De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Markt RGF Groot IJsselland 11 juli 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Markt RGF Groot IJsselland 11 juli 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Markt RGF Groot IJsselland 11 juli 2012

2 Agenda Marktverkenning Fysiotherapie •Waar staan we nu •Wat is er nodig voor een sterkere positie •Wat gaat het KNGF als branchevereniging doen •Wat betekent dat voor je praktijk •Discussiepunten

3 Schema van de ondernemende professional:

4 NZa Marktscan 1 e lijn Bewegingszorg •Toename aantal fysiotherapeuten •Vergroting praktijkomvang •Contracteergraad ruim boven 90 % •Goede kwaliteit zorg •Goede toegankelijkheid voor burger •Kosten BV sterk gestegen •Meer mensen bezoeken de fysiotherapeut •Tarieven vanaf 2008 op of onder inflatieniveau gestegen

5 Marktwerking: Ongelijk speelveld •ZV`s hebben meer macht dan fysiotherapeut •Overheid vergroot de macht van de ZV •Belang van de consument is doorslaggevend

6 Omzet Fysiotherapie per jaar: > 1,5 miljard: 450 miljoen Basisverzekering 1100 miljoen Aanvullende verzekering vrije markt?

7 Kosten per verzekerde (CVZ 2008) •Medisch specialist: 1050,= •Farmacie: 312,= Betrouwbare cijfers? •Huisarts 128,= •Fysiotherapie 27,=

8 Cijfers Markt •Centraal Plan Bureau •Centraal Bureau Statistiek •VWS •Nivel •Vektis •Zorgverzekeraars •KNGF-Beroepsmonitor

9 Markt fysiotherapeuten •16500 1 e lijn: 8250 eigenaar/maatschap - 8250 loondienst • 5000 ziekenhuis/verpleeghuis/instelling e.d. • 3000 andere sectoren: sport/ onderwijs e.d. • 25 % is kleine praktijk: 1-4 • 75 % is grotere praktijk: > 4 Totaal : 24500 fysiotherapeuten IN DE EERSTE LIJN GEEN SCHAARSTE

10 Trends Zorgverzekeraars •Grotere organisaties door fusies •Overheid vergroot macht ZV`s •Differentiatie inkoop •Selectie inkoop •Tarief laatste 5 jaar op/onder inflatieniveau •Tarief specialist : onder druk/verlaagd •Polissen AV: minder dekking •Meer mensen zonder AV •Bepalen en Toetsen Kwaliteit •Lage/ geen restitutie bij niet –gecontracteerde zorg •Polis overschrijdende tarieven •Overname debiteurenrisico •Navigatie van zorg

11 Trends Overheid •Remmen kostenstijging zorg •Bezuinigen in BV •Versterken 1 e lijn •Positioneert de ZV als bewaker van kwaliteit en prijs

12 Trends Consument-Patient •Hoog tevredenheidscijfer •Groei bezoek FT 5-8 % per jaar •Gemiddeld aantal sessies gelijk of dalend •Calculerende burger •Minder vaak AV verzekerd •Bereid zelf te betalen?

13 Trends Praktijk Fysiotherapie •Vraaguitval ? •Krimp?- ontslagen? •Groei-groter worden •Administratieve lasten druk •Keuze voor Doelgroepen. Meer samenwerking. Meer ondernemend?

14 Opleiding Fysiotherapie 11 opleidingen •2841 eerstejaars studenten •Beïnvloedbaar?

15 Brancheorganisatie KNGF: Missie en Visie Kwalitatief goede fysiotherapie Toegankelijk voor burger Erkenning deskundigheid fysiotherapeut

16 Belangrijke Poten KNGF •Wetenschap en Vakinhoud •Belangenbehartiging •Dienstverlening

17 Een sterkere positie- wat is er nodig op landelijk niveau? •Evenwicht in Marktspelregels ZV-Fysiotherapeut (Overheid: NMA/NZA: minder rigide) •Fysiotherapie is verzekerd in BV en AV •Fysiotherapie is kostenefficiënt •Duidelijk domein generalist en specialist •Kwaliteitsysteem in eigen huis •Duidelijke positie Fysiotherapie in de Eerste Lijn •Eigen cijfers en data beroepsgroep

