De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs
Pilot Vervangingsfonds & Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS) Januari 2009 Arnold de Haan VGS, Ridderkerk dhr. A.T. de Haan

2 Programma 1. Opening 2. Pilot Vervangingsfonds 3. (Ken)getallen
4. Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS) 5. Checklist voor deelname 6. Sluiting Pilot Vervangingsfonds - VFGS

3 Ontwikkeling laatste jaren
1 januari 2006: VO uit het Vervangingsfonds 1 augustus 2006: invoering lumpsumbekostiging ‘Bevriezingsmodel’: personeel benoemd vóór valt onder verplichte verzekering (DC 1) Later benoemd personeel onder vrijwillige verzekering (DC 2) 1 januari 2009: stopzetting bevriezingsmodel: al het nieuw benoemde personeel onder verplichte verzekering reeds benoemd personeel onder DC 2 blijft onder vrijwillige verzekering 1 augustus 2009 start Pilot Vervangingsfonds Uit het Vervangingsfonds Risico zelf dragen of elders onderbrengen Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

4 Vervangingsfonds -1- Uitsluitend voor Primair onderwijs
Verzekering voor declaratie vervangers (geen ziekteverzuimverzekering) Reglement: voorwaarden voor premie en declaratie Periode: schooljaar Premie ( ): -verplichte verzekering 7,98% -vrijwillige verzekering 5,0% Omslagstelsel: na afloop van het schooljaar bonus-malus (normaal in december 2009, is nu 3 maanden uitgesteld i.v.m. problemen aanlevering bij salarisverwerkers) Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

5 Vervangingsfonds -2- Declaratie van: ziekte
zwangerschapsverlof (incl. compensatieverlof) kort buitengewoon verlof schorsing Publicatie ziekteverzuim % Dienstverlening Vervangingsfonds: advisering ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid scholing subsidies Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

6 Pilot Vervangingsfonds -1-
Waarom een pilot? Werkgeverorganisaties willen Vervangingsfonds opheffen Administratieve lasten Bureaucratisch Meer maatwerk Werknemerorganisaties vinden het huidige systeem goed Compromis in pilot: moet ervaringsmateriaal opleveren om te besluiten over opheffing Vervangingsfonds Pilot is omkeerbare stap Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

7 Pilot Vervangingsfonds -2-
Randvoorwaarden pilot vanuit ministerie OCW: Vervanging mag niet verminderen Werkdruk mag niet toenemen Pilot mag niet leiden tot uitval van lessen Financiële gevolgen moeten beheersbaar zijn Draagvlak onder kleine, middelgrote en grote scholen Ingangsdatum: , aanmelden vóór Periode: schooljaar 2009/2010, 2010/2011 en 2011/2012(?) Eind 2011 evaluatie, mogelijkheden : Positief: doorgaan (met evt. grotere groep) Negatief: 100% terug naar Vervangingsfonds Pos/neg: gedeeltelijke terugkeer Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

8 Pilot Vervangingsfonds -3-
Omvang pilot: 15 à 20% van de doelgroep Klein, middelgroot, groot Positief saldo, nullijn, negatief saldo Aantal kleine scholen 90 besturen éénpitters 30 besturen 2-4 scholen 30 besturen > 4 scholen Bij overtekening: uitloting, inschrijving pilot is dus geen garantie voor deelname pilot Monitoring Tijdens pilotperiode gegevens aanleveren Door administratiekantoor Door scholen Vergoeding administratiekosten € 600 per school Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

9 Pilot Vervangingsfonds -4-
Mogelijkheid herverzekering bij niet zelf risico dragen: Risicofonds (ziekteverzuimverzekering met wachttijd) Loyalis (Stoploss): kleine scholen te klein voor deelname VFGS Dienstverlening advisering Vervangingsfonds blijft beschikbaar tijdens pilotperiode voor deelnemers aan pilot Toestemming nodig van PMR -indien deze er is- Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

10 (Ken)getallen -1- Ziekteverzuim %
VGS-scholen lager dan landelijk gemiddelde Ziekteverzuim % zegt niets over vervangingsgraad en vervangingskosten Indicator van ziektepreventiebeleid Ziekteverzuim deels niet arbeidsgerelateerd Premie % Vervangingsfonds 2008/2009 Verplichte verzekering 7,98%, populatie + 80% Vrijwillige verzekering 5,00%, populatie + 20% Populatie verplichte verzekering zal stijgen t.g.v. opheffing bevriezingsmodel naar + 90% tijdens pilotperiode Gemiddelde premie pilotperiode + 7,5% Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

11 (Ken)getallen -2- Trede-indeling en toeslag(malus)
Vaststelling na afloop schooljaar Declaratie i.v.m. ziekte / betaalde premie x 100= …% Toeslag wordt berekend over bijdrage-inkomen (= ongeveer SV-loon DC 1 en 2) > 101% – trede 1 – toeslag 0,5% > 110% – trede 2 – toeslag 1,2% > 125% – trede 3 – toeslag 1,87% < 101% – trede 0 – toeslag 0% > 150% – trede 4 – toeslag 2,07% > 200% – trede 5 – toeslag 2,84% > 300% – trede 6 – toeslag 3,61% > 400% – trede 7 – toeslag 4,38% Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

