De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intraveneuze thuisbehandeling Geen zorgen? Cora de Kiviet, MA- ANP, Nurse practitioner CF centrum (UMC) WKZ Jenneke Ebbers, Verpleegkundige Thuiszorgtechnologie/

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intraveneuze thuisbehandeling Geen zorgen? Cora de Kiviet, MA- ANP, Nurse practitioner CF centrum (UMC) WKZ Jenneke Ebbers, Verpleegkundige Thuiszorgtechnologie/"— Transcript van de presentatie:

1 Intraveneuze thuisbehandeling Geen zorgen? Cora de Kiviet, MA- ANP, Nurse practitioner CF centrum (UMC) WKZ Jenneke Ebbers, Verpleegkundige Thuiszorgtechnologie/ Haematologie (UMC) AZU Drs. Evelien Firouzi-Boerhof, Nurse practitioner CF centrum (UMC) AZU

2 Inhoud •Voorwaarden voor thuisbehandeling •Logistiek en organisatie •Technieken gekoppeld aan de patiënt •Technieken voor toediening •Toekomst •Evidence •Praktijk •Casus •Stellingen

3 Voorwaarden voor thuisbehandeling •Patiënt geeft toestemming voor de behandeling (Informed consent) •24 uurs ondersteuning (bereikbaar- en beschikbaarheid hulpverlening thuis) •Handelingsprotocollen ‘Technische handelingen thuis: onderdeel infuustechnologie” •Deskundigheidsbevordering, (huis)artsen, wijkverpleegkundigen •Materialen in kleinverpakking •Mogelijkheid tot opname in het ziekenhuis •Medisch verantwoord

4 Doel intraveneuze thuisbehandeling •Voorkomen van langdurige of veelvuldige ziekenhuis opnames •Infuus thuis •Doorgaan van “normale leven” ondanks chronische ziekte/ behandeling •Minder gevaar kruisinfectie •Geen segregatie nodig •……

5 Betrokken bij thuisbehandeling •Patiënt /ouders/ verzorgers •Behandelend arts/ team •Infuustechnologie verpleegkundige •Verzekering •Facilitair bedrijf •Apotheek •Huisarts •Technische thuiszorg/ mantelzorg

6 Logistiek en organisatie •Aanmelding •Machtiging •Apotheek • Recept geneesmiddel • Materialen •Instructie patiënt en mantelzorg •Start thuisinfusie in het ziekenhuis •Nazorg en begeleiding

7 Organisatie in Nederlandse ziekenhuizen Specialistisch CF verpleegkudigen/ consulent/ NP Verantwoordelijk voor: machtigingsaanvraag verzekering aanvraag materiaal instruktie patient / ouders thuiszorgondersteuning Servicepunt/ transferpunt UMCU: thuiszorgtecnologie (TZT)

8 CF aanmeldingen thuiszorgtechnologie

9 Infuus toedieningen •Antibiotica •Pijnmedicatie •Bloedproducten •Vocht en andere medicatie •TPV = Totale Parenterale Voeding

10 Beslismodel veneuze toegang PI= perifeer infuus SC= Sub clavia/ jugularis MID= mid line PICC= peripheral Inserted Central Catheter GET= Getunnelde CVC VIT= Volledig Implanteerbaar Toedieningssysteem Danek&Kilroy, 1997

11 Mogelijkheden veneuze toegang 3 dagen 3 dagen tot 6 weken 1 week tot 4 weken 1 week tot 12 maanden 3 weken tot 6 maanden > 6 weken en intermitterend pi Midline Subclavia/ jugularis PICC Getunnelde katheter Volledig Implanteerbaar Toedieningssysteem

12 Perifeer infuus Voordelen •Systeem is relatief goed in te brengen •Weinig belastend voor patiënt •Groot volume toedienen mogelijk Nadelen •Chemische flebitis •Moet regelmatig opnieuw worden ingebracht (bij kinderen) •Niet alle medicatie mogelijk •Beperkt de mobiliteit van de arm •Systemisch toedienen van pijnmedicatie kan leiden tot extra bijwerkingen

13 PICC (Peripheral Inserted Central Catheter) •Alternatief perifeer infuus, subclavia en jugularis •Kosten besparend •Kwaliteit verhogend •Enkel en dubbel lumen •Geen risico voor pneumothorax •Geschikt voor alle infuus-vloeistoffen •Middellang tot lang te gebruiken •Geschikt voor kliniek en thuis

14 Aantal PICC ingebracht

15 Peripheral Inserted Central Catheter (PICC)

16

17 Volledig Implanteerbaar Toedieningssysteem (VIT) Voordelen: •Kan onbeperkt in situ blijven •Huid biedt bescherming tegen infecties •Baden mag mits niet aangeprikt •Indien niet in gebruik 1x per maand doorspuiten Nadelen : •Grotere chirurgische ingreep •“flow” is beperkt •Verwijdering door chirurg •Flink litteken blijft na verwijdering zichtbaar

18 Technieken voor toediening AB •Zelfledigende medicatie cassettes • Elastomeerpomp o.a. Intermate™, Easypump™ •Elektronische pompen • o.a. CADD Legacy Plus™, Bodygard™

19 Elastomeer pomp

20 Draagbare elektronische pomp

21 Naaldloze connector voorkomt ongelukken!

22 Verplaatsing van vloeistof Bij afkoppelen of aankoppelen wordt bloed in de katheter opgezogen Bij afkoppelen wordt extra vloeistof afgegeven Bij aan- en afkoppelen geen vloeistof- verplaatsing

