De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst Pilot Vervangingsfonds & Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS) Januari 2009 Arnold de Haan VGS, Ridderkerk dhr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst Pilot Vervangingsfonds & Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS) Januari 2009 Arnold de Haan VGS, Ridderkerk dhr."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst Pilot Vervangingsfonds & Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS) Januari 2009 Arnold de Haan VGS, Ridderkerk dhr. A.T. de Haan

2 Programma Pilot Vervangingsfonds - VFGS 1. Opening 2. Pilot Vervangingsfonds 3. (Ken)getallen 4. Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS) 5. Checklist voor deelname 6. Sluiting

3 Ontwikkeling laatste jaren pilot Vervangingsfonds - VFGS • 1 januari 2006: VO uit het Vervangingsfonds • 1 augustus 2006: invoering lumpsumbekostiging •‘Bevriezingsmodel’: personeel benoemd vóór 5-7-2006 valt onder verplichte verzekering (DC 1) •Later benoemd personeel onder vrijwillige verzekering (DC 2) • 1 januari 2009: stopzetting bevriezingsmodel: •al het nieuw benoemde personeel onder verplichte verzekering •reeds benoemd personeel onder DC 2 blijft onder vrijwillige verzekering •1 augustus 2009 start Pilot Vervangingsfonds •Uit het Vervangingsfonds •Risico zelf dragen of elders onderbrengen Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

4 Vervangingsfonds -1- pilot Vervangingsfonds - VFGS •Uitsluitend voor Primair onderwijs •Verzekering voor declaratie vervangers (geen ziekteverzuimverzekering) •Reglement: voorwaarden voor premie en declaratie •Periode: schooljaar •Premie (1-1-2009): -verplichte verzekering 7,98% -vrijwillige verzekering 5,0% •Omslagstelsel: na afloop van het schooljaar bonus-malus (normaal in december 2009, is nu 3 maanden uitgesteld i.v.m. problemen aanlevering bij salarisverwerkers) Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

5 Vervangingsfonds -2- pilot Vervangingsfonds - VFGS •Declaratie van: •ziekte •zwangerschapsverlof (incl. compensatieverlof) •kort buitengewoon verlof •schorsing •Publicatie ziekteverzuim % •Dienstverlening Vervangingsfonds: •advisering ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid •scholing •subsidies Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

6 Pilot Vervangingsfonds -1- pilot Vervangingsfonds - VFGS 1.Waarom een pilot? •Werkgeverorganisaties willen Vervangingsfonds opheffen •Administratieve lasten •Bureaucratisch •Meer maatwerk •Werknemerorganisaties vinden het huidige systeem goed •Compromis in pilot: moet ervaringsmateriaal opleveren om te besluiten over opheffing Vervangingsfonds •Pilot is omkeerbare stap Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

7 Pilot Vervangingsfonds -2- pilot Vervangingsfonds - VFGS 2.Randvoorwaarden pilot vanuit ministerie OCW: •Vervanging mag niet verminderen •Werkdruk mag niet toenemen •Pilot mag niet leiden tot uitval van lessen •Financiële gevolgen moeten beheersbaar zijn •Draagvlak onder kleine, middelgrote en grote scholen 3.Ingangsdatum: 01-08-2009, aanmelden vóór 31-1-2009 4. Periode: schooljaar 2009/2010, 2010/2011 en 2011/2012(?) •Eind 2011 evaluatie, mogelijkheden : •Positief: doorgaan (met evt. grotere groep) •Negatief: 100% terug naar Vervangingsfonds •Pos/neg: gedeeltelijke terugkeer Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

8 Pilot Vervangingsfonds -3- pilot Vervangingsfonds - VFGS 5. Omvang pilot: 15 à 20% van de doelgroep •Klein, middelgroot, groot •Positief saldo, nullijn, negatief saldo •Aantal kleine scholen •90 besturen éénpitters •30 besturen 2-4 scholen •30 besturen > 4 scholen •Bij overtekening: uitloting, inschrijving pilot is dus geen garantie voor deelname pilot 7.Monitoring •Tijdens pilotperiode gegevens aanleveren •Door administratiekantoor •Door scholen •Vergoeding administratiekosten € 600 per school Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

