden van risico’s die gepaard gaan met bouwprojecten in binnen- en buitenland  Bouwprojecten in ruime zin van het woord – Infrastructurele werken – Waterbouwkundige werken – Industriële constructies – Woontorens – Utiliteitsbouw en winkelcentra (complexere projecten) – …..

5 4 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Construction Risk Consulting  Wij doen dit voor: – Verzekeraars – Opdrachtgevers – Aannemers  In geval van sleufloze technieken hebben wij ervaring met de volgende items: – Bouwkuipen – Bemalingen – Grondverbeteringstechnieken – Boringen met diameters van 0,5 m tot 10,5 m en lengtes van 40 m tot 4000 m

6 5 Marsh Risk Consulting Boringen Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland

7 6 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Nederland wordt steeds voller  Acceptatieniveau omgeving neemt af

8 7 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  De vraag naar sleufloze technieken neemt toe – HDD boringen – Microtunneling/schildboringen  De grenzen van sleufloze technieken worden continue verlegd

9 8 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Er gaat (nog steeds) veel mis bij sleufloze technieken – HDD boringen:  Boorgat stort in  Boorstangen breken af  Blow out (uitstroom boorvloeistof op maaiveld)  Aanboren obstakel  Mislocatie – Microtunneling:  Er ontstaat regelmatig schade aan belendingen bij het realiseren van de schachten  De lining/buisdelen beschadigen als gevolg van bijv. te hoge perskrachten (tussendrukstations vormen vaak bron van discussie)  Zakking (schade) boven boortracé  Aanboren obstakel

10 9 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Oorzaken – Vooronderzoek/voorbereiding onvoldoende  Bestaande kabels en leidingen  Obstakels  Grondonderzoek wijkt regelmatig af van NEN3650 – Onjuiste uitvoering:  Onbekendheid ontwerpuitgangspunten  Gebruik onjuist materieel  Ontwerp van tijdelijke constructies regelmatig onvoldoende uitgewerkt (bouwkuipen/rollerbanen etc)  Onvoldoende monitoring boorparameters

11 10 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Wat vinden de verzekeraars hiervan – Zij hebben een hekel aan “unproven technology”, zij willen niet opdraaien voor de ontwikkelkosten – Door de vele problemen (claims) zijn boringen moeilijk verzekerbaar en neemt de dekkingsomvang af en/of stijgt de premie – Er wordt te weinig aan risicomanagement gedaan. De engelse “Joint Code of Practice for Risk Management of Tunneling Works” (JCoP) wordt steeds vaker van toepassing verklaard

12 11 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Dit vertaald zich in de volgende verzekeringscondities – Constructie/montage verzekering (CAR)  Premie-indicatie niet boordeel ca. 2,5-3,5 o/oo  Premie-indicatie boordeel ca. 4-5 o/o – Eigen risico  Niet boordeel € 5.000,--* per gebeurtenis  Boordeel 10% van schadebedrag met minimum van bijv. € 10.000,--* (* = afwijkingen zijn mogelijk) - Clausules  Kabels- en leidingen  G.W.W. clausule  Gewassenclausule  Boormaterieel  Horizontale boringen

13 12 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Voorbeeld clausule HDD boringen In geval van het onjuist uitkomen, liggen of niet slagen van een boring ten gevolge van een fysieke omstandigheid, vergoeden Verzekeraars onder deze polis alle werkelijk te maken directe kosten, hoe dan ook genaamd, om het Werk alsnog uit te voeren en/of alsnog aan de daaraan gestelde eisen te laten voldoen. De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot het bedrag dat overeenkomt met de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden/boring, inclusief de in de grond verwerkte materialen, tot aan het moment dat zich een Gebeurtenis heeft voorgedaan welke tot schade in de zin van deze verzekering heeft geleid, vermeerderd met 10%. Fysieke omstandigheid: Onder een fysieke omstandigheid in de zin van dit artikel wordt onder andere verstaan: - het in aanraking komen met obstakels in de grond; - een grondsamenstelling die, het vereiste bodemonderzoek in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet als voorzienbaar kan worden beschouwd; - fouten en/of gebreken in de productvoerende pijp voor zover hier geen uitvoeringsfouten van de aannemer(s) aan ten grondslag liggen. Van dekking onder deze verzekering zijn uitgesloten: - indirecte kosten, zoals bouwplaatskosten etc.; - kosten in verband met het verwijderen/opruimen van een verloren 'geabandonneerde' boring (evt. inclusief het boormaterieel), al dan niet op last van de opdrachtgever of de overheid. - De kosten van het vullen van de boring met dämmer zijn echter wel meeverzekerd. Deze kosten dienen te worden beschouwd als opruimingskosten in de zin van de verzekeringsvoorwaarden - kosten in verband met mislocatie en/of vastlopen ten gevolge van ondeskundigheid van de boormeester en/of het uitvallen van de apparatuur.