23

24 Toekomst thuisinfusie (techniek) •Juiste keuze toedieningsweg Vaker keuze PICC •Gebruik van naaldloze connector •Soepele uitvoering van ketenzorg •Korter verblijf in het ziekenhuis

25 Knelpunten •Infuustherapie thuis is wél of niet ZVZ!? •CIZ geeft soms AWBZ-indicatie, soms niet •Zonder AWBZ-indicatie is financiering onzeker •Ziekenhuis heeft geen budget voor ZVZ •Huisarts is slechts op papier verantwoordelijk •Geen financiële prikkels voor ZH, alleen rompslomp

26 Toekomst thuisinfusie (organisatie) •Infuusbehandeling thuis is onderdeel van DBC’s •Infuusbehandeling thuis is per definitie Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ) •Ziekenhuis krijgt (van zorgverzekeraars) budget voor ZVZ •Specialist stelt de indicatie voor thuisbehandeling •Ziekenhuis houdt de regie over de infuusbehandeling thuis

27 Waarom infuustherapie thuis? Is er evidence voor de effectiviteit ?

28 Thuis versus ziekehuis Voordelen •Eigen omgeving •Geen kruisinfecties/ segregatie •Meer bewegingsvrijheid •QoL beter Nadelen •Niet alle zorg/ intensiteit mogelijk •Niet voldoende rust •Onzekerheid •Compliance •QoL

29 Onderzoek •Effecten ziekenhuis versus thuis •Termoz et al.(2008) intraveneuze behandeling in ziekenhuis significant beter: - longfunctie parameters (FEV1, FVC) - lange termijn verslechtering van longfunctie is langzamer bij patienten die 60% van de i.v. behandeling in ziekenhuis hebben gehad. - voedingstoestand verbetert significant in het ziekenhuis

30 Conclusies literatuur •Geen studie heeft significant verschil aangetoond ten gunste van intraveneuze thuisbehandeling •Lange termijn niet duidelijk •Te weinig onderzoeken •Verschillende uitkomsten •QoL thuis beter •FEV1 zelfde of beter in ZKH •Gekeken naar longfunctie/ voeding, QOL

31 De praktijk

32 Infuustherapie thuis •Gepland na korte opname (3dgn) om thuiszorg te regelen, AB in te stellen, spiegels te controleren, opgaande lijn •Einde klinische opname en therapie in ziekenhuis geen duidelijke meerwaarde meer heeft: afmaken kuur thuis •Geheel thuis: meestal bij patienten die a 2-3 maanden gepland AB i.v. kuren krijgen, maar verder geen extra therapie nodig hebben NB: Bij elke kuur opnieuw bespreken/ heroverwegen!

33 Criteria • Voorkeur patient/ ouders/ behandelend arts •Leeftijd •Draagkracht ouders/ verzorgers en omgeving (school) •Ernst exacerbatie •Complexiteit zorg, bijv ook type infuus •Logistieke (on)mogelijkheden •Vaak keuze voor opname (meestal) te verkiezen ivm belang •Overige therapieen (voeding, fysio, begeleiding, ondersteuning ouders •Vergoeding therapie

34 Casus : Annebelle •9 jaar •CF, homozygoot dF508 •Pseudomonas Aer. Positief •psychomotore retardatie (ZMLK en gedragsproblemen) •6 broertjes/zusjes: oudste broer en jonger zusje ook CF •sondevoeding via PEG •PAC •Pulmonaal matig, FEV1 50-60% van normaal, forse structurele veranderingen op x-thorax •GE, groei en overige tracti geen bijzonderheden

35 Annebelle: taak Nurse Practitioner •Aanmelden thuiszorgtechnologie (TZT) •Faxen recept naar TZT •Afspraak voor aanprikken VIT/ aansluiten AB door TZT •Consult NP, eventueel longfunctie op dag van aanprikken •Afspraken over bepalen serumspiegels •Afspraak controle tijdens kuur (eventueel alleen TC) •Afspraak controle + longfunctie einde kuur

36 Conclusies •IV thuisbehandeling niet altijd beter •Afhankelijk van vele factoren •Per individu, steeds opnieuw overwegen •Overleg met patient/ ouders •Afstemming tussen alle betrokkenen •Controle door behandelend arts tijdens en na thuiszorg noodzakelijk

37 Stellingen •Patiënten met CF zijn beter af met infuustherapie thuis •Een draagbare infuuspomp staat stoer! •Infuustherapie thuis is een oplossing voor “beddendruk” in het ziekenhuis •Infuustherapie thuis is goedkoper dan ziekenhuisbehandeling

38 Tot slot

39 Literatuurlijst •Home intravenous antibiotics for cystic fibrosis /Balaguer A, Gonzalez de Dios/ Cochrane review (Issue 3, 2008) •Effectiveness of Home Treatment for patients with Cystic Fibrosis/A Termoz,STouzet S Bourdy et al, Pediatric Pulmonology 43:908-915 (2008) •Home Versus Hospital Intravenous Antibiotic Therapy for acute Pulmonary exacerbations in Children with Cystic Fibrosis/ D Nazer, I Abdulhamid et al, Pediatric Pulmonology 41:744-749 (2006) •Home intravenous therapie in cystic fibrosis: a prospective randomized trial examining clinical, quality of life and cost aspects/ J.M.Wolter, S.D. Bowler et al,Eur.resp. J, 1997,10:896-900 •www.umcutrecht.nl/thuiszorgtechnologie


Download ppt "Intraveneuze thuisbehandeling Geen zorgen? Cora de Kiviet, MA- ANP, Nurse practitioner CF centrum (UMC) WKZ Jenneke Ebbers, Verpleegkundige Thuiszorgtechnologie/"

Verwante presentaties


Ads door Google