9 Pilot Vervangingsfonds -4- pilot Vervangingsfonds - VFGS 6.Mogelijkheid herverzekering bij niet zelf risico dragen: •Risicofonds (ziekteverzuimverzekering met wachttijd) •Loyalis (Stoploss): kleine scholen te klein voor deelname •VFGS 7.Dienstverlening advisering Vervangingsfonds blijft beschikbaar tijdens pilotperiode voor deelnemers aan pilot 8.Toestemming nodig van PMR -indien deze er is- Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

10 (Ken)getallen -1- pilot Vervangingsfonds - VFGS 1.Ziekteverzuim % •VGS-scholen lager dan landelijk gemiddelde •Ziekteverzuim % zegt niets over vervangingsgraad en vervangingskosten •Indicator van ziektepreventiebeleid •Ziekteverzuim deels niet arbeidsgerelateerd 2.Premie % Vervangingsfonds 2008/2009 •Verplichte verzekering 7,98%, populatie + 80% •Vrijwillige verzekering 5,00%, populatie + 20% •Populatie verplichte verzekering zal stijgen t.g.v. opheffing bevriezingsmodel naar + 90% tijdens pilotperiode •Gemiddelde premie pilotperiode + 7,5% Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

11 (Ken)getallen -2- pilot Vervangingsfonds - VFGS 1.Trede-indeling en toeslag(malus) •Vaststelling na afloop schooljaar •Declaratie i.v.m. ziekte / betaalde premie x 100= …% •Toeslag wordt berekend over bijdrage-inkomen (= ongeveer SV-loon DC 1 en 2) 1.> 101% – trede 1 – toeslag 0,5% 2.> 110% – trede 2 – toeslag 1,2% 3.> 125% – trede 3 – toeslag 1,87% 4.< 101% – trede 0 – toeslag 0% 5.> 150% – trede 4 – toeslag 2,07% 6.> 200% – trede 5 – toeslag 2,84% 7.> 300% – trede 6 – toeslag 3,61% 8.> 400% – trede 7 – toeslag 4,38% Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

12 (Ken)getallen -3- pilot Vervangingsfonds - VFGS 1.Trede indeling -Schooljaar 2005/2006 en 2006/2007: •10% malus  trede 1 of hoger •10% nullijn  trede 0 •80% bonus (trede 0), bedraagt •< 50% èn in trede 0: 0,4% •50-75% en in trede 0: 0,2% 2.Verhouding totale declaratie/premie x 100% •Geeft ander beeld, nl. ook vervanging i.v.m. zwangerschap en buitengewoon verlof •Cijfers totale VGS-populatie •05/06 74% •06/07 80% •07/08 90% Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

13 Rekenvoorbeeld verplichte aansluiting Vf. pilot Vervangingsfonds - VFGS Uitgangspunten •Gemiddelde vergoeding premie in personele lumpsum en personeel en arbeidsmarktbeleid 7,5% •Loonsom € 1.000.000 •Premie Vf. gemiddeld 7,50% = € 75.000 •Uitgaven vervanging € 55.000 •Declaratie € 55.000 (incl. zwangerschap) •Ontvangen WAZO uitkering € 15.000 •Af te dragen aan CFI € 15.000 (WAZO)  Wat heeft de school per saldo betaald aan Vf? Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

14 Waarom VFGS? pilot Vervangingsfonds - VFGS •Goede ervaringen met BWGS (advies, premierestitutie) •Kennis van de doelgroep •Verbreding werkveld ziekte naast werkloosheid •In verhouding lagere declaratie voor vervanging dan betaalde premie •Mogelijkheden ervaring op kleine schaal op te doen met nieuw stelsel Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

15 Uitgangspunten VFGS pilot Vervangingsfonds - VFGS 1.Voorbereid door BWGS en VGS 2.Geen winstoogmerk, omslagstelsel over deelnemers 3.Toetredingscriteria: over schooljaren 05/06, 06/07, 07/08 maximaal 1 x > 100% declaratie t.o.v. betaalde premie 4.T.a.v. vervanging zoveel mogelijk aansluiting bij reglement Vervangingsfonds. Aanpassingen niet op voorhand uitgesloten (eigen beleid) 5.Alleen declaratie ziektevervanging herverzekeren, dus geen: 1.Kort buitengewoon verlof, eigen beleid school  zelf beïnvloedbaar, prikkel 2.Zwangerschapsverlof  wordt grotendeels (85%) gecompenseerd door WAZO-uitkering UWV 6.Deelname VFGS: minimaal 5 schoolbesturen 7.Kosten organisatie worden gedragen door deelnemers Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