18 Nodig op consument niveau •Info over verzekerde fysiotherapie •Bereidheid zich AV- te verzekeren •Bereidheid zelf te betalen

19 Nodig op praktijkniveau: •Ondernemend in expertise •Ondernemend in bedrijfsvoering •Ondernemend in samenwerking

20 Nodig op brancheorganisatie KNGF niveau •Slagvaardig •Efficiënt

21 Wat pakt het KNGF dus aan : •Lobby politiek: - evenwicht speelveld markt - verzekerde fysiotherapie in BV - kosten efficiëntie fysiotherapie •Ontwikkeling kwaliteitssysteem in eigen huis •Versterking positie 1 e -lijn: deelname Velo •Ontwikkeling van eigen cijfers/data •Informatie consument fysiotherapie in polissen •Herzien verenigingsstructuur •Contracteren •Niet-Contracteren •Produkten voor Ondernemen. •Produkten voor Werkgever

22 Toegespitst op praktijkniveau •Kwaliteitssysteem bespreken •2013: uitvraag kwaliteitsindicatoren nieuwe stijl •Bereidheid data aan te leveren aan brancheorganisatie KNGF •Focus op de patientendoelgroep •Optimaliseren bedrijfsvoering – ICT • KNGF produkten inzetten. •Keuze Contracteren/Niet-Contracteren/Mix •Onverzekerde markt : product /prijs •Realiseren samenwerking waar zinvol.

23 Discussie Stellingen •Kwaliteits norm-meting en toetsing in eigen huis direct invoeren. •Fysiotherapie in Basisverzekering: keihard voor vechten. •Mix van Contracteren en Niet-contracteren : de slimste keus voor mijn praktijk. •Patiënten komen ook in de praktijk als ze zelf moeten betalen.

24 Administratieve lasten •Wet - en regelgeving : (WGBO, ZvW)verslaglegging 35 v.d. 37 items •ZV`s - contractering •Declaratieverkeer •Kwaliteit: - Verslaglegging - Klinimetrie - Rapportage verwijzers - Kwaliteitsjaarverslag - Criteria niet uniform •Bedrijfsvoering

25 Vermindering administratieve last -ZV contractaanbieding 1 november -Kwaliteitssysteem : minder focus op proces - meer op uitkomst -Verbetering ICT praktijk -EPD-light voor korte behandeltrajecten?

26 Verslaglegging •Overzicht op verloop van de behandelepisode •Ondersteuning van klinisch redeneren en handelen •Inzicht in behandeltraject bij waarneming •Inzicht in behandeltraject bij toetsing.

27 Kwaliteitssysteem •Doorontwikkelen kwaliteitsindicatoren •Ontwikkelen van outcome-indicatoren (Proms) •Meer focus op uitkomst interventie= echte kwaliteit • •Minder focus op: heb ik het hokje ingevuld. • •Bepaling norm kwaliteit. •Koppeling aan CKR in 2015 •Onder de norm: Toets door beroepsgroep •Zo nodig verbetertraject •Niet gehaald: uitschrijving CKR

28 Uitvraag kwaliteitsindicatoren •Niet in 2012 •Wel in 2013 : op weg naar nieuwe indicatoren •Ook in 2014: op weg naar nieuwe indicatoren •In 2015: ingaan nieuwe systeem.

29 Tijdpad ontwikkelen nieuw Kwaliteitssysteem 2012 •April/mei :concept met portefeuillehouders kwaliteit kader •Juni: lijn akkoord in AB •Juni: bijeenkomst ZV`s : zien het zitten •Juli-aug: nadere invulling systeem •Sept/okt /november : bespreking leden (RGF) •Dec. besluit in ALV KNGF •2013-2014: doorontwikkelen •2015: koppeling aan CKR

30 Doelen Contracteren 2013 -Contracten eerder op de mat: 1 november -Betere Info ZV aan verzekerden fysiotherapie -1850/1860 1 zitting, en 1000 op 1 dag declareerbaar (NzA) -DTF-beperking chronische lijst opheffen (NzA) -Uniforme spiegelinformatie -Keuze in debiteurenrisico -Afspraak beheersaudits 2012= 2013 -KNGF blijft procesbewaker beheersaudits


Download ppt "Presentatie Markt RGF Groot IJsselland 11 juli 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google