14 13 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Hoe kijkt Marsh Risk Consulting hier tegenaan – Door de recente ontwikkelingen op de financiële markt zal de verzekeringsmarkt waarschijnlijk snel verharden – Normen geven geen garantie dat alles goed gaat, maar moeten wel worden gevolgd – Overtuigd dat het uitvoeren van meer gestructureerd risicomanagement zal leiden tot meer succesvolle boringen en betere verzekeringscondities

15 14 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Hoe zou het risicomanagement er volgens Marsh uit moeten zien Stap 1a: Risicobeoordeling  In kaart brengen risico’s voor het werk zelf en voor/vanuit de omgeving  Formuleren mitigerende/beheersmaatregelen  Register met belangrijkste risico’s Dit is meer dan alleen een Arbo RI&E en gaat verder dan het plaatsen van een extra pomp bij een bovenmatige lekkage van een bouwkuip Start in initiatief/ontwerp fase en updaten bij definitief ontwerp

16 15 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland Stap 1b: “Worst case” schadescenario’s vaststellen  Vaststellen meest ongunstigste en ongewenste evenementen  Consequenties (kosten/tijd) bepalen Van belang voor: ◦ Inkopen juiste verzekeringsdekking ◦ Onderbouwing van (risicoreducerende) investeringen

17 16 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Over extra pompen gesproken….

18 17 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland ….of over “worst case” ▪Nicoll Highway collapse Singapore april 2004 - 4 doden - Herstel rijksweg nam 8 maanden in beslag

19 18 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland Stap 1 levert een Risicoregister op  Dit is in principe een statisch document  De waarde hiervan neemt enorm toe wanneer dit document een “levend” karakter (stap 2) krijgt

20 19 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland – Stap 2: Uitvoeren “Risk Control” programma  In feite een doorlopende risicobeoordeling  Inclusief (onafhankelijke) risicogestuurde controles

21 20 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland – Stap 2: Uitvoeren “Risk Control” programma Voordeel: ◦ Actuele risico-informatie wordt beschouwd tijdens de uitvoering (nieuwe informatie, afwijkingen, wijzigingen) => Adequaat inspelen op onverwachte ontwikkelingen (Risicoregister wordt continue bijgewerkt) ◦ (Onafhankelijke) Controle of voorgenomen beheersmaatregelen daadwerkelijk en op juiste wijze worden genomen => Risicoprofiel komt overeen met verwachtingspatroon

22 21 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland ▪ Primaire focus op belangrijkste risico’s Alligators (III)Tigers (IV) Kittens (I)Puppies (II) I Beheersmaatregelen niet direct noodzakelijk IIKans reduceren IIIEffectreductie IVVermijden/reduceren Kans Effect

23 22 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Wij hebben het hiervoor geschetste risicomanagement toegepast bij: – HDD boringen (onlangs nog betrokken bij 56” boring) – Microtunneling (AHR project Den Haag e.o.) – Boringen met zeer grote diameter (Sophiaspoortunnel/Randstadrail) – Bijzondere boringen, zoals Maaskruising Linne

24 23 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Voorbeeld Boringen Maaskruising Linne  Aanleg drinkwaterleiding onder de Maas bij Linne – Besteksoplossing Microtunneling  Aannemer wilde een alternatief aanbieden in de vorm van HDD boringen – Hiervoor waren twee stalen casings (buizen) in de grindlagen noodzakelijk – Vanaf beide zijden een HDD boring zou worden uitgevoerd

25 24 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Voorbeeld Boringen Maaskruising Linne  Op verzoek van de aannemer hebben wij de risico’s in kaart gebracht  De risico’s zijn vervolgens in overleg zoveel mogelijk gereduceerd  De aannemer is vervolgens met zijn ontwerp en de risicobeoordeling naar de verzekeraars gestapt

26 25 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  Andere voorbeelden  Injectieblokken i.p.v. voorkuipen  Zakking belending nabij een bouwkuip  Retourbemaling ter voorkoming van verlaging grondwaterstand  Discussie noodzaak “tussendrukstation” microtunneling  Grote HDD boring onder waterkering

27 26 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland U moet zich realiseren dat:  Verzekeraars steeds meer risico-informatie nodig hebben  Complexere boringen niet meer verzekerbaar zijn zonder aantoonbaar risicomanagement (“Risk Control”)  Het hiervoor geschetste “Risk Control” invulling geeft aan de JCoP Hierbij merken wij op dat:  Het primaire belang van het slagen van een boring bij de opdrachtgever en de aannemer ligt  Lang niet alles gedekt is (zie clausules verzekeringspolis)  Aannemers op zoek zijn naar manieren om zich te onderscheiden in de markt

28 27 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland  De uitdaging: Bundelen van voorschriften, kennis en ervaring om te komen tot een “best practice” voor boringen

29 28 Marsh Risk Consulting Beheersing van boorrisico’s Sleufloze technieken in Nederland Quotes ● Het is nooit te laat om te starten met risicomanagement ● Vergeet de “simpele” risico’s niet !!!

30 Bedankt voor uw aandacht……….. Section divider page Subhead goes here


Download ppt "Www.marsh.nl Beheersing van boorrisico’s 28 oktober 2008 Delete this text box to display the color square; you may also insert an image or client logo."

Verwante presentaties


Ads door Google