16 Werkwijze VFGS pilot Vervangingsfonds - VFGS 1.Premie Vf. Is uitgangspunt, gewogen gemiddelde 7,5% 2.Afslag premie + 3% i.v.m. niet verzekeren van: 1.Kort buitengewoon verlof (eigen beleid school) 2.Zwangerschapsverlof (uitkering UWV) 3.Premie-indicatie 4,5% over loon DC 1 en DC 2 4.Per maand: 1. premiebetaling 2.declaratie vervanging 5.Kosten deelname VFGS raming € 2000 per jaar per school, uitgangspunt is dat deze wordt opgebracht uit de premie 6.Na afloop van pilotperiode 2 schooljaren (of 3 schooljaren): premierestitutie (100% uitkering) aan netto betalers over de gehele periode. Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

17 Voor- en nadelen bij deelname VFGS pilot Vervangingsfonds - VFGS Voordelen 1. Sterkere financiële prikkel om actief te werken aan lage vervangingskosten 2. Herverdelen risico 3. Kort buitengewoon verlof – eigen beleid 4. Kans op premierestitutie – lagere premie Nadelen 1.Minder beleidsvrijheid dan wanneer zelf het risico wordt gedragen 2.Kleine kans op premietoeslag indien per saldo door de VFGS deelnemers meer gedeclareerd wordt dan premiebetaling 3. Verhouding vervangingskosten/premie kan voor eigen school lager zijn dan VFGS collectief Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

18 Aanmelding bij VFGS pilot Vervangingsfonds - VFGS 1.Aanmelding VFGS alleen mogelijk bij deelname pilot Vervangingsfonds 2.Selectiecriterium: over de schooljaren 05/06, 06/07 en 07/08 mag maximaal één schooljaar meer dan 100% van de betaalde premie gedeclareerd zijn aan vervanging (ziekte, buitengewoon verlof en zwangerschap) 3.Aanmelding VFGS uiterlijk woensdag 28 januari 2009 12.00 uur. 4.Vaststelling door VFGS i.o. aantal deelnemers 5 of meer en bepalen of VFGS van start gaat 5.Terugkoppeling naar deelnemers indien minder dan 5 deelnemers Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

19 Vergelijking Vervangingsfonds- pilot VF-VFGS pilot Vervangingsfonds - VFGS Zie bijlage Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

20 Checklist deelname pilot Vervangingsfonds pilot Vervangingsfonds - VFGS Bij de afweging (niet) deelnemen aan de pilot dienen in ieder geval de volgende aspecten betrokken te worden: oBeoordeling (trend) % ziekteverzuim laatste 3 schooljaren oIs het huidige ziekteverzuimbeleid goed op orde? oZijn er potentiële zieke werknemers of arbeidsconflicten? oVergelijking premie – totale declaratie laatste 3 schooljaren oVergelijking premie – declaratie ziekte laatste 3 schooljaren oIs weerstandsvermogen toereikend? oAdministratieve lasten voor school t.g.v. monitoring pilot door Ministerie OCW oIs PMR (indien aanwezig) akkoord met deelname pilot? oOverweging risico-analyse door afdeling Managent advies uit laten brengen (kosten € 275) oRisico zelf dragen of onderbrengen bij VFGS? oMeldt tijdig aan bij Ministerie (31-1-2009) en VFGS (28-1-09) Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen

21 Vragen: pilot Vervangingsfonds - VFGS 1.Risico-analyse – adviseur van de afdeling Management advies •Drs. A. van Loon, a.vanloon@vgs.nl of 0180-442 662a.vanloon@vgs.nl •L.P. Niewenhuijse l.p.niewenhuijse@vgs.nl of 0180-442 697l.p.niewenhuijse@vgs.nl 2.Inhoudelijke vragen over (opgave voor) de pilot VF en VFGS Arnold de Haan, a.t.dehaan@vgs.nl of 0180-441 214a.t.dehaan@vgs.nl Pilot Vervangingsfonds (Ken)getallen VFGS Checklist deelname Vragen


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst Pilot Vervangingsfonds & Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS) Januari 2009 Arnold de Haan VGS, Ridderkerk dhr."

Verwante presentaties


Ads door Google