12 (Ken)getallen -3- Trede indeling -Schooljaar 2005/2006 en 2006/2007:
10% malus  trede 1 of hoger 10% nullijn  trede 0 80% bonus (trede 0), bedraagt < 50% èn in trede 0: 0,4% 50-75% en in trede 0: 0,2% Verhouding totale declaratie/premie x 100% Geeft ander beeld, nl. ook vervanging i.v.m. zwangerschap en buitengewoon verlof Cijfers totale VGS-populatie 05/06 74% 06/07 80% 07/08 90% Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

13 Rekenvoorbeeld verplichte aansluiting Vf.
Uitgangspunten Gemiddelde vergoeding premie in personele lumpsum en personeel en arbeidsmarktbeleid 7,5% Loonsom € Premie Vf. gemiddeld 7,50% = € Uitgaven vervanging € Declaratie € (incl. zwangerschap) Ontvangen WAZO uitkering € Af te dragen aan CFI € (WAZO) Wat heeft de school per saldo betaald aan Vf? Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

14 Waarom VFGS? Goede ervaringen met BWGS (advies, premierestitutie)
Kennis van de doelgroep Verbreding werkveld ziekte naast werkloosheid In verhouding lagere declaratie voor vervanging dan betaalde premie Mogelijkheden ervaring op kleine schaal op te doen met nieuw stelsel Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

15 Uitgangspunten VFGS Voorbereid door BWGS en VGS
Geen winstoogmerk, omslagstelsel over deelnemers Toetredingscriteria: over schooljaren 05/06, 06/07, 07/08 maximaal 1 x > 100% declaratie t.o.v. betaalde premie T.a.v. vervanging zoveel mogelijk aansluiting bij reglement Vervangingsfonds. Aanpassingen niet op voorhand uitgesloten (eigen beleid) Alleen declaratie ziektevervanging herverzekeren, dus geen: Kort buitengewoon verlof, eigen beleid school  zelf beïnvloedbaar, prikkel Zwangerschapsverlof  wordt grotendeels (85%) gecompenseerd door WAZO-uitkering UWV Deelname VFGS: minimaal 5 schoolbesturen Kosten organisatie worden gedragen door deelnemers Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

16 Werkwijze VFGS Premie Vf. Is uitgangspunt, gewogen gemiddelde 7,5%
Afslag premie + 3% i.v.m. niet verzekeren van: Kort buitengewoon verlof (eigen beleid school) Zwangerschapsverlof (uitkering UWV) Premie-indicatie 4,5% over loon DC 1 en DC 2 Per maand: premiebetaling declaratie vervanging Kosten deelname VFGS raming € 2000 per jaar per school, uitgangspunt is dat deze wordt opgebracht uit de premie Na afloop van pilotperiode 2 schooljaren (of 3 schooljaren): premierestitutie (100% uitkering) aan netto betalers over de gehele periode. Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

17 Voor- en nadelen bij deelname VFGS
Voordelen Sterkere financiële prikkel om actief te werken aan lage vervangingskosten Herverdelen risico Kort buitengewoon verlof – eigen beleid Kans op premierestitutie – lagere premie Nadelen Minder beleidsvrijheid dan wanneer zelf het risico wordt gedragen Kleine kans op premietoeslag indien per saldo door de VFGS deelnemers meer gedeclareerd wordt dan premiebetaling 3. Verhouding vervangingskosten/premie kan voor eigen school lager zijn dan VFGS collectief Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

18 Aanmelding bij VFGS Aanmelding VFGS alleen mogelijk bij deelname pilot Vervangingsfonds Selectiecriterium: over de schooljaren 05/06, 06/07 en 07/08 mag maximaal één schooljaar meer dan 100% van de betaalde premie gedeclareerd zijn aan vervanging (ziekte, buitengewoon verlof en zwangerschap) Aanmelding VFGS uiterlijk woensdag 28 januari uur. Vaststelling door VFGS i.o. aantal deelnemers 5 of meer en bepalen of VFGS van start gaat Terugkoppeling naar deelnemers indien minder dan 5 deelnemers Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

19 Vergelijking Vervangingsfonds- pilot VF-VFGS
Zie bijlage Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

20 Checklist deelname pilot Vervangingsfonds
Bij de afweging (niet) deelnemen aan de pilot dienen in ieder geval de volgende aspecten betrokken te worden: Beoordeling (trend) % ziekteverzuim laatste 3 schooljaren Is het huidige ziekteverzuimbeleid goed op orde? Zijn er potentiële zieke werknemers of arbeidsconflicten? Vergelijking premie – totale declaratie laatste 3 schooljaren Vergelijking premie – declaratie ziekte laatste 3 schooljaren Is weerstandsvermogen toereikend? Administratieve lasten voor school t.g.v. monitoring pilot door Ministerie OCW Is PMR (indien aanwezig) akkoord met deelname pilot? Overweging risico-analyse door afdeling Managent advies uit laten brengen (kosten € 275) Risico zelf dragen of onderbrengen bij VFGS? Meldt tijdig aan bij Ministerie ( ) en VFGS ( ) Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS

21 Vragen: Risico-analyse – adviseur van de afdeling Management advies
Drs. A. van Loon, of L.P. Niewenhuijse of Inhoudelijke vragen over (opgave voor) de pilot VF en VFGS Arnold de Haan, of Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen pilot Vervangingsfonds - VFGS


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google