De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Public health en zorgverzekeraars: water en vuur? Inleiding voor Public Health Forum 17 mei 2005 door Erik Schut Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Public health en zorgverzekeraars: water en vuur? Inleiding voor Public Health Forum 17 mei 2005 door Erik Schut Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 1 Public health en zorgverzekeraars: water en vuur? Inleiding voor Public Health Forum 17 mei 2005 door Erik Schut Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam

2 2 Onderwerpen •Financiering PH / Collectieve preventie •Vrije verzekeringsmarkt en preventie •Traditionele wijze van financiering preventie •Nadelen van traditionele aanpak •Effecten nieuwe zorgverzekeringswet •Extra maatregelen nodig voor garanderen public health in nieuwe zorgstelsel?

3 3 Financiering collectieve preventie •Aandeel collectieve preventie in uitgaven gezondheidszorg: –1992:1,4% –1995:1,5% –2002:1,5% •Financieringsbronnen (2002): –Rijksoverheid (begroting): € 176 mln. –Inspectie Waren&Veterinaire zaken€ 76 mln. –Gemeenten (WPCV-taken GGD):€ 335 mln. –Zorgverzekeraars€ 173 mln.

4 4 Financiering preventie door zorgverzekeraars (2002) •Collectieve programmatische preventie (€ 173 mln.): –Bevolkingsonderzoek borstkanker (€ 37 mln.) –Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (€ 26 mln.) –Pre- en postnatale preventie (€ 15 mln.) –Nationaal programma grieppreventie (€ 33 mln.) –Rijksvaccinatieprogramma (€ 49 mln.) –Overig (w.o. SOA-klinieken, FH-screening) (€ 11 mln.) •Individugerichte casuïstische en programmatische preventie (€ ???): –Huisarts (cholesterolbepaling, glucosebepaling, bloeddrukmeting, griepprik) –Tandarts (periodieke gebitscontrole) –Verloskundigen (controle zwangere vrouwen) –Paramedici (o.a. diëtisten, mondhygiënisten) –Ziekenhuizen (infecties, antibioticumresistentie, decubitus) –GGZ-instellingen (preventie psychische en verslavingsproblemen) –Arbeidsgerelateerde preventie

5 5 Vrije verzekeringsmarkt en PH: water en vuur Vrije verzekeringsmarkt leidt tot onderinvestering in preventie: •Schadeverzekering verlaagt prikkel tot preventie (= zelf- verzekering) (Erhlich & Becker 1972) •Asymmetrische risicohouding t.o.v. baten en kosten: voorkeur voor indekken tegen onzeker (financieel) verlies boven verkrijgen onzekere (gezondheids)winst (Kahneman & Tversky 1979) •Tijdsvoorkeur (kosten gaan soms ver voor baten uit) (Fuchs 1982) •Mobiliteit verzekerden beperkt profijt verzekeraar •Substantiële positieve externe effecten •Publiek goed karakter leidt tot free-rider gedrag

6 6 Traditionele scheiding water en vuur –Collectieve preventie: overheid •Grote externe effecten •Publiek goed –Programmatische preventie: overheid / sociale verzekering (AWBZ) •Grote externe effecten •Semi-publiek goed –Individugerichte casuïstische preventie: sociale (ZFW) + particuliere verzekering en individuele verantwoordelijkheid •Beperkte externe effecten •Beperkt free-rider gedrag

7 7 Problemen traditionele scheiding •Overheid: –Geen integrale afweging preventieve en curatieve zorg –Geen geoormerkt (premie)geld voor collectieve preventie: concurrentie met andere begrotingsposten –Preventie geen politieke (electorale) prioriteit •Zorgkantoren (AWBZ): –Vaak afzonderlijke subsidies: geen afweging curatieve zorg –Geen afweging met curatieve zorg 2e compartiment –Geen financieel belang bij preventie (zorgkantoren niet risicodragend) •Ziekenfondsen / particuliere verzekeraars –Beperkte prikkels voor investering in preventie –Beperkte mogelijkheden om zorgverlening te beïnvloeden

8 8 Hoe groot is het probleem nu? •Is er sprake van te weinig: –Collectieve preventie? –Programmatische preventie? –Individugerichte casuïstische preventie? •Zo ja, waarom: –Gebrek aan geld (onderinvesteringen)? –Gebrek aan prioriteit? –Gebrek aan afstemming / coördinatie? •Kortom: wat is de evidentie inzake preventie?

9 9 Nieuwe zorgstelsel (Zvw): olie bij het vuur? •Collectieve en programmatische preventie: –blijft primair taak voor de overheid? –of kunnen zorgverzekeraars hier een rol spelen? •Individugerichte casuïstische preventie: –meer prikkels en instrumenten voor zorgverzekeraars voor verbetering of juist verslechtering preventie?

10 10 Prikkels ZVW  Risicoverevening  Geeft zorgverzekeraars financieel belang bij voorkomen (van de ernst) van ziekten, mits: •adequate ex-ante compensatie wordt geboden voor chronisch zieken (NB zie recente besluit opname diabetes type II) •risicoparameters niet stimuleren tot substitutie van preventieve door curatieve zorg  Keuzevrijheid (jaarlijkse acceptatieplicht)  Prikkelt zorgverzekeraars tot goede zorginkoop, mits: •verzekerden zorginkoopbeleid voldoende kunnen beoordelen •risicoverevening adequaat is  Risico: toenemende mobiliteit maakt preventie minder aantrekkelijk •naarmate verwachte effecten verder in de toekomst liggen •vooral bij de meest mobiele verzekerden: jong en gezond  Collectieve contracten  Werkgevers: druk tot arbeidsgerelateerde preventie  Patiëntenorganisaties: druk tot betere preventie (bijvoorbeeld diabetes)

11 11 Instrumenten ZVW  Grotere contracteervrijheid zorgverzekeraars •takenpakket onderdeel contractonderhandelingen •contractering “zorgketen”  Preferred provider polissen  Functiegerichte zorgaanspraken •bijvoorbeeld inschakeling bedrijfsarts, eerstelijnspsycholoog, diabetesverpleegkundigen in eerstelijn

12 12 Extra maatregelen voor voldoende aandacht zorgverzekeraars voor PH in nieuwe stelsel? •Geoormerkt budget zorgverzekeraars voor preventie? –PvdA (2005): •preventiefonds 1% uitgaven curatieve zorg •budget zorgverzekeraars afhankelijk van prestaties –NRV (1992): •budget op basis van preventieplan •CVZ verdeelt budget: –via doeluitkering aan zorgaanbieders of zorgverzekeraars –via taakstellend budget aan regionaal samenwerkingsverband zorgverzekeraars –Van Kemenade & Schut (1992) •Periodieke aanbesteding door CVZ van individu-gerichte programmatische preventieactiviteiten •Systematisch onderzoek en informatievoorziening over kosten- effectiviteit van preventie (Brouwer en Rutten 2004) ? •Andere maatregelen?


Download ppt "1 Public health en zorgverzekeraars: water en vuur? Inleiding voor Public Health Forum 17 mei 2005 door Erik Schut Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google